Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pearster

No description
by

Kanokwun Inthaphun

on 26 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pearster

คำพิพากษาฎีกาตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
จัดทำโดยกลุ่มที่ 9
ภาคพิเศษ(กลุ่ม201)

มูลเหตุที่ต้องการศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
ประเด็นปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทวิเคราะห์
สรุป
รายงาน
241352 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์
(Psychology of Industrial Relation)
เรื่อง 9.คำพิพากษาฎีกาตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
เสนอ
อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
นางสาวกนกวรรณ อินทพันธุ์
รหัสนิสิต 54520114
เลขที่ 2
นายเจษฎา ชีวเมธาสิทธิ์
รหัสนิสิต 54520759
เลขที่ 26
นางสาวสาธินี โคตรทา
รหัสนิสิต 54520798
เลขที่ 56
นางสาวหัทยา ประแจ้
รหัสนิสิต54520805
เลขที่ 60
เนื่องจากในปัจจุบันประกันสังคมมีความสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานโดยที่นายจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำให้กับลูกจ้างทุกคนตามที่พระราชบัญญัติ ประกันสังคมบังคับใช้ให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ทดแทนตามความเหมาะสม และถูกต้องในกรณีต่างๆ อาทิ การคลอดบุตร ทุพพลภาพ เป็นต้น
และให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน จึงต้องมีกฎหมายประกันสังคมเข้ามาพิจารณาแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ทำการศึกษาจากคดีและการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับประกัน
สังคมอันนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคมตามความสำคัญของ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เพื่อศึกษาแนวทางในการพิจารณาพิพากษา
เกี่ยวกับประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
1
2
เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกันสังคมและการพิพากษาคดีประกัน
สังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
3
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับคำพิพากษาฏีกา
ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 นั้นมีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการสงเคราะห์
เมื่อประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายที่ไม่ใช่จากการทำงาน คลอดบุตร ชราภาพ ว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร ซึ่งทำให้ชีวิตของลูกจ้างและสังคมสงบสุขและ
มีความมั่นคงขึ้นหรือมีหลักประกัน
ให้กับผู้ประกันตน
นายจ้างทุกรายจึงควรจัดการเกี่ยวกับเรื่องประกัน
สังคมให้กับลูกจ้างให้เรียบร้อยเพื่อให้ลูกจ้างทุกคน
ได้รับสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ก็ควรที่จะรู้จักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุด
แก่ตนเองเพราะปัจจุบันนี้ได้มีปัญหาขัดแย้ง
และเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเนื่องจากนายจ้าง
และลูกจ้างไม่เข้าใจและไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายประกันสังคม
ดังนั้นตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาข้างต้น
ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ต้องการจะศึกษาและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกันสังคมว่าในกรณีต่างๆนี้ศาล
จะพิจารณาเป็นแนวทางไหน อย่างไร เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสายด่วน
ประกันสังคม 1506 ปี 2555 ว่ามีประชาชนโทร.เข้ามาในช่องทางสายด่วน 1506 ทั้งหมด 2,585,946 สาย มีเรื่องแจ้งเข้ามาทั้งหมด 6,591,322 เรื่อง โดย 5 อันดับที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุด
1.การปฏิบัติไม่ถูกต้องของสถาน
ประกอบการ 3,936 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะร้องเรียนเรื่องสถานประกอบการไม่นำชื่อลูกจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนและสถานประกอบการ
ไม่นำส่งเงินสมทบกองทุน
2.การให้บริการของสถานพยาบาล
เครือข่าย 1,746 เรื่อง
เช่น ให้ผู้ใช้บริการรอนาน เป็นต้น

3.ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม 1,021 เรื่อง ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินการมาก ขอเอกสารเป็นจำนวนมากนัดหมายมาติดต่อ
บ่อยครั้ง และมารยาทการให้บริการ โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่
ไว้คอยตอบข้อซักถามรวมทั้งเพิ่มการจัดการ
ให้เป็นหมวดหมู่ จัดแยกเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาในการติดต่อน้อยลง
และใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อย่นระยะเวลา
5.กองทุนทดแทน 27 เรื่องโดยส่วนมากจะร้องเรียน
ถึงการได้รับความไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายถึงขั้นตอนเพื่อให้ประชาชน
เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนจำนวนสายที่เหลือนั้น
เป็นเรื่องการสอบถามข้อมูล โดยประชาชน
สอบถามข้อมูลเรื่องว่างงานมากที่สุดถึง 309,640 ราย รองลงมาสอบถามเรื่องข้อมูลของมาตรา 40 จำนวน 191,612 รายถัดมาเป็นเรื่องของข้อมูลทางทันตกรรม
อาทิ การใส่รากฟันเทียม
รายละเอียดการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น

คำพิพากษาฎีกากฎหมายประกัน
สังคมที่ 6934/2546
โจทก์ นางรำยงค์ ม่วงการ
จำเลย สำนักานประกันสังคม
ฟ้องวันที่ 19/02/2544
ขั้นตอนที่ 1
วันที่ 5 มีนาคม 2543 ประอุบัติเหตุเลือดคลั่งในสมอง กะโหลกศีรษะแตก กระดูกแขนขวาหัก
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
โรงพยาบาลพุทธชินราช
เอ็กซเรย์สมองที่รวมแพทย์
ผ่าตัดดามกระดูกตกแต่งแผล
ไม่มีประสาทศัลยแพทย์

ญาติ
ส่งโจทก์ไปโรงพยาบาลพิษณุเวช (เอกชน)

ไม่ได้รับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 2
จำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัย
ขั้นตอนที่ 3
จำเลยให้การว่าโจทก์เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลตามสิทธิ


ญาติย้ายโจทก์ไปยัง
โรงพยาบาล พิษณุเวช
ประสงค์ไม่ใช้สิทธิตามประกันสังคม


ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ขั้นตอนที่ 4
ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง


ให้แก้ไขคำสั่งสำนักงานประกัน
จ่ายค่าบริการทางการแพทย์
เป็นเงิน 231268


พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้องละ 7.5 ต่อปี
ขั้นตอนที่ 5
จำเลยขออุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ขั้นตอนที่ 6
ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาตามคำอุทธรณ์
ของจำเลย มีทั้งหมด 3 ข้อ
1.

การที่โจทก์เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลพิษณุเวชถือว่าโจทก์
สละสิทธิหรือประสงค์จะไม่ใช่สิทธิ
หรือไม่

2.
โจทก์ต้องการที่จะได้รับค่าบริการ
ทางการแพทย์เท่าใดได้ตามที่โจทก์ขอ
3.
จำเลยต้องจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามศาลแรงงานกลางหรือไม่


คำพิพากษาเกินคำขอ


คำอุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ขั้นตอนที่ 7
ศาลฎีกาตัดสินให้แก้คำพิพากษาว่า
จำเลยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์
4.สิทธิประโยชน์ของกองทุนต่างๆ 488 เรื่อง อาทิ มิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหลอกลวงให้โอนเงิน
เพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสำนักงานประกัน
สังคมเพื่อจะได้รักษาฟรี ซึ่งเรื่องนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
ไม่มีการเก็บเงินทางโทรศัพท์แน่นอน
กลุ่ม 201
เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.
Full transcript