Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sv 3 - upplägg och uppgifter

No description
by

Malin Arvidsson

on 1 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sv 3 - upplägg och uppgifter

Svenska 3 - Upplägg och uppgifter
Språkhistoria och språkförändringar
miniföreläsningar
diskussioner
textjämförelser
3 läxförhör
pm
Litteraturanalys
Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Nationellt prov
Utredande text
v. 16, 20 april
240 min

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.


Hur?
Vad?
Vad?
vetenskaplig uppsats/pm
textläsning
prosa
lyrik
dramatik
textsamtal
miniföreläsningar
författare
epoker
...

Hur?
Skriftligt delprov
Muntligt delprov
Argumenterande anförande
v. 17 - 20
10 min

Tal
argumenterande tal
retoriska arbetsprocesen
övningar
talanalys
miniföreläsningar
diskussioner
Tala ut!
Hur?
Vad?
Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.Kunskapskrav
Betyget E
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Betyget C
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Betyget A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring

Kunskapskrav
akfjöaljf
Kunskapskrav
akfjöaljf
Kunskapskrav
akfjöaljf
Kunskapskrav
Betyget E
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.

Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.

Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

Språket är varierat och innehåller goda formuleringar

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.

I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Kunskapskrav
Betyget C

Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.

Texterna är sammanhängande och väldisponerade.

Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.

I analysen använder eleven med viss säkerhetlitteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Kunskapskrav
Betyget A

Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.

Texterna är sammanhängande och väldisponerade.

Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

Språket ärträffsäkert, klart,varierat och över lag välformulerat.

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.

I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Kunskapskrav
Betyget E

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.

Eleven har viss åhörarkontakt.

Vidare kan eleven med viss säkerhetanvända något presentationstekniskt hjälpmedel.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundadeargument till stöd för den.

Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg ienkla analyser av retorik.
Kunskapskrav
Betyget C

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhetretoriska verkningsmedel.

Eleven har viss åhörarkontakt.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Kunskapskrav
Betyget A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.

Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.

Eleven har god åhörarkontakt.

Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den.

Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg iutförliga och nyanserade analyser av retorik.
Full transcript