Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beltanoda "Jó gyakorlatok"

Beltanoda "Jó gyakorlatok"
by

Marianna Vágó

on 5 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beltanoda "Jó gyakorlatok"

Double click anywhere & add an idea Beltanoda Jó gyakorlatok szerződéses rendszer döntés
bizalom
életpálya
kölcsönösség
felelősség 1. célok:
- a tanulók bevonása az őket érintő döntések meghozatalába
- a diák segítése rövid- közép- és hosszútávú céljainak meghatározásában
- a diák bizalmának erősítése az iskola és a tanárai felé
- életpálya-építési kompetencia fejlesztése
- a diák lehetőségeinek, képességeinek, érdeklődésének, vágyainak megismerése és tudatosítása
- szociális, életviteli és környezeti kompetenciákat is fejleszt

2. módszerek:
- az együttélés alapvető szabályainak közös értelmezése
- a konszenzus létrejöttét követően a szerződést minden fél aláírja
- a jó szerződés apró dolgokra és rövid távra szól
- a szülő bevonása is lehetséges
- a szerződés megszületésének „utóélete” is fontos és hasznos
- a diák a vállalásait maga határozza meg, ezért nagyobb a motivációja a teljesítésre
- a szerződés módosítható, újratárgyalható

3. folyamat:
- a tanár érzékeli a problémát
- az érintettek leülnek beszélgetni
- a beszélgetés során a felek konkrétan meghatározzák a problémát
- megszületik a megállapodás, melyet minden fél megért és elfogad
- ezt írott szerződésbe foglalják a szerződés rögzíti azt is, hogy a fiatal által vállaltak nem-teljesítése milyen következményeket von maga után
- a szerződést minden fél aláírja
- a szerződés lejártakor újra leülnek beszélgetni, feldolgozzák a tapasztalatokat
- ha szükséges, tovább beszélgetnek a problémáról
- születhet új szerződés is de az esetek többségében ez már nem szükséges

4. hatások:
- a szerződés betartása sikerélményt hoz a diáknak, megerősödik az önbizalma és a közösség iránti elkötelezettsége
- a szerződés kétoldalúsága erősíti a bizalmat


5. erőforrások:
- pedagógus
- írásbeli rögzítésre alkalmas eszközök (számítógép, nyomtató, papír, toll) diákstáb diákjogok és feladatok
diákönkormányzat
tanár-diák közösség
kommunikáció rendszeres/céltudatos/szervezett
kötetlen/felszabadult 1. célok:
- a tanárok rendszeres, céltudatos és tudatosan szervezett kommunikációjának elősegítése a diákközösséggel
- az információ áramoltatása, a párbeszéd kialakulása, egymás jobb megismerése kötetlen fórum kialakítása
- fórum az igények, vélemények, értékelés kifejtésére minden oldalról probléma-megoldási sémák kialakítása
- tanár-diák közösség építése
- diákönkormányzat feladatainak és jogainak gyakorlása

2. módszerek:
- személy- és tanulóközpontú pedagógiai eljárások
- a diákok személyes problémáinak részletesebb megismerése

3. folyamat:
- a tanárok a diákstábot megelőzően egy megbeszélésen átbeszélik a felvetendő témákat, kijelölik a moderátor kollégát
- az iskolai hét egy jól meghatározott idejében, lehetőség szerint a hét közepén kb. 30 perces időtartamban érdemes megtartani
- a moderátor felvezeti az aktuális témákat, bíztatja a diák résztvevőket, hogy ők is jelezzenek számukra fontos témákat. Konfliktusok, problémák felhozása, megbeszélése.
- a vita végén a moderátor feladata az összegzés, a tanulságok levonása, a megnyugtató lezárás.

4. lehetséges témák többek között:
- szociális problémák, drogproblémák, életmódbeli felvilágosítás, személyes konfliktusok kezelése és megbeszélése (általánosítva vagy nevesítve, előzetes megállapodás szerint), tanulmányi témák, mindenkit érintő események pl. kirándulás, érettségi, hiányzások, stb.

5. hatások:
- általános jó tájékozottság az iskola/osztály ügyeiben
- bevonódás az iskola életébe, a közösségbe
- egységesebb iskolai közösség
- diákok és tanárok motiváltabbak lesznek
- komplex látásmód, demokratikus légkör, egyenlő esélyek

5. erőforrások:
- max. 80 fős diákcsoporthoz kb. 10 óraadó tanár
- mentor tanár kiválasztása
- megfelelő méretű terem
- tábla, hirdetőfal, filctoll esetmegbeszélő csoport működtetése 1. célok:
- problémás diákokkal dolgozó pedagógusok és egyéb munkatársak közötti célirányos rendszeres kommunikáció kialakítása
- az egyes diákok problémáinak közös feltárása, személyiségének közös megismerése
- közös stratégia kialakítása, hogy a későbbiekben azt képviselhesse minden pedagógus
- a diák teljesítményének javulása, magatartásproblémáinak csökkenése
- a pedagógus szakmai önismeretének fejlődése

2. módszerek:
- diák személyiségének megismerése közös megbeszélés alapján
- egy kijelölt szakember vezeti a csoportot
- alapja az esetre és a csoporttagokra figyelés, az őszinte megnyilatkozás és az együttgondolkodás

3. témák:
- a diák aktuális élethelyzete
- a diák tanulmányi előmenetele
- a diák iskolai jelenléte és szociális viszonyrendszere
- az érintett pedagógus viszonya a diákhoz
- az osztály/diákcsoport belső viszonyai, csoportdinamikája, szerepek, hierarchia
- az osztály/diákcsoport viszonya a pedagógusokkal

4. hatások:
- a pedagógusok mindannyiukat érintő ügyekről, problémákról rendezett keretek között párbeszédbe és együttműködésbe kezdenek
- a nagy létszámú iskolákban is megjelenhet a személyközpontú szemlélet
- szolgálja a gyermekek és szülők egyenlő hozzáférését a minőségi oktatáshoz
- a pedagógusok lelki terhei, kudarc- és tehetetlenségérzései csökkennek
- elszigetelt, magányos küzdelmük a problémás gyerekekkel és osztályokkal megszűnik
- valós konkrét segítséget és támogatást kapnak a többiektől munkájukban
- új nézőpontokkal gazdagodnak, együttgondolkodás indul el
- a diák megkapja a megfelelő mértékű figyelmet és a megfelelő ellátást
- elfogadást, sikereket él meg, tanulmányi eredménye javul
- új gondolkodásmódot, viszonyulást, magatartást, problémakezelést igényel, feltételez és teremt meg

5. erőforrások:
- csoportvezető kijelölése (lehet pl. pszichológus, szupervizor, mentálhigiénés szakember)
- a diákcsoportot tanító tanárok jelenléte szükséges
- megfelelő méretű terem, szék magatartásprobléma csökkenése
teljesítmény javulás
pedagógusi szakmai önismeret Konfliktuskezelés drámatechnikákkal tanár-diák
diák-szülő
diák-diák 1. célok:
- a fiatalok konfliktuskezelő stratégiáinak tudatosítása, bővítése
- tanár-diák, diák-diák és diák-szülő konfliktusok kezelése

2. módszerek:
- interdiszciplinaritás társadalomismeret, pszichológia, irodalom és dráma tantárgyak összekapcsolása
- a drámapedagógia módszereire támaszkodik
- a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú oktatásra való áttérést célozza meg
- személyesség, élményszerűség és spontaneitás jellemzi
- nincs belépési feltétel
- nincs osztályzás
- 6-20 fő részvételével
- bármilyen korosztály számára hasznos
- több tantárgy anyagát érintheti
- az önálló munkát és a felfedezés örömét helyezi középpontba
- az együtt és egymástól tanulást segíti

3. folyamat:
- a résztvevők szerepjátékok segítségével valós vagy elképzelt történeteken keresztül átélhetik az egyes helyzeteket
- alkalmazható osztályközösség esetében is
- az aktív részvétel fontosabb, mint a teljesítmény
- a személyre szabott szöveges értékelés inkább visszajelzésnek nevezhető
- ha egy komolyabb probléma körvonalazódik, abba az irányba lehet elvinni a gyakorlatot

4. hatások, eredmények:
- együttműködés, önismeret, társismeret, önkifejezés, verbális kommunikáció, érvelés, döntéshozás, dramatizálás, előadó-képesség, érzékenység, nyitottság, kreativitás, problémamegoldó-képesség, empátia, kommunikációs és kifejezőkészség, szelektáló készség és a lényeglátás fejlesztése, rugalmasság
- megváltozik a tanulók egymáshoz való viszonya
- gördülékenyebbé válik a beilleszkedés
- fejlődik az együttműködési- és kezdeményezőkészségük
- fejlesztő hatással van a kommunikációs, különösen a vita- és érvelési készségekre

5. erőforrások:
- általában drámapedagógust igényel, de bármilyen más szaktanár is vezetheti (nyitott, rugalmas hozzáállás és folyamatos együttműködés szükséges a diákokkal)
- nagyobb terem, padok nélkül
- fénymásoló, nyomtató, papír, csomagolópapír, filctollak, (esetleg internet/számítógép, kivetítő, filmek, tábla) fizika+földrajz+kémia
világkép
külső helyszínek 1. célok:
- a fizika és a környezetvédelem népszerűsítés egyéni felfedezésen keresztül
- lehetővé teszi heterogén csoportok közös tanulását, személyre szabott feladatok kiosztását
- tantárgyösszevonást tesz lehetővé (fizika + földrajz+kémia)
- a tananyag sajátos módon történő elsajátítása mellett az együttműködés, egyéni munka, vélemények megosztása, döntéshozatal fejlesztése
- tanulók világképének bővítése

2. módszerek:
- drámapedagógia
- projektmódszer
- tanulóközpontú pedagógia

3. folyamat:
- feladatok személyre szabott kiosztása
- egyéni felkészülés, önálló forrásfeldolgozás, lényeg kiemelése (internet, számítógép használata)
- kiscsoportos viták, megbeszélések
- felkészülés nagyobb csoportban
- a konferencia megszervezése, a nézők meghívása
- a találkozó lefolytatása
- visszajelzések gyűjtése, átgondolása, megbeszélése

4. hatások:
- tanulói aktivitás, kreativitás, problémamegoldó készség, önálló munkaképesség fejlődése
- önálló információszerzés, szelektálás képessége
- pozitív motiváció kialakulása a környezetvédelem és a tanulás iránt
- együttműködési- és kezdeményező készség, kommunikációs készség
- tanár-diák kapcsolat átalakulása

5. erőforrások:
- fizika, és/vagy kémia és/vagy földrajz szakos tanár
- előnyt jelenthet a drámapedagógiában és a számítógépes ismeretekben való jártasság (de nem előfeltétel)
- fénymásoló, nyomtató, csomagolópapír, filctoll, számítógépek (internet), kivetítő, ismeretterjesztő filmek, tábla, könyvek
- helyigényes tevékenység! Ha külső helyszínekre látogatunk, vagy külső előadót szeretnénk bevonni, szerény anyagi ráfordítás is szükséges lehet film-maraton műveltség
képérzékenység
közös szabadidő
egymás megismerése 1. célok:
- a tanulók filmes műveltségének, képnyelvi érzékenységének fejlesztése
- közös tér teremtése
- a szabadidő közös eltöltésének egyik lehetséges módja
- kiváló lehetőség a pedagógus számára a tanulók mélyebb megismerésére

2. módszerek:
- a szellemi/fizikai befogadás személyes, egyénenként nagyon különböző határait feszegeti
- életviteli kompetenciák, idegennyelvi kompetenciák fejlődése (filmek vetítése eredeti nyelven, felirattal)
- a filmekkel való belső párbeszéd segítheti az önismeretet

3. folyamat:
- 4-30 főből álló csoport kialakítása (fontos, hogy valamiféle szűkebb közösséget alkossanak, pl. egy osztály vagy tanulócsoport legyen)
- a filmek körültekintő összeállítása (a tematika kiválasztásánál pl. egy éppen akut konfliktus, probléma is lehet cél)
- évente maximum 2 alkalommal érdemes megtartani

4. hatások:
- a filmek, sőt a társművészetek iránti fokozott érdeklődés nagyon hamar mérhető
- a diákok filmnyelvi és a vizuális kultúrája fejlődik
- a filmek által felvetett problémák annak megtapasztalása, hogy egy-egy probléma több oldalról megközelíthető
- intenzív tapasztalatszerzés a közösség-egyén kölcsönhatásról

5. erőforrások:
- 1 vagy 2 pedagógus jelenléte
- 1 DVD-lejátszó és kivetítő/TVkészülék, filmek, terem
hasznos holmik 1. célok:
- segíteni a fiatalok eligazodását a mindennapokban (hivatalok világa, pénzügyek, stb)
- tudatos fogyasztóvá válás elősegítése
- felelősségüknek és jogaiknak tudatában levő állampolgárrá válás elősegítése
- bármilyen praktikus, diákokat érdeklő/érintő téma közös feldolgozása

2. módszerek:
- nem köthető kifejezetten tankönyvekhez, tananyaghoz
- minden esetben aktuális adatokkal és fogalmakkal dolgozik (THM, EVA, stb)
- témáit, példáit, feladatait, ötleteit a mindennapokból veszi
- kizárólag a diákok aktív részvételére épít

3. folyamat:
- az irodalom és/vagy társadalomismeret és/vagy matematika órák összekapcsolása (esetleg osztályfőnöki órán) egy téma több oldalát megvilágítva
- két vagy több tanár közösen tart órát, vagy ugyanazon témát több órán több tanár dolgozza fel több szemszögből
- mindenféle tanulócsoportban, bármely iskolatípusban jól alkalmazható
- a téma felvetéséhez az adott diákok életkorát, érdeklődési körét kell figyelembe venni

4. hatások:
- fejleszti a szociális, életviteli és környezeti, valamint életpálya-építési kompetenciákat
- serkenti az info-kommunikációs technológiák alkalmazását
- matematikai-, szövegértési kompetenciákat fejleszt
- felelősebb döntéshozatalt eredményez

5. erőforrások:
- külön humán-erőforrás igény nincs, az adott tárgyakat tanító tanárok megbeszélése szerint kialakítható a tananyag
- internet, kitöltendő dokumentum-minták és hivatalos irat minták tudatos fogyasztóvá válás
eligazodás
hivatalok világa
pénzügyek
állampolgári jogok, felelősségek
érdeklődés lélek és evolúció evolúció
tévhitek
biológia, társadalom, pszichológia 1. célok:
- az evolúció elméletének széleskörű bemutatása és az azzal kapcsolatos tévhitek, félremagyarázások helyretétele
- megmutatni, hogy az evolúciós elmélet nem csak a biológia, de a pszichológia, a társadalomismeret és az orvoslás szempontjából is fontos
- önismeret, vitakészség, többszempontú szemlélet fejlesztése

2. módszerek:
- problémaközpontú megközelítés
- a fiatalokat érintő aktuális problémák interaktív feldolgozása
- csoportmunka, interaktív, vitákkal teli előadás
- bármely iskolában tanítható
- hátrányos helyzetű diákoknak a pszichológiai érintettség miatt kifejezetten javasolt
- az evolúció elméletének pontos bemutatása
- tantárgyköziség (társadalomismeret, biológia)

3. folyamat:
- a témakörök kidolgozása (emberi csoportok, párválasztás és szexualitás, táplálkozás, stb)
- a szakirodalom áttekintése, vázlatok és prezentációk készítése
- módszerek áttekintése (vitapontok, csoportmunkák lehetőségei)
- 4-20 fő diáklétszám
- elméleti előadások (színes illusztrációkkal)
- csoportmunkában dolgoznak fel a diákok olyan fő témaköröket, amelyekkel találkoznak mindennapjaik során
- ajánlott óraszám: heti két óra egy fél éven keresztül

4. hatások:
- a diákok az élet számos területén felhasználhatják itt szerzett tudásukat (pl. emberi kapcsolatok, szerelem és szexualitás, fogamzásgátlás, egészséges táplálkozás és életmód, emberi kommunikáció, (mentális) betegségek felismerése és kezelési lehetőségei)
- a diákok árnyaltabban láthatják az emberi viselkedés hátterében álló motivációkat
- a diákok felfedezhetik az emberiség hosszú múltjának és jelenének szoros ok-okozati kapcsolódását

5. erőforrások:
- társadalomismeret és biológia tanár (heti egy-egy órában). A két órát szerencsés egymás utáni blokkba helyezni az órarendben
- pszichológia tanár bevonása lehetséges
- számítógép, internet, projektor vagy TV, DVD-lejátszó, alapvető élelmiszerek beszerzése
Te mivel tűnsz ki? energiakonferencia Ne bújj el a kihívások elől!! Hány szemed van látni? Merre az arra? Merre az arra? Merre az arra? segítség folyamat együtt
minden
tevékenység A Tanoda alapfilozófiája szerint segítő iskola:

feladata, hogy a hozzá forduló, középiskolából kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó fiatalok számára az életproblémáinak megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez segítséget nyújtson. A segítést egységes, összefüggő folyamatként értelmezzük, melynek része minden tevékenység, amelyet a fiatalokkal együtt végzünk. www.beltanoda.hu
beltanoda@beltanoda.hu
Tel.:+36 1 266 3378 kapcsolatfelvétel
kölcsönös szerződézk
segédanyagok
hospitációs lehetőség
igény szerint szupervízió www.prezi.com rossz légkör
magány
unalom
zűrös ügyek
nem ment Nincs akadály! Van kilátás!
Full transcript