Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн хараат бус байдал

No description
by

T Bolor

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн хараат бус байдал

Улсын Дээд шүүхээс бусад шүүхийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын нягтаршил, шийдвэрлэгдсэн хэрэг, маргааны тоог харгалзан засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжийг харьяалуулан эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж байна.
Удиртгал
Улс төрийн нөлөөлөл
Цалин хөлс болон үйлчилгээний нөхцлийг сайжруулах
шүүгчийн томилгоо
/огцруулах, өөр газар нутагт шилжүүлэх/
Шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчлөх
хээл хахууль өгөх
“Хэтэрхий” хараат бус гэж үзсэн шүүгч нарыг шийтгэж, алс бөглүү нутагт шилжүүлэн томилдог байна.
Алжир
Kени

Авлигын эсрэг ажлын нэрээр халхавчлан шүүгчдийг үндэсгүйгээр гүтгэх, өөрт нь мэдэгдэлгүйгээр албан тушаалаас нь огцруулж байсан
409 шүүгч
397 шүүгч
томилогдсон
Эрүү
Иргэн
Захиргаа
Шүүгч хараат бус байж гагцхүү
49.1
хуульд захирагдана.
Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангана гэдэг нь төрийн бусад эрх мэдлээс шүүх эрх мэдлийг бүрэн тусгаарлаж, шүүгч чиг үүргээ зөвхөн хуульд нийцүүлэн
чөлөөтэй, айдасгүй
, мэргэжлийн өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх хууль зүйн болон хувийн баталгааг бүрдүүлэх.

ШУДАРГА ШҮҮХЭЭР ШҮҮЛГЭХ ЭРХ
Шүүгчийн хараат бус байдал:
албан үйл ажиллагааны болон хувийн, хувийн хараат бус байдал нь албаны болон мэргэжлийн гэсэн хоёрт талтай.
Албаны үйл ажиллагааны хараат бус байдал:

шүүгч тухайн хэрэг маргааны гадны ямарваа нэг нөлөөнд авалгүйгээр шийдвэрлэх.
Албаны хувийн хараат бус байдал:

шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа, дэвших, буурах, огцрох үндэслэл журам, аж амьдралын нөхцөл, цалин нийгмийн хангамж зэрэг.
Шүүн таслах үйл ажиллагаа явуулсныхаа улмаас өөрийнхөө байр суурийг алдах ёсгүй.
Чөлөөлөгдөх, өөртэй нь зөвшилцөлгүйгээр өөр ажил албан тушаалд шилжүүлэх
зэргээс хамгаалагдсан байхыг шаардана.
Үндсэн хууль, шүүхийн тухай хуульд заасан үндэслэл, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу огцруулах, эсхүл хүсэлтээр нь чөлөөлөхөөс бусад тохиолдолд аль ч шатны шүүхийн шүүгчийг огцруулахыг хориглоно.
51.4
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
Монгол Улсын Үндсэн хууль болон энэ хуульд тусгайлан зааснаас өөр үндэслэлээр шүүгчийн бүрэн эрхийг хязгаарлахыг хориглох;
Шүүгчийн бүрэн эрхийг Монгол Улсын Үндсэн хууль болон энэ хуульд зааснаас өөр үндэслэл, журмаар түдгэлзүүлэх, дуусгавар болгохыг хориглох;
Өөрийнх нь зөвшөөрөлгүйгээр өөр албан тушаалд болон өөр шүүхэд шилжүүлэхийг хориглох;
Хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд хугацаагүй томилогдож, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд захиргааны болон гурав дахь этгээдийн санаачилгаар чөлөөлөгдөхгүй, огцрохгүй байх;
Шүүгчийн хараат бус байдалд хуульд зааснаас бусад үндэслэл, журмаар халдсан, үл хүндэтгэсэн хэн боловч хууль зүйн хариуцлага хүлээнэ
ШҮҮГЧИЙГ ДАХИН ТОМИЛОХ АСУУДАЛ
ШҮҮХИЙН
Шүүхийн тухай хууль
1993.02.04
Шүүх байгуулах тухай хууль
1993.06.15
1997 он шүүгчдийг аттестачлах, шүүгчдийг буцаан томилох асуудал яригдаж байсан боловч
“шүүгчийн хараат бус байдал”
-д халдаж болохгүй гэх үндэслэлээр энэ ажиллагаа хийгдээгүй.
Шүүх байгуулах тухай хууль
2013 он
Шүүгч нарыг чөлөөлж, буцаан томилохдоо:
Шүүгчдийн талаар иргэдээс санал, мэдээлэл авах
Тодорхой хугацаанд шийдвэрлэсэн хэргийн байдал;
Шүүгчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдол;
Шүүгчийн хараат бус байдлын зарчим
Шүүгчийг томилох Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал
Монгол Улсын Үндсэн хууль
Тавин нэгдүгээр зүйл.
51.2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар, бусад шүүхийн шүүгчдийг
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн
санал болгосноор тус тус Ерөнхийлөгч томилно.
15.2.Ерөнхийлөгч
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
өөс санал болгосон нэр дэвшигчийг судлан үзэж, түүнийг томилох буюу томилохоос татгалзах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль:
Шүүхийн шинэтгэл
өргөн мэдүүлсэн
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ
Шүүгчийг өөр шүүхэд шилжүүлэхэд баримтлах шалгуур:
-Мэргэшсэн шүүгчийг өөр төрлийн шүүхэд шилжүүлж болохгүй
-Тухайн шүүгчээс санал авах
-Шүүгчийн орон тоо багасаагүй тохиолдолд шилжүүлэхгүй байх
-Ил тод байх

Транспэрэнси Интернэшнл:
Шүүгчийг аль нэг газрын шүүхэд томилоход тодорхой шалгууртай байх нь авилгад өртөлгүй, хуулийн дагуу шударгаар ажилладаг шүүгчийг алслагдсан, орон нутагт шилжүүлэн томилуулах байдлаар шийтгэх боломжийг хязгаарладаг
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ
-ЗХДЗШШ-ийн мэргэшсэн шүүгчдийг хөдөө, орон нутагт байрлах эрүү, иргэний давж заалдах шатны шүүхэд томилуулах санал гаргасан
-Ингэхдээ шүүгчдээс саналыг нь аваагүй
-Энэ ажиллагаа шүүгчдэд нээлттэй бус, тодорхой бус байдлаар явагдсан
Захиргааны хэргийн мэргэшсэн шүүгчийг эрүү, иргэний шүүхэд томилуулж байгаа нь "
Шүдний эмчээр зүрхний мэс засал хийлгэхтэй адил
" агуулгатай.
ДҮГНЭЛТ
Монгол Улсын Үндсэн хууль
Монгол Улсын Үндсэн хууль
“Хэтэрхий” хараат бус гэж үзсэн шүүгч нарыг шийтгэж, алс бөглүү нутагт шилжүүлэн томилдог байна.
Эрх мэдэлтнүүд асуудалтай гэж үзсэн шүүгчийг чухал албан тушаалаас бууруулж, оронд нь нөлөөнд автсан шүүгчийг томилдог


Авлигын эсрэг нэрээр халхавчлан шүүгчдийг үндэслэлгүйгээр гүтгэх, өөрт нь мэдэгдэлгүй албан тушаалаас нь огцруулж байсан.
KENYA
ХАРИН МОНГОЛД
-Шүүгч нарт мэдэгдэлгүй, санал авалгүйгээр хөдөө орон нутагт шилжүүлэн томилуулсан
-Мэргэшсэн шүүгчийг өөр төрлийн шүүхэд шилжүүлэн томилуулсан
-зарим шүүгчдийг хуульд заагаагүй үндэслэлээр ажил үүргээс нь гэнэт огцруулсан
АЛЖИР
ШҮҮХИЙН ШИНЭТГЭЛ БА
ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ
Илтгэлийн агуулга
II. Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийг буцаан томилох асуудал
Шүүгчийн хараат бус байдлын зарчим
Шүүгчийг томилох Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал
I. Судалгааны үзэл баримтлал
Удиртгал
Дүгнэлт
"Оюуны инноваци" ТББ
Санал
1.Шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор шүүгчийн орон тоо багасаагүй тохиолдолд тухайн шүүгчийг өөр шүүхэд шилжүүлж болохгүй.
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь шүүх, шүүгчид нөлөөлөх, хараат бус байдалд халдсан үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд хариуцлага тооцох зохицуулалтыг хуульчлан бэхжүүлэх.
2. Шүүгчийг мэргэшсэн чиглэлээс нь өөр төрлийн шүүхэд шилжүүлэн томилж болохгүй.
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд:
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Full transcript