Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GKM

Overzicht artikelen
by

Bastiaan Muller

on 6 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GKM

Thema I
Welke strategische importantie hebben het managen van kennis en het stimuleren van leren voor organisaties in het publieke domein?

Hoe stemmen actoren in organisaties met een publieke functie hun communicatief handelen af op de door hen waargenomen maatschappelijke en bestuurlijke context? Thema II
Hoe 'leeft' kennismanagement in de publieke sector?

Hoe kan communicatie strategisch worden ingezet ten behoeve van kennismanagement om de kans op efficient en effectief beleid te vergroten? Thema III
Hoe houden managers in publieke organisaties zich in de praktijk bezig met kennismanagement en het stimuleren van organistatieleren? Thema IV
Welke relatie is er te onderkennen tussen taal, leren en gedrag van mensen? Thema V
Hoe wordt kennis geconstrueerd en gedeeld en hoe kun je dit als manager beïnvloeden? Thema VI
Welke relatie is er tussen kennisconstructie en machtsuitoefening in organisaties? - Organisatiemanagement in complexe organisaties
Noordegraaf
- Expliciete en impliciete kennis
Weggeman
- Benaderingen van kennismanagement
Weggeman
- Communicatief handelen: Wat 'doen' kennismanagers
Karsten
Kennismanagement als belangrijk strategisch aandachtsgebied
Hamel & Prahalad
- Gebruik van informatie voor betekenisgeving, kennisconstructie en besluitvorming
Choo - Omgaan met kennis in de publieke sector
Van Buuren
- Anders organiseren t.b.v. kennisdeling via
Communities of Practice
Wenger, Van Buuren
'Het nieuwe werken'
Van Koetsveld
Web 2.0 en social media
Naghib- Bukman, Wagenaar & Luipen Gastcollege Raymond Alexander - Single loop en double loop leren
Argyris
- Professionals en leren
Argyris, Weggeman, Smit
- Handelingstheorieen
Argyris
- Communicatief handelen: Model 1 en Model 2 gedrag
Argyris
- Concept van de lerende organisatie
Argyris, Senge VB van 'talig' instrumentarium:
- Competentiesturing
Beirendonck
- Storytelling
Van der Loo
Denning
- Actantenmodel van Greimas
Soderberg - Discours en discoursanalyse
Van de Berg
- Foucault en discours
Whisnant
- Taalstrijd binnen besluitvormingsprocessen
Hajer
- Storylines & discourscoalities
Hajer
- Framing
De Bruijn Weggeman Karsten Hamel & Prahalad Choo Van Buuren Wenger Van Koetsveld
Naghib-Bukman
Wagenaar & Luipen

Niet kennen voor tt. Wel als achtergrond voor college Raymond Alexander Argyris Smit / Senge Beirendonck Van der Loo Denning Soderberg Van de Berg Whisnant Hajer De Bruijn Iris: Goed kennen hele artikel. SECI-model, I&R profs

K=f(I*EVA).
SECI model expliciet = codified, impliciet = tacit.
I&R professionals.
strategische halfwaardetijd wordt steeds minder
Kennis: veelbelovend, sleutelkennis, basiskennis, redundante K
Kenniswerker: Trainee, Ster, productietijger, verteller.
Model leren. empirisch en rationeel. ervaren en redeneren. (K=I*EVA) ervaren wordt empirisch, redeneren is door dialoog
Routinematig professional. doet wat ie kan
Innoverend professional. Doet waar ie heen kan
R prof: Pigeon holing (standaardiseren, vereenvoudigen), overadaptatie met hamer naar de hele wereld kijken, defensive routines / erkenning zoeken, skilled incompetence redundant, einde loopbaan
Om halfwaardetijd hoger te maken moet kenniswerker innoveren
professionals afzetten tegen assen, diepgang(oppervlakkig, gespecialiseerd) en orientatie (smal, breed) Iris: Taal relatie met handelen / managementconcepten & werking

Bij Karsten gaat het vooral om de betekenisgeving van managementconcepten. Taal is hierbij heel erg belangrijk. Bij communicatie is er altijd sprake van de intentie van de spreker en de interpretatie van de ontvanger. Kennis = betekenis die eraan toegekend wordt door mensen. Organisatie is een taalkundig bouwsel. De rol van de manager is het stroomlijnen van betekenisgeving. Dit om de ook de managementconcepten toe te passen. Iris: Kerncompetentie / wat doen ze / relatie met strategie

Kerncompetentie = onthoud de grote boom. tacit. Kerncompetenties zijn de wortels, die uniek zijn en zo strategisch voordeel bieden. vaardigheden & technologieën die worden geïntegreerd binnen de organisatie en zo tot producten leiden. Doel --> KC --> Doel. Onderneming is geen verzameling van losse bedrijven. kenmerk: moeilijk imiteerbaar, moet te zien zijn in product en moet toepasbaar zijn op meerdere markten. kerncomp / kernprod/ eindprod. competenties blijven bewegen, innoveren.
Competentie als organisatie, team en individu.
Definitie KC: collectieve competenties waardoor vele individuele medewerkers wordt bijgedragen die zijn neergeslagen in een methode, technologie of andere bekwaamheid en die een organisatie in staat stellen de klant een bepaald voordeel te verschaffen.
KC = IC + TC
KC = mentale constructie die de manager helpt bij het nemen van strategische besluiten. KC benoemt de richting van het leerproces. KC benoemen geeft zelfbewustzijn. Iris: Besluitingvormingssystemen ondernemingen / verschillende woorden & functies / model kennen (belangrijk) / enactment

Het gaat erom hoe een knowing organization strategische informatie gebruikt
Eerste besluitvormingssysteem: Decisionmaking. Rationeel model. gaat uit van bounded rationality, en organizational routines en premises, waardoor her organizational rational decision behavior ontstaat. Focust op doelen
Sensemaking: omgeving gebeurt iets. persoon gaat dit analyseren op basis van eigen ervaringen. probeert een patroon te ontdekken. enactment. selection. Persoon maakt een selectie en geeft antwoord op de vraag wat er aan de hand is. Retention, is het vastleggen van ervaringen. Dit heeft invloed op de enactment.
SECI Model. Enactment is het door een bril kijken naar de omgeving
Wanneer een organisatie deze drie modellen op een succesvolle wijze weet te implementeren, dan is het een knowing organization Iris: drie perspectieven uitleggen / verschil tussen perspectieven / grotere verhaal is belangrijk / vooral derde perspectief

Drie perspectieven: rational, argumentative en co creatie perspectief. co creatie perspectief gaat uit van een chaotische omgeving
centraal dilemma bij co-evolutie: identiteit vs. participatie
spelen zich af op de rand van chaos (omgeving)
stabiel vs. instabiel. ook dilemma
dit leren door te doen. Hierom COP's (denken en doen) . Vormen van governance en kenniscreatie.
Interactie Omgeving: Zorgen dat deze binnen bounded instability blijft. hiervoor autonomie, creativiteit en relevantie als middel. af en toe conflict. goed resultaten afleveren.
niet teveel sturen van COP's, ontstaan vanzelf rondom een probleem, leveren resultaat en gaan vanzelf weer weg.
nog meer dilemma's. relevant voor moederorganisatie: en niet te dynamisch zodat er niet 'bevroren kan worden' Iris: Communities of Practice en strategie

Abstract:
Wenger vindt dat in een knowing organization sprake moet zijn van een goede context. Dit is een donut van COP's die dit leren. Daarnaast Business Process. COP's worden afgestemd op de strategie van de organisatie. door een strategie op te delen in domeinen. Communities of Practice opereren in deze domeinen. COP's ontstaan vanzelf en kunnen ook vanzelf weer wegvallen. Ze ontstaan rondom problemen in een organisatie. Als organisatie moeten COP's niet teveel gestuurd worden, omdat het een bottom up proces is
knowing assets, zijn ervaringsverslagen. Hier wil de organisatie wat van leren Iris: Espoused theory / theory in use / Single loop, Double loop leren / Model 1 en Model 2 / Professionals

Espoused Theory = de 'aangenomen' theorie hoe de manager zijn eigen handelen omschrijft. de Theory in Use is de het daadwerkelijk handelen van de manager.

Single loop: het gaat over het wat. plaatje toilet met ladder. Double loop, waarom? dus wel leren over het probleem, maar ook waarom het er is. Deutro leren. Het hoe / bewustworden van leerstoornissen.

Model 1: Defensief reageren (controle behouden/ winnen/ onderdrukken negatieve gevoelens. & Model 2: constructief redeneren/ duurzame gedragsverandering/ toetsen/ waarden onderzoeken/ zelfreflectie.

Professionals hebben hier vaak last van, omdat ze overtuigd zijn van eigen kunnen, en alleen maar succesverhalen om zich heen hebben. Iris: Lerende organisatie / 5 Disciplines / Wat wil hij bewerkstelligen?

de vijf disciplines: belangrijkste is systeemdenken. dit denken is belangrijk bij de 4 andere namelijk, personal mastery, mental models, building shared vision en team learning

De kritiek op Senge: organizational imparatives. Niet elke organisatie is bezig met het leren op de lange termijn dit omdat ze financiele korte termijn doelen hebben. Mensen willen gewoon werken en niet teveel leren of zijn niet capabel. Er is een dilemma in het hebben van een shared vision op de lange termijn en het leren in teams, dialoog.

bewerkstelligen: Senge wil een organizatie handvaten geven om een lerende organisatie te worden. Hij geeft de leerstoornissen aan en geeft een 5 ledig ideaaltype voor organisatiegedrag. Hij wil managers beswust maken Iris: Blauwe en Rode lijn / Wat wil hij in het artikel bewerkstelligen?

Competentiemanagement. Gaat uit van een maakbare mens. De Blauwe lijn is competentiemanagement van boven af / vanuit de organisatie en de rode lijn is competentiemanagement van onder naar boven / vanuit de medewerker. Competenties zijn zichtbare eigenschappen die mensen beschikken. Competentiemanagement is het managen van kwaliteiten van medewerkers om ervoor te zorgen dat deze afgestemd zijn op de doelen van de organisatie en dat medewerkers beter presteren. Blauw (rationeel management): Eerst kijken naar de doelen en daaruit de competenties afleiden. Blauw kijkt minder naar sociale relaties. Rood (ontwikkelingsbenadering: Kijken naar wat mensen kunnen en daar de doelen op afstemmen.
Competentiemanagement is het middel. voorbeelden blauw: bepalen competenties, profielen maken, jaarafspraken. profielen en feitelijk presteren meten. rood: ontwikkelingsstrategie: POP relfectie, implementatie van Dit wordt horizontaal en verticaal geïntegreerd. Taal is bij deze integratie een centraal thema. !! het creëren van een gemeenschappelijke taal is essentieel bij de integratie!
bewerkstelligen: De rode en blauwe draad. Er is een kloof tussen wat je wilt en wat je kunt in de organisatie. deze manier van benaderen van competentiemanagement geeft dit mooi weer. de paarse manier van benaderen geeft de kloof aan tussen middelen en doelen. Dit is verticale integratie. Taal is nodig om de doelen duidelijk te maken.,
Bij horizontale integratie gaat het erom de medewerkers te sturen. Dit is het integreren van personeelsinstrumenten om personeel te sturen. Hierbij speelt taal een rol om de competenties te formuleren. Iris: Stories organisaties / management / Wat is de rol ervan?
Rol is ook een visie. een kernverhaal. een story kan hier betekenis aan geven
De rol is het beinvloeden van attitudes. Verhalen moeten op één lijn worden gebracht met de strategie in een organisatie. Het gaat om het organisatiebreed intepreteren van de visie van de organisatie door een story. managemen is het op een lijn brengen ervan. Dit kan top down gebeuren, maar ook bottom up. Het zoeken naar gemeenschappelijke verhalen.

AMORE ( Ambitie, Motiverend, Onderscheidend, Relevant, Echt) Goed voorbeeld asics
structuur

Het boeien en binden van de ontvanger
Als manager: creativiteit en verbeelding oproepen dmv associatie.
Inzicht vergroten
inspireren / identificatie
weerstand wegnemen
nieuwe betekenissen creëren. Iris: functie van story telling

Denning ziet storytelling als enige manier om verandering op een effectieve manier te bewerkstelligen.
Storytelling kan een sprong zijn om mensen in een organisatie ervan bewust te maken van de veranderingen en waarom deze nodig zijn.
Storytelling kan hand in hand gaan met een abstracte wetenschappelijke analyse
Relevantie is hierbij erg belangrijk. Weten wanneer informatie te gebruiken in een verhaal.
Springboard story: bewust maken van drang tot verandering. duikplank: mentale sprong die medewerkers moeten maken
Een verhaal kan helpen bij het analyseren van het probleem en het helder krijgen van oplossingen. Valkuil hierbij is het zelf invullen van de oplossing Iris: Model van onderzoek = narrative approach / Model Greimas kennen! uitleggen hoe dat werkt

Hierbij gaat het om een deconstructie van verhalen. Door verschillende verhalen in een organisatie te deconstrueren, ontstaat er een beeld hoe de verandering in een organisatie leeft.
narrative analyse = zoeken naar verschillen in betekenisgeving.
aannamen Model Greimas: Mens handelt doelgericht, in alle verhalen zelfde actanten en plot/ verhaallijn en krachten

The power is diegene, die alles in gang brengt. KING
Het object is het doel. PRINCESS
The receiver is diegene die baat heeft bij het proces. PRINCE
The helper is diegene, die iets in bezit heeft dat het subject helpt. FAIRY / SWORD
The subject is diegene die handelt. PRINCE
The opponent wil ook iets met het object. DRAGON

kritiek: te statisch, te globaal, dus niet toe te passen op complexe verhalen en te veel ervan uitgaan dat er één model is van de manier waarop mensen betekenis geven aan hun omgeving. een verhaal gaat immers altijd nog om betekenis geving tussen mensen. Door uiteindelijk de verschillende interpretaties in kaart te brengen is er een basis voor dialoog. (ZIE SENGE bij shared mental models en team learning).
Verhaal helpt ook bij het inleven in een bepaalde visie.

bij greimas gebruiken als constructie: hetzelfde verhaal vanuit ander persoon. Helpt bij betekenisgeving kernverhaal. Iris: Eigenschappen discours / Foucaut: Macht en Kennis /

Discours = Taalpatronen die informatie onthullen bestaande uit:
Ideeën en Concepten
Mythen
Mentaliteiten: collectieve attitudes
Culturele Patronen en Systemen
Ideologieën

1. discours creëert een wereld 2. discours creëert macht 3. discours creëert kennis en waarheid 4. discours zegt iets over mensen die het spreken

1. culturen zijn opgebouwd uit meerder discoursen 2. discoursen zijn niet statisch 3. discours kan worden opgedeeld in subcategorieën.
Iris: Analyse van Discours / bewust van positioneren / vooral hoe je discoursanalyse doet in de praktijk

Ruis = de contextafhankelijkheid van taal. discours met een grote D (sociale context) en een kleine d (taal)
kritische discouranalyse = kijkt naar ideologische effecten van betekenisconstructies
micro, meso en macro. Kritisch probeert ook maatschappij breed te kijken naar effecten van betekenisconstructies = macro

paradigma. is de bewustwording dat discours op zichzelf ook een paradigma is. dat betekent dat resultaten niet wetenschappelijk worden weergegeven, omdat ze zelf een eigen werkelijkheid creëren.

discour in de praktijk: diverse instrumenten. komt door uiteenlopende doelen en theorieën.
de ene stroming wil vooral text, de ander vooral context. sommige juist allebei.

discours biedt helderheid over de bestaande verhoudingen en identiteiten. Hoe sociale werkelijkheden via discursieve praktijken gestalte krijgen.
Iris: Goed kennen! Discours en Macht / emblematic issue / institutionalisering discours

Discoursen/ discursieve issues. discursief = het stapje voor stapje komen tot een conclusie. Verhalen, verhaallijnen en metaforen belichten de kenmerken van een discours. discours = verschillende ideeën, concepten en categorieën waardoor aan een sociaal en fysiek fenomeen betekenis gegeven wordt. discours analyse van een debat.
taal en macht is dus belangrijk omdat discours ervoor zorgt dat er in het debat betekenis wordt gegeven aan een sociaal en fysiek fenomeen. politiek = strijd om discoursen.
emblematic issue = zure regen. Een omschrijving van het probleem, zonder de oplossing ervoor te vinden of het echte probleem te benoemen. 'strijd tegen terrorisme'.
verhaallijnen zijn belangrijk omdat er altijd sprake is van intentie en interpretatie bij communicatie.
bij discourscoalities: Politiek = verschillende partijen met andere achtergronden zoeken elkaar op omdat de verhaallijnen overeenkomen.
institutionalisering discours: Nadat de discours dominant is : aanwijsbaar in taal, wordt het relevant door het opnemen van een discours in de regelgeving en routines. Vb CO2 emissies.
argumentative discoursanalyse. Hier wordt gekeken naar de discours in combinatie met de context.
Iris: Framing, wat is het effect

Framing is een overtuigingstaktiek. Vraagt om erin stappen, er is een boef, we zijn ermee eens.hij blijft hangen en er hangt een maatschappelijke onderstroom aan. Het neemt een dilemma weg.
Maakt tegenstander defensief. zware bewijslast tegenstander. moet redeneren vanuit frame. frame activeert onderliggende waarden.
frame kan bestaan uit meerdere storylines
frame = analogie, metafoor, oneliner,

Misvatting: Frame is hol: waarom niet? : frame is noodzakelijk, teveel info. Frame ligt soms erg dicht bij de inhoud. Frame zorgt voor langs elkaar heen praten. Hierdoor wordt echter wel de onderliggende waarde/maatschappelijke onderstroom van beide politieke partijen duidelijk. politiek = macht.

Frame moet herhaald worden. Gastcollege
door globalisering en technologische ontwikkelingen en vergrijzing.
Als gemeente den Bosch erg bezig met het nieuwe werken. Ook met de bottom up en spontaniteit van veranderingen.
Loslaten van processen. controle vs vrijlaten
Het zit in het dilemma van eigenwijs laten van medewerkers en het bouwen van een gemeenschappelijke visie. Dit zit ook in Senge als kritiek op het building shared vision en het team leren op basis van dialoog.
Integraler werken : COP's
Mentale ruimte/ virtuele ruimte/ fysieke ruimte.
integreren van alle media en communicatiebronnen.
De lange looptijd 20 jaar van visie naar implementatie laat zien dat voor kennismanagement een lange adem vereist is. 6 benaderingen van Kennismanagement:
1. Nadruk op ontwikkelen en implementeren van informatietechnologie
2. Organisatie als 'lerende organisatie'
3. Knowledge based theories of the firm; Relatie kennismanagment en strategie
4. Nadruk op optimaliseren van HRM praktijken voor compententieontwikkeling
5. Nadruk op chaosdenken en complexiteitstheorie
6. Nadruk op 'narrative way of speaking'. Storytelling en Framing zijn overtuigingstactieken.
Full transcript