Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Архив, албан хэрэг танилцуулга

No description
by

mungunzul batbaatar

on 13 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Архив, албан хэрэг танилцуулга

Эрх зүйн баримт бичиг
Монгол Улсын Архивын тухай хууль
Баримт бичгийн стандарт MNS5140-1:2011
Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар
Батлан хамгаалахын сайдын 2008 оны 88 дугаар тушаал "Байгууллагын архивын ажлын дүрэм"
Батлан хамгаалах сайдын 2004 оны №227 дугаар тушаал “Баримт бичиг хадгалах үлгэрчилсэн жагсаалт батлах” тухай
Албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт
Цэргийн штабт 2014 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хавтаст хэргийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
Баримт бичгийн бүртгэлүүдийг бүртгэж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэвшүүлсэн.
Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй мэдээллийн технологийн хэрэгслүүдийг бүртгэлжүүлсэн.
Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, хугацаанд шийдвэрлэж, баримт бичгийн эргэлтээс шалтгаалан жилийн эцсээр шийвэрлэлтийн мэдээг гарган ажиллаж байна.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг хагас, бүтэн жилээр гарган дүүргийн ЗДТГ болон Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт хүргүүлж хэвшсэн.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2012 оны Б/39 дүгээр тушаалаар "Тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах" ажилтныг томилж, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА.
Архивын ажлын зохион байгуулалт
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2014 оны А/136, А/186 дугаар тушаалуудаар байгуулагдсан комиссын бүрэлдэхүүн архивын баримтад тооллого хийсэн.
Нийслэлийн ЗДТГ-ын дэргэдэх ББНШК-ын зөвшөөрлөөр 2014 оны н/40 дүгээр актаар хадгалалтын хугацаа дууссан баримтыг устгаж,, мөн байгууллагын архивт хадгалах хугацаа дууссан 2004-2008 оны баримтыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын архивт шилжүүлсэн.
АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, БАРИМТЫН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЦЭРГИЙН ШТАБ

ахлах дэслэгч Н.Цэцэгбал
2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Ажлын байрны тодорхойлолтод архив, албан хэрэг, хөтлөлтийн талаар тусгагдсан ажлуудыг гүйцэтгэн ажиллаж ирлээ.
Нэгжийн менежертэй 2014 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримтын хадгалалт хамгаалалтад хийгдэх үзлэгийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, биелэлтийг тооцон ажилласан.
2014 онд хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулан батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
Үндсэн ажлын чиглэлээр
АГУУЛГА
Эрх зүйн баримт бичиг
Үндсэн ажил
Архивын ажлын зохион байгуулалт
Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт
Санал
Батлан хамгаалах салбарын баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалтыг шинэчлэн баталвал Цэргийн штабаас боловсруулагдаж байгаа баримт бичгийн хадгалах хугацааг тодорхой болгох
БХТА-с зохион байгуулдаг сургалтанд Цэргийн штабын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтануудыг хамруулах
САНАЛ
Full transcript