Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

No description
by

Sainsur Sukhbold

on 6 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

БИЗНЕСИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ЗОХИЦУУЛАХ ЗҮЙЛ
Бизнес эрхлэхээс үүссэн харилцаанд төвлөрдөг боловч зохион байгуулалт, эрх зүйн болон төрөөс оролцохтой холбоотой харилцаа
Зохицуулах арга
Талууд эрх тэгш байх зарчим
БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
"Ашгийн төлөө" гэдэг бол хувийн аливаа бусад үйл ажиллагаанаас бизнесийг ялгаж буй гол шалгуур
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧ
Албан хаагч, Төсөвт байгууллагын бүх үйлчилгээний ажилтан- цалин авдаг боловч ашиг олох зорилгогүй хөдөлмөр эрхлэгч
Бизнес
Зах зээлийн нөхцөл байдал

Өөрт байгаа
боломж
Ямар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх
Хууль, эрх зүйн орчин
Ашиг
Зохицуулах харилцаа
1. Бизнес эрхлэгч хоорондын ашиг олох харилцаа
Бизнесийн эрх зүй
3. Зохион байгуулалтын удирдлага, төрийн зохицуулалт
2. Бизнест дөхөм үзүүлэхүйц бусад харилцаа
Аргууд
Шууд үүрэг болгон заах,
Хориглох
Эрх олгох арга
зөвшөөрөх
Зөвлөмжийн арга
Үлгэрчилсэн гэрээ, загвар, удирдамж гаргах
Зарчмын хувьд
Хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандарт
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД
Ашгийн төлөө
Ашгийн төлөө бус
/Ашгийн/
Нөхөрлөл
Компани
Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
ЗБН
Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
Гишүүдийн оруулсан хувь хөрөнгөөс бүрдэх эд хөрөнгөтэй, хүлээсэн үүргээ уг эд хөрөнгө болон гишүүдийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр хуульд заасны дагуу хариуцдаг
ББН
ХК
Хувьцаат
ХХК
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
Хувь нийлүүлэгчийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд хуваагддаг, өөрийн тусгайлсан хөрөнгөтэй, ашгийн төлөө үндсэн зорилготой
Үүсгэн байгуулагчаар нь:
Нэг үүсгэн байгуулагч
Хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч
Хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч
Хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч
Хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч
Өөрийн дүрэм болон үүсгэн байгуулсан бусад баримт бичигт заасан зорилгод нийцэх үйл ажиллагаа явуулна.
ХОРШОО
САН
ТББ
ХОЛБОО
- Нийгэмд үйлчилдэг
- Гишүүддээ үйлчилдэг
Нэгдмэл, тодорхой зорилго тавьсан хэд хэдэн этгээд сайн дурын үндсэн дээр нэгдэж байгуулсан, гишүүнчлэл бүхий хуулийн этгээд
Нэг буюу хэд хэдэн үүсгэн байгуулагч нийгэмд ашиг тустай, нэгдмэл зорилгод хүрэхийн тулд эд хөрөнгө төвлөрүүлэх замаар байгуулсан гишүүнчлэлгүй хуулийн этгээд /Сүм хийд ИЭЗХ-д Сангийн хэлбэрээр/
Эдийн засгийн болон нийгэм, соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах зорилгоор хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдсэн, хамтын удирдлага, хяналт бүхий дундын эд хөрөнгө дээр үндэслэн үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулсан хуулийн этгээд
Иргэд, төрийн байгууллагаас бусад хуулийн этгээдээс нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдан ү.а-гаа төрөөс хараат бус, өөрөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн бус
Хуулийн этгээдийн нэр
- Бусад ХЭ-ийн нэртэй давхардсан, бусдыг төөрөгдүүлэхээр ижил, төсөөтэй байж болохгүй.
- Оноосон нэрний ард ХК, ХХК, ЗБН, ББН, Хоршоо, Сан, Холбоо гэх мэт тодотгоно.
Хуулийн этгээдийг байгуулах алхмууд
- Сонирхож буй хүмүүсийг бүрдүүлэх
- Эрхлэх бизнес саналыг боловсруулах
- Зохион байгуулах хурал хийх
- Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах
- Үүсгэн байгуулах бэлтгэл ажил
- Үүсгэн байгуулах хурал
- Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
- Бизнесийг эхлэх
- Түншлэгчидтэй холбоо тогтоох

Хуулийн этгээдийг байгуулах
- Иргэн, хуулийн этгээд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу
- Иргэний эрх зүйн чадвар улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүсч, хуульд заасан журмын дагуу татан буугдаж, улсын бүртгэлээс хасагдсанаар дуусгавар болно.
Алхмууд
1. Сонирхогч хүмүүсийг бүрдүүлэх
- Зорилго нийлсэн хүмүүсийг бүрдүүлэх
- Хэрэгцээг тодорхойлох
- Мэргэжлийн тусламж, зөвлөгөөг хаанаас авах
2. Эрхлэх ажил хэргийн саналыг боловсруулах
- Орон нутаг, орчны зах зээлийг судлах
- Өөрсдийн нөөц бололцоог тогтоох
- Эрхлэх үйл ажиллагааг тодорхойлох
- Үүсгэн байгуулагч хамрагчидтай санал солилцох
3. Зохион байгуулах хурал хийх
- Түр хороо байгуулах
- Оноосон нэрийг сонгох
- Хуулийн этгээдийн төрөл, зорилгыг тодорхойлох
- Үүсгэн байгуулах үеийн удирдагчдыг сонгох
4. Ажил хэргийн төлөвлөгөө боловсруулах
- Зорилтуудыг тодорхойлох
- Зорилтыг биелүүлэхэд авах алхмууд, нөөц бололцоогоо судлах
- Эхлэлтийн хөрөнгө бүрдүүлэлтийг тогтоох
- Төсөв хийх
5. Үүсгэн байгуулах бэлтгэл ажил
- Бүтцийг гаргаж, ажил үүргийн хуваарилалт хийх
- Дүрмийн төсөл боловсруулах
- Сургалт, мэдээлэл, зөвлөгөө
6. Үүсгэн байгуулах хурал
- Зөвлөгөө авах
- Хурлын зарыг сонирхсон иргэдэд хүргэх
- Храл зохион байгуулах
- Дүрмийн төслийг батлуулах
- Удирдлагыг сонгох
7. Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
Бүрдүүлэх материал:
- Өргөдөл
- Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
- Дүрэм
- Данс нээсэн тухай мэдэгдэл
- Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
- Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
- Үүсгэн байгуулагчдын анкет
- Үүсгэн байгуулагчдын иргэний үнэмлэхний хуулбар
- Эхлэлтийн тайлан тэнцэл
- Татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн тодорхойлолт
- Бусад холбогдох баримт бичиг
- Хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
- Хавтас
8. Бизнес эхлэх
- Ажиллах орон тоог батлах, сонгох, мөн цалинг тогтоох
- Нягтлан бодох бүртгэлийг бий болгох
- Үйл ажиллагааг эхлүүлэх
9. Түншлэгчидтэй холбоо тогтоох
- Орон нутгийн хамтрагчдыг судлах
- Холбоо тогтоох боломжийг судлах
- Хамтрах санал хүсэлтээ илэрхийлэх
Бизнес эрхлэхэд хамаарах хуулиуд
- Иргэний хууль
- Компаний тухай хууль
- Нөхөрлөлийн тухай хууль
- Хоршооны тухай хууль
- Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хууль
- Татварын багц хууль
- Тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
- Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль
- Инновацийн тухай хууль
- Төрийн бус байгууллагын тухай хууль
- Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
- Зээлийн батлан даалтын тухай хууль
- Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
- Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
- Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль
- Бусад
ТА БҮХНИЙ ХҮСЭЛ МӨРӨӨДӨЛД ӨНДӨР АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.
АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТАНЬД БАЯРЛАЛАА
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ НӨХӨРЛӨЛ
Full transcript