Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

No description
by

Agnieszka Trojanowska

on 29 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Historia
Miejska instytucja kultury utworzona w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku z okazji organizacji w mieście w dniach od 25 lipca do 1 sierpnia 2009 roku 94. Światowego Kongresu Esperanto. W dniu 21 lipca 2009 miało miejsce oficjalne otwarcie Centrum dla obywateli Białegostoku. Początkowo Centrum Zamenhofa było oddziałem Białostockiego Ośrodka Kultury, od stycznia 2011 roku jest samodzielna placówką kultury.
O Centrum
Białystok młodego Zamenhofa
Strona internetowa
Social Media
Centrum Zamenhofa proponuje zwiedzającym wystawę stałą „Białystok młodego Zamenhofa” oraz liczne wystawy czasowe, koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne. W Centrum organizowane są też regularnie dyskusje panelowe, wykłady i promocje literackie.
Centrum Zamenhofa organizuje też szereg warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wdraża nowoczesne projekty społeczno-edukacyjne, takie jak Żywa Biblioteka czy gra terenowa „Poznaj Białystok”.


Kamienica, w której mieści się Centrum im. Ludwika Zamenhofa, została włączona do otwartego w czerwcu 2008 Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, opracowanego przez grupę doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Budynek ten uwzględniono również w otwartym w czerwcu 2009 Szlaku Esperanto i wielu kultur.
12 maja 2010 roku w budynku Centrum im. Ludwika Zamenhofa otwarto Esperanto-Libraro filię Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Jest ona pierwszą w Polsce publiczną biblioteką ze zbiorami w języku Esperanto oraz poświęconymi językowi Esperanto.


Wystawa stała „Białystok młodego Zamenhofa”
§ 1. 1, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, zwane dalej .,Centrum", jest miejską instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Białegostoku pod numerem RIK 0711 1.
2.Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 5 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. IJ, z20l2 r., poz,406), zwanej dalej „ustawą” oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Centrum posiada osobowość prawną.
4. Organizatorem Centrum jest Miasto Białystok.
5. Centrum może przy znakowaniu używać symbolu ,,CLZ".
§ 2. l. Terenem działania Centrum jest miasto Białystok oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Centrum jest miasto Białystok

Zakres działalności
Statut - Postanowienia ogólne
§ 3. Celem działania Centrum jest:
1) upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego wielokulturowego miasta, propagowanie idei i postaw tolerancji oraz budowanie płaszczyzny dialogu kulturowego;
2) pobudzanie lokalnej społeczności do aktywności kulturalnej;
3) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej budowaniu społeczeństwa otwartego;
4) popularyzowanie postaci Ludwika Zamenhofa i jego dzieła.
§ 4. 1. Cele określone w § 3. Centrum realizuje poprzez: 1) realizację projektów oraz programów dotyczących wielokulturowości miasta, jego różnorodności narodowościowej i wyznaniowej ; 2) prezentowanie i popularyzację wystawy stałej; 3) realizację inicjatyw kulturalnych służących dialogowi pomiędzy tradycją i współczesnością przy wykorzystaniu nowych środków artystycznych; 4)wspieranie i inicjowanie różnych form aktywności twórczej i wzajemnego ich oddziaływania (plastyka, teatr, film); 5) edukację kulturalną oraz kreowanie zainteresowania kulturą sztuką kulturowym dziedzictwem miasta; 6) spotkania z twórcami, specjalistami sztuki. kultury, historii; 7) zajęcia warsztatowe. wykłady, konferencje, koncerty. promocje książek, projekty teatralne, projekcje filmów; 8) organizację szkoleń i konferencji naukowych z zakresu działalności kulturalnej; 9) wspieranie działań na rzecz dialogu między społecznościami i narodami zamieszkałymi w regionie i kraju oraz animowanie debat publicznych w tym zakresie; 1 0) prowadzenie działalności wydawniczej 11) wspieranie działalności badawczej i dokumentacyjnej z zakresu tematyki wielokulturowości oraz integrowanie twórców wokół idei dialogu, tolerancji; 12) działania przybliżające postać Ludwika Zamenhofa i język esperanto.
2. Centrum przy realizacji celów statutowych współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami oraz z organami władz publicznych i innymi podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną.

Centrum jest zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Białegostoku na czas określony, w trybie określonym ustawą.
Dyrektor
Jerzy Szerszunowicz

Dział Programowy
kierownik: Anna Talarczyk
Anna Danilewicz
Agnieszka Kajdanowska
Magdalena Urbańska
Mariusz Bieciuk

Edukacja
specjalista ds. edukacji: Mateusz Budzyński

Dział Administracyjny
kierownik: Krzysztof Matosek
§ 7. l. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Białegostoku. 3. Wysokość rocznej dotacji dla Centrum uchwala Rada Miasta Białystok. 4, Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
§ 8. 1. Działalność Centrum finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu Miasta Białegostoku, wpływów z prowadzonej działalności. w tym ze sprzedaż składników majątku ruchomego. przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 2. Centrum może prowadzić, jako dodatkową działalność odpłatną na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych. 3. Działalność, o której mowa jest w ustawie 2, może być prowadzona w zakresie: 1 ) wynajmu składników majątkowych; 2) świadczenia usług reklamowych; 3) świadczenia usług poligraficznych. 4. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Centrum. § 9. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor.
Zródła finansowania
Wystawa opowiadająca przede wszystkim o mieście w którym urodził się i spędził swoje dzieciństwo twórca języka esperanto – Ludwik Zamenhof. Materiał prezentowany na wystawie podkreśla wielokulturowość Białegostoku, z jego rynkiem w centrum, porównywanym do biblijnej wieży Babel, co między innymi stało się inspiracją dla Ludwika Zamenhofa do stworzenia w późniejszym czasie języka ponadnarodowego.
Po wystawie prowadzi nas głos lektora, a w klimat dawnego Białegostoku pozwalają wczuć się dobiegające z głośników odgłosy ulicy, straganiarzy, przekupek, czy zwykłych przechodniów mówiących po polsku, rosyjsku i w jidysz. Plansze z tekstami informacyjnymi są zredagowane w dwóch językach: esperanto i angielskim. Wystawa jest multimedialna, wyposażona w ekrany oraz uzupełniona o projekcję filmów.
Scenariusz wystawy: Jolanta Szczygieł – Rogowska i Andrzej Lechowski
Aranżacja i wykonanie: Marek i Maciej Mikulscy
Aranżacja multimedialna: Music Info Sp. z.o.o.
Tłumaczenie: Jarosław Parzyszek (esperanto), Paweł Dąbrowski (angielski)
Na wystawie użyto: cytatów utworów muzycznych anonimowego autora w wykonaniu zespołu Kroke oraz Itzaka Perlmana
Głosu użyczyli aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
Część eksponatów została wypożyczona ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Edukacja i inne
Otwarty Białystok - warsztaty dla dzieci niewidzących, słabowidzących i widzących
CLZ proponuje zajęcia skierowane do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjów – uczniów z dysfunkcjami wzroku i widzących. W trakcie warsztatów młodzież będzie poznawała rzeczywistość zmysłami dotyku i węchu.
Przygotowane sa specjalne materiały dydaktyczne, m.in. tyflografiki, alfabet Braille’a, przedmioty wykonane z materiałów o różnych fakturach. Większość ćwiczeń odbywa się w specjalnych goglach, które mają na celu ograniczenie widzenia i wyostrzenie innych zmysłów.
Ćwiczenia sa punktem wyjścia do dyskusji na temat roli zmysłu wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
Religie Podlasia - warsztaty edukacyjne
Warsztaty maja na celu:
– Przekazanie w atrakcyjnej formie dydaktycznej zasobu podstawowych informacji dotyczących religii, których przedstawiciele mieszkają lub w przeszłości zamieszkiwali licznie na Podlasiu - kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, augsbursko - ewangelickiego, a także judaizmu i islamu.
– Ukazanie wielowyznaniowego obrazu Podlasia jako wartościowego dziedzictwa i potencjału kulturotwórczego.
– Kształtowanie postawy otwartości oraz samodzielności intelektualnej, opartych na wiedzy i osobistym doświadczeniu.
Sala gier i zabaw
Przestrzenie kreatywne:
- teatrzyk z ręcznie szytymi lalkami
- labirynt - bezpieczne wędrówki bez ograniczeń
- krzywe zwierciadła - czy to naprawdę ja?
- magnetyczne ściany - można po nich rysować kredą!
- domek - przytulna, miękka konstrukcja do zabawy i odpoczynku
- wanna piaskowa - modelowanie kwarcowego piasku przy użyciu prostych narzędzi
Ćwiczenie intelektu i zmysłów:
- gra memory - ćwiczy pamięć, uczy słówek w języku esperanto
- kostki naćiskowo-pamięciowe - zapamiętywanie dotykiem
- puzzle i klocki - duży wybór klocków i puzzli XXL o różnej tematyce
- kule edukacyjne - identyfikowanie przedmiotów bez użycia wzroku
Koordynacja ruchowa i refleks:
- dysk do balansowania - ćwiczenia równowagi
- bulik - rozwijanie szybkości i refleksu
- tablica sprawnościowa - trening koncentracji i precyzji ruchów
Gra miejska
Gra Miejska:
Centrum im. Ludwika Zamenhofa organizuje co roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów grę miejską kierowaną do mieszkańców Białegostoku i okolic. Gra odbywa się zawsze w przestrzeni miejskiej, rokrocznie gromadzi kilkuset uczestników i obserwatorów.

Przeprowadzone gry:
17.05.2014 Odkryj Bojary! Gra Miejska Poznaj Białystok 201
18.05.2013 Kazanecki i inni. Literacka Gra Miejska - Poznaj Białystok 2013
19.05.2012 Bez barier. Gra Miejska - Poznaj Białystok 2012
14.05.2011 Od PRL-u do demokracji. Gra Miejska Poznaj Białystok
15.05.2010 Poznaj Białystok Gra Miejska
Wolontariat
Centrum im. Ludwika Zamenhofa jest partnerem projektu "Wolontariat dla kultury - kultura dla wolontariatu".
Program „Wolontariat dla kultury” jest pierwszą tego typu ofertą w naszym regionie i unikatowym projektem na skalę kraju.
W 2013 roku po raz pierwszy, kilka bardzo różnych programowo instytucji zdecydowało się nie tylko czerpać z pomysłów, zaangażowania i kreatywności wolontariuszy, ale też zaoferować im w zamian atrakcyjny plan podnoszenia kompetencji.
wtorek - niedziela
w godz. 10.00 -17.00
Full transcript