Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

การสังเคราะห์ (Synthesis)

No description
by

takul Chinnarnd

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of การสังเคราะห์ (Synthesis)

คือ ความสามารถในการรวบสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อให้กลายเป็นสิ่งสำเร็จรูปสิ่งใหม่ที่มีคุณลักษณะบางอย่างแปลกไปจากเดิมคำถามที่วัดความสามารถในการสังเคราะห์จะมุ่งวัดความสามารถในการรวมสิ่งต่างๆ ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อให้
กลายเป็นสิ่งสำเร็จรูปขึ้นใหม่ที่มีคุณลักษณะบางอย่างที่แปลกไปจากส่วนประกอบย่อยของเดิมสิ่งที่นำมาผสมหรือรวมกันนี้อาจได้แก่ วัตถุ สิ่งของ ข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นใดก็ได้การสังเคราะห์
เป็นสมรรถภาพทางสมองที่ตรงกันข้ามและยากกว่าการวิเคราะห์คำถามที่ใช้วัดการสังเคราะห์ จึงต้องเป็นคำถามที่นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหลายอย่างหลายด้านมาผสมกันจึงจะตอบได้ไม่ใช่ตอบโดยนึกจากความจำโดยตรงหรือจากหลักวิชาหนึ่งเพียงอย่างเดียวการถามเพื่อให้
สังเคราะห์
การเรียนรู้ในระดับการสังเคราะห์ (synthesis)

พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการเรียนรู้ในระดับการสังเคราะห์

- เขียนบรรยาย อธิบาย เล่า บอก เรียบเรียง
- สร้าง จัด ประดิษฐ์ แต่ง ดัดแปลง ปรับ แก้ไข ทำใหม่ ออกแบบ ปฏิบัติ
- คิดริเริ่ม ตั้งสมมติฐาน ตั้งจุดมุ่งหมาย ทำนาย
- แจกแจงรายละเอียด จัดหมวดหมู่
- สถานการณ์ วิธีแก้ปัญหา

ประเภทการสังเคราะห์
มีด้วยการ3ประเภทคือ
1. สังเคราะห์ข้อความ (Production of a unique communication) เป็นการ วัดความสามารถในการแสดงการสื่อสารเพื่อเสนอความคิด เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัย ความ ภาพ การพูด ลักษณะดังกล่าวก็คือการผลิตข้อความบทประพันธ์ การเขียนภาพ การพูด การวัดความสามารถดังกล่าว นิยมใช้ข้อสอบภาคปฏิบัติเป็นหลัก
หรือใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบ ความเรียง ( essay type )เพราะจะช่วยให้การวัดเที่ยงตรง
กว่าแบบอื่นๆ เช่น
- ให้แต่งบทประพันธ์
- ให้แต่งเรื่องราวต่างๆหรือการเรียงความ
- ให้วาดภาพโดยจำลองความคิดของตน (ไม่ใช่ภาพเหมือนตัวอย่าง)
- ให้อภิปราย เล่าเรื่อง

- นางงามทุกคนเป็นคนสวย คนสวยส่วนมากผิวขาว คนผิวขาวบางคนกลัวแดด สรุปได้ว่าอย่างไร ?
1. คนสวยทุกคนผิวขาว
2. นางงานทุกคนผิวขาว
3. คนสวยมากกลัวแดด
4. นางงามบางคนกลัวแดด
5. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

- ข้อใดเป็นจริงโดยทฤษฎี แต่ไม่สามารถนำมาแสดงให้เห็นจริงได้
1. ในอากาศมีน้ำ
2. โลกดึงดูดวัตถุ
3. เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิต
4. ความร้อนเป็นพลังงาน
5. โมเลกุลประกอบด้วยอะตอม

GOAL!
การสังเคราะห์ (Synthesis)
การสังเคราะห์คือ
ตัวอย่างคำถามแบบอัตนัย
- จงเขียนเรียงความเรื่อง “เอดส์ ภัยคุกคามสังคม
- จงวิจารณ์การวัดผลแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่มในแง่ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน
ของคนไทย
- ท่านเห็นด้วยกับคำตัดสินของพระพันวษาหรือไม่ ที่ตัดสินประหารชีวิตนางวันทอง
- จงเขียนภาพเพื่อรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์

2. สังเคราะห์แผนงาน (Production of a plan or operations) เป็นการวัด ความสามารถในการผลิตโครงการ แผนปฏิบัติหรือการวางแผนกิจกรรมการงานต่างๆ ว่าจะต้อง กระทำอย่างไร ต้องตระเตรียมสิ่งใด มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ต้องเตรียมแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น ค าถามชนิดนี้จึงนิยมถามแบบเดียวกับการสังเคราะห์ข้อความ คือใช้วิธีให้เด็กเขียนโครงการต่างๆออกมา หรือใช้วิธีบรรยายถึงแผนการต่างๆ เช่น
- การเสนอแผนการ
- การวางแผนกิจกรรม
- ขั้นตอนการปฏิบัติ และปัญหาที่อาจมีรวมทั้งวิธีแก้ไข

ตัวอย่างคำถามแบบเลือกตอบ
- โจทย์สัญลักษณ์ 3x + 5 = 35 เขียนเป็นประโยคข้อความได้ดังข้อใด
1. สามเท่าของเงินคุณพ่อกับเงินคุณแม่เท่ากับ 35 บาท
2. มีส้มจำนวนหนึ่งกับอีก 5 ผล รวมกันแล้วมีจำนวน 35 ผล
3. เงินของแดง 5 บาท รวมกับจำนวนสามเท่าของเงินเขียวจึงจะมีมากเป็น 35 บาท
4. มีธนบัตร 3 ชนิด กับเงินอีก 5 บาท รวมกันเป็นเงิน 35 บาท
5. มีของอยู่สามกลุ่มกับอีก 5 ชิ้น เมื่อรวมกันแล้วมีทั้งหมด 35 ชิ้น

- “ถ้าครูออกข้อสอบถามลวงลึก
เด็กจะนึกหลายชั้นหมั่นใฝ่หา
หัวจะฉลาดปราดเปรื่องเรืองวิชา
………………………………”
บทกลอนข้างต้นชื่อ “ข้อสอบเด็กฉลาด”
- ควรใช้ข้อความในตัวเลือกใดมาต่อกลอนข้างต้น จึงจะได้ความดีที่สุด
1. เก่งวิทยาพาเด็กเจริญเอย
2. เก่งวิทยาพาสร้างสรรค์กันทั่วเอย
3. คนเก่งวิทยาพาเด็กเรียนเพียรสบาย
4. เก่งวิทยาพาเด็กเพียรสบาย
5. เก่งวิทยาพากันสร้างสรรค์ไทย

- ข้อความใดอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ของความร้อนได้ชัดเจนที่สุด ?
1. ทางแล่นของรถไฟ
2. ทิศทางการพุงของลูกธนู
3. น้ำไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำ
4. การสะท้อนกลับของลูกปิงปอง
5. การหมุนเวียนของแรงดันอากาศ

ตัวอย่างคำถามแบบอัตนัย
- จะดำเนินการอย่างไรจึงจะให้ครูออกข้อสอบวัดพฤติกรรมสูง ๆ ?
- การทดลองเรื่องนี้ ควรเพิ่มเติมอะไรอีกจึงจะมีประสิทธิภาพ ?
- แผนการนี้ควรเพิ่มเติมอะไรอีกจึงจะมีประสิทธิภาพ ?
- จะประเมินผลโครงการนี้อย่างไร จึงจะได้รายละเอียดพียงพอแก่การตัดสินใจ

ตัวอย่างคำถามแบบเลือกตอบ
- ในการทดลองหาความหนาแน่นของน้ำแข็ง ควรระวังเรื่องใดเป็นพิเศษ ?
1. น้ำหนักของน้ำแข็ง
2. อุณหภูมิของน้ำแข็ง
3. ปริมาตรของก้อนน้ำแข็ง
4. ความบริสุทธิ์ของน้ำแข็ง
5. โพรงอากาศในก้อนน้ำแข็ง

- จะทดสอบความซื่อสัตย์ของคนอย่างไร จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ ?
1. ให้ทำงานหนักแล้วสังเกตอาการบ่น
2. ทิ้งสิ่งสกปรกไว้ให้ทำความสะอาดทุกครั้ง
3. ให้เงินใบละร้อยซื้อของ 10 บาท สังเกตดูว่าได้เงินทอนหรือไม่
4. ทิ้งเงินจำนวนหนึ่งไว้เปิดเผย 2-3 ครั้ง ปรากฏว่าไม่เคยหาย
5. ทิ้งเสื้อผ้าแพง ๆ เอาไว้หลายครั้งปรากฏว่าไม่เคยหายเก็บเรียร้อย

- วัฒนาจับยุงมา 10 ตัว ขังไว้ในกล่องมุ้งลวก 2 วัน ปรากฏว่ายุงตาย 5 ตัวถ้าต้อง
การทราบว่ายุงตายเพราะอดน้ำจริงหรือไม่ควรทำอย่างไร
1. พ่นน้ำให้กล่องชื้น
2. ตั้งถ้วยน้ำไว้ในกล่อง
3. พ่นละอองน้ำให้ยุงเปียก
4. แขวงกล่องไว้ในที่ชื้นแฉะ
5. เอาผ้าชุบน้ำวางไว้ในกล่อง

3. สังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of Abstract Relations) เป็นคำถาม ที่วัดความสามารถในการเก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำมาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบ หาข้อยุติหรือลงสรุป โดยการเชื่อมโยงรายละเอียดเหล่านี้ ลักษณะดังกล่าวคือ ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น
- นำรายละเอียดมาตั้งสมสุติฐานใหม่
- เชื่อมโยงความสัมพันธ์
- หาข้อสรุปหรือข้อยุติที่เหมาะสม

ตัวอย่างคำถามแบบอัตนัย
- จงตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของความยากจนของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียง-เหนือว่ามีผลมาจากอะไร ?
- การศึกษาของไทยในปัจจุบันกำหนดวิธีการวัดผลประเมินผลได้เหมาะสมมาก น้อยเพียงใดจงอภิปราย ?

ตัวอย่างคำถามแบบเลือกตอบ
- สูตรของสี่เหลี่ยมจตุรัสในรูปแบบใหม่ควรเป็นแบบใด ?
1. ด้าน x ด้าน
2. ทแยง x ด้าน2
3. ครึ่งหนึ่งของผลบวกด้านทั้งสี่
4. ครึ่งหนึ่งของกำลังสองของเส้นทแยงมุม
5. สามในสี่ของผลบวกเส้นทแยงมุม

นายฐากูร ชินราช 06560135
ชญานิศ เกิดผล 06560131
ดารารัตน์ ศรีรัตน์ 06560138
รติมา พรหมมาพันธุ์ 06560149
สุทัตตา โกยานันท์ 06560155

การเรียนรู้ในระดับการสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึงการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับที่ผู้เรียนสามารถ
(1) คิด ประดิษฐ์ สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ ความคิด หรือ ภาษา
(2) ทำนายสถานการณ์ในอนาคตได้
(3) คิดวิธีการแก้ปัญหาได้ (แต่แตกต่างจากการแก้ปัญหาในขั้นการนำไปใช้ ซึ่งจะมีคำตอบถูกเพียงคำตอบเดียว แต่วิธีการแก้ปัญหาในขั้นนี้ อาจมีคำตอบได้หลายคำตอบ) พฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้การเรียนรู้ในระดับนี้ มีดังนี้
Full transcript