Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Luleå stifts kommunikationspolicy

Kort intern genomgång av Luleå stifts kommunikationspolicy och Svenska kyrkans kommunikationsstrategi som den bygger på.
by

Emma Berkman

on 20 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Luleå stifts kommunikationspolicy

Policyn
Luleå stifts kommunikationspolicy
Svenska kyrkans kommunikationsstrategi
Antagen av kyrkostyrelsen
Antagen av stiftsstyrelsen att ligga till grund för vårt informations- och kommunikationsarbete
"Vi kan inte tiga med vad
vi har sett och hört."
(Apg 4:20)
Elektronisk
kommunikation
Kärnord
NÄRVARO
ÖPPENHET

HOPP
Kommunikationsvision
"En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra."
"Stiftsorganisationen har valt att prioritera elektroniska informationskanaler för att det
är snabbt, miljövänligt och lättillgängligt."
Målgrupper



INOMKYRKLIG KOMMUNIKATION
Församlingarnas anställda, förtroendevalda och
ideella
- vår huvudsakliga målgrupp!

Kanaler: Luleå stifts hemsida på Intranätet,
i viss mån Luleå stifts hemsida på Internet
("Externa sidan"), e-post (nyhetsbrev), riktad e-post
och vanlig post, trycksaker, telefoni
INTERN KOMMUNIKATION
Stiftsorganisationens anställda och
förtroendevalda.

Kanaler: Stiftskansliets hemsida på
Intranätet, Luleå stifts hemsida på
Intranätet, e-post, telefoni, internpost
Kanaler
Stiftskansliets hemsida på Intranätet
Används när alla medarbetare är mottagare. Endast i undantagsfall skickas e-post till alla anställda, till exemepel brådskande ärenden.
Luleå stifts hemsida på Intranätet
Främsta kanalen till församlingarnas medarbetare. Informationen av allmän karaktär sker i första hand via Intranätet. Samverkansrum skapas för och används med fördel av alla våra nätverk.
Luleå stifts hemsida på Internet
Riktar sig till allmänhet och massmedier. Kanal för information på minoritetsspråken.
Sociala medier
Vi följer utvecklingen för att se hur stiftet bäst kan använda sig av sociala medier. Den nationella policyn bör ligga som grund till stiftets förhållningssätt.
Trycksaker
Kommunikationsfunktionen svarar för utforming och upphandling.

Tidsplan görs upp i god tid.

Råmaterialet ska finnas tillgängligt i sin helhet innan utformingen av trycksaken påbörjas.
Telefoni
Se särskild telefonipolicy.
Videokonferens
Stiftets videoanläggningar ska brukas när så är möjligt, för att hålla nere resekostnader och spara tid och miljö.
Utgående post och internpost
Utgående post lämnas i särskilt fack på bottenvåningen i Norrgården.

Inkommande post sorteras i personliga postfack och ska hämtas av respektive mottagare.
EXTERN KOMMUNIKATION
Allmänhet och massmedia.

Kanaler: Luleå stifts hemsida på Internet
("Externa sidan"), annonsering,
pressinformation, trycksaker, telefoni
Relationer med media
Stiftets kontakter med media ska präglas av
öppenhet
,
saklighet
och
tillgänglighet
.
Vi strävar efter att vara den främsta källan för
nyheter om Luleå stift.
Pressekreteraren bör ha regelbunden kontakt
med stiftets ledning och ska hållas välinformerad om olika mediekontakter som är aktuella inom organisationen.
Kommunikationsplaner
Planer för större projekt/uppgifter utarbetas i samarbete mellan
informatör och ansvarig handläggare. (Mer information kommer!)

Vår kommunikation ska vara välplanerad och ske utifrån
följande modell:
VAD
Budskap
VARFÖR
Vad ska uppnås?
VEM
Målgrupp och avsändare
HUR
Kanal (-er)
NÄR
Vilken är rätt tidpunkt för kommunikationen?
UPPFÖLJNING
Hur uppfattade mottagaren budskapet?
Enhetlig avsändare
Luleå stift har antagit Svenska kyrkans visuella strategi.

Luleå stifts logotyp ska användas i stiftets publikationer för att göra det lättare att känna igen Svenska kyrkan i Luleå stift.

Svenska kyrkans logotyp kan användas vid exempelvis samarrangemang.
Språk
Språket ska vara rakt och okonstlat, korrekt
och ge ett professionellt intryck.

Vi undviker förkortningar.

Vi skriver så att även människor med svag relation till Svenska kyrkan förstår.
Bilder
Fotografier och illustrationer är en viktig del av vår kommunikation.

Foton
... publiceras med respekt för den enskilda människan
... ska hålla god kvalitet
... ska vara trovärdiga

Försiktighet bör iakttas vid användning av bilder på människor på grund av personuppgiftslagen.
Minoritetsspråk
Stiftets huvudsakliga kommunikation sker på svenska, men det ska finnas möjlighet att kommunicera även på minoritetsspråken.

Respektive handläggare har ansvaret för den kommunikationen.
Kriskommunikation
Vid allvarliga händelser och kriser (extraordinära händelser) hamnar alltid informationsfrågor i fokus.

Därför är det viktigt att stiftskansliet har väl upparbetade kommunikationsrutiner.
Krisberedskapsmyndigheten
har bedömt att
70 procent av arbetet
med att hantera en kris
handlar om kommunikation.
Ansvarsfördelning
Varje medarbetare har ansvar att hålla sig informerad och att själv söka den information som behövs i det dagliga arbetet.
Varje handläggare har informationsansvar för sitt verksamhetsområde och har till detta informatörerna till stöd.
Direktorn ansvarar för helhetssynen och har det övergripande ansvaret för stiftsorganisationens kommunikation.
Informatörerna är en särskild resurs till stöd för ledning och medarbetare.
Stiftsstyrelsen fastställer kommunikationspolicyn.
Juridiskt perspektiv
Offentlighetsprincipen ger media och medborgare rätt till insyn i verksamheten. Undantagen regleras i sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen gäller alla utan att vi kan ställa krav på identitet och syfte hos den som efterfrågar uppgifter.

Även yttrandefrihet och meddelarfrihet är grundlagskyddade rättigheter. Det betyder att alla anställda har rätt att kontakta och uttala sig i massmedier.

Efterforskningar av anställdas kontakter med masserdier får inte förekomma.

Upphovsrättslagen (bilder och texter) liksom personuppgiftslagen ska följas.

Detta ska vara kontrollerat innan publicering och ansvaret ligger hos skribent/fotograf.
Utvärdering
Kommunikationspolicyn revideras årligen i samband med årsredovisningen. Stiftsstyrelsen beslutar om eventuella förändringar.
E-post
Kanal för personliga kontakter. Kan också användas för nätverk och media, helst med hänvisning till våra hemsidor för mer information.

E-post skickas i undantagsfall till alla anställda.

E-post som skickas "för säkerhets skull" ska undvikas. (Exempelvis till kyrkoherdarna "för kännedom")
E-postsignatur
Genom att ta initiativ och vara aktiv i kontakterna med media, minskar risken för missförstånd och felaktigheter.
Den viktigaste kontakten...
... mellan den enskilde och Svenska kyrkan sker i församlingen.

I mötet mellan individen och kyrkans medarbetare uppstår kommunikation. I stiftets uppgift ligger att främja den kontakten.

Det sker delvis genom stöd till församlingarnas medarbetare via nätverk och direktkontakter, dels genom insatser direkt mot allmänheten.
Full transcript