Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sosiale problemer - årsaksteorier og forebygging

No description
by

Aud Kjersti Knudsen

on 4 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosiale problemer - årsaksteorier og forebygging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne:
Kunne gjøre greie for ulike betydninger av begrepet sosiale problemer.
Kunne bruke individorienterte og systemorienterte teorier for å analysere årsaker til sosiale problemer.
Kunne drøfte følger av sosiale problemer for individet og samfunnet.
Hva er et sosialt problem?
Sosial
: har med forholdet mellom mennesker å gjøre. "socius" på latin: "forbundsfelle"= alle former for fellesskap.
Mennesket er et sosialt vesen.
Problem
: har noe negativt ved seg.
Sosialt
problem: vanskelighet i forholdet mellom enkeltmennesket og fellesskapet- på mikro- eller makronivå gjennom f.eks:
1. Problemegenskaper ved mennesket i seg selv (spytter/slår).
2. Problemer knyttet til sosiale relasjoner (undertrykkende relasjoner: eks. dominerende kjæresteforhold)
3.Problemer knyttet til konkrete fellesskap eller grupper av mennesker (B- gjengen).
Generelle eksempler: rusmisbruk, kriminalitet, mobbing, barnemishandling
Felles for alle former for sosiale problemer:
at menneskene som opplever dette, får en belastning de kunne klart seg uten. Får mindre trivsel, dårligere fysisk og psykisk helse og lavere livskvalitet.
Individorienterte og systemorienterte årsaksteorier
Sosiale problemer
årsaksteorier og forebygging

Definisjon:
Sosiale problemer oppstår når egenskaper ved individene, relasjonene eller fellesskapet er av en slik karakter at de får vedvarende og negative konsekvenser fo
r
både individet og samfunnet
(Grønli, Granlund og Flood 2014: 308).
Nevn 4 systemorienterte teorier
Oppgave
Nevn 3 individorienterte årsaksteorier
Individorienterte årsksteorier
Psykoanalytisk teori/Freud:

Drifter og følelser som fortrenges, kan føre til sårbarhet, angst, og i verste fall psykiske lidelser og sosiale problemer senere i livet
Behaviorismen
Alt mennesket har tilegnet seg av kunnskaper og erfaringer er lært. Læringen skjer hovedsaklig gjennom belønning og straff - positive og negative sanksjoner. Atferdsprobelemer kan bli et resultat dersom uønsket atferd ikke blir møtt med grensesetting og negative sanksjoner
Sosial læringsteori
Mennesket har evnen til å lære gjennom oservasjon og imitasjon. Barna registrerer og etterlikner det foreldrene sier og gjør. Den sosiale arven
systemorienterte teorier
Forebygging
Karl Marx:
sosiale problemer kan forklares med utgangspunkt i samfunnets økonomiske organisering. Motsetningsforhold mellom ulike klasser.
Funksjonalismen:
Formell sosial kontroll
Uformell sosial kontroll
lovgivning, rettsapparat, politi, vaktselskap e.l
familien, skolen, nærmiljøet, vekker
Samfunn med tettere nettverk - færre sosiale problemer
I samfunnet har det vokst fram ordninger for å ivareta sentrale oppgaver for at samfunnet skal kunne bestå over tid: produksjon, fordeling, rekruttering, sosialisering og regulering. Hvis disse oppgavene ikke blir ivaretatt, oppstår det sosiale problemer
Arbeid og sosiale problemer
Les s. 267-270 i boka og artiklene under
3. Gi en individorientert og en systemorientert forklaring på arbeidsledighet.

1. Hva menes med arbeidsledighet?

2. Hvordan har arbeidsledigheten i Norge utviklet seg fra 1990 og fram til i dag? Hvordan er arbeidsledigheten i Norge i forhold til andre europeiske land?

4. Hvordan beskriver forfatteren av artikkelen ”Ledighet gir god tid til mørke tanker” hva som skjer - eller kan skje - med et menneske som går langtidsledig? Hvordan kan ledigheten bli et sosialt problem på mikronivå? Enn på makronivå?

5. Diskuter om det er ”lettere” å være arbeidsledig for mennesker som ikke har høy utdanning.
Ledighet gir god tid til mørke tanker: http://www.dagbladet.no/kultur/2003/10/25/381785.html


Arbeidskraftundersøkinga: http://www.ssb.no/emner/06/01/akumnd/
Primær forebygging
Sekundær forebygging
hindre at et problem oppstår eller begrense utbredelsen av problemet
hindre at personer i risikosonen for sosiale problemer blir klienter: skoletapere, lavinntektsgrupper, eldre arbeidstakere, innvandrere med svake norskkunnskaper
Styrer samfunnsutviklingen ved hjelp av politiske vedtak. F. eks tilby arbeidsplasser i disktriktene
Oppløsning av sosiale nettverk
Sosialdarwinisme
Full transcript