Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bài thuyết trình về công ty TNHH_nhom2_cq48/22.02

No description
by

Ong Vẽ

on 28 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bài thuyết trình về công ty TNHH_nhom2_cq48/22.02

tài chính doanh nghiệp nhóm 2
công ty TNHH và quản trị TCDN công ty TNHH hai thành viên trở lên công ty TNHH một thành viên công ty TNHH Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá năm mươi (mục 1 điều 38.1). Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (theo mục 2, điều 63.1 luật DN 2005). công ty TNHH công ty TNHH công ty TNHH Công ty TNHH là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi; Thành viên công ty TNHH chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; công ty TNHH Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phần vốn góp của thành viên công ty TNHH chỉ được chuyển nhượng theo các quy định chặt chẽ quy định tại Luật Doanh nghiệp. công ty TNHH Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần. tạo lập và huy động vốn quản trị tài chính doanh nghiệp tạo lập và huy động vốn chuyển nhượng vốn, rút vốn trách nhiệm của chủ DN đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phân phối lợi nhuận sau thuế tạo lập vốn (theo điều 42, khoản 1)
TV phải góp vốn đấy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết.
Trường hợp TV không góp đủ và đúng hạn số vốn góp đã cam kết thì TV đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn cam kết.
Trường hợp sau thời hạn cam kết lần cuối mà TV vẫn chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa được góp được xử lí như sau:
Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp.
Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty.
Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. tạo lập và huy động vốn huy động vốn :
Tăng vốn điều lệ:
Tăng vốn góp của TV.
Tiếp nhận thêm vốn góp của TV mới.
Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty.
Hình thức khác: đi vay, thuê tài chính.
Công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn chuyển nhượng vốn, rút vốn: theo điều 44 luật DN 2005:
DN phải chào bán phần vốn đó cho các TV còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.
Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là TV nếu các TV còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
TV có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
Trường hợp TV sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền trở thành TV nếu được HĐTV chấp nhận hoặc chuyển nhượng lại theo quy định của pháp luật Trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp đã cam kết. quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế Điều kiện để chia lợi nhuận (điều 61):
Công ty kinh doanh có lãi, đã bù đắp khoản lỗ được chuyển năm trước (nếu có)
Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.
Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác.
Phân phối lợi nhuận sau thuế:
Bù đắp khoản lỗ chưa được chuyển (nếu có)
Lập quỹ dự phòng tài chính
Trích lập các quỹ: quỹ ĐTPT, quỹ KTPL…
Phân chia lợi nhuận cho các TV theo tỉ lệ vốn góp. công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng vốn, rút vốn 2 tạo lập và huy động vốn tạo lập vốn (điều 61):
chủ sở hữu góp đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.
huy động vốn:
Tăng vốn điều lệ:
Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn.
Huy động vốn từ người khác (công ty phải đăng kí chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên).
Huy động vốn từ bên ngoài: thuê tài chính, đi vay…
Công ty TNHH một thành viên không được phép phát hành cổ phiếu. theo điều 66, luật DN 2005:
Chủ sở hữu chỉ được rút vốn dưới hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của mình, trong trường hợp chuyển nhượng 1 phần thì phải đăng ký chuyển đổi hình thức của công ty thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. Trách nhiệm của chủ sở hữu Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Phân phối lợi nhuận sau thuế Sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước:
Trích lập quỹ dự phòng tài chính
Trích lập các quỹ khác: quỹ ĐTPT, quỹ KTPL...
Chủ sở hữu chỉ được rút lợi nhuận sau khi công ty thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả. công ty TNHH ??? quản trị TCDN đặc điểm chung của công ty TNHH công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là nhà nước quyết đinh phân phối lợi nhuận: các quỹ được trích lập theo quy định của nhà nước, bao gồm:
quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 10%
quỹ ĐTPT: 5%
quỹ KTPL: 5%
quỹ khác: 5%
Full transcript