Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EL projecte

Tema 2.
by

Arantxa Camacho Torres

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EL projecte

d'animació en l'oci i temps lliure El projecte ANÀLISI DE LA REALITAT Segons F.Cembranos, <<de saber on estem per saber a on anem i com fer-ho?>>.
L'Anàlisi de la realitat proporciona una série d'informació que n'es d'útil primerament per l'elaboració del projecte i més tard per què la seva execució es desenvolupi de la forma més exacta possible.
Elements clau: PLANIFICACIÓ Per què?, Per a que?, Què? A qui?, Com?, Amb qui?, Amb què?, Quan?, On?. RECURSOS ELS RECURSOS HUMANS (RRHH) EXECUCIÓ DEL PROJECTE L'execució suposa la posada en escena el projecte i l'aplicació de les diferents actuacions per aconseguir l'objectiu definit al projecte.
Per garantitzar l'èxit de l'execució, s'ha de tenir en compte:
Tenim que tenir tot degudament preparat i comprovat.
Establir criteris d'agrupament que contribueixin a un èxit en la realització de les activitats.
Flexibilitat en l'aplicació.
Procurar sempre tenir una atmòsfera participativa i un bon clima relacional, que propiciï una motivació i interés pel que es fa.
Asegurar-se abans d'iniciar qualsevol activitat que tots els participants l'han entès perfectament sense cap dubte. EVALUACIÓ L'evaluació es per saber si s'han cumplert o s'estan cumplint els objectius que s'han previst.
L'evaluació no ha de ser un fí, sinò un mitja per millorar el procés i per fer un ús adecuat dels recursos humans i materials.
Existeixen diferents instruments que s'utilitzen per evaluar un projecte: Observació, enquesta, entrevista, grup de discusió. Què és el projecte? El projecte es un conjunt d'activitats relacionades entre sí, que persegueixen uns objectius i la seva execució requereix uns recursos especials, humans i econòmics concrets.
Les activitats són el conjunt d'accions que es tindran que executar per aconseguir els objectius del projecte. Cada activitat podem dividirla en una série d'accions concretes o feines. FASES EN L'ELABORACIÓ D'UN PROJECTE: Context.
Demandes i necessitats.
Recursos. Anàlisis del context Suposa l'investigació i l'estudi del entorn concret en el que s'anirà a intervenir: ciutat, poble, barri o associació que hi ha que contextualitzar, i anàlisi del entorn social, cultural, política i económica. Anàlisis de les demandes i necessitats Les demandes, necessitats i interesos de la població amb la qual es treballarà, es l'objectiu prioritari que al mateix temps facilitarà la seva implicació durant l'execució del projecte.
Un dels principis bàsics en que es fundamenta l'animació sociocultural es que la gent hi participi en el projecte, quan més participació, millor agafada tindra en la població. Anàlisis dels recursos Tens que agafar tota l'informació referent als recursos humans, especials, materials i económics de que disposen la comunitat i que són susceptibles per poder ser utilitzats, més endavant, per l'execució del projecte.
En resum, intentar fer una espècie d'inventari dels recursos existents. Elements bàsics:
Redacció d'objectius.
Elecció d'activitats.
Previsió. Els objectius Són els primers elements que tenim que considerar a l'hora de fer un projecte.
Algunes de les característiques que tindrien que cumplir els objectius són:
Ser clares.
Ser realistes.
Ser pertinentes.
Ser evaluables. * A l'hora de definir els objectius s'ha de ser realista i no confundir, adequar lo desitjable a lo possible. Les activitats S'han de determinar i dissenyar les activitats, i ens fixarem en dos aspectes:
Descriure, significa enunciar totes i cada una de les accions que s'han de portar a cap per l'activitat.
Temporalitzar, sequenciar totes aquestes accions en el temps. La temporalització permet l'encadenament i la sequenciació de les diferents activitats. També permet tant la simultanietat com la succeció.
Dos o més actuacions són simultànies quan la seva execució coincideix, és a dir, quan es pot arribar a portar a cab al mateix temps.
En canvi, dos actuacions són seccesives quan per a realitzar una d'elles es necessari que s'hagui realitzat l'altre. Les activitats es descomponen en feines Les activitats, totes tenen que estar degudament organitzades en feines. Cada feina estarà encomenada a una persona. S'haurà de precisar la quantitat de persones i la capacitat i/o titulació que es requereix per poder portar a cap cada una de les feines.
*Molts dels projectes i activitats d'oci i temps lliure estan preparats i desenvolupats per organitzacions lúdiques, entitats i asossiacions, que conten un grup de voluntaris disposats a dedicar una part del seu temps lliure als demes. ELS RECURSOS MATERIALS (RRMM) Es necessari disposar d'alguns materials i infraestructures.
Materials inventariables, són tots aquells materials, instruments, utensilis, etc. que són propietat d'una organització i que no desapareixen pel seu us.
Materials fungibles, tots aquells materials que desapareixen, es fonen, a mesura que es va desenvolupant el projecte.
Infraestructures, es refereixen als locals o espais on es van realitzar les diferents activitats que conformen el projecte. ELS RECURSOS ECONÒMICS (RREE) Tot projecte ha de comptar amb una previsió de les despeses i dels ingresos que supondran la seva preparació o execució. El presuposto es l'elaboració de plans de futur:
Les despeses han de contemplar els següents conceptes: personal, material, transport, instal·lacions, locals,...
Quant els ingresos, tenen que tenir en compte els diferents sistemes de financiació d'un projecte. * Els indicadors permeten valorar, delimitar, fixar o mesurar les questions o dimensions d'allò que pretèn evaluar.
Indicadors quantitatius: fan comprensible l'informació registrada a l'expressar resultats estadístics de cada variable i, a partir d'ells establir relacions entre variables.
Indicadors qualitatius: ens informen de la qualitat de lo evaluat,estimant en termes d'apreciació, opinions o percepcions. Que tenim que evaluar?
Evaluació i anàlisi de la realitat: evaluar tota la fase de recollida d'informació.
Evaluació del disseny: verificar la coherència entre tots els elements que conformen el projecte.
Evaluació del procés: verificar que el projecte s'estigui executant de la forma prevista.
Evaluació dels resultats: pretén comprovar i mesurar tots els resultats obtinguts en ell, si s'han complert els objectius prevsitos. Per finalitzar, la memòria d'un projecte consisteix en sistematitzar i descriure tot el procés, començant per la fase d'anàlisis de la realitat, pasant per el disseny i acabant en l'execució i evaluació. Tota activitat necesita un procés, i si no ho fa l'animador, qui ho fara? Arantxa Camacho Torres.
Full transcript