Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХА

No description
by

tuukaa tuka

on 3 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХА

АГУУЛГА
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН
ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САЛБАР ДАХ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Нийгмийн халамжийн тогтолцоог шинэчлэх шаардлага
"ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЛБАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО, ЗОРИЛТ"

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ,
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,
Засгийн газрын гишүүн,
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
С.ЭРДЭНЭ (Ph.D)

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ,
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН
ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САЛБАР ДАХ
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН
ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО

ХҮН АМЫН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
ХОЁР. ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
ГУРАВ.ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГО
ЭМД-ыг шинэчлэх шаардлага
1. Даатгуулагчийн халааснаас гарч буй зардлын хэмжээ өндөр
2. ЭМД-ын талаарх даатгуулагчийн сэтгэл ханамж муу
3. Тусламж, үйлчилгээний чанар хангалтгүй
4. Удирдлагын тогтолцоо давхардалтай хуваагдмал
5. Шинэтгэлийн хувь хэмжээ хэт ялгаатай
6.Тусламж, үйлчилгээний төрөл оновчгүй
Шинэчлэлийн зорилтууд, үр дүн
1. ЭМДС-ийн тогтвортой
байдлыг хангах
2.Тусламж, үйлчилгээний төрлийг өргөтгөх
3. ЭМД-ын байгууллагыг идэвхтэй нэгэн байгууллаг болгох
4.Сайн засаглалыг
бүрдүүлэх
5. Үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх
Тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны асуудлууд
1. Тогтолцооны
алдагдал ихэссэн
2. Нэрийн дансны хууль хэрэгжих
боломж бүрдээгүй
3. Хамралт хангалтгүй
Шинэчлэлийн зорилтууд
1. Тэтгэврийн олон давхрагат
тогтолцоог нэвтрүүлэх
2. Сангийн
алдагдлыг
бууруулах
3. Нэрийн дансны шинэчлэлийг
эрчимжүүлэх
4. Хамралтыг
нэмэгдүүлэх
5. НД-ын байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг цахимжуулах
Шинэчлэлийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн
Өндөр настнуудын орлого нэмэгдэж, амьдралын баталгаа сайжирна
ДНБ-нд эзлэх Тэтгэврийн даатгалын сангийн алдагдлын хувь 2025 онд 4,3-аас 1,4 % болж буурна.
Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан байгуулснаар ахмадуудын тэтгэвэр найдвартай олгогдоно.
Тэтгэврийн нэрийн дансны аргаар тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн тэтгэвэр буурахгүй нөхцөл бүрдэнэ.
Хуримтлалын санг ажиллуулснаар хуримтлал өсч улмаар тэтгэвэр нэмэгдэнэ.
Малчид, албан бус секторт ажиллагчид тэтгэврийн даатгалд бүрэн хамрагдана.
НД-ын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд шуурхай үйлчлэх боломж бүрдэнэ.
Шинэчлэлийн өмнөх
Шинэчлэлийн дараах
1. Хөдөлмөрийн ур чадвар
алдасны тэтгэмж
2. Жирэмсний болон
амаржисны тэтгэмж
3. Оршуулгын тэтгэмж
1. Ажилгүйдлийн тэтгэмж
1. Хөдөлмөрийн чадвар
түр алдасны тэтгэмж
2. Нөхөн сэргээх төлбөр
3. Урьдчилан сэргийлэх
зардал
4. Сувиллын зардал
ТЭТГЭМЖИЙН
ДААТГАЛЫН САН
АЖИЛГҮЙДЛИЙН
ДААТГАЛЫН САН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ,
МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН
ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН САН
ТЭТГЭМЖИЙН ДААТГАЛЫН САН
1. ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДАСНЫ ТЭТГЭМЖ
2. ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖАСНЫ ТЭТГЭМЖ
3. НАС БАРАГЧИЙН АР ГЭРТ ОЛГОХ БУЯНЫ ТЭТГЭМЖ
4. АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ
5. ӨВЧТӨН САХИСНЫ
ТЭТГЭМЖ
/0-5 насны хүүхэд/
6. НӨХӨН СЭРГЭЭХ
ТЭТГЭМЖ
Тэтгэмжийн даатгалын тогтолцооны шинэчлэлийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн
САНГИЙН САНХҮҮГИЙН
ЧАДАВХИ САЙЖИРНА
САНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ОНОВЧТОЙ ХИЙХ БОЛОМЖ БҮРДЭНЭ.
ИРГЭДЭД ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ҮЙЛЧЛЭХ БОЛОМЖ БҮРДЭНЭ.
ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛСНЭЭР ИРГЭД ДААТГУУЛАГЧИЙН ОРЛОГО НЭМЭГДЭНЭ
ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН
ДААТГАЛД ИТГЭХ ИТГЭЛ
ДЭЭШИЛНЭ.
ТЭТГЭМЖИЙН
ДААТГАЛЫН САН
Зорилтот хэсгийг зөв тодорхойлж чадахгүй байна./Аргачлалыг шинэчилж сайжруулах/
Нийгмийн халамж нь ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулж чадахгүй байна.
Нийгмийн халамж, үйлчилгээ төрөлжиж хөгжөөгүй (Мөнгө тараах үйлчилгээ нь давамгайлсан)
ТББ, хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх санхүүжилт бага.
Улс төрөөс хамаарал ихтэй
Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх механизм муу
Хяналт мониторинг сул
Улсын анхдугаар зөвлөгөөн
Улаанбаатар хот 2013.10.10-12
Зорилтот бүлгийг зөв оновчтой тодорхойлох
Нийгмийн халамж, үйлчилгээг төрөлжүүлж мэргэжлийн болгох
Хүнд суртлыг арилгаж
шат дамжлагыг арилгах
Full transcript