Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Research design

Homework
by

Skerdi Zahaj

on 7 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Research design

Trajtat e Identitetit si Trajektore Zhvillimi:
Një studim longitudinal me pesë faza prej adoleshencës së hershme tek ajo e mesme dhe prej adoleshencës së mesme tek ajo e vonë Qasja teorike Erik Erikson (1968) Detyra themelore e adoleshentit
është krijimi i identitetit të qëndrueshëm Angazhimit Eksplorimit Identiteti Identiteti I shpërndarë Përjashtues Moratorium Krijimi i identitetit Pyetjet kërkimore A janë trajtat e identitetit të modelit të Marcia trajektore të fazave të identitetit prej adoleshencës së hershme tek ajo e mesme dhe prej adoleshencës së mesme tek ajo e vonë 1. A është prevalenca e krijimit të identitetit më e lartë gjatë fazës së adoleshencës së mesme drejt asaj të vonë sesa prej asaj të hershme tek ajo e mesme?

2. A është prevalenca e shpërndarjes së identitetit më e ulët gjatë fazës së adoleshencës së mesme drejt asaj të vonë sesa prej asaj të hershme tek ajo e mesme? James Marcia (1966) Eksplorimi i thellë Angazhimi Rishqyrtimi Modeli Meeuss-Croccetti (2010) Identiteti i
Shpërndarë Në kërkim të
moratorium Krijmi i
identitetit Identiteti
përjashtues Moratorium 5 3. A ka diferenca gjinore në prevalencën e trajektoreve të trajtave të identitetit? 4. A tregojnë trajektoret e trajtave të identitetit qëndrueshmëri dhe përshtatje ? Hipotezat
e Studimit Trajtat e identitetit sipas modelit
të Marcia do të shfaqen si
trajektore të fazave të identitetit Numri i adoleshentëve që kanë krijuar identitetin do të jetë më i lartë në kalimin nga adoleshenca e mesme tek ajo e vonë në krahasim me kalimin nga adoleshenca e hershme tek ajo e mesme


Numri i i adoleshentëve me identitet të shpërndarë do të jetë më i ulët në kalimin nga adoleshenca e mesme tek ajo e vonë në krahasim me kalimin nga adoleshenca e hershme tek ajo e mesme Femrat do të përfaqësohen më
shumë në trajtën e arritjes së identitetit
dhe më pak në identitetin e shpërndarë në krahasim me meshkujt Adoleshentët të cilët janë
në trajtën e moratorium do të shfaqin më shumë simptoma depresive dhe sjellje delikuente në krahasim me trajtat e tjera të identitetit Dizajni i kërkimit O 1 Koha O 1 O 1 O 1 O 1 Mortaliteti N 1 O 1 Koha O 1 O 1 O 1 O 1 Mortaliteti N 2 1 vit 1 vit 1 vit 1 vit 923 X=12.4 vjeç Utrecht-Management of
Identity Commitments Scale (U-MICS) The Children’s Depression
Inventory (CDI) Self-reported
questionnaire of Deliquency Matjet e Studimit 13 pyetje të shkallës Likert
1( Plotësisht e vërtetë); 5 (plotësisht e pavërtetë)
Alfa e Gronbach 0.84-0.94 Masterplani i Studimit 27 Pyetje
1 ( e gabuar) deri në 3 (plotësisht e vërtetë)
Alfa e Cronbach 0.89-0.93 16 pyetje të shkallës Likert
1-4 (kurrë); (më shumë se 4 herë
Alfa e Cronbach 0.81-0.90 390 X= 16.7 vjeç Analizat Statistikore Latent class growth analysis (LCGA) Modeluar trajektoret e fazave të identitetit
Special case of general growth mixture modeling (Nagin 1999)
Captures individual level variability of developmental trajectories Bayesian model selection Uses the rules of probability theory to select among different hypotheses
It automatically encodes a preference for simpler, more constrained models
Linear regression, only fit a small fraction of data sets GLM Repeated Measures Is a procedure used to model dependent variables measured at multiple times or multiple conditions, for each subject, using analysis of variance
Each dependent variable is represented by as many variables as there are measurements, for example, times (ex., time1, time2, time3, ...,) or conditions (treatment 1, treatment 2, etc...) Rezultatet e Studimit Konkluzionet Prevalenca e krijimit të identitetit
është më e lartë dhe shpërndarja më e vogël nga adoleshenca e mesme drejt asaj të vonë sesa prej adoleshencës së hershme tek ajo e mesme. Femrat gjenden më shumë
në trajtat e angazhimit (krijimi i identitetit dhe përjashtimi) sesa meshkujt. Trajektoret e trajtave të identitetit
të krijimit dhe përjashtimit përshtaten më mirë sesa trajtat e moratoriumit dhe shpërndarjes Trajtat e identitetit duhet të modelohen si procese ose si
trajektore të stadeve të identitetit Mungesë besueshmërie në matje
apo ndryshim i vërtetë Operacionalizimi i
të njëjtit koncept në mënyra
të ndryshme gjatë jetës Të përdorësh të
njëjtën matje në mosha të ndryshme Ndryshimi i përgjigjeve
të pjesmarrësve nga eksperienca e mëparshme
dhe nga perceptimet Mangësitë Mangësitë e
Dizajnit Ndryshimi vjen si pasojë e
ndryshimit të konceptit që masim apo nga ndryshimi në matjen e
konceptit Mangësite e Studimit Instrumenti i
Identitetit Pyetësori që mat
delikuencën Mungesa
e kontrollit Testimi Mangësitë e
Studimit Faleminderit për vëmendjen! Skerdi Zahaj Wim Meeus
Rens van de Schoot
Loes Keijsers
Susan Branje A-
E- A+
E- E +
A- E+
A+ E-
A-
R- A+
E-
R- A-
E-
R+ A+
E+
R+ A+
E+
R-
Full transcript