Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Chương IIV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây

No description
by

Quang Nhựt

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Chương IIV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây

-Xây dựng tâm lí: tinh thần độc lập tự cường.
-Xây dựng luân lí: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.
-Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.
-Xây dựng chính trị: dân quyền.
-Xây dựng kinh tế.


Chương VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh & Quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới
a. Định nghĩa về văn hóa
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa
Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền văn hóa mới
Một là, văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng.
Trong quan hệ với chính trị xã
hội:

Tiến hành cách mạng chính trị ở Việt
Nam, thực chất là tiến hành cuộc giải phóng dân tộc để giành chính quyền, giải phóng chính trị, giải phóng xã hội, từ đó giải phóng văn hóa, mở đường cho văn hóa phát triển.

Trong quan hệ với kinh tế:

Người viết: "Văn hóa là một kiến trúc thượng tầng, nhưng cơ sở hạ tầng của xã hội của xã hội có kiến thiết rồi, văn hóa mới kiến thiết được và có đủ điều kiện phát triển được".

b) Quan điểm về tính chất của nền văn hóa
Hai là, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế.

a) Quan điểm về vị trí và vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội:

Một số hình ảnh về giải quyết nạn đói, nạn dốt của nước ta sau giải phóng.
Mặc dù có nhiều các diễn đạt khác nhau song nền văn hóa mới mà chúng ta xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bao hàm ba tính chất:

Tính dân tộc
Tính khoa học:
Được thể hiện ở tính hiện đại, tiên tiến, thuận với trào lưu tiến hóa của thời đại. Đòi hỏi phải đấu tranh chống lại những gì trái với khoa học, phản tiến bộ, phải truyền bá tư tưởng triết học mácxít, đấu tranh chống lại chủ nghĩa duy tâm, thần bí, mê tính dị đoan, phải biết gạn đục, khơi trong, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tính quần chúng:
Được thể hiện ở chỗ nền văn hóa ấy phải phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng nên.
Được biểu đạt bằng nhiều khái niệm như: đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc,…nhằm nhấn mạnh đến chiều sâu bản chất dân tộc giúp phân biệt, không nhằm lẫn với văn hóa của dân tộc khác.

Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh hướng con người đến chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân.

Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí
Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp.

c. Quan điểm về chức năng của văn hóa
Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa về văn hóa như sau:
Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm đáp ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn
3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa
Trong di sản bất hủ tư tưởng Hồ Chí Minh có 592 lần Người nhắc đến “giáo dục”, 159 lần nhắc đến “đào tạo”, 190 lần nhắc đến “trường học”, 99 lần nhắc đến “đại học”, 92 lần nhắc đến “trường họgiáo sư”, 81 lần nhắc đến “giáo viên”, 80 lần nhắc đến “thầy giáo”, 145 lần nhắc đến “sinh viên”, 225 lần nhắc đến “học sinh”, ngoài ra Người còn đề cấp đến tất cả các phạm trù “dạy học”, “dạy người”, “dạy chữ”, các cấp học “nhà trẻ”, “mẫu giáo”, “tiểu học”, “trung học”, “trung cấp”, “cấp I”, “cấp II”, “cấp III”, “cao đẳng”, “đại học”, “cao học”; các loại hình giáo dục và đào tạo “phổ thông”, “trung cấp chuyên nghiệp”, “dạy nghề”, “vừa học vừa làm”.

- Hồ Chí Minh phê phán gay gắt nền GD phong kiến và nề GD thực dân không phát triển con người, làm ngu dân...
- Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề GD, theo Người thì đây là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần xây dựng đất nước
a. Văn hóa - Giáo dục
b. Văn hóa - văn nghệ
Văn nghệ là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa, là đỉnh cao của đời sống tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. HCM không chỉ là người khai sinh ra nền văn nghệ cách mạng ở Việt Nam mà còn là một chiến sĩ tiên phong trong sáng tạo văn nghệ. Trong quá trình chỉ đạo xây dựng nền văn nghệ cách mạng, HCM đã đưa ra nhiều quan điểm lớn, tâm huyết cho nền văn nghệ nước nhà

Văn hóa – văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cách mạng.

Văn nghệ phải gắn liền với thực tiễn đời sống của nhân dân.
Phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước và dân tộc.

Ba quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa - văn nghệ
c. Văn hóa - đời sống
Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương rèn luyện đạo đức cách mạng, trung với Đảng, với nước, hiếu với dân; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; Lòng nhân ái bao la, trong sáng, thủy chung.
Thứ hai, phải xây dựng lối sống mới có lý tưởng, có đạo đức theo hướng văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại
Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng một phong cách khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, biết quý trọng thời gian, ít lòng ham muốn về vật chất, về chức - quyền - danh - lợi. Trong quan hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em thì cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị; giàu lòng yêu thương quý mến con người, trân trọng con người; đối với mình thì chặt chẽ, đối với người khác thì khoan dung, độ lượng.
Thông qua UNESCO nhân loại đã công nhận Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc vừa là nhà văn hóa kiệt xuất vào khoa họp lần thứ bao nhiêu?
a. 18 c. 24
b. 20 d. 28
Hồ Chủ tịch viết cuốn sách “ Đời sống mới“ vào thời gian nào?

a. 01/1946 c. 03/1947
b. 04/1946 d.08/1947
Năm 1941, mở đầu tác phẩm của mình Hồ Chủ tịch viết: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Đó là tác phẩm:

a. Đường Cách Mệnh
b. Bài ca du kích
c. Lịch sử nước ta
Hồ Chí Minh lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về văn hóa của mình khi nào?
A. 03/1943 B. 06/1943
C. 08/1943 D. 10/1943
Có mấy điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nên văn hóa dân tộc?
A. 5 B. 6
C. 7 D. 8
Hồ Chí Minh đến thăm trường sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An vào thời gian nào?
a. 08/12/1961
b. 09/12/1961
c. 10/12/1961
d. 11/12/1961
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban sắc lệnh thành lập nha bình dân học vụ từ ngày tháng năm nào?

"Nếu DT hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa TG sẽ phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được địa vị ngang với các nền văn hóa Thế giới" câu nói trên của Bác được trích từ đâu?
A. Hồ Chí Minh toàn tập
B. HCM - Niên biên tiểu sử
C. Báo cứu quốc
D. Báo Thanh niên
Bác viết: " Nay chúng ta đã giành được độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí... Phụ nữ càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới" Câu nói trên tích từ đâu?
A. Chống nạn thất học
B. Sắc lệnh thành lập nha bình dân học vụ
C. Sắc lệnh thiết lập hội đồng cố vấn học chính
A. 04/10/1945 B. 06/09/1945
C. 19/08/1945 D. 26/09/1945
ĐÁP ÁN: C. 24
ĐÁP ÁN: B. 09/12/1961
ĐÁP ÁN: C. 03/1947
ĐÁP ÁN: C. 08/1943
ĐÁP ÁN: C. Lịch sử nước ta
ĐÁP ÁN: A. 5
ĐÁP ÁN: C. Báo cứu quốc
ĐÁP ÁN: A. Chống nạn thất học
ĐÁP ÁN: B. 06/09/1945
Full transcript