Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of curriculum VSO-V De Schalm

No description
by

Ineke Marijnissen

on 1 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of curriculum VSO-V De Schalm

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Vervolgonderwijs: Theoretische leerstroom diploma gericht of 3 jaar BK met vervolg binnen regulier onderwijs
Arbeid
Dagbesteding
www.mytylschooldeschalm.nl Mytylschool de Schalm Waarom leer je? de stof, per vak, van de methode;
wat je docent je opgeeft;
eigen doelen stellen met behulp van de methode Heft in eigen handen.
Binnen de stroom vervolgonderwijs: de vakken Nederlands,Wiskunde/rekenen,Engels,Frans, Duits,Biologie,Economie,Geschiedenis, Aardrijkskunde,Maatschappijleer, Bewegingsonderwijs en in de onderbouw muziek en tekenen.
Binnen de stroom arbeid: methode Promotie,Heft,praktijktraining, muziek, tekenen.
Binnen de stroom dagbesteding: delen Promotie, Heft,praktijktraning. Wat leer je? Hoe leer je? Je bent georganiseerd in jaar-en niveaugroepen,werkt eventueel individueel, sluit soms aan bij een andere stroom of klas. Je schoolgenoten zijn tussen de 12 en 20 jaar oud, hebben ook een lichamelijke handicap of zijn langdurig ziek.
Je gaat extern naar leerwerkplaatsen, stageplaatsen bij de sociale werkplaats,AWBZ voorziening of vrije bedrijfsleven. Met wie leer je? Waar leer je? Dit kan je 2x per jaar terugzien in je Individuele Handelings Plan (IHP) wat samen met jou en je ouders/verzorgers besproken wordt door je mentor en je therapeuten, 3x per jaar zie je je studieresultaten op je rapport. Aan het einde van je schoolloopbaan op de Schalm krijg je bij de arbeid en dagbesteding een certificaat en binnen vervolgonderwijs haal je je theoretische leerweg diploma economie of zorg en welzijn door middel van staatsexamens. Hoe ver ben je gevorderd? Zowel klassikaal, in groepjes als individueel, uit boeken en met gebruik van ICT.
De docent geeft klassikale instructie, helpt je individueel, bespreekt samen met jou je doelen en schema's.
Arbeid: je volgt een getrapt programma van praktijktraining ,leerwerk-plaats en stage gekoppeld aan Promotie en Heft. Praktijk is leidend. Dagbesteding:je sluit waar het kan aan bij de stroom arbeid en loopt stage bij een AWBZvoorziening: voorbereiden op wonen en dagbesteding is leidend. Binnen de stroom vervolgonderwijs werk je aan de kerndoelen VMBO, alles vakgericht. Stages en praktijk zijn aanvullend.
Soms ben je afhankelijk van extra hulp. Je kunt met je eigen PGBer aan de slag of met een klasseassistent of stagiere (schrijf-voorlees-tekenhulp) Voornamelijk op school, soms in de bus, soms thuis (huiswerk) en op de leerwerkplek en de stage.
Bij dagbesteding en arbeid: geen studieuren, je bent meestal in de klas, op je stage of op je leerwerkplek; bij de theoretische leerstroom heb je studieuren vanaf het 3e jaar (na het kiezen van je vakkenpakket).
Je hebt geen toestemming om tussendoor het schoolterrein te verlaten.
Stageplaatsen zijn afhankelijk van de aanwezigheid van aangepaste werkplekken, toiletvoorzieningen. Je bent afhankelijk van schoolvervoer, eventuele extra hulp, dus dicht bij je woonplaats of dicht bij school. Je uiteindelijke doel is: binnen de stroom voortgezet onderwijs TL het halen van een diploma richting economie of zorg en welzijn en doorstromen naar MBO 3/4, bij basis/kader doorstromen naar 3e leerjaar regulier basis of kader, binnen arbeid het vinden van passend werk of een MBO opleiding 1/2, binnen dagbesteding een passende dagbestedingsplaats.
Wat zijn je korte termijndoelen: voldoende op je rapport, voor je proefwerk, presentatie, werkstuk of stagebeoordeling. methoden: Binnen de stroom vervolgonderwijs reguliere VMBO methoden als Biologie/verzorging voor jou, Taallijnen, Netwerk, Go for it, wereldwijs enz.
Alle methoden werken met de kerndoelen, maar er is geen integratie tussen de vakken onderling, met burgerschap, met voorbereiden op leren en werken. Er is geen ruimte voor praktijkvakken.
Bij de stroom arbeid methode Promotie, streefdoelen als kerndoelen(praktijkonderwijs), alles gerelateerd an de praktijk.
Er is een jaar geexperimenteerd met VOX, maar ook hier worden de kerdoelen van rekenen en taal niet gehaald.
Er is geen afstemming tussen de verschillende afdeleningen.
Binnen dagbesteding moet gewerkt gaan worden met de CED leerlijnen, deze zijn nog niet af en geimplementeerd. Er zijn geen methoden, er wordt gebruik gemaakt van delen Promotie en eigen materiaal. Er is geen samenhang. sterkte: je krijgt een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt, alle lesstof is praktijkgericht en pas je direct toe in praktijksituaties zoals catering, fietsreparatie, groen, administratie en magazijnwerk, is niet gekoppeld aan vakken.
zwakte: je haalt op rekenen en taal niet het vereiste niveau 1F, wat belemmerend is als je naar het MBO wilt. sterkte: door aan te sluiten bij de praktijktraining, leer je voor jezelf te zorgen.
zwakte: je moet je aanpassen aan de rest van de groep, ook als je meer uitdaging wilt op het gebied van rekenen, taal, ICT of andere vakken. sterkte: met een volledig diploma kan je doorstromen naar MBO 3 of 4. Je krijgt dezelfde vakken en methoden als leerlingen op reguliere scholen.
zwakte: omdat je opleiding erg theoretisch is, weet je niet goed hoe je bv rekenen en taal in de praktijk moet toepassen. Funcioneel rekenen is een aandachtspunt: rekenen wordt over de hele linie zwak gescoord, er wordt meteen overgestapt op wiskunde, waardoor je essentiele vaardigheden mist. Je mag niet je eigen doelen stellen, je moet je wat vakken betreft aanpassen aan wat op de Schalm gegeven wordt. Natuur- en scheikunde worden niet gegeven, je kunt alleen examen doen in de profielen zorg en welzijn en economie. Voor de meeste vakken: geen vakdocenten. Arbeid en Vervolgonderwijs TL: In je laatste schooljaar krijg je een test via steunpunt studie en handicap om te kijken in welk MBO niveau je instroomt. Je maakt kennis met je ambulant begeleider die met jou meegaat naar gespekken bij het MBO. Doormiddel van meeloopdagen en open dagen zoek je de juiste opleiding. na het halen van je diploma heb je nog recht op 2 jaar nazorg vanuit de Schalm. Arbeid en dagbesteding: In je laatste jaar wordt een CIZ indicatie aangevraagd en ga je alvast in de vorm van stage een of twee dagen in de week proefdraaien op je dagbestedingslokatie. Je hebt recht op twee jaar nazorg vanuit de Schalm. Arbeid: als je 16 bent wordt er eventueel een SW (sociale werkplaats) indicatie aangevraagd. samen met je ouders, orthopedagoge, mentor en het stageburo kijk je wat het hoogst haalbare is voor jou. Misschien ga je door naar de entreeopleiding van het MBO. Je hebt recht op twee jaar nazorg vanuit de Schalm. De Schalm werkt met leerlingen naar een toekomst van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid

Zorgzaam:al een huidige kracht

Nuchter:al een huidige kracht

Open:een uitdaging, een kracht in potentie aanwezig Onze merk waarden: naar regulier onderwijs lukt niet altijd, dan geen passende alternatieven je bent afhankelijk van een CIZ indicatie voor dagbesteding en vervoer: je bent aangewezen op de dichtsbijzijnde voorziening. reguliere arbeid vaak moeizaam, ondangs maatregelen regering. Handicap is bepalend. je kunt niet blijven zitten, er wordt veel rekening gehouden met je beperking, aangeleerde hulpeloosheid sluit niet aan op strengere MBO Er is een studielokaal aanwezig, maar dit is ook het ICT lokaal en de mediatheek. Meestal kan je hier dus niet terecht in je studieuren en moet je een plekje op de gang zoeken. De kasten van de mediatheek zijn op slot, omdat er tijdens studieuren geen toezicht is. De vijf merkwaarden zijn voortgekomen uit en doorvertaald in de volgende merkbetekenissen:

Zorgzaam:betrokken, toegewijd, warm, hartelijk, sociaal, positief, sensitief

Nuchter:praktisch, realistisch, zelfbewust, puur, kracht van de eenvoud

Open:uitgesproken, duidelijk, eerlijk, transparant, constructief confronterend

Grensverleggend:verantwoordelijk, ondernemend, proactief, vooruitstrevend, vooruitkijkend, lef Macroniveau: Mytylschool de Schalm valt onder het schoolbestuur van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. INOS kent 26 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal onderwijs en 2 kenniscentra. Ruim 1300 medewerkers verzorgen onderwijs aan 10.500 leerlingen. Er wordt actief samengewerkt met instellingen die mede opvang en zorg aan de leerlingen en ouders van de scholen bieden.
Inos is, naar eigen zeggen vernieuwend en ambitieus. Volgens het inspectierapport hangt de kwaliteit van de les nog te veel af van de deskundigheid van de docent. Lesdoelen worden niet naar leerlingen benoemd bij aanvang les, niet geevalueerd na afloop. In het 3e en 4e jaar heb je vaak studieuren zonder begeleiding.
je vakken sluiten niet altijd aan bij je wensen.
Via de kijkwijzer en IQ gegevens ben je ingeschaald in een groep, vaak op grond van je leeftijd en niet op grond van je niveau, zodat je vaak individueel moet werken. Er zijn weinig hulpmiddelen, dus als je spastisch bent, zeer slechtziend en/of ook nog rolstoelgebonden bent, wordt je al snel teruggeplaatst naar arbeid of dagbesteding. Er is weinig individuele begeleiding door docenten buiten de lessen mogelijk.n Tijd:
reguliere schooltijden; 8.45-15.30u, woensdagmiddag vrij.
vakantierooster is conform primair onderwijs regio zuid. Soms zit je een uur in de bus voor je op school bent (en weer terug). dan kan je ook nog wat huiswerk maken. vanwege verzorgtijden of verblijf in logeerhuis kan je niet altijd huiswerk maken. Hier wordt rekening mee gehouden. Toetsing Mesoniveau: sinds dit jaar doen alle leerlingen van de onderbouw mee aan de CITO toets.
Resultaten worden bekeken met de docenten, er zijn geen afspraken over te nemen maatregelen bij een lage score.
Microniveau: leerlingen worden 1x per jaar ingeschaald en gevolgd middels de kijkwijzer (op IQ praktische redzaamheid, communicatieve redzaamheid, leren leren en sociaal emotioneel) en binnen 6 weken definitief in een leerroute geplaatst. 2x per jaar wordt een groepsplan per vak en een IHP opgesteld en besproken met ouders en leerling, 2x per jaar worden leerlingen die extra zorg nodig hebben, besproken met therapeuten, revalidatiearts, maatschappelijk werk en orthopedagoog. Ouders en leerling zijn hierbij aanwezig. 2 of 3x per jaar krijgen de leerlingen een rapport met hun cijfermatige vorderingen (per leerroute anders geregeld).Op het VSO worden rapportcijfers niet met ouders besproken.
Nanoniveau: je kunt niet blijven zitten, wel kan je extra lang over je schalmcarriere doen (tot je 20 bent) In het 3e en 4e jaar heb je vaak studieuren zonder begeleiding.
je vakken sluiten niet altijd aan bij je wensen.
Via de kijkwijzer en IQ gegevens ben je ingeschaald in een groep, vaak op grond van je leeftijd en niet op grond van je niveau, zodat je vaak individueel moet werken. Er zijn weinig hulpmiddelen, dus alsje spastisch bent, zeer slechtziend en/of ook nog rolstoelgebonden bent, wordt je al snel teruggeplaatst naar arbeid of dagbesteding. Er is weinig individuele begeleiding door docenten buiten de lessen mogelijk. Grensverleggend:een uitdaging, een kracht in potentie aanwezig

Blij:onderscheidende waarde van De SchalmBlij:fris, opgewekt, levendig, levenslustig Visie en missie Mesoniveau: Mytylschool de Schalm is als cluster 3 school, samen met cluster 4 school de Liduina, de school voor speciaal onderwijs binnen INOS. Mytylschool de Schalm bestaat uit een basisafdeling en een afdeling VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).Met de Liduina, de Openluchtschool (basisschool voor langdurig zieke kinderen)en ambulante begeleidingsdienst Flexinos wordt sinds kort het samenwerkingsverband LOS gevormd. Er is één bovenschoolse directeur en 6 sectordirecteuren. De LOS scholen maken nog “los” van elkaar een jaarplan, schoolgids, vakantierooster en scholingsplan. Samen maken ze wel een jaarplan.
Microniveau: Binnen het VSO van de Schalm Binnen het VSO wordt met de volgende leerroutes gewerkt:
1.leerroute 1: VMBO-TL- vervolgonderwijs: uitstroombestemming regulier VMBO-TL leerjaar 3, MBO( 2)-3-4- en HAVO; werkt met reguliere methoden VMBO zoals Taallijnen, Netwerk, Biologie/verzorging voor jou, Economisch bekeken, Wereldwijs ,MEMO. Arbeidsoriëntatie vindt plaats d.m.v. van deelname aan VMBO on stage, gerichte snuffelstages. Leerlingen kunnen middels staatexamens een diploma VMBO TL Zorg en Welzijn en/of economie in 2 jaar behalen.
2.Leerroute 2-VMBO-bbl/kbl- vervolgonderwijs: uitstroombestemming na 3 leerjaren bovenbouw regulier bbl/kbl en vervolgens MBO niveau 2-3; gebruikt dezelfde reguliere methoden als de TL maar dan op BK niveau .
3.Leerroute 3-arbeid: uitstroombestemming WSW, arbeid, MBO 1/AKA; gebruikt methode Promotie, VCA, Veilig op stage en branchegerichte cursussen van KPC. Leerlingen krijgen hier praktijktraining, arbeidsoriëntatie en lopen stage.
4.Leerroute 4-arbeidsmatige dagbesteding: uitstroombestemming arbeidsgerichte dagbesteding (AWBZ). Gebruikt delen van Promotie. Leerlingen krijgen hier praktijktraining, arbeidsoriëntatie en lopen stage in een AWBZ voorziening.
Leerkrachten zijn georganiseerd in ZVT’s (zelfverantwoordelijke teams). Per ZVT zit een vertegenwoordiger in het kernteam. Alle leerling zaken worden doorgesproken binnen de CvB (Commissie van Begeleiding).
Als rode draad wordt schoolbreed gewerkt met de methode Heft in eigen handen. contacten via de nazorgcommissie met CIZ, UWV, zorgorganisaties als Amarant, NSWAC, Prisma,
collegascholen Liduina, Berkenrode (rec 4), ambulate begeleiding Flexinos, VISIO, steunpunt autisme Voor leerlingen die basis-kader doen of naar regulier VMBO gaan bestaat VOGO!, de contactgroep regulier onderwijs. De LOSscholen (Schalm, Openluchtschool, Liduina, Flexinos) maken “los” van elkaar een jaarplan, schoolgids, vakantierooster en scholingsplan. Samen maken ze wel een jaarplan. OP de site van de Schalm is hiervan niets terug te vinden. De meest recente informatie is namelijk uit 2008...... Hier wordt ook aangegeven dat leerlingen een volledig basis-kader diploma kunnen halen en dat er poraktijkvakken aangeboden worden, iets wat niet klopt! Verbeterpunten:
er wordt (op macro, meso , micro en nanoniveau )veel opgestart,maar weinig afgemaakt, afgestemd en geborgd.
Er wordt te weinig vastgelegd in het beleidsplan, zaken worden niet goed op elkaar afgestemd.
Er is geen eenheid in de aanpak van leerstof, didactiek, afstemming methoden, gebruik ruimten.
Er is binnen vervolgonderwijs geen ruimte voor praktijk, binnen arbeid worden de kerndoelen rekenen en taal niet gehaald, de CED leerlijnen zijn niet klaar en niet geimplementeerd. Docenten Je docenten hebben over het algemeen een PABOopleiding, sommigen hebben een master SEN. Er zijn vakdocenten voor bewegingsonderwijs, expressie, biologie, Nederlands en Engels. Er zijn klassenassisitenten (MBO en HBO) die voor verzorging en individuele hulp worden ingezet. Ook helpen zij op de leerwerkplekken. Je krijgt klassikaal en soms individueel les. Er zijn verpleegkundigen, orthopedagogen, logopedisten en maatschappelijk werk op school aanwezig. Soms loop je stage op de administratie of bij de congierge. Tijdens je stage krijg je begeleiding van de stagecoordinatoren.
Full transcript