Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatuur periode 1850 - 1914

No description
by

Petra Scheltema

on 29 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatuur periode 1850 - 1914

Gevoel en verbeelding krijgen meer aandacht.

De kiem lag in het verzet.

- kunstenaars zijn ontevreden met de dagelijkse werkelijkheid.
- alleen kunstenaars zijn in staat een glimp van de hogere, onzichtbare werkelijkheid te zien.
- romantische verlangen naar hogere werkelijkheid varieert van Sehnsucht tot Weltschmerz
- gevoel, verbeelding en individuele uiting staan centraal.
- creatio (het scheppen van persoonlijke, oorspronkelijke kunst) is het allerbelangrijkste.
- schoonheid roept gevoel op
Periode 1850 - 1914
Literatuur
De schrijver ziet zichzelf als een profeet: alleen hij kan de gewone burger een blik gunnen op de hogere werkelijkheid --> ego-cultus
Genres:
natuurlyriek
historische romans
volkskunst
gothic novel
humor in proza en poëzie
Samenleving
Industriële revolutie door de uitvinding van de stoommachine --> industrieel proletariaat --> slechte maatschappelijke situatie van de arbeiders leidt tot meer revoluties (1848) --> liberale grondwet (o.a. vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting)

Groei kolonialisme: door de groei van de industrie waren grondstoffen nodig.
Naast de grondstoffen werd er ook in mensen gehandeld (slavernij)
De samenleving
Romantische thema's
natuur
verleden
exotische
geloof
liefde
mysterieuze
griezelige
humor
nationale gevoel
Vanaf 1880 breekt de periode van de moderne literatuur aan. Dit komt omdat men literatuur op een andere manier gaat bekijken. Voor 1880 was de aandacht gericht op de morele inhoud, vanaf 1880 gaat het meer om de artistieke waarde.
Kunst
Wetenschap en filosofie
In de tweede helft van de negentiende eeuw was er een lancering van revolutionaire theorieën:
evolutietheorie.
de erfelijkheidsleer.
doodverklaring van God
psycho-analyse
Rond het midden van de negentiende eeuw ontstonden het :

Realisme


Impressionisme
Socialisme
Industrialisatie --> stijgende welvaart, maar niet voor iedereen -->
vakbeweging en socialisme --> algemeen kiesrecht

Deze zetten zich in voor de verbetering van de situatie
voor arbeiders:
hogere lonen
kortere werktijden
afschaffing van de kinderarbeid
invoering van de ouderdoms- en ziekteverzekering
Literatuur
Realisme


Naturalisme


Impressionisme


Symbolisme


Neoromantiek
De beweging van Tachtig
(Poëzie)

1885: oprichting tijdschrift De Nieuwe Gids door Willem Kloos, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Willem Paap en Frank van der Goes


De Nieuwe Gids verzette zich tegen de literatuur van de voorgangers.

Inspiratie van de Tachtigers: Multatuli

Leus: L'art pour l'art (de kunst voor de kunst).

De ideeën van de Tachtigers:
de kunstenaar mag zich niet beperken tot huiselijke onderwerpen, hij heeft een goddelijke taak en hij staat buiten de maatschappij.
vorm en inhoud zijn één. Voorheen lag de aandacht voornamelijk op de inhoud, vanaf 1880 werd ook de vorm belangrijk. Dit uitte zich in de aandacht van de kunstenaar voor: schoonheid, originaliteit en individualisme.
De renaissance (1500 - 1700)
De verlichting (1700 - 1800)
De middeleeuwen (500-1500)
Periode 1914 - 1940
(het interbellum)

Luxe en comfort

Victoriaanse preutsheid

Spanningen
WO I had het sociale leven behoorlijk op zijn kop gezet. Oude zekerheden wankelden en men zocht naar nieuwe. Ook in het culturele leven werd er gezocht. Dat uitte zich in de snelle opeenvolging van een aantal culturele stromingen.
Samenleving
WO I
The roaring twenties
Crisis - 24 oktober 1929
Oorlogsdreiging

Kunst
Modernisme:
Film
Jazz
Ontaarde kunst
Expressionisme
Dadaïsme
Ein jungen/Roquairol - Erich Heckel
The fountain urinoir - Marcel Duchamps
Romantiek (1800 - 1850)
Literatuur
De schrijver als vernieuwer
Modernistische poëzie:
expressionisme
dada

Modernistische romans

Nieuwe zakelijkheid
Kenmerken Naturalisme:
erfelijkheid en milieu zijn de allesbepalende factoren
noodlot speelt een grote rol
hoofdpersoon is een onevenwichtig persoon
relatief grote rol voor seksualiteit --> drie oorzaken: - naturalist probeerde een realistisch beeld van de werkelijkheid te geven - de psychologische belangstelling leidde naar het seksuele leven van de mens - de naturalist wilde de burger shockeren/de schijnheiligheid van de burgerij ontmaskeren
Kenmerken realisme:
eigentijdse werkelijkheid werd zo objectief en gedetailleerd mogelijk beschreven
veel aandacht voor de psychologische kanten van de personages
Kenmerken impressionisme:
weergeven van de persoonlijke impressie van de werkelijkheid
veel gebruik van neologismen, synesthesie en bijvoeglijk naamwoorden --> woordkunst
Kenmerken symbolisme:
centraal staan verbeeldingskracht, intuïtie en fantasie
verwoorden van abstracte ideeën als liefde, dood en oorlog
gebruik van metaforen en symbolen: beelden uit de werkelijkheid, waar de symbolisten een diepere, abstracte betekenis aan gaven
Het symbolisme is een stroming die voornamelijk in de poëzie werd gebezigd
Kenmerken neoromantiek
aandacht voor gevoel en verbeelding (net als in de Romantiek)
geluksverlangen
herleving van de historische roman
niet de werkelijkheid, maar de dichter is uitgangspunt
geen grammaticale regels en interpunctie
Kenmerken modernistische roman:
romanpersonages twijfelen aan alles
gedachten en gevoelens van de personages zijn belangrijk
geen chronologische verhaallijn
veel gebruik van flashbacks, flashforwards en tijdsprongen
ik-verteller of een verborgen verteller
stream of consciousness
directe weergave van de gedachten van een personage in brokkelige, fragmentarische zinnen
Uitgangspunt: functionaliteit
Een schrijver moest zijn persoonlijkheid tonen, iets meedelen, kritisch durven zijn
Verzet tegen de vormexperimenten van de modernisten: vorm was niet meer belangrijk
Boekverbrandingen
Full transcript