Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AUTOPREZENTACJA

No description
by

K Z

on 6 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AUTOPREZENTACJA

PODSUMOWANIE
STAŻ, SZKOLENIA, EGZAMINY:
Współpraca z opiekunami stażu:
Magdaleną Gumienny i Ewą Promną-Baj
* Lekcje otwarte: dla uczniów ze szkół z Holandii czy Ukrainy (w ramach wymian uczniowskich organizowanych przez Naszą Szkołę).
W ramach współpracy LO nr XII
i NKJO we Wrocławiu oraz Institut Universitaire de Formation des Maitres w Poitiers
przyjęłam na pokazowej lekcji języka polskiego stażystki francuskie.
PRACA W AGENDACH SZKOŁY
Rada Szkoły
WSPÓŁPRACA Z
Pedagogiem
AUTOPREZENTACJA
TECHNIKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA
Katarzyny Zasady ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Kwalifikacje
Uniwersytet Wrocawski: Instytut Filologii Polskiej: tytuł magistra
(2007)
Ukończony kurs specjalistyczny
z zakresu edytorstwa (2007)
Ścieżka zawodowa
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego
we Wrocławiu
2007-2013
* Plan pracy, kontrakt, konspekty, arkusze ewaluacyjne.
* Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (także przez Dyrekcję).
Hospitacje: omówienie lekcji, wnioski.
Ukończone Studium Przygotowania Pedagogicznego (2007)
 * Brałam udział w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze Statutu Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz potrzeb Szkoły i środowiska lokalnego;
 * samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę
i umiejętności zawodowe polonisty i wychowawcy klasy;
 * zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi
systemu oświaty.

Opieka nad Samorządem Uczniowskim:
Od roku 2010 jestem współopiekunką (wraz z Panem Krzysztofem Nowakiem)
Samorządu Uczniowskiego. Pod naszą opieką SU przeprowadził wiele imprez oraz akcji zarówno społecznych, ekologicznych, naukowych jak i kulturalnych.

SU pod naszą opieką wygrywał wielokrotnie miejski konkurs na najlepszy samorząd (trzy razy) oraz zdobywał pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę (dwa razy).
Imprezy cykliczne, np. coroczne Dnie Życzliwości organizowane 21 listopada – zwyczajowa loteria, która odbywa się podczas długiej przerwy w klubie;

EKO DZIAŁANIA: EKOkiermasz ciast
z elementami edukacyjnymi, EKOdebata, EKOzbiórka nakrętek.
Wydarzenia o charakterze kulturalnym: cykl MultiCulti
Wydarzenia o charakterze naukowym, np. Konkurs OKO (Ogólnofajny Konkurs Omnibusów 2012).
Wydarzenia o charakterze społecznym:
Wydarzenia o charakterze artystycznym:
Działania wynikające
z funkcjonowania Szkoły:
* Przede wszystkim: merytoryczne przygotowanie do zajęć; "Polonistyka”, „Odra”, „Głos Nauczycielski” - jaki i pedagogiczne (http://www.oswiata.org.pl/, serwis humanistyczny „Hamlet” http://hamlet.pro.e-mouse.pl itp.
Konkursy i olimpiady przedmiotowe:
Zachęcam uczniów do brania udziału
w przeróżnych konkursach polonistycznych: recytatorskich, literackich (OKnF, O Laur Złotego Pióra), poetyckich
czy wreszcie W OLiJP.
NP.:
Finalistka OLiJP– Natalia Sajewicz (2012),
Konkurs o „Laur Złotego Pióra” – wyróżniona (wielokrotnie) – Maria Maćkowiak (2010 i 2011),
„Ojczyzna Polszczyzna” – mały finał – Monika Geciów (2012) itp.
Organizacja (lub pomoc przy organizacji) konkursów polonistycznych - szkolnych i międzyszkolnych:
BARWY EPOK
Ogólnopolski Konkurs na Felieton
Konkrus Poprawnej Polszczyzny
Ważne, aby młodzież miała możliwość osobistego spotkania z autorami, wydawcami, ciekawymi ludźmi - dlatego organizowałam lub pomogałam organizować spotkania,
m.in. z Profesorem Janem Miodkiem,
z Profesorem Stanisławem Beresiem,
z Doktorem Bogusławem Bednarkiem,
z właścicielem Biura Literackiego – Arturem Bursztą,
z współczesnym pisarzem – Markiem Krajewskim
lub w ramach działania SU (MultiCulti) z współczesnymi pisarkami holenderskimi, np. Anne Provoost.
W czasie ostatnich kliku lat prowadziłam koła maturalne
i olimpijskie. Podczas tych zajęć podsuwałam ciekawe (nie tylko) współczesne lektury i zachęcałam do samodzielnych poszukiwań czytelniczych.

Warto nadmienić, że LO nr XII jest najlepszą humanistyczną szkołą we Wrocławiu – a wyniki maturalne (podstawa
i rozszerzenie) są bardzo wysokie – zwłaszcza gdy porówna się je z przeciętnymi wynikami w kraju i/lub we Wrocławiu.

I tu ciekawostka:
Internet może być bardzo przydatnym narzędziem
w pracy polonisty.
Na stronie Szkoły oraz na facebookowych stronach SU
i "Samograja" staram się co jakiś czas umieszczać teksty, linki itp. zachęcające uczniów do czytania nowości wydawniczych i do refleksji nad współczesnym językiem.
WYCHOWYWANIE
lekcje języka polskiego
kontakty z rodzicami
Funkcja "recenzja" w programie Word
Dziennik elektroniczny Librus
Sprawdziany, kartkówki,
dyplomy konkursowe itp.
Grupowe/klasowe maile
Administracja (prowadzenie) stron internetowych:
Korzystanie z programów i aplikacji
Windows Movie Maker, YouTube, Paint.Net, Prezi, Power Point, Corel, CMS,
Julia Kalla

Władysław Stanisław Reymont

Opieka nad SU
Komisja do spraw Statutu
Zespół wychowawców
Zespół polonistyczny
Rodzicami
Wychowawcami
Dyrekcją
Instytucjami zewnętrznymi
Szkolnym doradcą zawodowym
PRAWO SZKOLNE
Statut Szkoły
WSO
Regulamin Rady Szkoły, Regulamin SU itp.
Systematyczne zapoznawanie się
z aktami prawnymi wydawanymi przez MEN i materiałami
dot. awansu zawodowego.
STOSOWANIE WIEDZY W PRAKTYCE!
WYMIANY, WYCIECZKI
Wycieczki krajowe (np. Złoty Stok 2010)
i zagraniczne (np. Praga 2011) - klasowe jako kierownik - lub jako jeden z opiekunów
(Paryż 2012) [także wychowywanie]
WYMIANA Z UKRAINĄ
Wraz z nauczycielem historii i WOS (p. Krzysztofem Nowakiem)
stworzyłam wymianę młodzieżową pomiędzy Naszą Szkołą
a Specjalizowaną Ukraińską Szkołą Średnią I-III stopnia nr 2 w Drohobyczu.
Wymiana pozwala naszym uczniom na poznanie świata położonego za wschodnią granicą Polski.
Wspólnie z Ukraińcami uczymy się o trudnej historii i pięknej literaturze
(zajęcia dot. twóczości Brunona Schulza).
W roku szkolnym 2012/2013 współpracowaliśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
i Centrum Inicjatyw Unesco - tworząc projekt: Wrocław i Drohobycz - Miasta Sprawiedliwych.
Strona internetowa poświęcona projektowi:
CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/NAUCZYŁAM?

- współpracy,
- historii Sprawiedliwych i tego, że ich postawy mogą być wzorem również dla ludzi XXIw.,
- że różnice pomiędzy narodami (polskim i ukraińskim)
nie są wcale duże,
- że każdy ma inny punkt widzenia na sprawy kulturowe, historyczne, narodowościowe, etc.,
- słów w języku polskim/ukraińskim,
- lepienia naczyń z gliny,
- tańców żydowskich/ukraińskich,
- cierpliwości,
- poznałem/poznałam nowe miejsca Drohobycz/Wrocław,
- szacunku do inności,
- odpowiedzialności,
- cierpliwości.


EWALUACJA
Co roku przeprowadzam w klasach/grupach, które uczę, anonimowe ankiety - zawierające pytania typu:
* Co najbardziej podobało Ci się na lekcjach języka polskiego?
* Co zmieniłabyś/zmieniłbyś w prowadzeniu lekcji języka polskiego?
* Czy omawaine zagadnienia są dla Ciebie jasne i czytelne?
* Czy atmosfera, jaka panuje podczas lekcji, jest dla Ciebie odpowiednia?
Najczęstsze odpowiedzi (pisownia oryginalna):
* Najbardziej podobało mi się to, że nie było suchych wykładów tylko dyskusja, że mogliśmy z Panią rozmawiać i że każdy mógł mieć swoje zdanie, że nie było jak trzeba myśleć.
* Chciałabym, żeby było więcej dyskusji na temat lektur.
* Podobało mi się, że Pani na nas nie krzyczała i nie było niepotrzebnego stresu.
* Zmieniłbym sprawdziany, bo są za trudne.
* Podobały mi się lekcje, ale chciałabym żebyśmy czytali mniej lektur albo te cieńsze. I jeszcze mogłaby Pani nam mniej zadawać do pisania. Chce się to Pani potem wszystko czytać?
* W zasadzie wszystko było jasne, fajnie, że mogliśmy Panią o wszystko pytać, podobały mi się rozmowy o tym, co z lektur wynika i że chciała Pani nas zmusić do myślenia :)
Myślę, że gdybym się naprawdę fascynowała polskim i więcej pracowała naprawdę dużo wyniosłabym z Pani lekcji - nawet pomimo ooookropnie późnych godzin w piątek :)
* Nie jest łatwo spojrzeć na siebie i swoje dokonania obiektywnie.
* Sądzę jednak, że udało mi się zrealizować założone przeze mnie
w planie rozwoju zawodowego zadania:
# Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach (§7.2.1)
OSIĄGNIĘTE EFEKTY: znajmość w teorii i stosowanie w praktyce przepisów prawa szkolnego (wycieczki klasowe, wymiana z Ukrainą, RyK, PyK, KURA itp.); ulepszanie własnego warsztatu pedagogicznego (lekcje otwarte, hospitacje, ewaluacja poprzez ankiety, czytywanie prasy fachowej); dokumentowanie realizacji planu; coraz lepsze konstruowanie zadań i arkuszy egz. (matury próbne, egzaminy semestralne, diagnozy, sprawdziany itd.); lepszy kontakt z uczniami i umiejętność zachęcenia ich do działań prospołecznych (opieka nad SU)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7.2.2)

OSIĄGNIĘTE EFEKTY: "ukryta" edukacja polonistyczna (strony na Facebooku, wiersze na stronie Szkoły); uczniowie "bliżej" autorytetów (spotkania z autorami, pracownikami naukowymi, wywiady), doraźna pomoc uczniom: socjalna (Rada Szkoły), naukowa (koła przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze); indywidualizacja procesu nauczania i wychowania (koła, OKO, współpraca z pedagogiem szkolnym, realizowanie tematów uwzględniających problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne [EKOdziałania SU], współpraca z rodzicami, opieka nad Samorządem Uczniowskim), idea krwiodawstwa, oddawania szpiku kostnego, integracja klasy poprzez działania charytatywne
(Szlachetna Paczka) i społeczne (Marzycielska Poczta).


Umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7.2.3)

OSIĄGNIĘTE EFEKTY: zwiększeie komunikacji pomiędzy uczniami [uczeń-uczeń, uczeń-opiekun SU]
(strony na Facebooku, grupy zamknięte), praca uczniów z komputerem (klasowe maile, Librus, prezentacje Power Point); przygotowanie przy użyciu komputera dokumentacji koniecznej do zdobycia stopnia nauczyciela mianowanego (Prezi, Paint.Net, Corel), poszerzenie bazy dydaktycznej (sprawdziny, dyplomy); ciekawsze i angażujące więcej zmysłów lekcje (korzystanie ze środków audio/video - np. YT); pozytywny wizerunek "Dwunastki" (strona interentowa Szkoły, fanpage SU, "Samograja" itp., kanał Szkoły na YT).


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7.2.4)


OSIĄGNIĘTE EFEKTY: bezpieczne lekcje i przerwy (stosowanie wiedzy w praktyce),
dobry kontakt z uczniami (opieka nad SU, wychowawstwo - rozwiązywanie bieżących problemów)
i z rodzicami (chore dziewczynki w klasie wychowawczej, problemy z nauką - konsultacje);
edukacja poprzez dyskusje (Aborygeni, Indianie itp.)


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi
systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7.2.5)OSIĄGNIĘTE EFEKTY: bezpośrednia pomoc konkretnym uczniom (Rada Szkoły - obiady, zakup podręczników,
wyjazd na konurs itp., SU - zbiórka funduszy na operację, pomoc dla Afganistanu itp.);
bezpieczne wycieczki, wymiany (wyjazd na Ukrainę, do Złotego stoku, do Pragi, do Prayża - opieka nad uczniami, doraźna pomoc); coraz lepsze wewnętrzne prawo szkolne (komisja do spraw Statutu,
tworzenie wraz z uczniami Regulaminu SU - w tym Ordynacji Wyborczej LO nr XII)

Celem wszystkich moich działań
w pracy wychowawczo-dydaktycznej
był i jest wszechstronny rozwój ucznia
i odkrywanie jego zdolności.

* Człowiek jest miarą wszechrzeczy!

* Wiedza = środek do celu - nie cel sam w sobie.
* Cieszę się, że mam możliwość pracy z młodzieżą.
* Lubię myśleć, że moja praca ma sens.
* Poprzez swoją pracę chciałabym wykształcić w młodych ludziach:
umiejętność krytycznego, analitycznego myślenia,
rozumnego oglądu otaczającego ich świata
oraz w zręczny sposób – korzystania z dorobku przeszłości, np. literatury
.
*CEL: stać się jeszcze lepszą polonistką, wychowawczynią, lepszym człowiekiem.
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ

* Konferencje metodyczne organizowane przez WSiP, PWN (np. Konferencja humanistyczna: Jaką maturę z języka polskiego zapowiada nowa podstawa programowa [2013]).

* Szkolenie "Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. Rejestracja zbiorów danych osobowych. Studium przypadku" - zorganizowane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr (2012).

* Szkolenie edukacyjne "Zaburzenia lękowo-depresyjne (psychosomatyka, rozpoznawanie, specyfika, reagowanie na terenie szkoły)" - zorganizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Zespół Szkoł nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (2011).

* Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych -
zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" (2009).

* Szkolenie organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – ukończenie szkolenia
i uzyskanie statusu egzaminatora w zakresie matury z języka polskiego (2009).

* Od standardów do zadania klasowego - o konstruowaniu zadania klasowego w związku z wymaganiami egzaminu maturalnego z języka polskiego - zorganizowane przez WCDN (2008).

* Aktywizujące metody nauczania na lekcjach języka polskiego - zorganizowane przez WCDN (2008).

Działania w zespole przedmiotowym -
wynikające z kalendarza roku szkolengo:
czynne uczestnictwo w przygotowaniu arkuszy egzaminacyjnych – zarówno egzaminów semestralnych
jak i matur próbnych; analizy wyników ww. egzaminów,
Polonistyczne działania:
PRACA W SZKOLE
Full transcript