Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Grip op de gemeentekas (2015)

Informatie voor de cursus over gemeentefinanciën van het Opleidingscentrum van de ChristenUnie. Gemaakt in 2012.
by

Carlo van Dijk

on 4 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Grip op de gemeentekas (2015)

Grip op de gemeentekas
drs. C. (Carlo) van Dijk
Programma
Ochtend - De basis van begroten
Middag - Financiën voor fijnproevers
Waar gaat het eigenlijk om?
Waarom ziet de cyclus er zo uit?
(1) Gemeentewet
De cyclus van planning & control
Hoe ziet de P&C-cyclus er in uw gemeente uit?
(2) Besluit begroten en verantwoorden (BBV)
(3) Financiële verordening
Voldoet de programmabegroting aan artikel 15 FV?
Waar haalt de gemeente zijn geld vandaan?
Maak je eigen kadernota
Hoe komt dit?
Is dit erg?
Is deze doelstelling consistent en volledig uitgewerkt in subdoelen?
Idem subdoelen in activiteiten?
Doe meer met de jaarstukken
Samenvatting
Reserves en voorzieningen
Intermezzo
Ochtend De basis van begroten
Wat wilt u leren?
Waarom bent u raadslid geworden?
Kadernota is begin begrotingscyclus
Biedt mogelijkheid om grote beleidswijzigingen in te zetten
Is géén definitieve begroting
‘Algemene Beschouwingen’ steeds vaker bij Kadernota
De raad stelt per programma vast:
- de beoogde maatschappelijke effecten (outcome): wat willen we bereiken?;
- de te leveren goederen en diensten (output): wat gaan we daarvoor doen?;
-de lasten (input): wat mag het de kosten?
Herkent u dit in de programmabegroting?
Artikel 2.2. FV
Afwegingen mogelijk maken
Verdelen over politieke doelen (allocatiefunctie)
Kader voor college – sturing ambtelijk apparaat
Autorisatie door raad ( budgetrecht)
Politiek communicatiemiddel voor fracties:
“Deze keuzen wil mijn fractie maken”
“Mijn fractie stemt tegen de hele begroting”
“Mijn fractie heeft de begroting op dat punt gewijzigd”
“Overzicht van in bepaald jaar voorgenomen baten en lasten
ten gevolge van de gemaakte beleidskeuzen”

“Begroting is vertaling van beleid in geld”
Algemene uitkering (Gemeentefonds)
Specifieke uitkeringen
Eigen inkomsten
Wat sprak u het meest aan?

Hoe gaat u hiermee aan de slag?
Aan de slag met
de programmabegroting

Treasury: het beheren van de ‘treasure’ = schat = beheer van geld van de gemeente

Financieringsfunctie: alle activiteiten die te maken hebben met verwerven en beheren van financiële middelen door de gemeente (=treasury)

Renterisiconorm: het maximale deel van de per 1 januari uitstaande langlopende leningen-portefeuille dat gedurende het jaar mag worden afgelost; dit bedrag is gelijk aan 20 procent van de lasten in de begroting

Kasgeldlimiet: het maximale bedrag dat mag worden geleend in de vorm van kortlopende leningen (=8,5 procent) van de lasten in de begroting.

Balans: overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment.
Vinger aan de verap
Middag Financiën voor fijnproevers
/ Eindrapportage uitvoering begroting
/ Volgt indeling begroting (wettelijk verplicht)
/ Raad kan college ‘afrekenen’ op prestaties
/ Controlemiddel op college (en organisatie)
/ Beoordelen effectiviteit en efficiëntie beleid
/ Communicatiemiddel voor fracties
“Er is veel bereikt!”
“Mijn fractie is trots op dit college”
“De prestaties van het college zijn ver onder de maat”
/ Bestemmen resultaat
/ Décharge verlenen: Raad neemt verantwoordelijkheid
voor financieel beleid en beheer over van college
Wat zegt de verordening?
Waar moet je op letten?
Wat zegt de 1e Verap 2011?
Stel je ook de vragen:

/ Had ik hier om gevraagd?
/ Wilde ik dit weten?
Ambitieniveau
Doorlooptijd
Euro's
Stel je ook de vragen:

/ Zijn oorzaken en consequenties aangegeven?
/ Wat stelt het college als beheersmaatregel(en) voor?
Brengt de Verap goed of slecht nieuws?
Waar staat iets over mijn speerpunt?
Jaarstukkenjargon
/ Treasury
/ Financieringsfunctie
/ Kasgeldlimiet
/ Balans
/ Rekenrente
/ Renterisiconorm
/ Baten & lasten vs/ inkomsten & uitgaven
Programmabegroting vs. Verap
Wat is er terecht gekomen van mijn speerpunt?
Vragen die ik heb:

/ Waaróm lukt het niet?
/ Aan wie ligt het?
/ Is dit het enige project?
/ Komt van uitstel afstel?
/ Is extra inzet nodig?
/ ...
Is vorig jaar succesvol geweest?
Waar kijk je?
Reserves
Weerstandsvermogen
/ algemene reserves
/ bestemmingsreserves
/ stille reserves
Is het weerstandsvermogen
van uw gemeente toereikend?
Lees actief
Sturen = werkwoord
Ken je instrumenten
/ doelen P&C-documenten
/ FV
/ Beïnvloedingsmogelijkheden
Hoeveel ruimte geef
je het college?
/ Verap: vinger aan de pols
/ Jaarstukken: afrekenen op inhoud
/ Beide: bijstellen voor toekomst
/ Hoeveel buffer wil je hebben?
Ambitieniveau
Doorlooptijd
Euro's
Nog eentje dan...
Afschrijven
Stel:
/ Investering van 100.000 euro
/ Afschrijvingstermijn = 4 jaar
/ Rente = 5%
(100.000 – (3x 25.000) x 5% =
= 100.000 – 75.000 x %% =
= 25.000 x 5% = 1.250)
(100.000 x 5% = 5.000)
= welk
document

op welk
moment
?
Structuur
Programmabegroting
Beleidsbegroting
Programma's
Paragrafen
Financiële begroting
Overzicht lasten/baten
Uiteenzetting financiële positie
Structuur
Jaarstukken
Jaarverslag
Programma's
Paragrafen
Jaarrekening
Programmarekening
Balans
Bezuinigen
Minder uitgeven
Kosten beperken
Taken schrappen
Kaasschaaf (efficiëncy)
Formatie schrappen
Schaalvoordelen zoeken
...
Meer inkomsten
Belasting verhogen
Tarieven verhogen
Grondexploitatie (?)
Kostendekkendheid verhogen
Kapitaliseren
...
Actueel
Wet HOF
Schatkistbankieren
Full transcript