Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ipinasi nina:

No description
by

H g

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ipinasi nina:

MODYUL 15
Ipinasi nina:
Limpiado, Jirah Hope
Nuevas, Ma. Jessa Mae


Ipinasa kay:
G. Benaso

Modyul 15: MGA ISYUNG MORAL TUNGKOL SA KAWALAN NG PAGGALANG SA KATOTOHANAN
A. Prayer
Mapagmahal na Diyos, maraming salamat sa lahat na biyaya na ibinigay niyo sa amin. Pati na ang regalo ng katapatan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi namin nasasabi ang katotohanan. Tulungan mo kami, bigyan po kami ng lakas nang maunawaan po namin ang kahalagahan ng pagiging matapat. Sa ngalan ng Hesus, Amen.

Step 2
III.PAGTUKLAS NG DATING KAALAMAN
Mga Tanong:
1. Ano-ano ang mga nailista sa pisara na mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohan?
-Plagiarism, Intellectual piracy at whistleblowing.
2. Sang-ayon ka ba sa mga nailista? Bakit?
-Sumasang-ayon po kami na ang mga nailista ay mga isyu tungkol sa kawalang ng paggalang sa katotohanan na nangyayari talaga sa kasulukyan.
3. Ano sa iyong palagay ang mga dahilan na pagkakaroon ng ganitong mga isyu sa ating lipunan? Ipaliwanag. -Sapagkat marami ang hindi kumikilala sa kahalagahan ng pagsasabi ng katotohanan.
4. Paano nakaapekto ang mga isyung ito sa tunay na kahulugan ng katotohanan? Nababalewala ang tunay na kahulugan ng katotohanan dahil sa mga isyung nagaganap sa lipunan.
5. Posible pa ba itong masolusyonan sa kabila ng marami ang gumagawa nito?- Opo, dahil ang tunguhin ng kilos-loob ay laging mabuti at hindi pa huli upang magbago.

EDUKASYON SA PAGPAPAKATO

B. Energizer
"Bato-Bato-Pik"
Maghanap kayo ng kapares at maglaro ng bato-bato-pik. Ang sinuman na matalo sa inyo ay pupunta sa likod ng panalo. Ang panalo ay muling maghahanap ng kalaro. Patuloy na gagawin ito hanggang sa dalawang grupo na lamang ang matitira. Ang mananalo sa huli ay siyang tatanghalin na panalo.

Paalala: Maging matapat sa laro at tanggapin ng buong puso ang pagkatalo. God Bless :)

C. Bible Verse
Zechariah 8:16

These are things you are to do:
Speak the truth to each other, and render true and sound judgement in your courts;


MODYUL
II. PAUNANG PAGTATAYA
1. Ang pagsisinungaling ay hindi pagkiling o pagsang-ayon sa katotohanan. Itinuturing din isang lason na humahadlang sa kaliwanagan ng isang bagay o sitwasyon. Anong patunay na ito'y natural na masama?

a.) Sapagkat ipinagkakait ang tunay na pangayayari.
b.) Sapagkat inilihis ang katotohanan
c. Sapagkat ito ay isang uri ng pandaraya
d.) Sapagkat sinang-ayunan ang mali

2. Ang sumusunod ay mga gawain na lumalabag sa karaptan sa pag-aari. Ang ilang sa mga ito ay karapatan sa pagpaparami, pagpapakalat, pagbabahagi, at panggagaya upang makabuo ng bagong likha maliban sa:
a.) Intellectual piracy
b.) Copyright Infringement
c.) Theft
d.) Whistleblowing

II. PAUNANG PAGTATAYA
3. Alin sa sumusunod ang tamang pahayag tungkol sa mental reservation?

a.)Maingat na ibinibigay ang mga impormasyon sa tamang tao lamang.
b.) May karapatan ang naglalahad na manahimik at kimkimin ang mga impormasyon
c.) Walang paghahayag at di mapipilit para sa kapakanan ng taong pinoprotektahan
d.) Nagbibigay nang malawak na paliwanag at kahulugan sa maraming bagay upang ilayo ang tunay na katotohanan.

4. Si Lando ay dating bilanggo. Bahagi ng kaniyang pagbabagong-buhay ay ang kalimutan ang madilim niyang nakaraan. Dahil dito, itinago niya ang karanasang ito sa kompanya kaniyang pinaglilingkuran sa kasalukuyan. Sa iyong palagay may karapatan ba siyang itago ang katotohanan?

a.) Mayroon, dahil siya ay responsible nito
b.) Mayroon, dahil may alam siya rito.
c.) Mayroon dahil sa kahihiyang ibibigay ito sa kaniya.
d.) Mayroon, dahil lahat ay may karapatang magbago


II. PAUNANG PAGTATAYA
5. Ayon sa isang whistleblower "Hindi naman sa gusto ko, pero kailangan eh. Ayaw na ng pamilya ko at ayaw ko na rin sana pero itututloy o na rin." Paano paninindigan ng whistleblower ang kaniyang pakikibaka para sa katotohanan?

a.) Mula sa suporta ng mga nagtitiwala sa kanya.
b.) Mula sa dikta ng kanyang konsensiya
c.) Mula sa kaniyang tungkulin at obligasyon sa pamilya at bayan.
d.) Mula sa di-makatotohanang akusasyon sa kaniya

6.Sa pangkalahatan, ang katotohanan ay dapat mapanindigan at ipahayag ng may katapangan sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang nararapat gawin ng isng matapat at mabuting tao. Bakit mahalagang matandaan ang pahayag na mapanindigan at ipahayag sa lahat ng pagkakataon.

a.)Dahil ito ang katotohanan
b.) Dahil ito ang nararapat gawin ng isang tapat at mabuting tao
c.) Dahil ito ang maghahatid sa tao ng paghanga at paggalang
d.) Dahil ito ay para sa kabutihang panlahat.


II. PAUNANG PAGTATAYA
7. Ang sumusunod ay mga dahilan ng isang tao kung bakit mas nahihikayat na gawin ang pagnanakaw sa gawa ng iba kaysa sa lumikha ng sarili at paulit-ulit na pagsasagawa nito, maliban sa isa:

a.) Mababang presyo
b.) Anonymity
c.) Madaling transaksiyon
d.) Hindi sistematiko


8. Ang katotohan ay nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay. Bawat tao na naghahanap ito, masusumpungan lamang niya ang katotohanan kung siya ay naninindigan at walang pag-aalinlangan na ito ay sundin, ingatan at pagyamanin. Ano ang kalakip nitong kaluwagan sa buhay ng tao?

a.) Kaligayahan at karangyaan
b.) Kapayapaan at kaligtasan
c.) Kaligtasan at katiwasayan
d.) Katahimikan at kasiguruhan


II. PAUNANG PAGTATAYA
9. Si Tony ay naparatangan ng plagiarism sa kanilang paaralan. Siya ay kasama na mga magagaling na manunulat sa kanilang journalism class. May mga katibayan na nagpapatunay na ito ay intensyunal. Anong prinsipyo ang nalabag niya?
a.) Prinsipyo ng Confidentiality
b.) Prinsipyo ng Intellectuality
c.) Prinsipyo ng Intellectual Honesty
d.) Prinsipyo ng Katapatan


10. Matagal nang napapansin ni Celso ang mga maling gawi na ng kaniyang kaklase sa pagpapasa ng proyekto. Alam niya ang mga batas ng karapatang-ari (copyright) dahil dito, nais niyang kausapin upang mabigyan ng babala sa kung ano ang katapat na parusa sa paglabag nito. Tama ba ang kaniyang gagawin na desisyon?
a.) Tama, sapagkat ito ay nasa batas at may parusa sa sinumang lumabag dito.
b.) Tama, sapagkat ito ay para sa ikabubuti ng kaniyang kaklase
c.) Tama, sapagkat ito ay karapatan din ng taong sumulat o may-ari ng katha.
d.) Tama, sapagkat ito ay kaniyang obligasyon sa kapuwa.


Gawain 1
Panuto: Papangkatin ng guro ang klase sa lima na binubuo ng anim hanggang pitong miyembro. Sa pangkatang Gawain ay pag-uusapan ang iba’t-ibang isyu sa lipunan na nagpakita ng paggalang sa katotohanan. Bibigyan ng guro ang bawat pangkat ng 10 hanggang 15 minuto para sa paglilikom ng mga sagot mula sa miyembro nito. Pagkatapos nito, malayang ipasulat ng guro sa pisara ang mga isyu tungkol sa katotohanan.

Mga Tanong:
1. Ano ang inyong masasabi sa mga sitwasyon sa itaas?
Ang mga pahayag na nasa itaas ay may kinalaman sa katotohanan at katapatan.
2. Alin sa mga sitwasyong ang lubha kang nahirapan sagutin? Ipaliwanag.
Bilang 1 at 2, komplikado ang mga sitwasyon at mahirap maunawaan kung ito nga ba ay mabuti at tama.
3. Bilang nasa baiting 10 paano ka dapat tumugon sa tawag ng katotohanan lalo na sa panahong na kailangan itong ipahayag?
Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na piliin natin na sabihin ang katotohan sa lahat ng pagkakataon dahil ito ay mabuti at tama.

IV. PAGLINANG NG MGA KAALAMAN, KAKAYAHAN AT PANG-UNAWA
Panuto: Hatiin ang klase sa limang grupo na may anim na miyembro. Pag-aralan ng grupo ang mga kaso at ibigay ang mga resolusyon dito,. Pagkatapos, magkaroon ng pagbabahaginan at mungkahi ang bawat isa. Maglaan ng 30 minute para sa pangkatang talakayan.

Panuto: Hatiin ang klase sa limang grupo na may anim na miyembro. Pag-aralan ng grupo ang mga kaso at ibigay ang mga resolusyon dito,. Pagkatapos, magkaroon ng pagbabahaginan at mungkahi ang bawat isa. Maglaan ng 30 minute para sa pangkatang talakayan.

Gawain 3
Unang kaso:
Dahil sa takot na maparusahan ng kaniyang ama, ang isang mag-aaral sa kolehiyo na nakakuha ng lagpak na marka sa isa niyang asignatura ay gumuwa ng isang pandaraya na gawin itong mga pasado.
a.) Nabigyan ba ng sapat na ktuwiran ng mag-aaral ang kaniyang ginawang pandaraya? Bakit?
Hindi, dahil kahit gaano ka mabuti ang kaniyang intensyon ay hindi pa rin ito sapat na dahilan upang makagawa siya ng isang masamang kilos.
b.) Sa iyong palagay, ano ang nararapat gawin? Ipaliwanag.
Mas pagbubutihin pa ang kaniyang pag-aaral upang sa susunod hindi na niya kailangan mandaya para lang makakuha ng mataas na marka.


Gawain 3
Mungkahing resolusyon:

A. Kung gusto niyang makamit ang tunay na tagumpay ay dapat niya itong gawin sa matapat at mabuting paraan.

B. Nararapat lamang na gawin niya ang tama at sabihin sa kanyang magulang ang totoong kalagayan ng kaniyang pag-aaral. Dahil sa kaniyang pandaraya hindi lamang niya niloko ang kanyang magulang kundi pati na rin ang kaniyang sarili.Gawain 3
Ikalawang Kaso:
Dahil sa mababang presyo ng mga pirated CD mas gusto pa ng ilan na tangkilikin ito kaysa sa bumili ng orihinal o di kaya’y pumili pa at manood sa mga cinema theater.
Makatuwiran ba ang pahayag sa itaas? Paano ito nakaaapekto sa taong lumikha nito? Hindi po makatuwiran ang pahayag sa itaas, dahil ang pagtangkilik ng mga pirated CD ay ilegal at labag sa batas.
May posibilidad bang gawin mo rin ito? Bakit? Wala dahil isa itong uri ng pagnanakaw at hindi makatarungan para sa mga lumikha ng orihinal na bersyon.
Mungkahing Resolusyon:
Sa halip na bumili ng mga pirated CD, ay manood na lamang tayo sa mga sinehan o bumili ng orihinal na bersyon nito.
Hindi dapat tayo bumili ng mga pirated CD’s dahil ito’y illegal.

Ikatlong Kaso:
Dahil sa kakulangan ng mga pagkukunang datos sa pananaliksik na ginagawa ng isang gurong mananaliksik sa kaniyang pag-aaral minabuti ng guro na gamitin ang isang pribadong dokumento na walang pahintulot sa gumawa.
Mayroon bang sapat na kondisyon na makalimita sa paggamit ng lihim na dokumento tulad ng kaso sa itaas na maging katuwiran sa paggamit ng pribadong pag-aari ng isang tao? Panagatuwiranan.
Opo, dahil sa kakulangan ng mga datos. Ngunit, dapat humingi ka pa rin ng pahintulot sa may-ari ng dokumento bago gamitin ito.
Mungkahing Resolusyon:
Iwasan ang paggamit ng mga pribadong dokumento na walang pahintulot.
Masama ang paggamit sa isang pribadong dokumento dahil ito’y ilegal at maituturing na pangongopya o plagiarism.


Gawain 4
May alam ba kayong dokumentaryo mula sa youtube.com na may kaugnayan sa pagsisiwalat ng katotohanan na nakapamumulat, o di kaya naman ay nagkaroon ng paglabag sa ktotohanan at hindi nagkaroon ng kakayahang mapanindigan ito ng may prinsipyo at pamantayan? Tingnan ang mga mungkahing panoorin.

Gawain 4
Punto por punto Se. Sotto, dapat bang managot sa isyu ng plagiarism?

Philippinr Optical Media Board Raided Pirated /dvd den in QUIAPO-July 2011-
ANC Talkback: Protecting Whistleblowers 1/5-
Gawain 4
3.) Bilang kabataan, ano ang hamon na ipinararating sa iyo ng mga reyalidad na ito sa ating lipunan?
Ang isang malaking hamon ngayon sa mga kabataan ay kung paano nila paninidigan at isisiwalat ang katotohan sa lahat ng oras.

Gawain 5
Basahin at suriin ang sumusunod na mga lathalain at pagkatapos ay sagutin ang bawat katanungan.

Gawain 5
Lathalain #1:
Paano dapat harapin ng isang tao ang hamon para sa marangal na hanapbuhay sa kabila ng matinding kahirapan?
Siya’y dapat na magpurisgi sa buhay at hindi sumuko sa paghahanap ng marangal na trabaho.

Gawain 5
Gawain 5
Lathalain #2:
Paano nakaaapekto sa reputasyon ng isang tao ang kanyang pangongopya?
Dahil sa ginawa niyang pangongopya ay maaaring bumaba ang tingin sa kanya ng mga tao at maaari rin itong ikasira ng kanyang reputasyon.

Gawain 5
Gawain 5
Lathalain #3
Paano pinatunayan ng mga whistleblower ang kanilang paninindigan sa pagsisiwalat ng katotohanan?
Sa pamamagitan ng pagsasabi pa rin ng katotohanan kahit nasa panganib na ang kanilang mga buhay.


Gawain 5
Gawain 5
Lathalain #4
Paano nagagamit ang social media network sa pansariling kapakanan at kapahamakan ng iba?
Dahil sa tago ang iyong pagkakakilanlan ay maaari itong gamitin upang makasira sa reputasyon ng ibang tao.

V. PAGPAPALALIM
Tayahin ang iyong pag-unawa
1. Ano ang katotohanan para sa iyo?
Ay ang kalagayan o kondisyon ng pagiging totoo.
2. Bakit dapat panindigan ang katotohanan?
Dahil ito ang tama at nararapat na gawin ayon sa Likas na Batas Moral.
3. Ano ang mental reservation? Anong kabutihan ang hatid nito sa taong may hawak ng katotohanan at sa taong pinoprotektahan nito?
Ang mental reservation ay ang maingat na paggamit ng salita sa pagpapaliwanagna kung saan walang binibigay na tiyak na impormasyon sa nakikinig kung may katotohanan nga ito. Ang mga lihim ay maaaring ihayag o itago ng taong may hawak nito lalo na kung may matinding dahilan ito. Ang taong pinoprotektahan, ay mananatiling protektado sapagkat mananatili naman ding lihim ang kanyang sikreto.

4. Ano-anong mga balakid o hadlang ang maaaring mangyari sa panindigan sa katotohanan?
Takot sa may awtoridad, pagtanggap ng mga banta at takot sa magiging epekto nito sa kanyang buhay.
5. Ano-anong mga isyung may kinalaman sa katotohanan? Isa-isahin ang mga ito at ipaliwanag kung paano mo maisusulong ang pagiging mapanagutan at tapat na nilalang sa bawat isyu.
Plagiarism, ito ay nabuo lamang mula sa illegal na pangongopya. Iwasan ang pangongopya sa gawa ng iba o humingi na lamang ng pahintulot mula sa mga may-ari nito. Ang ikalawang isyu ay ang Intellectual Piracy. Ito ay ang paglabag sa karapatang-ari na naipapakita sa paggamit ng walang pahintulot sa mga orihinal na gawa ng isang tao. Humingi ng pahintulot direkta sa may-ari. Ang panghuling isyu naman ay ang whistleblowing. Ito ay tumutukoy sa pagsisiwalat mula sa tao na karaniwan ay empleyado ng gobyerno o pribadong organisasyon. Panindigan ang katotohanan kahit na maraming balakid ang iyong kinakaharap.

6. Paano maisasabuhay ng isang tao ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa katotohanan?
Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagsasabi ng katotohan sa lahat ng pagkakataon at pagsasapuso sa tunay na kahulugan at kahalagahan ng katotohanan.

VI. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKAKATUTO
Gawain 7
Gawain 8
1. Sa paanong paraan ako makatutulong sa pagpapanatili ng kasagraduhan ng katotohanan bilang bahagi ko sa aking lipunan?
Sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohan sa lahat ng pagkakataon kahit sa mga simplen sitwasyon lamang.

2. Sa mga pang-araw-araw kong gawain, ano-anong patunay na niyayakap ko ang katotohanan bilang tugon ko sa tawag ng aking konsensiya?
Nagbabayad ng tamang pamasahe, tumatawid sa tamang tawiran, pag-iiwas sa pangongopya at hindi pagsisinungaling tuwing ikaw ay itinatanong sa kahit anong bagay.


Full transcript