Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La programació didàctica per competències

No description
by

Lara Carapeto

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La programació didàctica per competències

El concepte de competència
Programació: catarcterístiques
Flexibilitat
: document obert i en construcció.

Coherència
: les decisions els
acords
presos han de ser
compartits
per tot l'equip docent (per etapa, per àrea, curs...).

S'estructura en 4
nivells
de concreció:
PEC ---> Projecte curricular de centre (objectius d'etapa) i inclou les programacions d'àrea o matèria per cicle o etapa (objectius d'àrea).
Programació d'aula (per curs i any)
Programació de la unitat didàctica (que inclou la seqüència didàctica).
Programació: referents
La programació didàctica per competències
Índex
Esquema general
El concepte de
competència
Programació
:
Referents
Característiques
Esquema general
Programació per competències


Què vol dir treballar per competències?
Concepte
: integració articulada dels diferents tipus de continguts que permeti activar-los per
fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç
.

L'
alumnat
és
competent
quan
sap seleccionar continguts
apresos per tal de
resoldre problemes
en qualsevol context (de la
vida real
).

El
paper dels continguts
:no són la finalitat de l’acció educativa, sinó el
mitjà per assolir els objectius (assolir les competències bàsiques)
Quins canvis implica?
ORGANITZATIUS
: interacció entre el professorat


Model docent
Normativa
Finalitats educatives

PEC

PROJECTES
Necessitats educatives de l'alumnat
Context
LOMCE

LEC
Continguts
Índex de la programació de matèria per curs
1. Introducció
2. Context del centre
3. Context del grup
4. Distribució de les unitats didàctiques al llarg del curs

5. Justificació
6. Continguts generals
6.1. Propis de la matèria
6.2. Continguts d’altres matèries
7. Aportació a les competències bàsiques
7.1. Competències especifiques de la matèria
7.2. Contribució de la matèria a les competències bàsiques
8. Objectius generals
9. Metodologia general
10. Materials i recursos i ús de les TAC
11. Procediments i criteris generals d’avaluació
11.1. Procediments
11.2. Criteris
12. Tractament general de la diversitat i de les NEE
13. Unitats didàctiques

1. Introducció
1.1. Matèria i/o àrea
1.2. Etapa
1.3. Grup classe/Curs
1.4. Professor/a
1.5. Títol i justificació de la unitat didàctica/organitzadors previs
1.6. Número de la unitat
2. Temporització prevista
3. Continguts
4. Connexió amb altres matèries
5. Objectius d’aprenentatge
6. Metodologia
7. Seqüència didàctica/Activitats d’ensenyament aprenentatge
8. Criteris i procediments d’avaluació
9. Materials i recursos i ús de les TIC/TAC
10. Tractament de la diversitat i NEE


Índex de la unitat didàctica
Programació per competències
MODEL

Cal
introduir
en cada unitat didàctica quines
conseqüències bàsiques
s'estan treballant.

És important demostrar la
traçabilitat
entre els
objectius
d’aprenentatge, les
competències
bàsiques i els criteris d’
avaluació
.
METODOLÒGICS
: el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat (alumne actiu en el procés d'aprenentatge i perfil orientador del docent).

TIPUS D'
ACTIVITATS
i
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
: centrades en la resolució de problemes i relacionades amb la vida real, que permeti ensenyar i avaluar una acció competent.

TRANSVERSALITAT
: És responsabilitat de totes les matèries l'adquisició de les CB.


PROGRAMACIONS
DIDÀCTIQUES: que posin de manifest com es treballarà el desenvolupament de les CB.


INCLUSIÓ
: Si les competències són bàsiques, les ha de poder assolir qualsevol alumne.
Indicadors per a saber si una activitat és competencial
• Té per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? El problema és autèntic (=té sentit per l’alumne, és significatiu)?

• La introducció és atractiva? L’activitat li genera interès? Li proposa un problema que pot resoldre? (sorgeix del context vital de l'alumne o de preguntes que s'ha pogut plantejar?)

• Els continguts, les preguntes i les habilitats de pensament, s´estructuren entorn d'una tasca? S'ha previst un mapa mental on s'interrelacionen?

• La situació plantejada té una certa rellevància dins els continguts de l'àrea-matèria?

• Globalització i interdisciplinarietat: Té relació amb continguts d´altres àrees i matèries?

• Servirà per mobilitzar diverses competències?

• Té com a resultat l'elaboració d'un producte? El producte és rellevant per al context social?

• Els aprenentatges que se’n deriven es poden aplicar en la vida diària (no pertanyen només a l’àmbit escolar)? L’activitat parteix d’una situació que té sentit per al nen o la nena? En la seva vida diària, podria trobar-se en una situació semblant? És una situació pràctica?

• L’alumne té una pauta o model d’aplicació dels coneixements per resoldre l’activitat?

• L’activitat proposa nivells graduals d’exercitació i aplicació del que sap l’alumne? (per exemple situacions en contextos diferents, cada vegada més complexos).

• És una activitat que ha de fer cooperativament amb els seus companys? O és una activitat que l’ajuda a resoldre el problema de manera autònoma? (potencia cooperativisme i autonomia).
Full transcript