Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BloomDigital

otgonnaran, O
by

otgonnaran ochirbat

on 30 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BloomDigital

Welcome to an Investigation of
Bloom's Digital Taxonomy

Блумын Дижитал Тaксономи
Очирбатын Отгоннаран
18.08.2011
Блумын таксономи гэж юу вэ
Бенжамин Блум Сургалтын үйл явцыг судалж 1956 онд Сургалтын Зорилтуудыг ангилан системчилжээ.
Блум Сургалтыг 3 хүрээнд явагддаг гэжээ:
1. танин мэдэхүйн: мэдээлэл боловсруулах, мэдлэг ба
оюуны чадварууд
2. сэтгэлийн хөдөлгөөн: харьцаа ба мэдрэмж
3. ухамсарт оюунаар өдөөгдсөн хөдөлгөөн: гараар болон
биеэр үйлдэх чадварууд
Танин мэдэхүйн хүрээнд Блум сэтгэлгээний чадварууд, зорилтуудыг ангилан эрэмбэ тогтоожээ. Энэ ангилал нь
Доод Эрэмбийн Сэтгэлгээний Чадваруудаас (LOTS)

Дээд Эрэмбийн Сэтгэлгээний Чадваруудад (HOTS) тасралтгүй хүрэхийг илэрхийлдэг.
2001 онд Блумын таксономийг Лорин Андерсен, Дэвид Кратвол нар өргөтгөн сайжруулж ангиллыг нэр үгээр байсныг үйл үгээр болгож, таксономи дахь дэс дарааг LOTS->HOTS өсөх дараатай болгон өөрчилжээ.
хуучин
шинэ
Ямар нэг ойлголт (ухагдахуун)-г ОЙЛГОХ-оос урьдаар түүнийг ТОГТООХ ёстой.
Тухайн ойлголтоо ХЭРЭГЛЭХ-ээс урьдаар түүнийг ОЙЛГОХ ёстой.
Ойлгосоноо ШИНЖЛЭХ-ээс урьдаар хэрэглэж чаддаг байх ёстой.
ҮНЭЛЭЛТ өгөхөөс урьдаар ЗАДЛАН ШИНЖИЛСЭН байх ёстой.
БҮТЭЭХ-ээс урьдаар ЭРГЭН САНАДАГ, УХАЖ ОЙЛГОСОН, ХЭРЭГЛЭСЭН, ЗАДЛАН
ШИНЖИЛСЭН, ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ өгсөн байх ёстой.
Харин Андрю Черчис "өргөтгөсөн Блумын таксономийн ангилалд байгаа үйл үгс нь Мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглаж гүйцэтгэсэн боловсруулалт, үйл ажиллагаа, бүтээл, тавьсан зорилтыг бүрэн дүүрэн илэрхийлж чадахгүй байна" гэж үзсэн.
Тэгвэл тэр ямар шийдэл
дэвшүүлсэн бэ?
Блумын Дижитал Тaксономи
21-р зууны Суралцагч гэж хэн бэ?
21-р зууны Сурагчид бол хувцаслалт, хэл яриа, хэв маяг гээд өмнөх үеийнхээсээ маш их өөрчлөгдсөн.
Сурагчид ихэнх цагаа компьютер дээр ажиллах, видео тоглоом, дижитал хөгжим, гар утас болон тоон эриний бусад тоглоом хэрэгсэл ашиглахад зарцуулдаг болсон.
Өнөөгийн сурагчид мэдээллийг авч үзэх, боловсруулахдаа өмнөх үеийнхээсээ үндсээрээ өөрөөр ханддаг болсон.
Net-Generation
Digital-Generation
Marc Plansky: тэднийг "Дижитал уугуул" гэж нэрлэжээ. Тэд бол компьютер, видео тоглоом, интернэтийн дижитал хэлээр ойлголцож уугуул хүмүүс гэж хэлж болно.
"Digital Natives"
21-р зууны Багш гэж хэн бэ?
Дижитал (цагаачид) шилжин суурьшигч
Бид бол дижитал эринд шилжиж буй
сургагч нар болохоор хуучин хэлээ ярьж
ойлголцдог дижитал шилжин суурьшигч юм.
Бидний "дижитал дуудлага" олон зүйл дээр илэрдэг.
Э-мэйлээ хэвлэж уншдаг
Засварлахын тулд баримтыг хэвлэдэг
Вэб хуудсан дээрх ямар нэг сонирхолтой
зүйлийг үзүүлэхийн тулд хүмүүсийг өөрийн
компьютерийн хажууд биеэр дагуулж авчирдаг
"э-мэйл авсан уу" гэж утсаар асуудаг
Бид тэдэнд юу өгч чадах вэ
Блумын дижитал таксономийн хамгийн чухал зүйл бол хамтран ажиллах санаа юм. Хамтын ажиллагаа бол олон хэлбэртэй байж болох ба энэхүү хамтын ажиллагааны ач холбогдол үнэхээр их.
Хамтран ажиллах бол 21-р зууны жирийн нэгэн чадвар биш, энэ бол 21-р зууны хамгийн гол чадвар мөн
Блумын дижитал таксономи бол Мэдээлэл харилцааны технологиуд, хэрэгслүүдийг ялгаж ангилж байгаа хэрэг бус, харин эргэн санах, ухаж ойлгох, хэрэглэх, задлан шинжлэх, үнэлэн цэгнэх, бүтээхэд эдгээр хэрэгслийг ашиглах тухай ангилал юм.
Дижитал таксономийн үүднээс, аль ч хэсгээс сургалтыг эхлүүлж болох авч, сургалт бол өмнөх элементүүд, үе шатуудтай тасралтгүй байх ёстой.
Remembering-Санах
таксономийн хамгийн доод түвшин ба сургалтад нэн чухал чадвар
бусдаас тусдаа үйл ажиллагаагаар явагдах албагүй (баримт, дүрслэлийг хоосон цээжилдэг сургалт)
дээд түвшний үйл ажиллагаанд мэдээллийг дурсах буюу санах үйлдэл хийгддэг
онлайн тест (Google Docs, Hot Potatoes)
тодорхойлолт (Moodle Glossary)
вэб сайтын хаяг хадгалах (Delicious)
Understanding-Ойлгох
мэдлэгүүдийн хоорондох уялдаа холбоо, харьцааг тогтоодог
Санаа бодол эсвэл ойлголтыг тайлбарлах
булен хайлт (Google)
Ердийн блог хөтлөх (Class Meister)
ангилах ба аяглах (Delicious)
Тайлбар ба зүүвэр хавсаргах (MS Word)
үг, бодол санаа, үг, ажлуудыг бүдүүвчлэх (Mindmeister)
Applying-Хэрэглэх
Материалаа сүлжээнд байрлуулах (Flicr, вэбсайтууд, блог)
Засварлах (MS Word, Buzzword)
Тоглоом тоглох (35 Games, Yenka)
Ярилцлага авах (Audacity)
Үзүүлэн (Power Point, Voicethread)
Analysing-Шинжлэх
Бодол санаа, үгс хоорондын уялдаа холбоог олох (MindMeister)
График зураг, диаграм (Excel, Gliffy)
Байр зүйн зураглал, шалгах хуудас (Google Docs)
Танил өөр нөхцөл байдалд мэдээллийг ашиглах
(Шүүмжлэлт сэтгэлгээ)
Мэдээллийн талаарх ойлголтууд, уялдаа холбоог судлахын тулд түүнийг хэсгүүдэд задлах
(Шүүмжлэлт сэтгэлгээ)
Шийдэл эсвэл үйлдэж байгаа чиг хандлагын зөв бурууг тунгаах
Evaluating-Дүгнэх
Блог хөтлөх/Видео блог хөтлөх (Class BlogMeister, Voicthread, Windows Movie Maker, iMovie)
Хамтран ажиллах ба сүлжээнд ажиллах (Wikispaces, Etherpad, Twitter
Creating-Бүтээх
(Бүтээлч сэтгэлгээ)
Шинэ санаа, бүтээл хийх, эсвэл юмсыг өөр өнцгөөс харах арга зам
Кино зураг авах, хөдөлгөөнт дүрс бүтээх... (Audacity, Windows Movie Maker, Voicethread)
Програмчлах(Scratch, Yenke)
хөдөлгөөнд оруулах (Animoto)
Хэрэв ЮНЕСКО-гоос гаргасан “The four pillars of Education, Learning: The Treasure within” баримтыг үзвэл, энд энэ дөрвөн тулгуур болгоны хувьд Хамтран ажиллах бол чухал элемент гэдгийг харж болно.
Мэдэхийн тулд суралцах
Бүтээхийн тулд суралцах
Хамтдаа амьдрахын тулд суралцах
Оршихын тулд амьдрах
(http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm) [10]
Thinking skills-Сэтгэлгээний чадварууд
Сэтгэлгээний чадварууд мэдээж чухал. Бидний заадаг ихэнх мэдлэг хэдхэн жилийн дотор хуучирч болно, харин сурагчдын олж авсан сэтгэх чадварууд тэдэнд насан туршид нь үлдэх болно.

Үйлдвэрлэлийн үеийн боловсрол Доод Эрэмбийн Сэтгэлгээний Чадваруудыг олгоход чиглэдэг байв. Блумын таксономид санахуй, ойлгохуй бол доод эрэмбийн сэтгэлгээний чадварууд билээ.

21-р зууны заах арга зүй болон сургалт нь сурагчдыг LOTS-ээс HOTS -чадвартай болгоход чиглэнэ.

Блумын таксономи нь бидний хэрхэн яаж суралцдагыг илэрхийлдэг.
21-р Зууны багаш бол тохируулагч юм. Тэд сургалтын хөтөлбөрөө тохируулж чаддаг, бас бизнест зориулж зохиогдсон ПХ, техник хангамжийг хичээлийн танхимд тохируулан хэрэглэж чаддаг.
Adaptor буюу Тохируулагч
21-р зууны Багшийн онцлог чанарууд.
Visionary буюу уран зөгнөгч
Өнөөгийн ба ирээдүйн боловсролын ажилтинд байх нэг чухал чанар бол уран сэтгэмж юм.
Шинэ хэрэгслүүд ба технологийн учрыг олдог, өөрийн хэрэгцээндээ тэднийг ашиглаж чаддаг.
Зөн билэгт багш нь бусдын санаа бодлыг ойлгож, хичээлийн танхимд эдгээр бодол санааг нь хэрхэн хэрэглэхийг төсөөлж чаддаг.
Сурагчдыг хөгжүүлэх, сонирхлыг нь татахын тулд Ning, Blogger, Wikispaces, Bebo, MSN, MySpace, Second life зэрэг хамтын ажиллагааны хэрэгслүүдийг ашиглаж чаддаг байх ёстой. Бид бас хамтрагч байх ёстой. Хамтран эзэмшдэг, хувь нэмэр оруулдаг, тохируулдаг, шинэ бүтээл хийдэг.
Collaborator буюу Хамтрагч
Risk taker буюу Аз соригч
Энэ бүх зүйлсийг багш та яаж мэдэж болох вэ? Эдгээрийг хэрхэн хэрэглэхийг яаж зааж болох вэ... Суралцах маш олон зүйл бий.
Хүсч байгаа талаар урьдчилан мэддэг, ямар технологиор хүрч болох, сургалтын зорилгоо тогтоох болон хөнгөвчилдөг байх. Сурагчид бие биенээсээ суралцдаг болгох. Сурагчдадаа итгэдэг.
Бид сурагчдыг насан туршийн суралцагч байхыг шаарддаг.
МХТ өөрөө байнга шинэчлэгдэж байгаа учраас багш ч мөн байнга сурч хөгжиж өөрчлөгдөж байхыг шаардаж байна.
Learner буюу Суралцагч
Бид сурагчдаа үлгэр жишээч зан чанартай байхыг шаарддаг. Амьдрал дээр эцэг эхээс илүү сурагчид багшаасаа үлгэр дууриал авах нь их байдаг.
Model буюу Үлгэр жишээ үзүүлэгч
Leader буюу Манлайлагч
Багш бол үлгэр жишээ үзүүлэгч байхаас гадна сурагчдаа
манлайлдаг байх ёстой.
Тэгвэл бид хэн бэ?
Full transcript