Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokrati och politik

No description
by

Ti Gy

on 7 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokrati och politik

Så styrs Sverige
Sverige är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk representativ demokrati!
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
Politik = beslutsfattande i gemensamma frågor
Makt = möjligheten att påverka sitt eget och andras liv
Ekonomisk makt
Politisk makt
Opinionsmakt
Demokrati
Diktatur
Två styrelseskick:
- Vilka frågor är gemensamma och vilka är privata?
- Vilka ska fatta besluten?
- Hur ska det gå till när besluten fattas?
Folkomröstningar i Sverige
Möjligheter för privatpersoner att påverka politiken?
Representativ demokrati
Politiker ska "representera" folkets åsikter

Eventuella problem:
- Lyssnar politikerna på folket?
-"Hur ska lilla jag kunna förändra något?"

Endast ledamöter i Riksdag/Regering som får ta initiativ till politiska förändringar (medborgare kan inte lämna in förslag)
Däremot kan vi försöka påverka politiker på olika sätt
Riksdagen känns dock ofta avlägsen - lättare att påverka lokalt
Medborgarförslag i kommunfullmäktige eller
delta i eventuell "medborgarpanel"

Skriva insändare och skicka till tidning eller
försöka skapa opinion via sociala medier

Gå med i politiskt parti
Via kommunen

Via media

Via politiken
Media
TV, radio, tidningar och annan typ av massmedia har en viktig roll i deras spegling av politiken och kallas på grund av sitt inflytande "den tredje statsmakten"
I demokratiska styrelseskick står folket i centrum - makthavare är då beroende av deras röster
Statsskick
- Formerna för statlig styrelse
- Finns inskrivet i ett lands (eller en stats) grundlag/författning/konstitution
- Är egentligen samma sak som styrelseskick (som är en förenklad variant)
- Statsvetenskaplig forskning (universitetsnivå) inriktas ofta mot länders statsskick
Statsorgan
Statschef = monark eller president
Folkrepresentation = parlament/riksdag
Regering = statsminister/premiärminister eller president
Domstolar = rättsväsendets utformning
Viktig skillnad:
Monarken ärver sitt ämbete, medan
man i en republik väljer statschefen...
I Sverige är det riksdagen som beslutar
och regeringen som verkställer
Parlamentarism
"All makt utgår från folket" (jämför med USA:s maktdelning)
Riksdagen ska representera folkviljan
Regering måste ha majoritetsstöd i Riksdagen
Statsminister utses därför inte av folket...
Valsystem
Majoritetsval
Proportionellt valsystem
Delar in landet/staten i valkretsar

Flest röster vinner valkretsen

Flest valkretssegrar vinner valet
Delar in i landet/staten i flermansvalkretsar

Andel platser i parlamentet blir lika stor som andel röster i valet, t.ex. 40% av rösterna i valet ger 40% av platserna i Riksdagen
Karaktäristiskt för systemet:
Blir ofta tvåpartisystem
49% av valkretsen kan gå lottlösa...
Ger "stark" regering
Exempel = USA och Storbritannien
Karaktäristiskt för systemet:
Främjar flerpartisystem
Kan ge "svag" regering
Exempel = Sverige
Val i Sverige
Riksdagsval + Landstingsval + Kommunalval (vart fjärde år)
Kriterier för rösträtt: myndig (senast valdagen), svensk medborgare (endast riksdagsval)
Röstkort skickas till folkbokföringsadress > förtidsrösta eller gå till vallokal
Det är frivilligt att rösta
Partival och personval
Mycket ovanligt med omröstning kring sakfrågor - folkomröstningar vid stora beslut

Ledamöter till Europaparlamentet (vart femte år)

Organisera sig för
att påverka politiken
Namnlistor som lämnas till politiker

Demonstrationer (lagliga)
Bojkott
Riktade aktioner
Civil olydnad
Terrorism
När personer/företag/organisationer direktkontaktar politiker för att påverka

Vanligt i USA

Problem: "Money rules..."
Mycket svårt att avskaffa demokratin i Sverige (som Hitler gjorde i Tyskland). Krävs majoritet i Riksdagen två gånger, med ett riksdagsval mellan besluten (grundlag).
Sveriges rikes författning
De olika grundlagarna utgör tillsammans spelreglerna för den svenska politiken
Fyra grundlagar (Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen)
Exempel ur lagboken; "Dödsstraff får ej förekomma" (Regeringsformen, 2 kap, 4 §)
Statschef
Kung Carl XVI Gustaf, eller "Hans majestät konungen", eller "Chabo"...
Kronprinsessan Victoria - blivande drottning av Sverige
Daniel Westling "Daniel, prins av Sverige, hertig av Västergötland"
Vad gör kungen?
I Sverige har statschefen ingen politisk makt - utan endast representativa uppgifter
Öppnar Riksdagen varje år
Ordförande i utrikesnämnden
Kungafamiljen omfattas av grundlagarna (Successionsordningen) och Sverige är därför en konstitutionell monarki
Riksdagspartierna
Har som uppgift att engagera sig i alla typer av samhällsfrågor

Ska fånga upp idéer och åsikter som finns bland befolkningen

Utifrån det utformas ett partiprogram och nomineras kandidater inför val

Utan partier så fungerar inte demokratin!
Det socialistiska blocket
Det borgerliga blocket
Kallas även "vänsterpartierna" eller "den rödgröna koalitionen"
Kallas även "alliansen" eller "de blåa partierna"
Övriga partier
- Har funnits många mindre partier både lokalt och nationellt, från extremvänster till extremhöger
- De är ofta "populistiska" och får framgångar i enstaka val, t.ex. Piratpartiet, Junilistan, Ny demokrati
- Undantagen är främst Sverigedemokraterna, men även Feministiskt initiativ och Sjukvårdspartiet
- Sverigedemokraterna är idag ett etablerat riksdagsparti, men har sina rötter i extremistiska miljöer
Bamse - stark men snäll
Rättvisefrågor - "alla ska med..."

Rättvisa är när alla har lika stora möjligheter, oavsett om man är rik/fattig, man/kvinna o.s.v.
Staten måste ingripa för att underlätta för vissa grupper i samhället
Typisk socialistisk politik
Borgerlig politik
von Anka - slit och sparsamhet
"Man är sin egen lyckas smed"

Rättvisa är när alla får bestämma själva över sitt liv och tar ansvar över sin egen situation

Staten bör därför ingripa så lite som möjligt...
Politiska partiers organisation
Lokal organisation (kommunnivå)
Distriktsorganisation (valkrets - regional nivå)
Moderpartiet (nationell nivå)

Beslutande organ Partistyrelse Partiordförande

"Partikongressen"/"Riksstämman" viktigaste mötet (t.ex. val av ledare)
Sametinget
Sedan 1993 har minoritetsgruppen samer ett eget folkvalt parlament som ska bevaka frågor som rör samisk kultur
Över 5 % av rösterna i en valkrets ger automatisk riksdagsplats!
Riksdagen
- Tre huvuduppgifter:

- Har 349 ledamöter (ojämn siffra för att undvika oavgjorda omröstningar)
- Sammansättningen i Riksdagen ska "spegla var svenskarna bor" - indelning i 29 valkretsar
(invånarantal bestämmer antal mandat/platser, Stockholm 39, Gotland 2, Västernorrland 10)
- Spärr mot småpartier för att det inte ska bli för många partier och svårt att fatta beslut (minst 4% av rösterna nationellt eller 12% i en valkrets)
1. LAGSTIFTNING
2. BESLUTA OM STATSBUDGET
3. KONTROLLERA REGERINGEN
Att ändra en lag
Motion (riksdagsledamot)
Proposition (regering)
UTSKOTT
komplicerat ärende?
utredning (kommission)
ärendet på remiss till experter inom området
betänkande till kammaren
debatt
beslut i kammaren (eventuellt votering)
skickas till regeringen
trycks som ny lag i
"Svensk Författningssamling"
År: 1922
Fråga: Ska vi förbjuda försäljning av alkohol i Sverige?
Valresultat: Ja 49% Nej 51%
Genomförande: Det blev inget förbud, men rensoneringsregler
År: 1955
Fråga: Ska vi införa högertrafik?
Valresultat: Ja 15% Nej 83%
Genomförande: Det blev trots valresultatet högertrafik, som Olof Palme drev igenom
År: 1957
Fråga: Ska vi ha en allmän tilläggspension (ATP)?
Valresultat: Ja 46% Nej 50%
Genomförande: ATP genomfördes...
(en rösts övervikt i Riksdagen)
År: 1980
Fråga: Ska vi ha kvar kärnkraften?
Valresultat:

Genomförande: Inga nya verk ska byggas och avveckling före 2010...
1. AVVECKLNING I TAKT SOM ÄR MÖJLIG
2. PÅSKYNDAS AV SAMHÄLLET
3. SNABB AVVECKLING
1994 - Ska vi gå med i EU?
52%
47%
2003 - Ska vi införa EURO som valuta?
Ja 42% Nej 56%
Så stor var den...
Nää, så ungefär...
DEMOKRATI DIKTATUR
Alla människor är värda lika mycket
Makten utgår från folket
Alla som är myndiga får rösta
Allas röst väger lika mycket
Majoriteten bestämmer
Minoriteter får ej förtryckas
Alla har åsiktsfrihet
Alla har yttrandefrihet
Alla har rätt till information
Alla är lika inför lagen
Ingen får dömas godtyckligt
Mänskliga rättigheter erkänns inte
En ledare eller ett fåtal personer har all makt
Ingen/begränsad möjlighet att rösta
Godtyckligt valsystem/riggade val
Ledaren/minoritet bestämmer
Vissa folkgrupper erkänns inte/motarbetas
Åsikter registreras och kontrolleras
Kritik av styret är straffbelagt
Media och Internet censureras
Vad som är brottsligt avgörs av makthavare
Rättsapparat saknas/dömer godtyckligt
(Polis/militär/domstol behöver inga bevis för att misstänka, tortera, döma och avrätta)
OBS! Endast vägledande...
Regeringen styr Sverige genom att den
verkställer riksdagens beslut

och tar initiativ till lagändringar. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och cirka 340 statliga myndigheter (Polisen,Skatteverket, Migrationsverket m.fl.).

Regeringen fattar gemensamma beslut i alla regeringsärenden under de regeringssammanträden som äger rum varje vecka. Minst fem statsråd måste vara närvarande för att regeringen ska kunna fatta beslut. På så vis får alla
statsråd, eller ministrar som de ofta kallas
, möjlighet att påverka de beslut som regeringen fattar. Regeringen ansvarar tillsammans för alla regeringsbeslut.

Regeringskansliet är regeringens stab och
leds av statsministern
. Det innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef över myndigheten Regeringskansliet.

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de tio
departementen
och Förvaltningsavdelningen.
I varje departements ledning finns en eller flera ministrar
, varav en är departementschef. Varje minister har en stab av politiskt tillsatta tjänstemän, till exempel statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare. Totalt är antalet politiskt rekryterade i Regeringskansliet cirka 200, av Regeringskansliets omkring 4 500 medarbetare. Ungefär 600 arbetar utomlands.
Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
T.ex. Robinson, Big Brother
Hur funkar det amerikanska valsystemet?
USA har inte bara ett "vanligt" majoritetsvalsystem utan en rad olika regler som ska göra systemet mer rättvist - det gör att vi som svenskar uppfattar valprocessen som väldigt rörig...

Det finns flera olika politiska partier, men det är bara två som har ett bredare folkligt stöd.

Steg 1 - Olika delstater gör på olika sätt för att rösta fram delegater
Steg 2 - Republikanska delegater röstar sedan fram republikanernas presidentkandidat samtidigt som Demokraternas delegater röstar fram sin kandidat
Steg 3 - De utsedda presidentandidaterna kampanjar i de delstater de tycker är mest nödvändiga
Steg 4 - Presidentvalet avgörs i delstaterna och 538 elektorer utses
Steg 5 - Elektorerna samlas för att utse presidenten
Demokratiska problem?
Svårt för små partier...

Alla röster räknas inte...

Money rules...

Komplicerat system > valdeltagande...
(59% 2012, Sverige 85,8%)

Systemet är dock uppbyggt för att det ska vara svårt för en viss grupp att få för mycket makt!
(maktdelningsprincipen, elektorer m.m.)
Full transcript