Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сүүдрийн эдийн засаг

No description
by

uka baterdene

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сүүдрийн эдийн засаг

Энэхүү илтгэлийн хүрээнд далд эдийн засагтай холбогдсон асуудлаар дэлхий нийтийн чиг хандлага болон онол арга зүйн асуудал, Монголын далд эдийн засгийн өнөөгийн байдал, дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулсан судалгаа, цаашид Монголын далд эдийн засгийн хэмжээг багасгахад хууль эрх зүйн орчинг гүнзгийрүүлэн сайжруулах нь болон үүнтэй уялдуулан татварын шинэчлэлтийн бодлогуудыг хамтатган авч үзэх зэрэг асуудлуудыг хөндсөн болно.


Далд эдийн засаг
гэдэг бол бүртгэл данс, дүрэм журамгүй, хууль эрх зүйн бус эдийн засгийн үйл ажиллагааны аливаа хэлбэрийн цогц юм.
Янз бүрийн шалтгаанаар татвараас зайлсхийх, бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний хориглогдсон төрлүүдийг үйлдвэрлэх, төрийн болон үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хууль, журмын шаардлагыг үл биелүүлэх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаа нь далд эдийн засгийн бодит
хэлбэр
болдог байна

ДАЛД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАЛААРХ ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Далд буюу сүүдрийн эдийн засгийн гэмт хэрэг өнөөдөр дэлхийн нийтийн бүх улс орнуудад байдаг, бүхлээр нь хамарсан шинж чанартай байна. Тухайн улс, орны далд эдийн засаг өсөх буюу нэмэгдэх нь эдийн засгийн бодлогын алдаануудаас учир шалтгаантай гэж үздэг. Тухайлбал хэрэглээ, ажилгүйдэл, албан ёсны ажиллах хүч, орлого гэх мэт эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлтэй холбоотой юм. Нөгөө талаар татварын болон нийгмийн даатгалын хувь хэмжээ өсөх, мөн албан ёсны эдийн засагт дотоод болон гадаад ажиллах хүчний хүчтэй нөлөөлөлтэй холбон үздэг байна.
Эдийн засгийн далд үйл ажиллагаанд :
- Нуугдмал
-Хууль бус, үндсэн мэдээлэл цуглуулах системийн хангалтгүй байдлаас орхигдож байгаа үйл ажиллагаанууд
- Албан бус хэвшил
- Өрхийн өөрийн эцсийн хэрэглээний үйлдвэрлэл зэргийг хамруулдаг.
Далд эдийн засгийг тодорхойлох
Далд эдийн засгийг
шууд
ба
шууд бус
гэсэн хоёр үндсэн аргаар тодорхойлдог.
а/ Шууд арга нь микро түвшний аргууд бөгөөд судалгаанд оролцогчдоос сайн дурын үндсэн дээр хариулахад зориулагдсан сайтар боловсрогдсон түүвэр судалгааны арга юм.
б/ Шууд бус арга нь далд эдийн засгийн цар хүрээний талаархи мэдээллийг агуулдаг үзүүлэлтүүдийг ашиглан тодорхойлдог арга юм. Тухайлбал; Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, орлого, хэрэглээ гэх мэт.
Дэвшүүлсэн асуудал
Сүүдрийн эдийн засаг ба
татварын тухай
Хамрах хүрээ
Далд эдийн засгийг бууруулах арга замууд
Хөдөө аж ахуйн их сургууль эдийн засаг бизнесийн сургууль
Эдийн засаг статистикийн тэнхим
Сэдэв: Сүүдрийн эдийн засаг ба татварын тухай

Багийн гишүүд: Б.Ганганцэцэг
О.Бат-Эрдэнэ
Улаанбаатар
2014
Дүгнэлт:
Далд буюу сүүдрийн эдийн засаг гэдэг бол татвараас зайлс хийх эсвэл янз бүрийн шалтгаануудаас болж бидний өдөр тутамд сүүдрийн эдийн засаг нууц буюу далд хэлбэрээр үргэлжилсээр л байна.
Жишээлбэл: Энэ мэтээр мир сэр далд эдийн засаг явуулж буй хүмүүс болон аж ахуйн нэгжүүд олон байна.
Агуулга:
1.Далд эдийн засаг гэж юу вэ
2. Дэхий нийтийн чиг хандлага
3.Хамрах хүрээ
4. ДНБ-нд эзлэх эдийн засгийн тооцсон хэмжээ
5.Дүгнэлт
Full transcript