Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja nauczyciela kontraktowego

No description
by

Małgorzata Anna

on 7 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja nauczyciela kontraktowego

Rozpoczęcie stażu: 01.09.2011 r.
Ukończenie stażu: 31.05.2014 r.
§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
Współpraca z opiekunem stażu:
nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustalenie zasad spotkań, zasad współpracy;
skonsultowałam z opiekunem stażu plan rozwoju zawodowego;
prowadziłam zajęcia świetlicowe oraz zajęcia pozalekcyjne w obecności opiekuna stażu;
W czasie trwania stażu brałam udział w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia :

• Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli „
Oligofrenopedagogika”
zorganizowany przez CDN Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy Filia w Toruniu;
• Kurs instruktażowy dla
kierowników wycieczek szkolnych
zorganizowany przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”;
• Kurs instruktażowy dla
kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
zorganizowany przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli „WIEDZA”;;
• Szkolenie „
Bezpieczeństwo i profilaktyka w szkołach
i placówkach z uwzględnieniem problematyki uzależnienia od Internetu i jego wpływu na rozwój i zachowanie dzieci
i młodzieży
";

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach

Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego nauczyciela
:

zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu nauczyciel;
zgodnie z przepisami przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego;
opracowałam plan rozwoju zawodowego;
wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym procedur uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Małgorzata Sukowska
nauczyciel świetlicy

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego

Opiekun stażu: pani Beata Szewc
Posiadane kwalifikacje:

- Studia Wyższe Zawodowe na kierunku Pedagogika, specjalność opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną – tytuł licencjata na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;


- Uzupełniające Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza – tytuł magistra na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
przygotowywałam konspekty lekcji;
opracowywałam różnorodne pomoce dydaktyczne, tj.: karty pracy, prezentacje multimedialne, rebusy, krzyżówki, itp.;
przygotowywałam scenariusze różnych uroczystości szkolnych;
dbałam o wystrój świetlicy oraz oprawę plastyczną większości uroczystości i imprez szkolnych;
starałam się rozszerzyć ofertę zajęć świetlicowych poprzez rozbudowę szkolnej filmoteki.
Gimnazjum nr 1
im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Wąbrzeźnie,
ul. Wolności 11 87-200 Wąbrzeźno
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

starałam się poznać środowisko lokalne uczniów;
jako wychowawca świetlicy rozmawiałam z uczniami na interesujące ich tematy, poruszałam z nimi zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń;
od września 2010 r. pełniłam funkcję wychowawcy klasy przysposabiającej do pracy. Od tego czasu dążyłam do jak najlepszego poznania swoich wychowanków.
wnikliwie analizowałam opinie i orzeczenia uczniów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
w sprawach uczniów kontaktowałam się z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, kuratorem, asystentem rodziny.

§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W ramach pełnienia funkcji opiekuna
Rady Samorządu Uczniowskiego
byłam współorganizatorem
i koordynowałam wielu przedsięwzięć:
„Samorządy mają głos”
http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/samorzady-uczniowskie-maja-glos-caly-rok
„Samorząd debatuje”


Jakie zadania powinien pełnić członek Rady Samorządu Uczniowskiego?;
Jakie powinny być zadania przedstawicieli samorządów klasowych?”
Jak usprawnić przepływ informacji pomiędzy samorządem a uczniami, nauczycielami i rodzicami?

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/podebatujmy
Akcje organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
"Szkoła demokracji"
http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/szkola-demokracji-pierwsze-zmiany-juz-zaszly
Ogranizacja uroczystości, konkursów i imprez szkolnych
Otrzęsiny klas pierwszych
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
Pierwszy dzień wiosny
Dzień życzliwości i pozdrowień
Akcje charytatywne

Brałam czynny udział w realizacji
kalendarza imprez szkolnych.

Akcja „Sprzątanie świata”
Dzień Projektów Edukacyjnych;
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Tabliczki Mnożenia;
Dzień Samorządności;
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji;
Akcja "Cała Polska czyta dzieciom”;
Mikołajki, Walentynki;
Sesja naukowa „Skarby natury”;
Apele podsumowujące I półrocze danego roku szkolnego;
Drzwi Otwarte dla szóstoklasistów;
Piknik Rodzinny ;

Wojewódzki Festiwal Konkursów
o Pszczołach
"Pszczoła w środowisku";
"Pszczoła w obiektywie";
"Pszczoła 3d";
"W imieniu pszczół"
Jako opiekun RSU wraz z uczniami reprezentowałam szkołę podczas uroczystości narodowych
na terenie miasta.
Jako opiekun brałam udział w szkolnych wycieczkach
:
wycieczki integracyjne;
wycieczka doTorunia dla uczniów z klas przysposabiających do pracy;
wycieczka RSU, koła wokalnego i bibliotecznego;
wycieczki dla uczniów z najwyższą frekwencją;
wycieczka do Warszawy - Wspólne wykonywanie kokard narodowych podczas spotkania z Parą Prezydencką w Pałacu Prezydenckim.

§ 7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


§ 7, ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Systematyczne pogłębiałam wiedzę
z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. W celu efektywniejszej pracy
z uczniami dążyłam do wzbogacenia wiedzy teoretycznej poprzez studiowanie fachowej literatury, śledziłam publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam
z fachowych czasopism.
§ 7, ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Podczas godzin wychowawczych wraz z uczniami systematycznie analizowaliśmy wyniki w nauce, frekwencję oraz zachowanie na terenie szkoły, wspólnie rozwiązywaliśmy bieżące problemy. Będąc wychowawcą klasy przysposabiającej do pracy dążyłam do jak największego ograniczenia problemów wychowawczych, a w szczególności problemu absencji szkolnej. W tym zakresie zainicjowałam w klasie i w szkole formę poprawy frekwencji
„Mistrz frekwencji”.

W procesie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów jako narzędzie wychowawcze stosowałam
"zeszyt kontkatów"
z rodzicem oraz
kontrakt
z uczniami.
§ 7, ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
W swej pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej mogłam obserwować uczniów z innej perspektywy niż sala lekcyjna. Starałam się wykorzystywać tę wiedze w codziennych kontaktach z uczniami dostosowując swoje działania do ich potrzeb, oczekiwań.
Pomagałam w rozwiązywaniu wszelkich problemów, rozmawiałam z uczniami, pomagałam słabszym uczniom w nauce.
Podczas zajęć świetlicowych prowadziłam m.in. zajęcia plastyczne, integracyjne, przeprowadzałam szereg zajęć o charakterze profilaktycznym, upowszechniałam wśród młodzieży wiedzę na temat technik skutecznego uczenia się.

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
W czasie trwania stażu byłam opiekunem projektów edukacyjnych:
„Historia zawodu fryzjerskiego. Fryzury dawne i współczesne”;
„Elementy dekoracyjne z metaloplastyki”;
„Konkurs szkolny Rozkmiń budę”;
„Szkoła demokracji”.
§ 7, ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7, ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Aktywnie pełniłam funkcję wychowawcy klasy poprzez organizację uroczystości i wycieczek klasowych, zachęcałam uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
§ 7, ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznawałam i analizowałam przepisy prawa oświatowego. Śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym. Zapoznałam się z takimi aktami prawnymi jak:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.;
Ustawa Karta Nauczyciela;


Analizowałam wewnątrzszkolne przepisy:
Statut Szkoły;
Regulamin Szkoły
Szkolny Program Wychowawczy;
Szkolny Program Profilaktyki;
Wewnątrzszkolny System Oceniania;

§ 7, ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Uczestniczyłam w pracach organów szkoły.
Systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
Regularnie brałam udział w pracach zespołu wychowawczego;
Byłam członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły;
Zostałam powołana w okresie stażu, jako członek komisji do przeprowadzenia próbnego oraz właściwego egzaminu gimnazjalnego z części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej
i językowej;
Sprawuję opiekę nad Radą Samorządu Uczniowskiego;
Biorę czynny udział w pracy zespołu do spraw promocji szkoły;

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
Planowałam i organizowanizowałam oraz dokonywałam ewaluacji własnej pracy.
w oparciu o kalendarz uroczystości szkolnych i ogólnych oraz zainteresowania wychowanków planowałam i opracowywałam roczne i miesięczne plan pracy świetlicy;
Jako wychowawca klasy opracowywałam plan pracy godzin wychowawczych z uwzględnieniem programu wychowawczegi i profilaktycznego szkoły;
opracowywałam Karty Indywidualnych Potrzeb, Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne;
opracowywałam plany zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych;
wspierałam uczniów z Rady Samorządu Uczniowskiego w opracowaniu rocznego planu pracy;
przeprowadziłam, ankietę ewaluacyjną podczas godziny wychowawczej;
przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną podczas zajęć świetlicowych.

Współorganizowałam różnorodne konkursy szkolne:


Konkursy międzyklasowe
: „Kolorowa klasa”, „Nakręć się na ekologię”, konkursy na najładniejsze dekoracje ścienne oraz wystrój klas, "Kto to taki?";


Konkursy wiedzy:
„Rozkmiń budę – szkoła bez tajemnic”; „Bądź bezpieczny na drodze”; „Przemnóż szkołę wzdłuż i w szerz”;

• Konkursy plastyczne
: Konkurs na najładniejszą dynię halloweenową, konkurs na najładniejszy karmik dla ptaków, „Wybierz wygodną alternatywę! Nie zamykaj się w samochodzie!”; „Dzień bez samochodu początkiem zdrowszego świata”; „Zwykła zakładka – niezwykła ozdoba”, „Gimnazjum w oczach kociaka”, „Zamień zbędne na niezbędne” „Konkurs rzeczy ładnych”; „Wszystkie barwy Unii Europejskiej” konkursy na najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne;


Konkursy fotograficzne:
„CWA i ja”, „Wąbrzeźno śniegiem malowane”, „Barwy jesieni”, „Upoluj skarby natury”;


Konkursy profilaktyczne
: „Chcę żyć w świecie wolnym od dymu nikotynowego”; konkurs na najciekawszy transparent propagujący profilaktykę raka piersi;


Konkurs literacki
na „Hymn dla gimnazjum”.

Dziękuję za uwagę!

Małgorzata Sukowska

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
w celu pogłębienia wiedzy oraz poszerzenia swoich umiejętności wzięłam udział w szkoleniu z obsługi urządzenia MIMOTECH (przystawki do tablicy magnetycznej –zastępującej tablicę multimedialną) oraz wizualizera,
odbyłam szkolenia internetowe:
-
„Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”;

-„
Vademecum doradztwa edukacyjno- zawodowego”;
-„
Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu”;

-„
Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom.
§ 7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Kiermasze ozdób bożonarodzeniowych;
Kiermasze ozdób wielkanocnych;
Marsze "Amazonek";
Obchody 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej;
Dni Wąbrzeźna
"Góra Grosza";
zbiórka zimowej odzieży na rzecz podopiecznych MOPS w Wąbrzeźnie;
zbiórka książek, gier i zabawek dla dzieci z Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego Parafii Batki Boskiej Królowej Polski;
zbiórka żywności dla Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie;
zbiórka plastikowych nakrętek dla Martyny Grabowskiej;
zbiórki funduszy dla Olka Pesty;
zbiórka funduszy dla Darii Szczepańskiej;
zbiórka makulatury dla Fundacji "Słoneczko";
"Bank kartek"
§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
doskonalenie zewnętrzne c.d. :

Warsztaty
„Samorząd debatuje”
zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej;
Warsztaty
„Szkoła demokracji
” zorganizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej;
Konferencja „
Szkoła, do której uczeń lubi chodzić
” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą w Toruniu wraz z Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Forum Otwartej Dyskusji Oświatowej;
Konferencja „
Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy – dzisiaj”
;
Spotkanie informacyjne zorganizowane z okazji
Międzynarodowego Dnia Mediacji 2013 r.

§ 7. ust 2. pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i doskonalenia zmian w tych działaniach
Brałam udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym

„Strategia przygotowań do egzaminu gimnazjalnego”;
„Absencja szkolna – rozwiązywanie problemów”;
„Dziennik elektroniczny Edplan”;
„Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”;
„Żeby nam się chciało chcieć czyli rzecz o motywacji”;
„Tworzenie i ewaluacja programów nauczania”;
„Praca nauczyciela w zespole przedmiotowym”;
„Praca z uczniem trudnym, czyli różne odcienie wychowania”;
„Zastosowanie tablicy multimedialnej”.

§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7, ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
W swojej pracy wykorzystuję technologię komputerową do przygotowywania:
planów pracy;
sprawozdań;
analiz;
tworzenia dokumentów szkolnych;
pomocy dydaktycznych;
scenariuszy zajęć i uroczystości;
elementów gazetek ściennych;
dyplomów, podziękowań;
ulotek itp. ;
w codziennej pracy korzystam z komputera (programy Word, Power Point, Publisher, Picture Manager, Exel) i Internetu (strony www, fora tematyczne, portale społecznościowe, tworzenie prezentacji Prezi);
na bieżąco uzupełniałam elektroniczny dziennik szkolny „Librus”.
w roku szkolnym 2013/2014 zostałam administratorem modułu zastępstw w dzienniku elektronicznym „Librus” oraz administratorem fanpageu szkoły na portalu społecznościowym „Facbook”;
często dzieliłam się z innymi nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie;
podczas zajęć świetlicowych wykorzystuję filmy edukacyjne oraz profilaktyczne;
korzystam z odtwarzacza cd;
§ 7, ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Brałam czynny udział w imprezach organizowanych na terenie miasta:
Przez cały okres trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę
i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiałam dobro i bezpieczeństwo moich podopiecznych.

Moja praca wychowawczo – opiekuńcza została doceniona
i w roku szkolnym 2011/12 otrzymałam
Nagrodę Dyrektora Szkoły.
§ 7, ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
W czasie trwania stażu współpracowałam z:
Wąbrzeskim Domem Kultury
– zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach organizowanych przez WDK, udział w kiermaszach i jarmarkach miejskich;
Komendą Powiatową Policji w Wąbrzeźnie
– organizacja prelekcji dla młodzieży, udział w konferencji „Razem dbamy o bezpieczeństwo”, udział w happeningu profilaktycznym
„ Zryw wolnych serc”;
Komendą Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie
– organizacja dyskotek szkolnych, wizyty w miejscu zamieszkania ucznia;
Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Toruniu
– organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Konkursów o Pszczołach;
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
Biblioteką miejską.
Full transcript