Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 2013 оныны төлөвлөгөө

No description
by

Geo MA

on 22 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 2013 оныны төлөвлөгөө

2013 онд хийсэн ажлын тайлан
Геодези, зураг зүйн чиглэлээр
судалгаа хийсэн улс орнууд

Орон сууцны барилгын нарийвчилсан
судалгаа

Газрын төсөв боловсруулах программын ажлын даалгавар
Conclusion
2012 оны хот, тосгоны ерөхий
төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан авч нэгтгэн
Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн

Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын хэрэгжилт
Тайлан ирүүлсэн аймгууд
1. Төв
2. Дундговь
3. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар
4. Дархан-Уул
5. Сүхбаатар
6. Ховд
7. Дорноговь
8. Хөвсгөл
9. Өвөрхангай
10. Говьсүмбэр
11. Баян-Өлгий
12. Дорнод
13. Говь-Алтай
14. Булган
15. Архангай
16. Хэнтий

2012 оны “ Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ын тайланд хийсэн дүгнэлт, ололттой тал, цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлууд
1. Ололттой тал
1.1. Хот суурины барилга байгууламж,
инженерийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн
техникийн чадал, өгөгдөл, байршилтай
уялдуулан гудамж зам, орон сууцны хороолол, барилгын орчныг тохижуулах, цэцэрлэгжүүлэх, цаашдын хот, тосгоны төлөвлөлтийг хийх,
ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих боломж бүрдээд байна.


1.2. Ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт нь хот, суурины дэвсгэр газрыг тооцоо, судалгаатай зохистой ашиглах, барилга байгууламжийн газар олголт, техникийн нөхцлийн үндэслэл, бүрдэл, гүйцэтгэлийг хянах, зам талбай, шугам сүлжээний барилга байгууламжийг нэгтгэн уялдуулах, инженерийн хангамжийн эх үүсвэр, хүчин чадал, барилгажилтын дэс дарааллыг зөв тогтоох, барилгажилтыг архитектур төлөвлөлт, хот байгуулалтын талаас зохистой шийдвэрлэх, түүнчлэн газар доорхи байгууламжийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулахад чиглэгдэн шинэчлэн ажиллаж байна.
1.3. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний
жижүүрийн хөтлөлтөд:
a. 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай тухайн хот, суурин газрын байр зүйн зургийг жижүүрлэх;
b. Хот, суурин, дүүрэг, хорооллын хил хязгаарыг тодорхой болгох;
c. Барилгажсан дүүрэг хорооллын барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай, цэцэрлэгжилт, тохижилтийн ажлын; байнгын шуурхай хөтлөлтийг хийх;
d. Улсын чанартай геодезийн цэг тэмдэгтийн байрлалыг бүртгэх, тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлын тэмдэглэлийг хөтлөх, хамгаалалтанд актаар хүлээн авах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.

3.4. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт”-өөр аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн жил бүрийн хөгжлийг давуу болон сул талыг нь олж харах, хот төлөвлөлт, дэд бүтцийг жил жилээр дүгнэх боломж бүрдээд байна. Эдгээр ажлыг өргөжүүлснээр аймаг, сумдын хөгжлийг жил жилээр дүгнэх боломж бүрдэнэ.
2. Дутагдалтай тал
2.1. Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 402 дугаар тушаалаар “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”–ыг баталж улмаар аймаг, нийслэлийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газруудад мөрдүүлэн, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг тус газарт даалгасан. Гэсэн хэдий ч энэхүү ажил одоог хүртэл аймаг, нийслэлд жигдрээгүй байна.
2.2. Ирүүлсэн тайлангаас үзэхэд нийслэл болон хүн ам олноор төвлөрсөн аймгийн хэмжээнд жижүүрийн хөтлөлт өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу хөтлөөгдөөгүй байна. Учир нь “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан”-г хийхэд “Хот байгуулалт, газрын гадастр, геодези, гадна дулаан хангамж, цэвэр ус, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбоо, дохиолол” зэрэг салбар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд аймаг бүрийн “Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар” бүрдүүлэх боломгүй байна.
2.3. Жижүүрийн хөтлөлт хийж эхлэхэд хуучин баригдсан барилга байгууламжийн судалгаа, инженерийн шугам сүлжээний судалгаа, авто замын судалгаа, явган замын судалгаа, гэрэлтүүлэгийн судалгаа, цэцэрлэгжилтийн судалгаа, холбоо мэдээллийн суурин телефоны судалгаа, хөдөлгөөнт холбоо мэдээллийн судалгаа зэрэг ажлуудыг нэгтгэн мэдээллийн сангийн хүснэгт бүрдүүлэхэд хүн хүч дутагдалтай байна.

2.4. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт”-ийн тайланг хүлээн авах 2013 оны 3 дүгээр сарын 29-ны өдрийн №1/311 тоот, 2013 оны 4 дүгээр сарын 29-ны №1/436 тоот, 2013 оны 6 дугаар сарын 7-ны №1/603 тоот албан бичгүүдийг хүргүүлсэн ч тайланг ирүүлээгүй аймгууд олон байна. Мөн тайлан ирүүлсэн аймгийн тайлан шаардлага хангахгүй байна.
3. Цаашид хэрэгжүүлэх ажлууд
2.1. Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2010 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 402 дугаар тушаалаар “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”–ыг баталж улмаар аймаг, нийслэлийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газруудад мөрдүүлэн, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг тус газарт даалгасан. Гэсэн хэдий ч энэхүү ажил одоог хүртэл аймаг, нийслэлд жигдрээгүй байна.
2.2. Ирүүлсэн тайлангаас үзэхэд нийслэл болон хүн ам олноор төвлөрсөн аймгийн хэмжээнд жижүүрийн хөтлөлт өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу хөтлөөгдөөгүй байна. Учир нь “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлтийн тайлан”-г хийхэд “Хот байгуулалт, газрын гадастр, геодези, гадна дулаан хангамж, цэвэр ус, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбоо, дохиолол” зэрэг салбар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд аймаг бүрийн “Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар” бүрдүүлэх боломгүй байна.
2.1.1. Жижүүрийн хөтлөлт хийж эхлэхэд хуучин баригдсан барилга байгууламжийн судалгаа, инженерийн шугам сүлжээний судалгаа, авто замын судалгаа, явган замын судалгаа, гэрэлтүүлэгийн судалгаа, цэцэрлэгжилтийн судалгаа, холбоо мэдээллийн суурин телефоны судалгаа, хөдөлгөөнт холбоо мэдээллийн судалгаа зэрэг ажлуудыг нэгтгэн мэдээллийн сангийн хүснэгт бүрдүүлэхэд хүн хүч дутагдалтай байна.

2.1.2 “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт”-ийн тайланг хүлээн авах 2013 оны 3 дүгээр сарын 29-ны өдрийн №1/311 тоот, 2013 оны 4 дүгээр сарын 29-ны №1/436 тоот, 2013 оны 6 дугаар сарын 7-ны №1/603 тоот албан бичгүүдийг хүргүүлсэн ч тайланг ирүүлээгүй аймгууд олон байна. Мөн тайлан ирүүлсэн аймгийн тайлан шаардлага хангахгүй байна.
1.
Бүгд найрамдах хятад ард улс
2.
ОХУ
3.
Япон улс
4.
Өмнөд солонгос
5.
Иран
6. Австрали
7. Америк
Газрын бодлогын баримт бичиг
боловсруулах

Суурь судалгаа мониторингийн
чиглэлээр судалгаа хийсэн улс орнууд
1. ОХУ
2. Беларус
Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр судалгаа
хийсэн улс орнууд
1. НҮБ
Кадастрын чиглэлээр судалгаа
хийсэн улс орнууд
1. Бүгд найрамдах хятад ард улс
2. Герман
3. Америк
4. Энэтхэг
5. Дани
Орон зай мэдээллийн технологийн чиглэлээр судалгаа хийсэн улс орнууд
1. Өмнөд Солонгос
2. Авсрали
3. Америк
4. Европын холбоо
5. Энэтхэг
Газрын тухай хууль, эрх зүйн чиглэлээр
судалгаа хийсэн улс оронууд
1. ОХУ

2. Казгастан

3. Австрали

4. Герман
Судалгаанд хамрагдсан аймаг, нийслэлийн дүүргүүд
Орон сууцыг 2013 онд худалдан
борлуулж байгаа үнэ
2005-2014 онд ашиглалтад орсон болон төлөвлөгдсөн орон сууцны хүчин чадал
Худалдан борлуулж байгаа орон сууцны
үнэ /мян.төг/ дүүргүүдээр
2013-2014 онуудад Улаанбаатар хотын хэмжээнд төлөвлөгдсөн орон сууцны барилгын хүчин чадал / дүүрэг айлын тоогоор/
2013-2014 онд баригдах орон сууцны барилгын хүчин чадал /аймаг, нийслэлээр/ 67481
Газрын салбарын төсвийн зорилго

Газрын салбарын төсөв, тооцоо хийх хэрэгжүүлэх гэж буй иргэн ба төр захиргааны байгууллагын газрын салбарын төсөв боловсруулах мэргэжилтэн, албан хаагчдад газрын төсөв боловсруулахад нь техникийн удирдамж болох, түүнчлэн төсвийг хянахад тухайн төлөвлөгөө техникийн хувьд тохиромжтой эсэхийг үнэлж дүгнэх жишиг болох юм.

Газрын салбарын төсвийн ач холбогдол

Газрын салбарын төсөв гэж Монгол улсын газрын харилцааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн болон хуулийн этгээдэд Газрын тоо хэмжээ, үйлчилгээний хөлс, тоног төхөөрөмжийг сайд, болон бусад эрх бүхий этгээдээр батлуулсан дүрэм, журам, зааврын дагуу тооцон төсөв, тооцоо гаргахыг хэлнэ.

Газрын салбарын төсвийн төлөвлөгөөг
боловсруулах дараалал
Төсөвт тавигдах шаардлагыг нэгтгэх

Доорх мэдээллийг эмхтгэх, боловсруулах шаардлагатай.
Геодези, зураг зүйн ажлын норм дүрмийг боловсронгуй болгох
Газрын суурь судалгааны ажлын норм дүрэм боловсруулах
Газар зохион байгуулалтын ажлын норм дүрэм боловсруулах
Газрын кадастрын ажлын норм дүрэм боловсруулах
Газрын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн ажлын норм дүрэм боловсруулах
Газрын салбарын цалингийн зардлын жишиг үнийн жагсаалт боловсруулж Сайдаар батлуулах.
Газрын салбарын тээврийн зардлын жишиг үнийн жагсаалт боловсруулж Сайдаар батлуулах.
Full transcript