Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diversiteit in het Hoger Onderwijs (2)

College Master Teaching and Learning in Higher Education 22 januari 2015
by

Jos Beishuizen

on 1 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diversiteit in het Hoger Onderwijs (2)

Hoe worden docenten cultureel sensitief?
Diversiteit tussen instellingen
De casus van de Vrije Universiteit
Voorbeeld: vind de verschillen
Culturele sensitiviteit
Bevorderen van culturele sensitiviteit
Kennis
Vaardigheden
Attituden
Culturen en achtergronden van studenten
Culturele verschillen,
culturele conflicten
Taal: communicatie en structuur
De aard van migratie
en enculturatie
Socio-economische achter-
gronden van studenten uit
diverse culturen
Groepsdynamica
Positive Behavior Support
Omgaan met
emoties en gevoelens
Bevorderen van motivatie en
zelfregulatie vaardigheden
Ontwikkelen van groepsidentiteit:
codes en culturen
Coachen van individuele studenten
Identificeren van talent
Zelfreflectie als docent
Besef van eigen bekwaamheid
(self-efficacy)
Dynamische kijk op cultuur
Positieve kijk op
culturele verschillen
Reguliere cursussen met
video cases
http://www.vidivers.nl/
Diversiteit onder docenten
Coaching en supervisie
Communities of Practice
Literatuur:
Radstake, H., Handgraaf, A.J.M., Van der Hulst, M.E., De Jonge, M., & Roosloot, M.M. (2010). Culturele Sensitiviteit van Docenten in het Hoger Onderwijs door Videogebruik. Amsterdam: Vrije Universiteit, Onderwijscentrum.
zie http://www.vidivers.nl
Geschiedenis
Beleid
Summercourse
Organisatie
Tot 2006
Groeiende diversiteit studentenpopulatie,
Geen diversiteitsbeleid
Gelijke monniken gelijke kappen
Angst voor stigmatisering
Problemen creëren in plaats van op te lossen met nadrukkelijke aandacht voor diversiteit
Incidenten afhandeling
Aandacht gedecentraliseerd
Na 2006
Centraal beleid: diversiteit studentenpopulatie rijkdom en uitdaging, beleid gericht op optimale participatie alle studentengroepen
Instelling Regiegroep Diversiteit en Coördinator Diversiteit, uniek in Nederland
Landelijke afstemming en coördinatie: ECHO
Internationale context, op zoek naar good practices
Aandacht centraal en decentraal: op weg naar facetbeleid
Centraal: CvB/Chief Diversity Officer/Coördinator
Inventariseren, coördineren en initiëren

Decentraal:
Dienst Student- en Onderwijszaken, Centrum Studie en Loopbaan: studentendecanen
diversiteit en onderwijs, multiculturele competenties, ambtelijke verantwoordelijkheid voor diversiteit
Facilitaire Zaken: gebedsruimtes, catering, veiligheid
Faculteiten
Studieverenigingen en multiculti studentenverenigingen
Internationaal
Internationale context: samenwerkingsovereenkomst met UCLA vanuit diversiteit en excellentieperspectief gezamenlijk onderzoeksprogramma diversiteit en sociale cohesie, beleidsmatige samenwerking diversiteitsbeleid, studentuitwisseling met name 1e generatie studenten
a. diversiteit en HRM inclusief culturele sensitiviteit van docenten
b. communicatie van diversiteit en activiteiten VU Connected
c. diversiteit in gebouwen en stilte- en meditatieruimtes
d. sociale veiligheid en code of conduct ->
e. studentenorganisaties, ondersteuning studenten, IDEE-week en diversiteit
Oud beleid
Nieuw beleid
a. UCLA: focus op uitwisseling eerstegeneratie studenten.
b. Summercourse
c. Studentbetrokkenheid: Dialoog@vu.nl
d. Onderzoek: bijzondere leerstoel Diversiteit en Hoger Onderwijs
1. Introductie
2. Academische integratie
3. Sociale integratie
4. Bewustwording van eigen identiteit
5. Coaching door medestudenten
Literatuur: Van Vught
Literatuur: Haan
Docenten
en
Curriculum

Differentiatie en diversiteit
Differentiatie: dynamisch, het ontstaan van nieuwe soorten instellingen binnen het systeem

Diversiteit: statisch, de variëteit van instellingen binnen het systeem
Variatie in:

- instellingskenmerken: type, omvang, wijze van interne aansturing
- structuur: wettelijke status (privaat, publiek)
- programma: opleidingsniveaus
Twee stellingen
1. Hoe homogener de samenleving, hoe minder divers de onderwijsinstellingen.
2. Hoe belangrijker de invloed van academische waarden en normen, hoe minder divers de instellingen.
- autonomie van academische professionals
- academic drift
Invloed van academische waarden en normen
De kennissamenleving
1. Lissabon: 50% van de bevolking hoog opgeleid.
2. Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, op de talenten van studenten, grotere effectiviteit van het hoger onderwijs.
3. Versterking van de vraagkant.
4. Vraag: past "marktwerking" op het hoger onderwijs?
De reputatie race

Reputatie:
beste wetenschappers: meer geld voor onderzoek;
beste studenten: meer geld voor onderwijs.
De casus VU: onderzoeksreputatie omhoog, onderwijsreputatie omlaag.
Instellingen: meer autonomie om te wedijveren
Effecten:
1. Kosten omhoog
2. Van publieke naar private financiering
3. Grotere verschillen in rijkdom tussen instellingen
4. Grotere cognitieve segregatie onder studenten
Pleidooi van Van Vught: diversiteit in profielen
Uitwerking 1: Multidimensional Ranking
Uitwerking 2: Veerman (2010):
Differentiëren in drievoud

1. in structuur
2. tussen de instellingen
3. in het onderwijsaanbod
Voor de overheid
1. Maak selectie (aan de poort) mogelijk.
2. Profilering door instellingen stimuleren en prestaties belonen.
3. Maak aandeel studentgebonden financiering kleiner.
4. Investeer in onderzoek op universiteiten en hogescholen.
5. Voer de Associate Degree in.
6. Voer de professionele masters verder in en introduceer onderwijsrechten voor leven lang leren.
7. Voer een eenduidige titulatuur in.

Voor de instellingen
8. Kies een profiel.
9. Geef onderwijs meer aandacht.
10. Creëer gelijkwaardige loopbaanmogelijkheden voor onderwijs en onderzoek.
Meetladder Diversiteit Onderwijs
http://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/Meetladder-Diversiteit-Onderwijs_2934_web.pdf
Curriculum
Pedagogische voorwaarden
Algemene voorwaarden
Onderwijsdoelen
1. Opleiden tot diversiteitsgevoelig vakmanschap
2. Uitwerking in onderwijsdoelen
3. Zichtbaar in toetsing
4. Doorlopende leerlijn
Diversiteitsensitief vakmanschap
Kennis van achtergronden van studenten:

cultuur
generatie
gender
sociaal milieu
religie
verhouding tot de maatschappij
Inhoud
Kennis aanreiken
Bewustwording stimuleren
Stimuleren van open en respectvolle attitude
Oordeelsvorming bevorderen
Vaardigheden leren ontwikkelen: communicatie, empowerment
Materialen
Meerdere perspectieven in materialen
Vermijd inadequate representatie
Gebruik authentiek materiaal, kenmerkend voor de diversiteit in de beroepspraktijk
Didactiek
Creëer een didactisch klimaat dat ruimte biedt aan de student voice.
Hanteer strategieën om met conflicten om te gaan.
Varieer samenstelling groepen.
Maak samenwerken tot een leerdoel.
Breng studenten in stages in aanraking met diversiteit
Positieve docent-student en student-student relaties
Voorkom ongelijkheid in de dynamiek van instructie en groepswerk (gedragsregels)
Modelling
Pedagogy of Excellence
Visie op diversiteit in het onderwijs.
Professionalisering docenten
Management en organisatie:
HRM
Lerende organisatie
Kwaliteitsbeleid
Multidimensional Ranking
Universiteiten en hogescholen vergelijken op vijf dimensies:

- Teaching and learning
- Knowledge exchange
- Student profile
- International orientation
- Research involvement

zie http://www.u-map.eu
Nieuwste beleid
1. Vergroten van de diversiteit van onze personeelssamenstelling
2. Vergroten van de diversiteit onder onze potentiële promovendi via hogere diversiteit in de doorstroom na de master
3. Vergroten van de diversiteitssensitiviteit van onze medewerkers.
4. Vergroten van de interculturele competenties van onze studenten.
5. Verlagen van relatieve uitstroom en studievertraging van allochtone studenten.
6. Verhogen van relatieve doorstoom van allochtone studenten naar een relevante arbeidsmarkt.
7. Vergroten van maatschappelijke impact van onze alumni waar het gaat om diversiteit.

Diversiteit en Excellentie
College 22 januari 2015:
Diversiteit: Instellingen, Docenten, Curriculum, VU
Jos Beishuizen en Anja Swennen
1. 09:30 Hoezo Diversiteit: Ken Robinson
2. 10:15 Diversiteit tussen instellingen (Van Vught)
3. 10:45 Break
4. 11:00 Docenten en curriculum (Radstake)
5. 11:40 De casus VU
4. 12:00 Bespreking tentamen
5. 12:30 Lunch
6. 13:00 Evaluatie M2 en M3
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution?language=nl
Full transcript