Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YAŞLILIK (hande-tugba-melih) b grubu

No description
by

hande kılıç

on 18 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YAŞLILIK (hande-tugba-melih) b grubu

YAŞLILIK
FONTS
YAŞLI İSTİSMAR VE İHMAL TÜRLERİ
Yaşlı istismar ve ihmali hastaya fiziksel olarak şiddet uygulamak olabileceği gibi kişisel bakımını sağlamamak veya kasıtlı olarak ruhsal yönden zarar vermek şeklinde geniş bir yelpazede incelenmeli ve sorgulanmalıdır (Artan,1996).
İSTİSMAR VE İHMAL TÜRLERİ
1.Fiziksel İstismar
Yaşlı bireye bakan veya yaşlının güvendiği bir konumda olan kişi tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, acı verici her türlü bedensel uygulama fiziksel istismar olarak kabul edilir (Erkal,2012).
2. Cinsel İstismar
Cinsel istismar bireyin kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel aktiviteye zorlanmasıdır (Akdemir,Görgülü,Çınar,2008).
3. Duygusal /Psikolojik İstismar
Yaşlının güvendiği konumda olan birisi tarafından kasılı olarak ruhsal açıdan acı verme duygusal-psikolojik istismar olarak kabul edilir (Erkal,2012).
4. Ekonomik İstismar
Zihinsel yetersizliği gösterilmeyen yaşlı kişilerin sivil ve hukuki haklarının ihmal edilmesi, yasadışı ya da izinsiz olarak mallarının, parasının ya da diğer değerli varlıklarının kullanılması ve değiştirilmesi, kendi evinden çıkartılması ve hile yoluyla vekaletname alınması ekonomik ve hak istismarı örnekleridir(Akdemir,Görgülü,Çınar,2008).
YAŞLI İHMALİ
Yaşlı bireyi, yiyecek, giyecek, ısınma, ilaç, tıbbi cihaz gibi temel gereksinimlerinden mahrum etmek, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmede isteksiz davranarak veya reddederek yaşlıya, duygusal fiziksel acı ve sıkıntı vermektir (Sayan,2004).
Yaşlı istismarı ve ihmalinde, hem yaşlı hem de bakım veren açısından bazı risk faktörleri bulunmaktadır (Koştu,2012).
İSTİSMAR VE İHMALİN RİSK FAKTÖRLERİ
1.YAŞ VE CİNSİYET
Yaşlı istismarını etkileyen sosyal faktörler incelendiğinde, yaşlılık ve yaşlanmaya yönelik negatif tutumlar, etnik ve kültürel durum gibi birçok farklılıklar yaşlı istismarının algılanmasını etkilediği bilinmektedir (Erlingsson,Carslon,Saveman,2006).
2. YALNIZLIK
Yaşlılık yaşanan birçok değişiklik ve kayıpların artması nedeniyle yalnızlık duygusuna zemin hazırlar.Yaşlılarda yalnızlık fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerinin oluşmasında rol oynayabilir, depresyon ve intihara neden olabilir, ihmal ve istismara maruz kalıp,evde veya dışarıda her an bir kaza ve travma ile karşı karşıya kalma riskini arttırabilir (Ünal, Bilge,2005).
İSTİSMARCIYA AİT ÖZELLİKLER
1.Bakım veren kişinin üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ve zorunlu yapması,
2.Bakım verdiği kişiyle zıt olması ve kırgın roller üstlenmesi,
3.Şiddet ve istismarı çözüm olarak algılamasına neden olabilir.
İSTİSMAR VE İHMALİN NEDENLERİ
1. 20. yüzyılın başlarından itibaren doğurganlık hızının düşmesi,
2.Ortalama yaşam beklentisinin artması, insanların sağlığı koruma ve geliştirme konusunda bilinçlenmesi, 3. Beslenme koşullarının iyileşmesi,
4.Temel halk sağlığı hizmetlerinin gelişmesi, 5.Hastalıkların erken tanısı,
6.Tedavi olanaklarının artması ve birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması gibi nedenlerle yaşlı nüfusu artmaktadır (Çilingiroğlu,Demirel,2004).
AİLESEL NEDENLER
Ailede şiddet öyküsü olması
Bireye bakmakla ilgili bilgi ve beceri eksikliği
Yaşlı bireyle ortak yerde yaşamanın ya da bakmanın getirdiği ekonomik yük
KÜLTÜREL FAKTÖRLER
Yaşlı bireyin yaşlılığı algılayışı
Toplumun yaşlılıkla ilgili inançları, değerleri ve yaşlıya gösterdikleri saygı
KURUMSAL FAKTÖRLER
Kurumlarda yaşayan yaşlıların, güçsüz ve incinebilir olması
Kurumlarda çalışan personelin düşük ücretli, yetersiz ve aşırı çalışıyor olabilmesi
Kurum yöneticilerinin ve çalışanlarının, istismar ve ihmal belirtilerine karşı duyarsızlıkları
YAŞLI BİREYLE İLGİLİ FAKTÖRLER
Yaşlı bireyin fiziksel ve zihinsel yetersiz olması
Kendini koruma ve kurtarma yeteneğinin olmaması
Güçsüz ve başkalarına gereksinimlerini karşılamada bağımlı olması
BAKIM VERİCİ İLE İLGİLİ NEDENLER
Bakım vericinin hasta olması
Düşünce ve davranışlarını kontrol edememe gibi kişilik problemlerinin olması
Üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ya da zorunlu yapması
İHMAL VE İSTİSMARI ÖNLEYİCİ GİRİŞİMLER
1.Yaşlının Alacağı Önlemler:
Yaşlıların topluma aktif katılımlarını sağlayacak olanaklara yer verilmelidir.Arkadaşları ve komşuları ile sosyal ilişkilerini sürdürmeleri, sosyal ve toplumssal etkinliklere katılımları sağlanmalıdır.Yaşlıların yalnız kalmaması sağlanmalıdır (Sayan,Durat,2008).
2.Ailenin Alacağı Önlemler:
Uzun dönemde ailelerin evde bakım gücü ve potansiyelleri değerlendirilmelidir.Aile, bakımın mali boyutunu ve sorumluluklarını üstlenmek için yetersiz ise destek almalıdır (Sayan,Durat,2008).
3.Toplumun Alacağı Önlemler:
Bakımı üstlenen ailelere doğrudan yardım sağlayacak devlet politikaları geliştirilmelidir.Yaşlı bakımı verebilecek profosyoneller ve bakımı kolaylaştıran kamu ve özel destek hizmet birimleri oluşturulmalıdır.Yaşlılara ve bakım veren ailelere danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmalıdır.Yasal açıdan suç unsuru olan istismar, kötü davranma ve ihmalin tüm biçimlerinin tanınmasını sağlayacak topluma yönelik eğitimler verilmelidir (Sayan,Durat,2008).
Yaşlılık Nedir ?


Yaşlanma; her canlı için döllenme
ile başlayıp ölüme kadar devam
eden biyolojik bir süreçtir.

Yaşlılık, bireyin fiziksel ve bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme,
sağlığın, üretkenliğin, cinsel
yaşamın, gelir düzeyinin,
saygınlığın, rol ve statünün,
bağımsızlığın, arkadaşların, sosyal
desteklerin azalması ve kaybı gibi
döneme özgü pek çok sorunun
yaşandığı bir kayıplar dönemidir (Karaca,2003).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı bireyin çevreye uyum yeteneğinde azalma olarak ifade etmekte ve 65 yaşı yaşlılığın başlangıcı, 80 yaş ve üstünü ileri yaşlılık evresi olarak kabul etmektedir.

Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler, kırsal alandan kentsel alanlara göç, psikolojik ve toplumsal destekleyici olan geniş ailenin yerini çekirdek ailenin alması, kuşaklar arası gerilimin artması bir kriz ortamının oluşmasına neden olmaktadır (Karadeniz,2007).

Her toplumda, her kültürde ve her ekonomik düzeyde görülebilen istismar sadece aile içinde ya da genel nüfusta değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği kurumlarda da görülen fiziksel ve psikolojik olarak yaşlıya zarar verme ve ondan faydalanma şeklinde kendini gösteren ciddi toplumsal bir sorundur.

Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına doğru yaşanan dönüşüm sonucunda, önceleri ailesi (çocukları) tarafından bakılan yaşlının tek başına kalmaya başlamasıyla birlikte, bakım gereksinimini karşılama konusunda sıkıntı yaşandığı görülmüştür.
Yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları gerontolojik ve geriatrik hizmetler olarak adlandırılır.Gerontolojik ve geriatrik hizmetlerin temel amacı yaşlı refahını , yaşlının yaşamdan daha fazla zevk ve doyum almasını sağlamaktır.
YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
Ülkemizde yaşlılara verilen sosyal hizmetler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler Sosyal Güvenlik Hizmetleri ve Belediye ve Sivil Toplum Örgütlerinin Hizmetlerinden oluşmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sunduğu hizmetlerin ağırlık noktasında huzur evleri yer almaktadır.
Huzurevleri bünyesindeki özel bakım birimleri ile sürekli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde özel bakıma gereksinim duyan yaşlılara hizmet verilmektedir(Dölek ,2013).
Belirli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik maaşını almaya hak kazanmış kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması anlamına gelen sosyal güvenlik hizmetleri yaşlılara verilen bir diğer hizmettir.


Belediye ve Sivil Toplum Örgütlerinin hizmetleri arasında ise yaşlılara yönelik barınma, sağlık, beslenme, boş zamanı değerlendirme, ulaşım ve birtakım belediye hizmetlerinde indirimler(su ve vergiler gibi) yer almaktadır.


Belirli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik maaşını almaya hak kazanmış kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması anlamına gelen sosyal güvenlik hizmetleri yaşlılara verilen bir diğer hizmettir(Dölek, 2013).
Ülkemizde yaşlı bireylere sağlanan hizmetler;

huzurevleri,
yaşlı bakım evleri,
güçsüzler yurdu,
yaşlı dayanışma merkezleri aracılığıyla aracılığıyla verilmektedir.
Hayatını tek başına devam ettirmekte zorlanan yaşlıların 24 saat ve yaşam boyu bakımlarının yapıldığı, sosyal bir yaşam sunan ve çoğu zaman ücretli olan bakım merkezidir.
HUZUREVİ
YAŞLI REFAHI ALANINDA ÇALIŞAN SOSYAL HİZMET UZMANININ
MESLEKİ ROL VE GÖREVLERİ
Yaşlı bireylerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmasına yardımcı olmak,
Yaşlılara yönelik hizmetlerin yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verebilirliğini sağlamak,
Yaşlılara hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve etkileşimi düzenlemek,
Yaşlılara yönelik sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel politikaları belirlemek,
Sorun çözme ve baş etme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
Yaşlı bireyin bağımlılığını azaltmak,
Yaşlı bakımı konusunda bakım vereni desteklemek ve bilgilendirmek(Dölek, 2013).
Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz
HAZIRLAYANLAR:
Hande Nur KILIÇ
Melih DEMİRKOL
Tuğba KIRIKÖZ
Full transcript