Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Особливості обліку видавничої діяльності

No description
by

tanya dvoynisyk

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Особливості обліку видавничої діяльності

Облік видавничої діяльності має особливості у різних суб' єктіввидавничої діяльності: у видавництва, виробника та у розповсюджува-ча видавничої продукції.
Мають місце специфічні витрати: авторський гонорар, ціна паперуна певне видання, реклама, витрати на поліграфічні роботи, на підготовкуоригінал-макету тощо. Витрати у видавництва і друкарні є різними.
Прибуток визначається за кожним виданням, і облік витрат ви-робництва ведеться в розрізі окремих видань на відповідних субрахун-ках рахунку 23.
Для видавничої діяльності характерними є такі ділянки обліку,як облік браку, давальницької сировини, зворотних відходів.

До 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв,видавничих організацій та підприємств поліграфії, отриманий від ви-давничої діяльності, діяльності з виготовлення і розповсюдження кни-жкової продукції, виробленої в Україні, крім видань рекламного таеротичного характеру. При цьому прибуток, отриманий від наданнярекламних послуг, оподатковується на загальних підставах.
Платники податку ведуть окремий облік валових доходів та вало-вих витрат, отриманих від видавничої діяльності, діяльності з виготов-лення і розповсюдження книжкової продукції. У розрахунку приросту(убутку) балансової вартості купованих товарів, матеріалів, сировини,продукції і напівфабрикатів не бере участь балансова вартість матеріа-лів, які використовуються для отримання пільгових доходів.

Сферу видавничої діяльності регулює Книжкова палата України.
Підприємства видавничої діяльності можуть мати різні організаційно-правові форми, передбачені законодавством.
Видавництва, які утворюються шляхом приватизації книжкових, газетно-журнальних видавництв, підприємств поліграфії і книгорозповсюдження агальнодержавного призначення, повинні дотримуватись таких вимог:
- 51 % акцій залишається у держави;
- 25 % акцій передаються акціонерним поліграфічним і книготорговим підприємствам;
- 24 % акцій передаються юридичним особам-видавцям, які випускають продукцію на даному поліграфічному підприємстві чи розповсюджують її через дане підприємство оптового книгорозповсюджувача. Пакети акцій між ними розповсюджуються пропорційно до обсягів друкованої чи розповсюджуваної продукції.
Особливості обліку видавничої діяльності
Видавнича справа - сфера суспільних відносин, яка охоплює організаційно-творчу і виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції
Згідно із КВЕД видавнича діяльність належить до секції D, підсекції DE, класу 22.
Складові частини видавничої справи:
- видавнича діяльність - сукупність заходів, спрямованих на підготовку і випуск видавничої продукції у світ;
- виробництво видавничої продукції - процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними або іншими технічними засобами;
- розповсюдження видавничої продукції - доведення видавничої продукції до споживача через торговельну мережу або іншими способами.
Суб'єкти видавничої діяльності, крім видавців і розповсюджувачівдрукованих засобів масової інформації, реєструються в Державномуреєстрі України видавців, виробників і розповсюджувачів видавничоїпродукції зі сплатою реєстраційного збору у розмірі 25 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян. Звільняється від реєстрації ді-яльність у видавничій справі:
органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
підприємств, організацій, наукових закладів, установ, творчихспілок, інших юридичних осіб — для випуску і безоплатного розпо-всюдження інформаційних, бібліографічних, реферативних, рекламнихвидань, видань, які містять нормативні акти з виробничо-практичнихпитань, службових та методологічних матеріалів.

Видавнича продукція характеризується такими параметрами: обсягвидання, формат, тираж, художньо-технічне оформлення, розмір винагоро-ди авторам основного тексту, перекладачам, верстальникам, художникам.
Працівники друкарні мають пільги за працю у важких і шкідли-вих умовах (додаткова відпустка, компенсації, робочий тиждень не бі-льше 36 годин, достроковий вихід на пенсію, право на пільгову пенсію) відповідно до нормативних актів
Специфічні рахунки:
206 — для обліку давальницької сировини;
209 — для обліку зворотних відходів;
«Матеріали, прийняті для переробки»;
«Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Ми розглянули пільги і особливості в оподаткуванні видавництв і засобів друкованої масової інформації. Тепер розглянемо, як ці пільги відображаються в документах.
Щоб мати можливість користуватися пільгами, слід довести, що підприємство належить до пільгової категорії платників податку. Про це свідчать насамперед установчі та реєстраційні документи. Наприклад, ст. 12 Закону №318 передбачає, що суб’єкти видавничої справи підлягають внесенню до держреєстру в порядку, встановленому КМУ у Постанові №1540. Відповідно до неї, без внесення до держреєстру діяльність у видавничій справі здійснюється лише:
1) органами законодавчої, виконавчої, судової влади — для випуску у світ офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
2) підприємствами, організаціями, навчальними закладами, науковими установами, творчими спілками, іншими юридичними особами — для випуску у світ і безоплатного розповсюдження інформаційних, бібліографічних, реферативних, рекламних видань, видань, що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань, службових та методичних матеріалів, документації для потреб статутної діяльності їх видавця, а також матеріалів на правах рукопису, що розмножені за допомогою технічних засобів.

Наявність пільг в оподаткуванні вимагає від осіб, які ними скористались, подання специфічного виду звітності — Звіту про суму пільг в оподаткуванні. Типову форму цього звіту №1-ПП затверджено наказом ДПАУ і Держкомстату від 23.07.2004 р. №419/453. Цей звіт належить до квартальної податкової звітності, а отже, подається за місцем реєстрації платника податків протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому використовувалася податкова пільга. Сам звіт є невеличким за розміром, але його заповнення в деяких випадках потребує аналізу всієї госпдіяльності платника податку.
Типовою ситуацією для видавництв є повернення непроданого тиражу. Наприклад, видавництво передало в реалізацію частину тиражу для розповсюдження у роздріб. Ця операція, як і будь-яке повернення товару, оформляється накладною на повернення товару або актом приймання-передачі від покупця (реалізатора) до видавництва. Відтак видавництво може провести низку операцій щодо повернутого тиражу:
1) уцінити цю продукцію до мінімальної ціни реалізації. При цьому слід користуватися Положенням про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей1. Втрати, пов’язані із уцінкою, списуються в бухобліку на субрахунок 946 «Втрати від знесення запасів»;
2) якщо реалізувати друковану продукцію за призначенням неможливо, видавництво здає її у макулатуру, що підтверджується довідкою про здану вагу від приймальної організації. Перед цим продукцію слід списати. Така продукція відображається у кореспонденції із субрахунком 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Підставою для такого списання буде акт списання запасів за ф. № з-2, встановленою наказом Держказначейства України від 18.12.2000 р. №130. Наслідком такого списання буде та сама макулатура, яку слід оприбуткувати на рахунку 209 «Інші матеріали» за ціною приймання у заготівельників.

Дякуємо за увагу
Full transcript