Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Näyttöön perustuva toiminta KYSissä

No description
by

Salla Heikkurinen

on 10 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Näyttöön perustuva toiminta KYSissä

Tutkimusmenetelmä

Määrällinen, kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä
Standardoitu kyselylomake
Sähköinen kyselylomake
Webropol
Kysymykset 1-24; Likertin 7-portainen asteikko
Kysymykset 25-41 Likertin 5-portainen asteikko
Kysymys 42 liukukytkin
Kysymykset 43-49 taustatiedot
Kohderyhmä

- Hoitotyöntekijöitä KYSssä 2900
- Kohderyhmä osastotyössä olevat
- Sairaanhoitajat, perus/lähihoitajat, kätilöt
- poislukien osastonhoitajat, jotka ovat esimiesasemassa
- Kokonaisotanta
- 34 yksikköä
- N = 1026 hoitotyöntekijää

Tutkimuskysymykset
1. Mikä on KYSin osastoilla työskentelevien hoitotyöntekijöiden näkemys näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisesta käytännössä?

2. Minkälainen on KYSin osastoilla työskentelevien hoitotyöntekijöiden asenne näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamiseen?

3. Minkälainen on KYSin osastoilla työskentelevien hoitotyöntekijöiden käsitys osaamisestaan näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamiseen?

Näyttöön perustuva toiminta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Aineistonkeruu
- tarkoituksena kuvata KYSin hoitohenkilökunnan näkemyksiä näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumisesta käytännön työssä

- tarkoituksena kuvata KYSin hoitohenkilökunnan asenteita ja käsityksiään osaamisesta näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttamiseen

- tavoitteena tuottaa tietoa näyttöön perustuvan hoitotyön nykytilasta KYSissä

- tavoitteena tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää NPH kehittämisessä ja hoitotyöntekijöiden kouluttamisessa
Tutkimuksen
tarkoitus ja tavoite
5.5.2017

Salla Heikkurinen
YSL15S
K2188

- sähköinen kyselylomake Wepropol
- mittarit
- EBPQ
Clinical Effectiveness and Evidence Based Practice Questionnaire
Upton & Upton 2006
mittaa NPT käytännössä sekä osaamista sen toteuttamiseen
- Evidence-Based Practice in Primary Care
Attitudes to Evidence-Based Practice Questionnaire
McKenna 2004
asenteita, taitoja
- luvat mittareiden käyttöön +
- käännökset +

Aineiston analyysi
- aineisto tallentui Webropol-ohjelmaan
- aineisto siirrettiin SPSS Statistics 24- ohjelmaan
- tutkimuksen tulokset esitetään tunnuslukuina, frekvensseinä, prosenttiosuuksina
- kuvien ja taulukoiden avulla havainnollistetaan
- aineiston analysoinnissa käytetään soveltuvia tilastollisia menetelmiä

Opinnäytetyön aikataulu
Kevät-syksy 2016
Tiedonhaku ja tietoperustan rakentaminen
Syksy 2016
Tutkimussuunnitelma arvioitavaksi
Kyselylomakkeen rakentaminen
Talvi 2016
Aineiston hankinta
Kevät 2017
Aineiston käsittely ja analysointi
Syksy 2017
Opinnäytetyön 1. luonnos ohjaajille
Opinnäytetyön kypsyysnäyte ja esittäminen
Arvioitavaksi jättäminen

- ennakkoilmoitus sähköpostitse osastonhoitajille
- kyselyt sekä saatekirje lähetettiin kohderyhmälle 1.3.2017
- vastausaikaa annettiin 19.3 saakka
- muistutusviesti, vastausaikaa jatkettiin 31.3 asti

Maaliskuu -17

- kokonaisotanta, N= 1026
- vastaajat n= 94
- vastausprosentti 9,2%

Tutkimustulokset
Muuttujien uudelleen luokitteluun apua?
Kyselyssä käytetty
- Likertin 7 portaista asteikkoa;
heikko - paras,
en koskaan - säännöllisesti

-Likertin 5 portaista asteikkoa;
täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä, en osaa sanoa

Voidaanko yhdistää, 3 portaiseen asteikkoon?
Kysymys 42. Arvioi kuinka suuri osa toiminnastasi on näyttöön perustuvaa (%)

- liukukytkin
- muuttuja luokiteltu uudestaan viiteen (5) luokkaan kuten aiemmissa tutkimuksissa
uusi luokittelu?
Tässä kysymyksessä ei kukaan ollut valinnut vaihtoehtoa 7=paras
Full transcript