Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of verrASSENd welzijn

No description
by

anke van beckhoven

on 17 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of verrASSENd welzijn

I
DE OPDRACHT
INHOUDELIJK KADER
verr
Assen
d welzijn

FINANCIEEL KADER
verr
Assen
d welzijn

SPOORBOEKJE
verr
Assen
d welzijn bouwt voort op de fundamenten: actieve bereidwillige samenleving & zorg voor kwetsbaren en vertaalt de visie naar een praktijk.

Vorm en inhoud geven aan een modern en toekomstbestendig welzijn voor Assen
vernieuwde invulling van welzijn
slim simpel en samenhangend georganiseerd
met besparing

Vraag van college aan kwartiermaker:
formuleer inhoudelijk kader
geef advies over een passende organisatievorm
organisatie daadwerkelijk opzetten en invullen
Participatie is leidend
, ook voor welzijn, in al zijn vormen en fasen, van vrijwilligerswerk tot economische participatie. Participatie is de verbinding tussen drie decentralisaties.
Welzijn
faciliteert
burgerarrangementen en hun oplossingen.
De kracht van welzijn ligt bij educatie, preventie, participatie en het versterken van zelfredzaamheid, door
samenkracht
in de wijk.

Welzijn helpt bij het opbouwen van wijknetwerken.
Welzijn zorgt voor:

1. Het
verbinden
van vraag en aanbod van inwoners met een ondersteuningsvraag.

2. Het
gericht inzetten
van vrijwilligers en vrijwillige netwerken om aan deze ondersteuningsvragen te voldoen.

3. Een
signalerende taak
voor inwoners (en hun gezinnen) met risicofactoren zoals beginnende dementie, (huiselijk)geweld, oplopende schulden of andere bedreigende risicofactoren.
Goed functionerend welzijn draagt bij aan versterken van
eigen kracht
, en aan daling gebruik specialistische zorg.
verr
Assen
d welzijn
verr
Assen
d welzijn bouwt voort op de veranderagenda ‘zorg en welzijn’
Leidende uitvoeringsprincipes
We gaan er actief op af.
Toegang tot ondersteuning via buurtteams en Inwonersplein.
Collectieve ondersteuning staat centraal.
We werken integraal, we volgen 1 gezin, 1 plan.
Gerichte bijschakeling van expertise 2-de lijn.
Gebiedsgerichte inzet.
Wat merkt de Assenaar van verr
Assen
d welzijn?
Inwoners worden aangesproken op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Ze voelen zich persoonlijk gesteund door professionals, die er zijn zolang dat nodig is.

Bewoners met een beperkte eigen kracht en sociaal netwerk kunnen dicht bij huis deelnemen aan een activiteitenprogramma op het gebied van financiën, gezondheid en ontmoeting.

Zij worden van tijd tot tijd uitgenodigd om met elkaar stil te staan bij hoe het samenspel. Bijstelling is daardoor mogelijk.
Ervaringen worden periodiek gedeeld met de gemeente als opdrachtgever, om samen te bezien welke resultaten zijn behaald en waar nog inzet nodig is.
VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
STAAN OP DE MIDDENSTIP
Mantelzorgers worden gefaciliteerd door een mantelzorgmakelaar: advies, ondersteuning, netwerken, vrijwillige respijtzorg (in samenhang met het Contact Punt Mantelzorg).
‘Samenkracht’ ontstaat wanneer bewoners elkaar (leren) kennen en begrijpen en de bereidheid ontwikkelen om elkaar vrijwillig te helpen en zich in te zetten voor hun buurt.
Als bewoners iets met elkaar gaan ondernemen, kan een voedingsbodem ontstaan om ook iets voor elkaar te gaan doen.
Gemotiveerde, talentvolle bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers zijn de kurk waarop deze beweging drijft. Alles draait om gemeente en professionals die verantwoordelijkheid aan hen durven geven.
Daarbij worden vrijwilligers gefaciliteerd door een vrijwilligersmakelaar: werving, matching, training, intervisie, begeleiding.
Buurtgericht, via digitaal platform Mijn Buurt Assen.
Wat kunnen bewoners verwachten van verr
ASSEN
de professionals?
Hun buurtgericht werken draagt bij aan een
POSITIEF KLIMAAT
in de buurten. Bewoners voelen zich uitgenodigd om hun inbreng te leveren en
VERANTWOORDELIJKHEID
te nemen.

Door hun outreachende werkwijze is er contact met de buurtbewoners. Zij leren de
KRACHTEN EN TALENTEN IN DE BUURT
kennen, signaleren wie ondersteuning nodig heeft en brengen
VERBINDINGEN
tot stand tussen vraag en aanbod.

Zij verschaffen via buurtteams en inwonersplein
TOEGANG
tot ondersteuning en voorzieningen voor kwetsbare bewoners.

Zij kijken met een
BREDE BLIK
naar alle leefgebieden van bewoners en werken integraal.

Hun focus op collectieve ondersteuning leidt ertoe dat mantelzorg en vrijwilligers die informele zorg verlenen, worden
GEWAARDEERD
,
GESTIMULEERD
en worden
TOEGERUST
.

1 multidisciplinair team met: makelaars & experts (vangnet).
oude situatie
vindplaats
huis-
houden A
aanmelding
I
opstellen plan
I
uitvoeren plan
I
einde traject
I
nazorg
aanmelding
I
opstellen plan
I
uitvoeren plan
I
einde traject
I
nazorg
aanmelding
I
opstellen plan
I
uitvoeren plan
I
einde traject
I
nazorg
huis-
houden A
vindplaats
presentie en vinden huishouden
I
keukentafelgesprek
I
netwerkonderzoek
I
samenstellen arrangement/actieplan
I
uitvoeren plan
I
nazorg en monitoring
nieuwe situatie
Professionals hanteren leefwereld benadering
TRADITIONELE PROFESSIONAL
NIEUWE PROFESSIONAL
Gaat uit van bestaande regeling
Gaat uit van eigen professie
Gaat uit van wat nodig is
Gaat uit van grenzen eigen professie en inschakeling relevante andere professies
Accepteert huidige manier van werken
Denkt in problemen
Denkt van binnen naar buiten
Voert werkzaamheden uit
Ziet informatie als gegeven
Maakt geen uitzondering
Stelt zich formeel op
Gaat volgens het boekje
Focust op eigen handelingen
Neemt het over
9-5 mentaliteit
Denkt in oplossingen
Denkt van buiten naar binnen
Werkt vanuit visie en passie
Blijft onderzoeken, is nieuwsgierig
Herkent en erkent uitzonderingen
Gaat uit van positioneren en engageren
Erkent handelingsverlegenheid
Creëert wanneer nodig, nieuwe taak/opdracht
Zit op zijn/haar handen
Gaat voor de oplossing ook als dat buiten kantooruren inzet vergt
De sociaal maatschappelijk werker en jongerencoaches gaan preventief te werk door te signaleren en de opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken. Zij staan in verbinding met het onderwijs.
De vrijwilligersmakelaar faciliteert vrijwilligerswerk, verenigingen, bewonersinitiatieven en informele zorgnetwerken met advies, ontmoeting, scholing, intervisie- aansluitend bij de vraag. (aansluiting op digitaal wijk platform ‘Mijn Buurt Assen’)
De mantelzorgmakelaar ondersteunt (overbelaste) mantelzorgers, zowel individueel als in groepsverband.
De budgetcoach ondersteunt bij administratie en financiële dienstverlening..
De sociaal makelaar ondersteunt bij algemene dagelijkse levensvaardigheden, zoals het organiseren van het huishouden, vervoer, maaltijden en activerende huisbezoeken. .
De sociaal maatschappelijk werker ondersteunt kortstondig en individueel bij meervoudige vragen, gezin- en relatievraagstukken.
De jongerencoach biedt ambulante ondersteuning aan jongeren en pakt overlast in de wijk aan.
Sportmakelaars bevorderen de sociale samenhang in een buurt en zijn actief op het terrein van leefstijl en leefbaarheid.
Wat doet verr
Assen
d welzijn?
In het veld zijn vele maatschappelijke organisaties actief. verr
Assen
d welzijn vormt een “professionele schaduwstructuur”, met als belangrijkste onderscheidende taak ‘
Makelen en Schakelen
’.
Faciliteren van actieve en bereidwillige samenleving: bieden van deskundigheid, training, scholing en intervisie aan de wijk- en inwoners­organisaties.
Toegevoegde waarde
Signaleren: outreachend in de wijk aanwezig zijn, zichtbaar zijn, actief op pad gaan in de wijk, zo weten wat er speelt, weten waar de eigen krachten van de inwoners en wijkorganisaties zitten, signalen van zorg en verwaarlozing actief oppakken.
Ondersteunen en zorgen voor kwetsbaren: tijdelijk ondersteunen van kwetsbaren, indien nodig door de inzet van professionele hulp en begeleiding.
Organiseren: waar nodig bieden en organiseren van specifieke uitvoerings­capaciteit om prioriteiten uit te voeren (denk aan sociaal makelaar, vrijwilligersmakelaar, jongerencoaches).
Verbinden: actief verbinden van de verschillende maatschappelijke en wijk­initiatieven met elkaar en met ondernemerschap in de wijk, gericht op (verder) versterken van eigen kracht van inwoners (bouwen versterken van netwerken).
Systeem van outcomesturing en duiding:
Maatschappelijke effecten leidend voor de uitvoering.
Outcome prestaties: verantwoording op impact individueel ZRM, toegenomen participatie
Output prestaties: productie, trajecten, bereik inwoners
Verticale verantwoording (rapportages)
Horizontale verantwoording (inspirerende sessies, trendanalyse, klanttevredenheid, partnertevredenheid)
Vanuit deze verschillende invalshoeken voeren we het gesprek met gemeente en partners over het maatschappelijk rendement
Hoe waarderen we de toegevoegde waarden?
Financieel kader verr
Assen
d welzijn
Voorlopig vertrekpunt is dat de
huidige budgetten mee gaan
minus de taakstelling:
Maatschappelijk werk
Ouderenwerk
Opbouwwerk
Jongerenwerk
Vrijwilligerscentrale
Meld- en coördinatiepunt vrijwilligershulp Samsam
Steunpunt mantelzorg
Gezonde leefstijl/sport
Financieel kader wordt nog nader uitgewerkt voor het definitief wordt vastgesteld.
spoor 1 - inhoudelijk kader
spoor 2 - financieel kader
spoor 3 - aansturingsmodel
spoor 4 - organisatieontwerp
spoor 5 - aanpak overgang personeel
spoor 6 - afbouw oude structuur
informatie & ontwerp fase
februari, maart en april
Voorlopig besluit college op inhoudelijk en financieel kader
Adviesaanvraag WMO adviesraad en Cliëntenraad
Informatiebijeenkomst raad
Informerende sessies met betrokken professionals, vrijwilligersorganisaties, ketenpartners
Diverse uitwerkingen realiseren
mei en juni
Definitieve besluiten college op inhoudelijk kader, financieel kader, sturingsmodel, organisatievorm, wijze van overgang personeel, afbouw oude structuur
6 SPOREN
WE BLIJVEN U GOED INFORMEREN!
Full transcript