Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Studiesucces en diversiteit Hogeschool Rotterdam

Presentatie resultaten teamgesprekken Hogeschool Rotterdam op 2 februari 2012
by

Daniel van Middelkoop

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Studiesucces en diversiteit Hogeschool Rotterdam

Studiesucces en diversiteit in 14 docententeams aan de Hogeschool Rotterdam
Daniël van Middelkoop - d.van.middelkoop@hva.nl
Martha Meerman - m.g.m.meerman@hva.nl Lectoraat gHRM Wat gaan we doen? 1. Theorie 2. De onderzoeksresultaten 3. Workshop
Intakegesprek
Vragenlijst
Teamgesprek
Gespreksverslag 2 februari 2012 Een ontwikkeling in kleur (2009) Docenten leren in de klas, nauwelijks in het team
Diversiteit is een non-issue
Ervaringen op de werkvloer staan los van de beleidskaders
Docenten hebben ervaring
Maak het impliciete expliciet, het informele formeel
Leren over het thema
Aansluiten bij het kernproces
Aansluiten bij de organisatie v.d. instelling Docenten spelen een cruciale rol als het gaat om studiesucces (Marzano).

De motivatie van studenten, de ondersteunende systemen evenzeer (idem).

Weinig rolmodellen voor alle studenten (Zestor)

goede exemplarische voorbeelden van diversiteit en studiesucces (Zestor) Studiesucces Gericht op de inhoud van de lesstof
Tegen gaan van ongelijke kansen en discriminatie
Gericht op achterstanden Diversiteit en Studiesucces: dilemma’s Focus op tekortkomingen i.p.v. op talentontwikkelingen

Bewust kijken naar verschillen of uitgaan van gelijkheid

Definitie van studiesucces Kenmerken van de huidige aanpak (Spierings e.a. 2009, Horn en Little 2010) Naar boven halen van problemen en dilemma’s in de klas
Dialoog onder externe begeleiding.
Verslag als spiegel en aanknopingspunt
Gezamenlijke aanpak om studiesucces te verbeteren.
Na een jaar terugkomen
Een onderzoeksmatige aanpak maakt kennisdeling mogelijk Theorie Resultaten Wie deden er mee? Logistiek (2 teams)
MER (3 teams)
Pedagogiek (4 teams)
RBS (1 team)
SPH (3 teams)
Dienst Studiebegeleiding Het traject studiesucces
en diversiteit De vragenlijsten 104 docenten
68 vrouwen
31 mannen De gesprekken een kwalitatieve analyse op vier punten: Welke definitie van studiesucces hanteert het team?
Hebben de teams oog voor diversiteit onder de studentenpopulatie?
Aanpak: wat gebeurt er rond studiesucces en diversiteit?
Wat zijn de belangrijkste dilemma’s die docenten ervaren rond deze thema’s? Wat is studiesucces? Oog voor diversiteit De huidige aanpak De dilemma's 1 Studiesucces staat gelijk aan studierendement

2 Studiesucces gaat om de persoonlijke ontwikkeling van de student

3 Studiesucces is succesvol opleiden voor het toekomstige beroep

4 Studiesucces is succesvol opleiden voor de maatschappij een minderheid van de docenten stelt studiesucces gelijk aan studierendement alleen het belang van rendement in alle teams erkend 'De eindstreep halen' een nadruk op rendement alleen kan leiden tot het verlagen van het niveau ten minste een deel van de docenten voelt druk om de rendementen te verhogen, ook wanneer dit ten koste gaat van de kwaliteit Meer dan de helft van de docenten vat dit onder studiesucces, vooral veel bij de opleidingen SPH en Pedagogiek student moet maximale kunnen halen wat in vermogens en ambities ligt ontwikkelen van een kritische houding en zelfinzicht ook bij vertraging toch studiesucces 'Het maximale eruit halen' Voor het grootste deel van de docenten heeft studiesucces te maken met het succesvol opleiden voor het toekomstig beroepenveld van de student. het is niet altijd even duidelijk is hoe die beroepsbeoefenaar eruitziet welke kennis en vaardigheden heeft een toekomstige professional nodig? bij SPH en Pedagogiek ook nadruk gelegd op de beroepshouding: ‘je bent je eigen instrument’ Opleiden voor welk beroep? Bredere maatschappelijke rol voor
de opleiding Het actief bijdragen aan integratie kansen bieden aan studenten die minder kansrijk zijn 4 van de 13 teams geven aan niet of nauwelijks verschillen tussen groepen studenten te zien In alle andere teams erkent de meerderheid van wel het belang van diversiteit met betrekking tot studiesucces Docenten onderscheiden meerdere groepen studenten met achterblijvende studieresultaten In een aantal teams is een aparte aanpak ontwikkeld om het studiesucces van bepaalde groepen te verbeteren Om welke groepen gaat het? Allochtone studenten (Antilliaanse studenten) Mbo studenten Studenten met persoonlijke problemen / moeilijke thuissituatie Mannelijke studenten Studenten uit de randgemeenten rond Rotterdam en uit Zeeland Alle opleidingen maken gebruik van de mogelijkheden van 'Studiesucces voor Iedereen maar niet iedereen doet
dat structureel wachtlijsten gezien
als problematisch Doelgroepenmentoraat Antuba kent brede bekendheid Sommige teams zetten kanttekeningen bij de rol van Antuba Teveel studentenvereniging, te weinig gericht op studiesucces Ondersteuning binnen de opleiding wordt voornamelijk vormgegeven via SLC, peercoaches, startgesprekken en toetsen aan het begin van het eerste jaar Niet in alle teams wordt nut en noodzaak van ondersteuning van zorgstudenten ingezien Docenten willen studenten met persoonlijke problemen extra ondersteunen 'Natuurlijk selectieproces' Werkdruk Maar docent is geen zorgverlener 1. Verantwoordelijkheid bij docent vs student 2. Kwaliteit vs rendement 3. Niet kunnen vs niet willen 4. Afstemming vs werkdruk 5 Breed vs concreet 1. Verantwoordelijkheid bij docent vs student 2. Kwaliteit vs rendement 3. Niet kunnen vs niet willen 4. Afstemming vs werkdruk 5 Breed vs concreet - Bij wie ligt de primaire verantwoordelijkheid voor studiesucces?
- Bijna alle docenten vinden dat die verantwoordelijkheid primair bij de student moet liggen
- Velen ervaren dat dit nu niet of onvoldoende het geval is
- Dit dilemma wordt veelal betrokken op motivatie van studenten
- In hoeverre ligt er voor een docent een taak om studenten te motiveren? - Wat is het belang van de ‘randvoorwaarden’ - Docenten worstelen met wat zij ervaren als een onvoldoende niveau van een deel van de studenten.
- Soms cognitief niveau, maar ook taalniveau en studievaardigheden - Deze studenten lopen vast in het tweede jaar of derde jaar
- Moet je deze studenten extra ondersteunen, en zo ja hoe en in welke fase van de studie? - Biedt je ondersteuning aan studenten die ‘niet kunnen’ of die ‘niet willen’?
- Docenten eerder geneigd studenten die het niveau net niet aankunnen maar wel hard werken te ondersteunen
- Het kan effectiever zijn om juist ondersteuning te bieden aan studenten die het niveau aankunnen maar (nog) niet willen. - Behoefte aan meer intercollegiaal overleg en afstemming.
- Overleg over zorgstudenten
- Regelmatiger en structureel overleg over de inrichting van het onderwijs en ontwikkelingen in het beroepenveld
- Door toenemende tijdsdruk en noodzaak tot het behalen van rendement neemt ruimte voor overleg en kritische reflectie eerder af- dan toe - Onduidelijk imago en/of de breedte van de studie heeft negatief effect op studiesucces.
- ‘Iets met economie’ of ‘een sociale studie’
- Lastig om dit beeld in voorlichting en het eerste jaar scherper neer te zetten.
- Sommige studenten komen er daardoor te laat achter dat de studie niets voor hen is en kunnen niet meer eenvoudig overstappen
- Andere studenten worden pas gemotiveerd als het beeld concreter wordt, maar hebben dan al te maken met studievertraging.
Full transcript