Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT - bekendtgørelsen 2013

No description
by

Per Christensen

on 2 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT - bekendtgørelsen 2013

I forhold til tidligere IKT-bekendtgørelser, adskiller de nye regler sig først og fremmest ved også at gælde for kommuners og regioners byggeprojekter.

Som hovedregel skal statslige bygherrer stille IKT-krav for projekter med en entreprisesum over 5 mio. kr. mens kommuner, regioner og almene bygherrer skal stille kravene for projekter med entreprisesum over 20 mio. kr.

IFC skal anvendes i digitale bygningsmodeller i projektkonkurrence, ved udbud med mængder, projektering og udførelse samt i digital leverance ved aflevering.

Første udgave af bekendtgørelsen kom i 2007, og den blev senest revideret i december 2010 med virkning fra 1. marts 2011.
Den nye udgave har haft virkning fra 1. april 2013 !

(altså NU! ;-)
Baggrund
Kravene:
§ 3. IKT-koordinering
§ 4. Håndtering af digitale byggeobjekter
§ 5. Digital kommunikation og projektweb mv.
§ 6. Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer
§ 7. Anvendelse af objektbaseret bygningsmodellering under
projektering og udførelse
§ 8. Digitalt udbud og tilbud
§ 9. Udbud med mængder
§ 10. Digital leverance ved byggeriets aflevering
§ 11. Digital mangelinformation
IKT bekendtgørelsen 2013
Opsummering
To bekendtgørelser
(stort set ens)
Bek. nr 118: Offentligt byggeri
Formål
Formålet med bekendtgørelsen er at påvirke til en harmoniseret og værdiskabende anvendelse af IKT i bygge-, renoverings-, drift- og vedligeholdelsesopgaver i den
offentlige sektor og det offentligt støttede byggeri.

Produktiviteten indenfor disse opgaver vurderes at kunne væsentligt forøges i de kommende år ved udvidet brug af IKT.
Bek nr. 119: alment byggeri
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikter
- Bygningsstyrelsen
- § 3- 11 de samme i begge bekendgørelser -
(ud af 12 §§)
- " alene minimumskrav - og metoder i vejledning kun vejledende"
Med andre ord:
§ 1 Hvem gælder det for ?
Anvendelsesområde:
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for opførelse af byggeri, omog
tilbygning af byggeri, renovering og vedligehold af byggeri
samt anlæg knyttet hertil ved:
1) Byggeri med staten som bygherre med en anslået entreprisesum
på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover.
2) Byggeri med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr.
ekskl. moms eller derover, der helt eller delvist finansieres
ved lån eller tilskud fra staten på mindst 50 pct.
3) Byggeri med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr.
ekskl. moms eller derover til brug for institutioner, hvis
drift betales af staten, når tilskuddet udgør mindst 50
pct. af driften.
4) Byggeri med region og kommune som bygherre med
en anslået entreprisesum på 20 mio. kr. ekskl. moms eller
derover.
5) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr.
ekskl. moms eller derover, der helt eller delvist finansieres
ved lån eller tilskud fra region og kommuner, på
mindst 50 pct.
6) Byggeri med en anslået entreprisesum på 20 mio. kr.
ekskl. moms eller derover til brug for institutioner, hvis
drift betales af region og kommuner, når tilskuddet udgør
mindst 50 pct. af driften.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for byggeri, som får
tilsagn om offentlig støtte efter lov om almene boliger m.v.,
lov om friplejeboliger og efter lov om byfornyelse og udvikling
af byer.
Anvendelsesområde:
§ 1. Bekendtgørelsen gælder, jf. dog § 2, for:
1) Byggerier i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
2) Renoveringer i henhold til § 91 og § 92, stk. 1 og 3, i lov om
almene boliger m.v.
3) Projektkonkurrencer, som bygherren afholder i forbindelse
med de byggerier, der er nævnt i nr. 1.
Bek 118
Bek. 119
Som hovedregel skal statslige bygherrer stille IKT-krav for projekter med en entreprisesum over 5 mio. kr.

-mens kommuner, regioner og almene bygherrer skal stille kravene for projekter med entreprisesum over 20 mio. kr.
§ 3 IKT-koordinering
Bygherren skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter.

Bygherren kan i formuleringen af krav til IKT-koordineringen blandt andet lade sig
inspirere af:

DANSKE ARK og FRI’s ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012” - F102

bips’ paradigme for IKT-ydelsesspecifikationer - F202.
(med i den udleverede pdf udgave !)
§ 4 Håndtering af digitale byggeobjekter
- IFC skal anvendes......
Bygherren skal stille krav om, at digitale byggeobjekter gennem hele byggesagen struktureres, klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad.............................
Skal anvendes
Kan anvendes
·SfB-systemet 1988

· CCS (Cuneco Classification System) der er under udvikling som erstatning for Dansk Bygge Klassifikation (DBK).

· Forvaltnings Klassifikation, version 2.0 som er obligatorisk fra 2012 i forbindelse med forvaltning af almene boliger.
§ 5. Digital kommunikation og projektweb mv.
Information samlet et sted:

- Projektweb som vi kender det......
- "Cloud Computing" ................
- Modelserverløsning.....

Arkiv- og mappestruktur:
Inspiration: bips dokumenthåndteringsstandard A 104
§ 6. Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer
§ 6. "I projektkonkurrencer skal bygherren i konkurrenceprogrammet stille krav om, at
de indkomne forslag omfatter digitale, objektbaserede bygningsmodeller samt
visualiseringer udført på grundlag af disse."
i IFC format
§ 7. Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektering og udførelse
"Under projektering og udførelse skal bygherren stille krav om, at der anvendes
objektbaseret bygningsmodellering."
i IFC format
§ 8. Digitalt udbud og tilbud
Bygherren skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder benyttes digitalt
udbud og tilbud ved anvendelse af et digitalt system
§ 9. Udbud med mængder
§ 10. Digital leverance ved byggeriets aflevering
bips’ publikation vedr. mappestruktur
og dokumenthåndtering A 104.
Alle data, der afleveres på digital form, bør afleveres i åbne dataformater. For
kontorapplikationer drejer det sig eksempelvis om ODF (Open Document Format), og
PDF-formatet. For objekt- og modelinformationer drejer det sig om IFC-formatet. For
PDF-dokumenter anbefales det at dokumenterne gøres søgbare gennem OCRgenkendelse.
§ 11. Digital mangelinformation
§ 12. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013, og finder anvendelse for byggesager der igangsættes denne dato eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1381 af 13. december 2010 om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri ophæves med virkning fra 1. april


2013. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på byggesager, der er igangsat inden den 1. april 2013.
1. April
Byggeweb webinar om IKT bekendgørelsen (37 min.)
Claus Hansen, seniorkonsulent Byggeweb
Jens Söström Markedschef - Byggeweb

BYGGESKADEFONDENS TOLKNING
AF VEJLEDNINGEN

http://www.bsf.dk/undgaa-byggeskader-/kom-godt-i-gang.aspx
Dokumenthåndtering forklaret på 2 min.
Anbefalinger:
Begrebet "Infomationsniveau" kan bruges til beskrivelse af indhold - henvisning til
bips/cuneco "Metode og struktur for informationsniveauer"
"Med i den udleverede pdf-udgave"
(med i den udleverede pdf version!)
Mængdeudtag - inspiration bips F 110 - opmålingsregler 2008
(ikke med i den udleverede pdf-udgave)
§ 9. I det omfang der udbydes med mængder, skal bygherren sikre:...................
3 forskellige, overordnede udbudsformer:
· Rent udbud med mængder, hvor mængder udtrækkes på baggrund af den eller de digitale, objektbaserede bygningsinformationsmodeller.

· Rent funktionsudbud/udbud i totalentreprise, hvor udbud med mængder ikke giver megen mening.

· Blandet udbud med kombineret funktionsudbud/totalentreprise og udbud med mængder, hvor udtræk fra bygningsmodellerne giver mening indenfor udvalgte områder af projektet.
Ikke krav som den tidligere IKT bek.!
bips´skabeloner
F 102 og F 202
(med i den udleverede pdf-udgave)
Inspiration til beskrivelse af driftsherrens spec. IKT-systemer : "Modelstrategi" og "fra papir til BIM" BHF´s webside:
http://www.byggeweb.dk/controller?cmd=projecthomepage.show&pid=12437&action=2&em=0
§ 11. Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de
registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur, jf. § 4.
Formålet med kravet om brug af digitale mangellister er at sikre, at der sker en
systematisk og effektiv identifikation og dokumentation mhp. at understøtte en
systematisk udbedring af mangler.

Et sekundært formålet er at sikre, at mangelinformation får en form og et indhold som
støtter systematisk erfaringsopsamling og opbevaring af informationer om manglers
opståen og behandling i tilknytning til aflederingsforretningen og 1- og 5-årseftersynet.
fra Morten Steffensen - Bygningsstyrelsen
Full transcript