Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

przestępczość

No description
by

Ewa Anna

on 21 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of przestępczość

przestępczość
nieletnich
małoletni
młodociany
wykolejenie
narkotyki
alkohol
Nieletnim, odwołując się do kodeksu karnego (art. 10), nazywa się osobę, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, a w stosunku do której stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją.
Osoba pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, wobec której toczy się postępowanie w sprawach o czyny karalne.
Osoba do 21 roku życia, wobec której stosuje się orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze. (art. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
Według kodeksu cywilnego małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego. Pełnoletniość osiąga się z chwilą ukończenia 18 lat lub wcześniej poprzez zawarcie małżeństwa.
Młodociany, to sprawca czynu zabronionego, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 Kodeksu karnego).
środki wychowawcze
W zależności od
wieku sytuacja nieletnich jest różna
WIEK

< 13
Sąd traktuje popełnienie czynu, przez nieletniego poniżej 13 roku życia, wyłącznie jako przejaw demoralizacji i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
13 - 17
Czyn zabroniony, popełniony przez nieletniego między 13 a 17 rokiem życia – co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
15
zamach na życie Prezydenta (art. 134k.k.)
zabójstwo człowieka
(art. 148
§ 1-3 k.k)

spowodowanie
ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu
(art. 156 k.k.
§ 1 lub 3)

spowodowanie
zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
np. pożar
(art. 163 k.k
§ 1 lub 3)
dopuszczenie się
piractwa ("klasycznego" nie komputerowego)
(art. 166 k.k.)
katastrofa
w ruchu lądowym
(art. 173 k.k
§ 1 lub 3)
zgwałcenie
zbiorowe
(art. 197 k.k
§ 3)
wzięcie
zakładnika
(art. 252 k.k
§ 1 lub 2)
lub rozbój
(art. 280 k.k)
Nieletni może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.
17 - 18
Gdy sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – wówczas, co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego, wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, poprawcze albo lecznicze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

sąd
wyrok
Wobec nieletnich sąd może:
udzielić upomnienia,
ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
zastosować nadzór kuratora,
skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, umieszczenie w zakładzie poprawczym,
może również zobowiązać rodziców lub opiekuna do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną,
zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego,
zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
przestępstwo
Najczęstsze przestępstwa
wśród nieletnich
- kradzież,
- kradzież z włamaniem,
- uszkodzenie mienia,
- rozbój, udział w bójce lub pobiciu,
- paserstwo,
- uszkodzenie ciała,
- gwałt,
- spowodowanie śmierci, zabójstwo,
- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, porządkowi publicznemu, wolności i obyczajowości.

DLACZEGO
Kryzys w rodzinie
rozluźnienie więzi rodzinnych,

niewydolność wychowawcza,

niekorzystne wzorce osobowe – alkoholizm, narkomania.

Niepowodzenia w szkolne
brak zainteresowań i miejsc do ich rozwijania,

brak zagospodarowania wolnego czasu.

Zagrożenia
alkoholizm

narkomania

przynależność do nieformalnych grup młodzieżowych

Czynniki determinujące
chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych,

zaimponowanie innym,

namowa kolegów lub dorosłych osób,

chęć przebywania i realizowania się w grupach nieformalnych,

powielanie wzorców i zachowań, mających swoje źródło w domu rodzinnym, bądź lansowanych w
środkach masowego przekazu, scen przemocy, okrucieństwa, agresji, gwałtu,

poczucie bezkarności za wcześniejsze czyny oraz poszukiwanie akceptacji, nie mogących znaleźć oparcia i poczucia bezpieczeństwa wśród rodziców lub opiekunów.

Wykolejenie społeczne
Wykolejenie społeczne, jest to układ postaw obejmujący manifestacje w różnej postaci, np. wykolejenia złodziejskiego, narkomanii itd.;
stany osobowości jako układ nastawień, których manifestacją jest łamanie norm moralnych i prawnych wynikających z pobudek egoistycznych oraz stanowiące konsekwencje integracji ze środowiskiem patologicznym, tj. przyswojenia wzorców podkultury przestępczej.
polega na postępowaniu sprzecznym z normami moralnymi (alkoholizm, prostytucja, narkomania, włóczęgostwo)
Wykolejenie obyczajowe
Wykolejenie przestępcze
wyraża się w łamaniu przepisów prawa karnego
NAJCZĘSTRZE
ZJAWISKA
wagary
ucieczki
z domu
picie
alkoholu
narkomania
prostytucja
Alkohol to związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych.
Potocznie "alkoholem" nazywa się alkohol etylowy czyli etanol lub napój alkoholowy, który dzielimy na piwo, wino oraz alkohole spirytusowe. Według ustawy, w Polsce do napojów alkoholowych zaliczamy każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego (nie należy mylić z alkoholem metylowym, który jest silną trucizną i może powodować śmierć człowieka).
Dawkowanie
Za standardową dawkę alkoholu uważa się
10ml(8g).
Dla mężczyzny bezpieczny poziom spożycia alkoholu określa się na 4 dawki dziennie, maksymalnie pięć razy w tyg.
Dla kobiet są to 2 dawki dziennie, maksymalnie pięć razy w tyg.
śmiertelna dawka
Za śmiertelną dawkę alkoholu uważa się spożycie powyżej 185-310 ml. Przede wszystkim dotyczy to osób z chorobami krążenia dla których, konsumpcja trunków alkoholowych może skończyć się tragicznie.
wpływ alkoholu na organizm człowieka
Spożycie alkoholu w małych ilościach (do 40 ml) może skutkować ogólną poprawą nastroju i stanem pobudzenia. Organizm przestaje odczuwać zmęczenie, przyspiesza bicie serca a źrenice stają się rozszerzone.
Po wypiciu alkoholu powyżej 125 ml mogą nastąpić problemy z koncentracją, zanik pamięci jak również problemy z mową i utrata świadomości.
alkoholizm
uzależnienie
choroba
alkoholowa
ALKOHOLIZM
uzależnienie
od alkoholu
Alkoholizm jest to picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikającego z jego odstawienia. Istotą choroby jest więc psychiczne
i fizyczne uzależnienie się od środka jakim jest alkohol.

Uzależnienie fizyczne
Objawia się wzrostem tolerancji na alkohol, utratą kontroli nad wypijanym alkoholem (niemożność przerwania picia w wybranym przez siebie momencie) oraz zanikiem pamięci i występującym Alkoholowym Zespołem Abstynencyjnym po odstawieniu.
Uzależnienie psychiczne
Polega na potrzebie picia alkoholu dla poprawy samopoczucia.
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ ŚMIERTELNĄ
Nieleczony prowadzi nieuchronnie do śmierci. Niestety często jest traktowany w kategoriach moralnych. Nie stwierdzono wielu przypadków zgonu spowodowanego przedawkowaniem alkoholu, natomiast większość zgonów jest wynikiem takich chorób jak np. marskość wątroby.
Dlaczego piją
poprawia im
to nastrój
stanowi bardzo
popularny sposób nawiązywania
i umacniania kontaktów międzyludzkich
akceptacja ze strony rówieśników
-„piją wszyscy”-
chcą pokazać, że istnieją,
chcą zwrócić na
siebie uwagę
alkohol
dodaje odwagi
i pewności siebie
Uzależnienie
to:
codzienne picie 0,5l alkoholu

regularne picie w weekendy – dużych ilości alkoholu

ciągi picia co najmniej dwudniowe występujące naprzemiennie z okresami trzeźwości

co powoduje upojenie
alkoholem ?
agresja
obniżenie
koncentracji
pobudzenie
euforia
lub
smutek
brak
koordynacji
ruchowej
niewyraźna
mowa
związek alkoholu
z przestępczością
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Stwierdzono, że alkoholicy stanowią jedną z grup osób szczególnie predestynowanych do roli ofiar zabójstw.
Najpoważniejszym i zarazem najczęstszym spośród nich są zgwałcenia. Dokonanie zgwałcenia zbiorowego poprzedzane bywa często wspólnym piciem alkoholu przez sprawców i pokrzywdzoną. Materiały uzyskiwane w trakcie badań empirycznych wskazują także na związek pomiędzy konsumpcją napojów alkoholowych a przestępstwami takimi, jak popełnianie czynów nierządnych z osobą psychicznie upośledzoną, stosunki kazirodcze lub dopuszczanie się czynów lubieżnych w stosunku do osób poniżej 15 lat.
Przestępstwa seksualne –
Przestępstwa przeciwko mieniu –
Szczególnie groźnym jest rozbój – przestępstwo skierowane jednocześnie przeciwko osobie i mieniu. Sprawcami rozbojów są przede wszystkim osoby młode, większość sprawców jest w wieku 17 – 20 lat.
W 90 % przypadków działania agresywne skierowane są przeciwko żonom sprawców, a tylko sporadycznie przeciwko innym członkom rodziny. Przebieg konfliktów rodzinnych, wywołanych z powodu nadużywania alkoholu, bywa często dramatyczny i wiąże się z użyciem siły. Sprawcami aktów przemocy w rodzinie są zazwyczaj osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, choć niekoniecznie będące alkoholikami, a znaczna część ofiar również jest nietrzeźwa w momencie pobicia. Istnieje silna zależność pomiędzy nadużywaniem alkoholu przez rodziców a krzywdzeniem dzieci, w tym wykorzystywaniem seksualnym. Molestowania własnych dzieci po wypiciu alkoholu dopuszczają się nie tylko rodzice, którzy są nałogowymi alkoholikami, ale również ci, którzy piją okazjonalnie.
Przestępstwa przeciwko rodzinie –
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Wiele z tych przestępstw ma charakter chuligański, jakkolwiek dotyczy to także pewnej części przestępstw innych rodzajów. Zjawisko chuligaństwa jest szczególnie silnie związane z nadużywaniem alkoholu. Wśród przestępstw przeciwko władzom i urzędom najczęściej występują znieważenia i czynna napaść na urzędnika oraz stawianie mu oporu. Występują także liczne wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, popełniane przez osoby w stanie nietrzeźwym.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się zjawisko wzrostu liczby sprawców przestępstw drogowych pod wpływem alkoholu.
Przestępstwa drogowe
Nielegalne gorzelnictwo –
Przestępstwa te nie są zazwyczaj popełniane pod wpływem alkoholu, lecz z chęci zysku. Domowy wyrób spirytusu stanowi na gruncie naszego prawa czyn przestępczy. Istotę tego rodzaju zachowań stanowi bezprawne wytwarzanie płynu zawierającego alkohol etylowy. (Etanol (C2H5OH))


Alkohol a Nieletni

Odnosząc się do problemu spożywania alkoholu przez osoby nieletnie wynika z badań przeprowadzonych przez Marię Jarosz, że alkoholizm, jako dewiacja samodzielna, praktycznie nie występuje, przeważnie towarzyszy mu cały szereg innych objawów niedostosowania, takich jak: ucieczki z domu, wagary, palenie papierosów. Można powiedzieć, że spożywanie alkoholu jest jednym z elementów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Jest też niestety stałym elementem większości subkultur młodzieżowych i odgrywa tam znaczącą rolę.

jak to wygląda?
Narkotyk
to potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk.
narkotyki dzieli się na
Twarde
Miękkie
Najczęściej określa się te, których używanie prowadzi do silnego uzależnienia, zwłaszcza kiedy jest połączone z poważnymi następstwami zdrowotnymi.
To te, które uzależniają w dużo mniejszym stopniu lub wcale.
Alkohol
Kokaina
Heroina
Metamfetamina
Nikotyna
Kofeina
Ketamina
MDMA
Konopie indyjskie
DMT
LSD
Psylocybina
przestępstwa związane z narkotykami
• Przestępstwa psychofarmakologiczne
Popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnej, w wyniku przyjęcia dużej dawki substancji lub długotrwałego jej zażywania.
Popełniane w celu zdobycia pieniędzy (lub narkotyków) dla zaspokojenia głodu narkotykowego.
Kompulsywne przestępstwa o charakterze ekonomicznym
Przestępstwa o charakterze ogólnym
Popełniane w ramach funkcjonowania rynku narkotyków nielegalnych jako część interesów związanych z zaopatrzeniem w narkotyki, ich dystrybucją oraz zażywaniem.
Popełniane przeciwko przepisom antynarkotykowym (oraz innym przepisom powiązanym).
Przestępstwa przeciwko prawu antynarkotykowemu
przestępstwa narkotykowe
w polsce
Pospolite przestępstwa kryminalne przewidziane w kodeksie karnym i innych ustawach karnych (np. rozboje, kradzieże, w tym także z włamaniem, fałszerstwa)
Przestępstwa określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające np. na nielegalnej produkcji, przemycie, wprowadzaniu do obrotu i posiadaniu środków odurzających i psychotropowych, a także prowadzeniu niedozwolonych upraw roślin, które służą do produkcji narkotyków.
Jakie narkotyki w polsce ?
Największym zainteresowaniem wśród polskich grup przestępczych cieszy się amfetamina, heroina i kokaina.
Amfetamina
Popularnym kierunkiem przemytu amfetaminy są kraje skandynawskie – Szwecja i Norwegia.

Specyfika polskich nielegalnych laboratoriów wytwarzających amfetaminę polega na:

lokalizowaniu ich w miejscach mało dostępnych, najczęściej na terenach wiejskich

częstych zmianach miejsca produkcji

wykorzystywaniu wykwalifikowanych chemików, którzy modyfikują proces produkcji narkotyków

W procederze przemytu heroiny Polska odgrywa rolę kraju tranzytowego. Ocenia się, że trafiający na rynki europejskie narkotyk w zdecydowanej większości jest wytwarzany z opium produkowanego w Afganistanie.
Heroina
Przez teren RP do Europy Zachodniej przebiegają dwie drogi przemytu heroiny. Określa się je umownie jako
„szlak bałkański”
i
„szlak jedwabny”
. Pierwszy z nich prowadzi z Afganistanu przez Pakistan, Iran i Turcję, gdzie rozdziela się na odnogę południową (przechodzącą przez byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Albanię, część Włoch, Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę) oraz na odnogę północną (przebiegającą przez Bułgarię, Rumunię, Węgry i Austrię, Czechy, Polskę do Niemiec). „Szlak jedwabny” prowadzi przez państwa Azji Centralnej, Rosję, Ukrainę do Polski i dalej na Zachód. W przypadku Polski dominujące znaczenie ma „szlak bałkański”, choć notuje się także aktywność przemytników operujących na „szlaku jedwabnym”.
Głównym globalnym dostawcą kokainy jest Kolumbia, a podstawowe punkty wwozu tego narkotyku do Europy stanowią Półwysep Iberyjski (przede wszystkim Hiszpania) oraz Holandia.

W przemycie kokainy kluczową rolę odgrywa transport morski i lotniczy. Narkotyk ten trafia do Polski obiema drogami, a następnie jest rozprowadzany na naszym rynku lub też przerzucany dalej, do innych państw UE.

Kokaina
walka z
narkotykami
Na całym świecie funkcjonują organizacje, których celem jest przeciwdziałanie oraz zwalczanie przestępczości – należy do nich nie tylko policja, ale także takie organizacje jak Centralne Biuro Śledcze, Interpol i Europol.
Centralne Biuro Śledcze
Jednostka organizacyjna Policji służby śledczej realizująca na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowane. Walczy z przestępczością zorganizowaną (o charakterze ekonomicznym, narkotykowym, kryminalnym, związanym z terroryzmem, także przestępczość transgraniczna) w Polsce.
Międzynarodowa organizacja policyjna, której sekretariat generalny mieści się w Lyonie. Zapewnia ona policji różnych krajów całodobowe wsparcie w zakresie korzystania z wysokiej technologii – zapewnia dobrą łączność między jednostkami policji, bazę danych przestępców, bazy danych dotyczące przestępstw i poszukiwanych dóbr. Interpol przede wszystkim działa w obszarze zwalczania przestępczości związanej z handlem narkotykami, handlu ludźmi, przestępstw ekonomicznych i terrorystycznych.
Interpol
Europejski Urząd Policji. Głównym celem działań Europolu jest poprawa skuteczności działań policji poszczególnych krajów w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej – do celu dąży się poprzez udostępnienie narzędzi wymiany informacji.
Europol
Geneza uzależnienia
Badania dowodzą, iż 40-60% uzależnionych miało w najbliższej rodzinie osobę z podobnym problemem. Same czynniki genetyczne nie są przyczyną uzależnienia. Dla rozwinięcia się choroby konieczne są przyczyny współistniejące.
• Uwarunkowania genetyczne –
Tłumaczy, że narkotyzowanie się jest odpowiedzią na presje wynikające z przemian zachodzących we współczesnym świecie. Celem zażywania środków psychoaktywnych jest więc chęć ukazania braku akceptacji dla obecnego stylu życia.
• Teoria socjalna
Wskazuje, że okoliczności w jakich sięga się po narkotyk są zależne od kontaktów z osobami już uzależnionymi lub eksperymentującymi ze środkami odurzającymi. Człowiek, który ma już za sobą pierwsze doświadczenia w tym zakresie lub stoi przed dylematem „brać, czy nie?” znajduje poparcie w grupie osób podobnych, ale z dłuższym stażem. Daje mu to możliwość bycia członkiem grupy.
• Teoria interakcyjna
W centrum zainteresowania stawia potrzeby psychologiczne. Osoby mające predyspozycje do uzależnienia cechuje poczucie niepewności, problemy emocjonalne, niski poziom tolerancji na frustrację, obniżone poczucie własnej wartości, niski stopień odpowiedzialności i uspołecznienia, obniżony system wartości i poczucia sensu życia, konflikty neurotyczne. Celem zażywania narkotyku może więc być chęć ucieczki od społeczeństwa, zaspokojenie samo-destrukcyjnych dążeń, zmniejszenie strachu.
• Teoria osobowości –
• Uwarunkowania środowiskowe –
Przyczyną uzależnień może być rozpad rodziny z powodu rozwodu lub śmierci jednego z rodziców, konflikty w rodzinie, niezgodność metod wychowawczych stosowanych przez rodziców w stosunku do dzieci, nadmierna dominacja, ale też nadopiekuńczość rodziców, brak więzi emocjonalnej. Duże znaczenie przywiązuje się tutaj do czasu spędzanego wspólnie, komunikacji między członkami rodziny, zasad regulujących funkcjonowanie rodziny jako systemu.
dlaczego neletni
bierze narkotyki ?
Chce być
zaakceptowany
przez grupę
Chce czuć się silny,
pasować do ogólnie lansowanego
przez media wzorca: człowieka wyluzowanego, silnego, nie przejmującego się problemami, korzystającego szybkich
i natychmiastowych rozwiązać
Daje mu to
pewność siebie
Szuka
rozluźnienia
Chce się obronić
przed problemami
i negatywnymi uczuciami
Chce
poczuć się
niezależnie
Narkotyki kojarzą mu się
z zabawą i przyjemnością,
nie zaś z uzależnieniem, HIV-em, samotnością czy problemami
Nastolatek wierzy, że narkotyki zaspokaja jego potrzeby,
że dzięki niemu może poznawać świat, znaleźć przyjaciół i stać się niepospolitym człowiekiem
bibliografia
- http://zsskcynia.pl/index.php/pedagog/8-wstep-czyli-kilka-slow-o-maloletnim-nieletnim-i-mlodocianym
- http://www.nauki-spoleczne.info/przestepczosc-nieletnich
http://tematy.zdrowie.gazeta.pl/temat/zdrowie/alkohol+definicja
- B. Hołyst „Kryminologia”
- http://morawica.com.pl/alkohol/czym-jest-alkoholizm.html
- http://neuroskoki.pl/co-alkohol-robi-z-mozgiem/
- http://www.nauki-spoleczne.info/„alkoholizm-przestepczosc-w-polsce
- http://elstudento.org/articles.php?article_id=839
- http://www.rp.pl/artykul/1026153.html

- https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/kadra/lbaran/Documents/3%20psychospoleczne_uwarunkowania%20przest%C4%99pczo%C5%9Bci%20nieletnich.pdf
- http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/patologie.htm
- http://www.nauki-spoleczne.info/przestepczosc-nieletnich
- http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/nieletni-i-prawo/89528,Kiedy-nieletni-odpowiadaja-za-przestepstwa.html
- http://www.narkomania.org.pl/
- http://www.narkomania.gov.pl/
- http://www.abw.gov.pl/
- http://nalogi.wieszjak.polki.pl/narkotyki/205724,Dlaczego-ludzie-biora-narkotyki.html
dziękujemy za uwagę !
Opracowały:
Agnieszka Dymarkowska
Ewa Roczniok
Joanna Kempiak
Monika Rutka
Full transcript