Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samhällskunskap 1b introduktion

No description
by

Martin Wetterborg

on 20 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samhällskunskap 1b introduktion

Samhällskunskap 1b
Centralt innehåll
Kunskapskrav
Eleven kan
utförligt och nyanserat
redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också
utförligt och nyanserat
redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven
komplexa
samband och drar
välgrundade
slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven
utförligt och nyanserat
redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra
välgrundade och nyanserade
slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan
översiktligt
redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också
översiktligt
redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven

enkla
samband och drar
enkla
slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven
översiktligt

redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra
enkla
slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
För betyget E
Eleven kan
utförligt
redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också
utförligt
redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar
välgrundade
slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven
utförligt

redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra
välgrundade

slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
För betyget C
För betyget A
Redogöra
Analysera & diskutera
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera
någon
orsak och konsekvens. I analysen använder eleven
med viss säkerhet
samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar
översiktligt
orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge
enkla
argument för sina ståndpunkter och värderar med
enkla

omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan
översiktligt
redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven
med viss säkerhet
söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra
enkla
reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan,
med viss säkerhet
och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Undersöka
Demokrati och politiska system
på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

Politiska ideologier
och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera
några
orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven
med viss säkerhet
samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
samt värderar dem med enkla omdömen.

Eleven diskuterar
utförligt
orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge
välgrundade
argument för sina ståndpunkter och värderar med
enkla
omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan
utförligt
redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven
med viss säkerhet
söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra
välgrundade
reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan,
med viss säkerhet

och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar
flera
orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven
med säkerhet

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
samt värderar dem med nyanserade omdömen.

Eleven diskuterar
utförligt och nyanserat
orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge
nyanserade
argument för sina ståndpunkter och värderar med
nyanserade
omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan
utförligt och nyanserat
redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven
med säkerhet
söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra
välgrundade och nyanserade
reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan,
med säkerhet
och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
De mänskliga rättigheterna;
vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor

med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
Samhällsekonomi,
till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
Privatekonomi.

Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
Massmediers och informationsteknikens roll i samhället.
Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
Presentation
i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.
Redogöra
E:
Översiktligt

C:
Utförligt

A:
Utförligt och nyanserat
Analysera & diskutera
E:
Enkelt

C:
Välgrundat

A:
Välgrundat och nyanserat
Undersöka
E:

Med viss säkerhet och
enkel källkritik


C:

Med viss säkerhet, välgrundad
källkritik och självständighet


A:
Med säkerhet, välgrundad och nyanserad
källkritik och självständighet
Kursens upplägg
Arbetsområde
Demokrati och statsskick
Medier, informationsteknik och källkritik
Samhällsekonomi
Kursens bok
Reflex Plus - Samhällskunskap för gymnasiet
ISBN: 91-40-67366-4
Plagiat
I inlämningsuppgifter ska du använda ditt egna språk. Det är
absolut förbjudet

att kopiera från böcker, internet eller andra källor. Du får använda dig av vilka källor du vill, men du måste alltid ange källan i uppgiften.

SLUT
Privatekonomi och arbetslivet
Individ och identitet
Väpnade konflikter
Full transcript