Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lärande och elevers utbildning

No description
by

Atefeh Ardakani

on 27 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lärande och elevers utbildning

Lärande och elevers utbildning

De fyra ledande traditionerna i synen på lärande:
Behaviorismen
Kognitiva traditioner
Pragmatismen
Sociokulturella perspektivet

Tre olika specialpedagogiska perspektiv:
Kompensatoriska perspektivet
Kritiska perspektivet
Dilemmaperspektivet

Lärande är den process genom vilken en organism ändrar sitt beteende som ett resultat av erfarenhet.
Behaviorismen
Lärande är dubbelt, det kan leda i utvecklande riktningar men också i destruktiva.
Kognitiva traditioner-intelligensspykologin, kognitvismen och Piaget
tänkande och mentala företeelser centrala för att förstå lärande och utveckling
Människan besitter kognitiva förmågor vars egenskap kan mätas i termer av förmågor som verbal, rumslig, numerisk och annat slags intelligens.
Intelligenstest skulle förutsäga skolframgång hos barn, Alfred binet, få rätt person på rätt plats, intelligensfaktorer som påverkades av uppfostran och sådana som ansågs konstitutionella och mer grundläggande och inte kunde påverkas,g-faktorn: en generell underliggande intelligensfakto,
Kunskap i den kognitivistiska traditionen beskrivs i allmänhet som mentala modeller, scheman eller kognitiva strukturer som lagras i långtidsminnet. Lärande innebär att människan tar in , bearbetar och kombinerar information.Lärande syftar till att befästa information i långtidsminnet genom rehearsal(repetition)

Variationer i innebörd
Lärande är knuten till värden och värderingar.
Associationismen: händelser som uppträder nära varandra tenderar att kopplas ihop och läras in. Olika aktiviteter kommer att förknippas med varandra och så småningom leder till en stark befäst vana som kan vara svårt att ta sig ur. Ex. rökning efter maten,
OS(föda) OR(salivering)
ljudsignal förknippas med OS

BS(signal) BR(Salivering)
Komplexa beteenden är uppbyggda av enklare betingningskedjor.
Pavlov
1900-talet, 1900-1960(1970)
Jämförelse mellan djur och människors inlärning
Pavlov: fysiolog, s:t petersburg,Hans upptäkt av principerna för betingning, betingad reaktion,obetingad stimulus, betingning=inlärning,
Betingning innebär att ett betingat stimulus preseteras i nära samband med ett obetingat stimulus. På så sätt kommer det betingade stimuluset att kunna utlösa en betingad respons.
, beteendeforskare, Albert vita råttor, belöning och utsläckning,artikeln psykology as a behaviorist views it.,studera regelbundenheter i observerbara beteenden, Hur stimuli utlöser responser,
Watson
stimulusgeneralisering: Om man visade Albert något som liknade en råtta reagerade han som så han såg en råtta.
klassisk betingning: individen är helt passiv i situationen.
Operant eller instrumentell betingning: man förstärker beteenden som ett djur eller människa uppvisar. stegvis process(formning eller shaping),I operant betingning är det responsen som förstärks.
Det behöver inte föreligga någon naturlig koppling mellan stimulus och respons.
Skinner
Amerikansk,experimentalpsykolog, intresserad av betingningens principer,
En individualistisk teori: Positiv syn på individens möjligheter, Varje person oavstt hans eller henns bakgrund eller allmänna förutsättningar kan lära sig avancerade beteenden
reduktionistisk princip: komplexa beteenden kan delas upp i sina delar, undervisningsmaskiner,individualisera undervisningen
(Kognitiv) beteendeterapi:genom att tillämpa behavioristiska principer försöker man komma tillrätta med olika typer av psykiska problem och tillstånd. Man försöker utsläcka problematiska beteenden som är mer positiva för individen och omgivningen.
Oregelbunden(intermittent) förstärkning är svårt att släcka ut.
Lärande blir det samma som förvärv av nya beteenden.
behaviorismen har inte något utvecklingspsykologiskt perspektiv.
Taylorismen innebar en stark betoning av effektivitet och av underordning av människor under maskinen. Under 1900-talet inom industrin
Kognitiva traditioner
Under 1950-talet
Rationalismen: En motsats till denempiriska syn på lärande som behaviorismen företräder. Ratio= förnut
En varelse med förnuft kan tänka och förestlla sig världen, har förmåga att förstå och analysera sin omgivning, Är inte viljelöst offer utlämnad åt att mekaniskt reagera på omvärldens stimuli, Behöver inte lära enbart genom att göra egna erfarenheter utan hon kan lära av andras misstag och insikter.
Den differentiella psykologin (Inteligenspsykologin)
Människan är ett slags kognitiv apparat vars egenskaper kan mätas i termer av förmågor som verbal, spatial(rumslig), numerisk och annat slags intelligens.
Alfred Binet: fransk psykolog, Intelligenstest
Få rätt person på rätt plats
Intelligensfaktorer som påverkades av uppfostran
Intelligensfaktorer som ansågs mer grundläggande och kontitutionella (Inte möjligt att förändra)
Traditioner som betonade att det fanns en generellt underliggande intelligensfaktor som slår igenom på alla områden(g-faktor)
Traditioner som ser människans intelligens som uppdelad i olika komponenter eller moduler, Howard Gardner: människans multipla intelligenser 7+-2
Emotionell intelligens(EQ)
Svagheter:
Oklart vad intelligens är
Har inte någon teori om utveckling eller lärande
Aptitude-treatment interaction forskning: Man skaffar sig en bild av personens intellektuella förutsättningar för att på så sätt kunna matcha undervisningen med dess förutsättningar.
Svår att tillämpa, Komplicerade undervisningssituationer
Även en person med läs- och skrivsvårigheter måste lära sig läsa och skriva för at klara sig.
Kognitivismen
Parallellt med datortekniken under 1950- och 1960-talen,
Människan som en informationsbehandlande varelse Human information processing (HIP)
Arbetsminne (begränsat, flaskhals, Kapaciteten hos vår uppmärksamhet: 5-9, kan öka vår kapacitet genom att bilda chunks of information)
långtidsminne
Lärande: människor tar in, bearbetar och kombinerar information, Lärande syftar till att befästa information i långtidsminnet genom repetition.
Mänskliga minnets episodiska karaktär: vi tenderar att minnas i form av meningsfulla helheter
Piagets utvecklingspsykologi:
Jean Piaget, Schweizisk biolog, Företrädare för en rationalistisk tradition, Tog dock avstånd från den differentiella psykologin och intelligensmätning.
Genetisk epistemologi: frågor om hur kunskaper utvecklas i en mer allmän mening.
Mer intressead av frågan om hur barn kommer fram till ett svar eller en föreställning om världen. Intresserade sig mer för utveckling och mindre för lärande.
Varje levande varelse utmärks efter en strävan mot
ekvilibrium
, det vill säga mot en jämvikt med sin omgivning i den meningen att man förstår vad som händer runt omkring en och hur man ska reagera. Ekvilibrium uppstår genom
adaptation
d.v.s. kognitiv anpassning.
Assimilation
: Man tar in information om omvärlden och så att säga bygger på sin erfarenhet i en mer linjär mening.
Ackommodtion
: är en mer omvälvande process där individens sätt att tänka och agera förändras genom de erfarenheter man gör. Man är med om något som förorsakar en kognitiv konflikt, och för att uppnå balans, ekvilibrium måste individen ackommodera d.v.s. ändra sitt sätt att tänka och föreställa sig världen.
(Individual)konstruktivism: det är den enskilda individen som själv konstruerar sin verklighetsbild utifrån sina egna erfarenheter
Stadieteori:
Sensomotoriska stadiet: att lära sig behärska sin kropp
Konservationsexperiment
De konkreta operationernas stadium
Den formella operationernas stadium: förmågan att tänka abstrakt och symboliskt fullt utvecklad. logiskt-abstrakt tänkande och kvantifiering, reflektiv abstraktion
Preoperationella stadiet: 2-6 år, barnets förmåga till representationellt, symboliskt och språkligt tänkande utvecklas
De konkreta operationernas stadium: 6-12 år, barns förmåga att tänka abstrakt om sig själva och om världen utvecklas, Lär sig tänka i orsak-verkan-mönster, utvecklar förmågan att tänka hypotetiskt. Skiljer mellan hur någonting ser ut(appearance) och hur det verkligen är(reality).
Lärande måste anpasas till det stadium barnets tänkande befinner sig på.Undervisning måste anpassas till barnets utvecklingsnivå om den ska fungera.
Interaktionen med omvärlden är viktig.
En child-centered pedagogy som fäste stor vikt vid barns integritet och egna aktiviteter som en utgångspunkt för lärande och utveckling.
En västerländsk rationalist som såg den abstrakta vetenskapliga och logisk-matematiska kunskapen som överordnad andra slags kunskaper och erfarenheter.
Misstänksam mot reguljär undervisning
Misstänksam mot att vuxna styrde barns aktiviteter och lärande
Professionell passivitet från lärares sida
Att studera barn genom intervju
Den utvecklingsgång som Piaget beskrev var inte tillämplig på barn från andra kulturer.
Maktfördelningen i intervjusituationen
Animism
innebär att man tillskriver döda bjekt levande eller mänskliga egenskaper.
Pragmatismen-Dewey
Etnocentrism i Piagets utvecklingspsykologi: I mångkulturella samhällen är det svårt att se västerländsk rationalism och vetenskap som den högsta tenkeformen på livets alla områden.
Filosofisk tradition som förknippas med namn som Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey, alla i USA. Socialpsykologen George Herbert Mead och Donald Schön
Filosof,John Dewey Society, hans mest berömda bok: demokrati och utbildning, Utveckling av en skola för ett demokratiskt samhälle, Experience and education, mitt pedagogiska credo, Försökte att omsätta sin pedagogiska filosofi i praktisk undervisning, Learning by doing
Praktiska inslag kan blandas med studier av ämnen som matematik och naturvetenskap för att underlätta för elever att ta till sig kunskaper.
Hur kunskaper fungerar för människor i deras vardag. Det som är kunskap är sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och problem de möter.
Intressant och värdefull kunskap är sådant som fungerar för människor i deras vardagliga liv och kunskap ska koppla till människors konkreta erfarenheter.
Kunskapens cash-value
Teori och praktik är integrerade aspekter
av människors handlingar.
You teach a child not a subject. Skolan måste bygga på och knyta an till barns levda erfarenheter och den måste hjälpa de att utveckla kunskaper som är relevanta för ett nytt och mer komplicerat samhälle.
Progressivismen: En bred idemässig tradition med inslag av vad vi i norden skulle kalla folkrörelse, genom vilken orättvisor i det amerikanska samhället analyserades och kritiserades av akademiker, forskare, journalister, politiker och andra liberala krafter.
Relationen mellan individ, kultur och samhälle är tydligare. Människan måste förstås som en samhällsvarelse.
Hur hänger de erfarenheter barn gör i sin vardag ihop med de erfarenheter barnet gör i skolan?
Skolans främsta uppgift är att förbreda människor för demokratins krav och möjligheter. En framgångsrik undervisning ska ge barn och ungdomar de redskap de behöver för att leva ett aktivt liv i ett samhälle.
Att organisera undervisning så att barnet kan bygga vidare på sina erfarenheter är pedagogens främsta uppgift.
Explosionen av kunskaper och information i samhället gör att skolan inte längre kan förmedla allt människor behöver kunna. Istället får skolan se till att elever blir förtrogna med den process genom vilken kunskaper utvecklas och detta genom Inguiry.
Vi lär oss när vi aktivt konfronterar ett problem eller något som är oklart. Att lära sig utföra systematiska experiment eller undersökningar är exempel på Inquiry. fokus ska ligga på process istället för produkt.
I en värld som utmärks av en stark föränderlig kunskapsbas och ett överflöd av information är det än viktigare att göra människor bekanta med de sätt att ställa frågor, undersöka och svara på dem som kan tjäna som redskap i en osäker framtid.
Det sociokulturella perspektivet-Vygotskij
Utveckling,lärande, språk, universitet i Moskva
Dynamisk och kreativ person, Mest berömda skrift:tänkande och språk,
Intresserade sig för människors utveckling både ur ett biologiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv, och han ville utröna hur dessa båda dimensioner av människan samverkade.
Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt lösa problem o.s.v..(Medierande redskap)
Två olika slags redskap: språkliga och materiella
Ett språkligt eller mentalt eller intellektuellt redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem vi använder för att tänka och kommunicera med. Har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och de har alltid en historia.
Varför intresset för traditionen kom tillbaka?
Det mångkulturella och alltmer globaliserade samhället. Traditionen tar mångfald som utgångspunkt.
Utvecklingen av de nya medierna och de möjligheter de ger till att utveckla kunskaper och färdigheter
Traditionen pekar på vikten av sociala samspel för lärande och utveckling
Traditionen är inte förenat med en speciell pedagogik eller skola
För vigotskij är människan ständigt under utveckling. Utveckling är inget som är begränsat till barn och unga utan något människor alltid ägnar sig åt på ett eller annat sätt.
Piaget betonar genom sin jämviktprincip att utveckling är något som äger rum när människor hamnar i kognitiv obalans, och måste ändra sina sätt att tänka och förstå omvärlden.

Den närmaste utvecklingszonen(ZPD): Den zon där människor är känsliga för instruktioner och förklaringar.
Scaffolding: Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av kan man så småningom genomföra på egen hand.
Mediering:människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och agerar i den.
Två olika slags redskap:språkliga(intellektuellt, mentalt): ett symbol, tecken eller teckensystem som vi använder för att täcka och kommunicera med(har sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och de har alltid en historia, sociogenes), materiella
Att tänka och kommunicera innebär således att människor använder sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar omvärlden.
Människor upplever inte världen direkt utan de tänker i omvägar.
Ett kulturellt redskap bygger på att det finns både intellektuella redskap och ett fysiskt material på vilket man kan fästa symbolerna.
Kunskaper och färdigheter hos människor är inte teoretiska eller praktiska. De är alltid både och. Vi både tänker och utför fysiska handlingar och dessa båda aspekter är sammankopplade och beroende av varandra.
Språket är redskapens redskap. Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss.
Bilder, digitala tekniken, teckenspråk, punktskrifter alla medierande system.
Språket finns mellan människor som ett medel för kommunikationen. Men det finns också inom människor.
Appropiering:innebär att en person blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap och förstå hur de medierar världen.
Den primära och sekundära socilisationen: vardagliga respektive vetenskapliga begrepp
Medierande redskap
Respons
Stimulus
Full transcript