Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Charakterystyka energetyczna okien, procedura uwzględniania ich jakości w audycie energetycznym

No description
by

agata jag

on 20 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Charakterystyka energetyczna okien, procedura uwzględniania ich jakości w audycie energetycznym

G G Współczynnik przenikania ciepła "Uw" określa ilość energii ( W = wat ) przenikającej przez okno o określonej powierzchni ( m2 ) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1° K . (1°K = 1°C). Podstawy
prawne Sposób
obliczania Procedura
uwzględniania
w audycie Przepisy unijne:
Dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 roku- stwierdza ze charakterystyka energetyczna budynków wymaga obowiązkowej certyfikacji, w Polsce obowiązuje od 2009 roku;
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EEC).
Norma PN - EN 14351-1:2006 - charmonizuje zasady oceny przydatności okien i drzwi do zastosowania w budownictwie na terenie UE. Przewiduje określanie współczynnika przenikania ciepła, przepuszczalności powietrza, całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego oraz przepuszczalności światła widzialnego. Deklaruje poziomy i kalsy ww. cech.Deklaracja o zastosowaniu wyrobu w budynku jest zależna od tego czy dane poziomy lub klasy spełniaja wymagania określone w przepisach krajowych;
Charakterystyka
energetyczna okien (sposób wyznaczania wsp. przenikania ciepła), procedura uwzględniania ich jakości w audycie energetycznym Przepisy krajowe:
Norma PN-EN 673 " Określanie współczynnika przeniaknia ciepła U. Metoda obliczeniowa";
Norma PN-EN 674 " Określanie współczynnika przenikania ciepła U. Metoda osłoniętej płyty grzejnej;
Norma PN-EN ISO 10077-1 "Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła"- obliczanie współczynnika dla nowych okien;
Norma PN-EN ISO 6946 - określanie współczynnika przenikania ciepła U dla okien świetlikó i drzwi w przypadku obiektów istniejących;
Warunki techniczne - okreśłjaja maxymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla różnego rodzaju okien i drzwi w zależności od ich budowy i oraz rodzaju budynku i pomieszczenia w którym mają być zastosowane. Określa dopuszczalnąpowierzchnię okien;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej;
Dane do obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzi podawane są w krajowych aprobatach technicznych.
WARUNKI TECHNICZNE:
okreśłjaja maklsymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla różnego rodzaju okien i drzwi w zależności od ich budowy i oraz rodzaju budynku i pomieszczenia w którym mają być zastosowane,


współczynnik g przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego dla różnych poszczególnych typów oszklenia,
wartość współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzenia przeciwsłonecznego,


określa dopuszczalną powierzchnię okien
Procedura uwzględniania charakterystyki energetycznej okien jest opisana w RMI z dnia 6.11.2008 r.w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej . Rozporządzenie uwzlędnia cechy mające wpływ na charakterystykę energetyczną budynku w odniesieniu do okien którymi są:
współczynnik prznikania ciepła,
miesięczne zyski ciepła od promieniowania słonecznego przenikające do przestrzeni ogrzewanej przez przegrody przezroczyste.
Rozporządznie dzieli sposób metodologię obliczania charakterystyki energetycznej na dla:
budynku lub lokalu mieszkalnego lub jego częśći stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową niewyposażonych w instalację chłodzenia;
wyposażonego w instalację chłodzenia.
Współczynnik przenikania ciepła:
wdług RMI z 6.11.2008 r. w sprawie sposobu sporządznania i wzorów świadectw
współczynnik przenikania ciepłą w przypadku okien, świetlików i drzwi przyjmuje się według Aprobaty Technicznej luz zgodnie z norma PN-EN 14351-1
Zyski od promieniowania słonecznego oblicza się wg. wzoru: Budynki bez instalacji chłodzenia Współczynnik przenikania ciepła metoda uproszczona Zyski od
promieniowania słonecznego metoda uproszczona Budynki z instalacją chłodzenia Zyski od promieniowania
słonecznego oblicza się
wdług wzoru: Współczynnik przenikania ciepła "Uw" określa ilość energii ( W = wat ) przenikającej przez okno o określonej powierzchni ( m2 ) przy różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej równej 1° K . (1°K = 1°C). Aby prawidłowo ustalić współczynnik przenikania ciepła dla całego okna należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe czynniki:

współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej,
współczynnik przenikania ciepła określonego złożenia kształtowników ram ościeżnicy i skrzydła,
liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą. Wartość współczynnika U dla okien, świetlików i drzwi można określić według zasady metody uproszczonej wg normy PN-EN ISO 10077-1: Dobrowolna certyfikacja (odniesiona do uśrednionych krajowych warunków klimatycznych) jest aktualnie wprowadzana w Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii a także w Australii i Nowej Zelandii. Główną ideą certyfikacji okien jest nadawanie etykiet które ułatwiają porónanie jakości kupowanych okien oraz ranking okien pod względem energooszczędności. Jakośc=ć okien sklasyfikowana jest w skali od A do G lub od 0 do 100. W zależności od kraju zastosowania w rankingu uwzględnione są wartości przydatności okien pod względem zdolności zatrzymywania ciepłą oraz chłodu. Australia i Nowa Zelandia:
AWC wporwadza ocene efektywności okien w której oceniana jest jakość okien pod względem wpływu rocznego zużycia energii dla całego domu zarówno dla ogrzzewania jak i chłodzenia.. Aby producenci okien mogli uzyskać certyfikat muszą uzyskać ocenę energetyczną swoich produktów. Ocenę tą wydaje AWC.
Certyfikacja okien.
Europejskiej system oceny energetycznej okien (European window energy rating system Ewersa) Norma PN-EN 14351-1:2006, harmonizująca w ramach systemu oznakowania CE zasady oceny przydatności okien i drzwi do stosowania w budownictwie na terenie UE, przewiduje określanie wartości cech współczynnika przenikania ciepła, przepuszczalności promeniowania słonecznego, powietrza oraz światła widzialnego oraz deklarowanie odpowiednio ich poziomów lub klas. Agata Jaglarska COWiG 1
nr indeksu 201800
Full transcript