Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Periodemål 2015-2018 Trondheim kommune

No description
by

Kristian Mjoen

on 23 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Periodemål 2015-2018 Trondheim kommune

Store lille Trondheim
Periodemål byutvikling
2015-2018
Periodemål 2015-2018
Trondheim kommune

Trondheim er en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby

Trondheim er en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig.

Trondheim er en inkluderende og mangfoldig by.

Trondheim er en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver
Periodemål kultur og næring
2015-2018
Periodemål oppvekst og utdanning
2015-2018
Periodemål interne tjenester og arbeidsgiverområdet
2015-2018
Periodemål helse og velferd
2015-2018
Styrke og utvikle Trondheims særegne kvaliteter som by med småbyens nærhet og trygghet og med storbyens muligheter og tilbud
Barnehager, skoler og
barne- og familietjenesten
Barn og unge utvikler tilfredsstillende, grunnleggende ferdigheter

Barn og unge har gode læringsmiljøer

Flere barn og unge får hjelp og støtte i de ordinære tilbudene

Samarbeidet med foresatte styrkes, herunder samhandling for å sikre koordinert innsats i et familieperspektiv
Interne tjenester og
arbeidsgiverområdet
Vi har samsvar mellom oppgaver og kompetanse

Innbyggerne betjener seg selv gjennom digitale tjenester

Vi lærer av våre erfaringer
Forvaltningstjenester
Sosialhjelpsmottakere har meningfylte og arbeidsfremskaffende tiltak

God tilgang på bolig for vanskeligstilte
Oppfølgingstjenester
Personer som er i ferd med å utvikle rusproblemer og/eller psykiske lidelser gjennomfører kurs som fremmer mestring

Personer med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) sikres kartlegging og behandling

Deltakere i norskopplæring skal oppnå gode resultater

Undervisningen skal organiseres slik at målene i strategien "Bolig dag 1, arbeid dag 2" er realiserbare, og at 55 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet går videre ut i arbeid eller utdanning
Bo- og aktivitetstilbud
Brukerne opplever selvbestemmelse

Ingen psykisk utviklingshemmede brukere med omfattende tjenestebehov som har fått vedtak om bolig og tjenester skal vente mer enn seks måneder

Brukere har meningsfulle aktiviteter
Helse- og omsorgstjenester
Full sykehjemsdekning

Gjennom prioritering av tidlig innsats får brukere og pasienter rett behandling på rett sted til rett tid

Folkehelsesatsningen er godt integrert i helse- og omsorgstjenestene

Forutsetningene for å yte og utvikle gode helsetjenester er til stede i alle enheter
Flyktninger og innvandrere
Trondheim kommune bosetter 300 flykntninger, hvorav 30 enslige mindreårige

Trondheim kommune har et effektivt introduksjonsprogram der 55 prosent av deltakerne er i jobb eller i ordinær utdanning etter endt program
Plan- og bygningstjenester
Oppfylle nasjonale mål om bærekraftig byutvikling

Trondheim er en attraktiv by med god folkehelse og trivsel i hverdagen

Midtbyen styrkes som regionens identitetsbærer og viktigste handels- og kultursentrum

Plan- og bygningstjenestene er effektive og tilgjengelige for alle gjennom økt bruk av digitale verktøy
Miljø-, landsbruks- og laboratorietjenester
Utslippene av klimagasser i 2020 er minst 25 prosent lavere enn i 1991

Bedre folkehelse gjennom bedre luftkvalitet

Bærekraftig og langsiktig forvaltning av naturmiljøet og matproduserende areal

Ivareta byens kulturminner og spre kunnskap om dem
Tekniske tjenester
Flere bydeler har bedre utendørs rekreasjonstilbud

Alle tilknyttet kommunalt nett har godt, nok og sikkert vann

Reduserte forurensningsutslipp til bekker og elver

Brukertilfredshet med kommunale veger samt gater og parker i Midtbyen øker

Fra 40 prosent til 60 prosent materialgjenvinning for husholdsningsavfall innen 2020
Eiendomstjenester
Gode og miljøvennlige løsinger med klimatilpasning i alle ledd

Sikrer kvaliteten på nye og eksisterende bygninger gjennom planlagt, verdibevarende vedlikehold og tidlig innsats

Sikrer tilstrekkelig areal for Trondheim kommunes behov

Bidrar aktivt til utvikling av prioriterte utbyggings- og byomformingsområder
Næring og samfunn
Helhetlig campus- og byutvikling som styrker teknologi- og kunnskapsbyen, og en styrket innsats for å bli Nordens beste studentby

Bærekraftig vekst og utvikling i byen og regionen gjennom bedre lokal og regional samhandling

Trondheimsregionen skal ha 20.000 ansatte og 1.000 bedrifter innen kommersialisering av teknologi innen 2025

Økt internasjonalt samarbeid og engasjement skal bidra til å fremme bærekraftig vekst og utvikling i Trondheim og til å heve Trondheim kommune sin innsikt i EU/EØS og i relevante tilskuddsordninge
Idrett og friluftsliv
Byen hvor dekningsgraden av idrettsanlegg øker

Tidlig innsats gir bedre folkehelse og livskvalitet

Økt frivillig deltakelse gir bedre infrastruktur for idrett og friluftsliv

Førstevalget for store idrettsarrangement
Kultur
En attraktiv by for profesjonell kunst og kultur

En mangfoldig og inkluderende kulturby

En kulturby for barn og unge

Kunnskapsbyen
Handlings- og økonomiplan 2015 2018
Hovedmål kommuneplanens samfunnsdel 2009 - 2020
Styringsfilosofi
Fasthet på mål

Frihet i tilnærming

Tillit til ressursbruk
Full transcript