Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pasākumu plāns augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un konkurētspējas celšanai

No description
by

Reformas izglītībā

on 24 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pasākumu plāns augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un konkurētspējas celšanai

Pasākumu plāns augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un konkurētspējas celšanai Mērķis: pasaules salīdzinājumā kvalitatīva augstākā izglītība, savienota ar augstas raudzes zinātni efektīvi pārvaldītās institūcijās ar konsolidētiem resursiem. - vismaz viena Latvijas augstskola starp Eiropas 100 labākajām un vismaz 3 augstskolas starp pasaules 500 labākajām,

- nozīmīgs progress Eiropas inovāciju tabulā (innovation scoreboard), patentu un citējamības rādītājos,

- kopējā finansējuma pieaugums līdz ES vidējiem rādītājiem, lielākais pieaugums no privātā sektora,

- intelektuālo resursu aizplūdes/ pieplūdes pozitīvs saldo,

- spēcīgs signāls investoriem par pozitīvām izmaiņām un kvalitatīvu ekonomiskās aktivitātes vidi. Rezultatīvie rādītāji Pasākumi Mērķis: Augstākās izglītības kvalitātes celšana 1. Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu maiņa Stingrāka akreditācijas kārtība:
Tiek noteikti izmērāmi kritēriji un metodika;
Līdzsvarots komisijas sastāvs, iekļauj vairāk darba devēju;
Caurspīdīga ekspertu atlase (pēc atbilstības kritēriju novērtēšanas izmantos nejaušības izvēles principu).

Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2013.
Rezultatīvie rādītāji: nodrošināta kvalitatīva studiju virzienu īstenošana tajās augstākās izglītības institūcijās, kam ir atbilstoša kapacitāte un kvalitāte, kā arī novērsta studiju programmu sadrumstalotība. Mērķis: Efektīvs menedžments, elastīga pielāgošanās vides izmaiņām 2. Augstskolu pārvaldības modeļa maiņa Jaunas pārvaldības struktūras ieviešana:
Augstskolu padomes (ar 2/3 ārēju locekļu) kompetence: stratēģija, budžets, rektora vēlēšanas.
Studiju kvalitātes padomes kompetence: akadēmiska darba pārvadīšana, programmu vērtēšana, pašnovērtējumu organizēšana.
Pētniecības kvalitātes padomes kompetence: vērtēt pētījumu virzienus un pētniecības rezultātus.

Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2013.
Rezultatīvie rādītāji: grozīts Augstskolu likums, ieviests pārvaldības un likumdošanas modelis augstākajā izglītībā Mērķis: Starptautiska konkurētspēja un attīstība 3. Augstskolu internacionalizācija Vienkāršot studējošo un akadēmiskā personāla piesaisti no ārvalstīm, t.sk. no ārpus Eiropas Savienības valstīm.
Izstrādāt un ieviest starptautiska līmeņa kvalitātes kritērijus akadēmiskā personāla izaugsmei un ievēlēšanai amatā.
Atļautas studiju programmas visās ES valodās.

Rezultatīvie rādītāji: ārvalstu studentu īpatsvars kopējā studējošo skaitā – 10 %, akadēmiskā personāla īpatsvars no ārvalstīm – 5 %, intelektuālo resursu aizplūdes/ pieplūdes pozitīvs saldo.
Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2014. Mērķis: Efektīva resursu izmantošana, publiskā finansējuma cieša sasaiste ar kvalitāti 4. Augstākās izglītības sektora konsolidācija Struktūrfondu un valsts budžeta programmēšana:
1) atbalsts tikai kvalitatīviem un konsolidētiem/ uz apvienošanos vērstiem projektiem,
2) atbalsts projektiem ar gudru specializāciju reģionālā griezumā,
3) kvalitatīvu studiju piedāvājums principiāli jaunām studējošo grupām (izglītības eksports, tālākizglītība).
Atbalsta funkciju apvienošana.

Rezultatīvie rādītāji: valsts dibināto augstskolu un koledžu skaita samazināšana uz pusi.
Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2014. Mērķis: Pasaules līmeņa konkurētspēja, akadēmiska izcilība 5. Zinātnisku institūciju izvērtējums konkurētspējas celšanai Veikt zinātnisko institūciju starptautisku izvērtēšanu un turpmāk piešķirt valsts budžeta līdzekļus tikai konkurētspējīgām valsts zinātniskajām institūcijām, konsolidējot vai integrējot nekonkurētspējīgās zinātniskās institūcijas. Paaugstināt zinātnisko institūciju dibināšanas kritērijus reģistrēšanai Zinātnisko institūciju reģistrā.
Zinātne un pētniecība – universitātēs un reģionu augstskolās.

Rezultatīvie rādītāji: 136 zinātnisko institūciju starptautiska izvērtēšana
Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2014. Mērķis: Iespēju vienlīdzība, nodrošināta visiem pieejama augstākā izglītība; 6. Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Izstrādāt un ieviest jaunu augstākās izglītības finansējuma modeli, pamatojoties uz detalizēti veikto analīzi un starptautiskā līmeņa ekspertu vērtējumiem.

Rezultatīvie rādītāji: Izstrādāts un ieviests principiāli jauns finansēšanas modelis, kas nodrošina visiem pieejamu augstāko izglītību.
Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2014. Mērķis: Akadēmiska izcilība un inovācijas 7. Doktorantu un jauno zinātnieku atbalsts Pakāpeniski pāriet uz pilnīgu doktorantūras studiju finansējumu no valsts budžeta, ik gadu palielinot valsts budžeta finansēto doktorantūras studentu īpatsvaru.
Atbalstīt maģistru un doktoru sagatavošanu, nodrošinot ES fondu izmantošanas ilgtermiņa pēctecību.
Atbalstīt pēcdoktorantūras pētniecību, jaunu zinātnisko grupu izveidi un papildu cilvēkresursu piesaisti, lai veicinātu Nacionālajā Reformu programmā noteikto un ES 2020 mērķu izpildi.

Rezultatīvie rādītāji: valsts budžeta finansēto doktorantūras studentu īpatsvars 2013.gadā–2014.gadā – 80 %, 2014.gadā – 100 %.
Īstenošanas gala termiņš: 01.09.2014. Mērķis: veicināt pētniecības ražīgumu jeb pētniecības rezultātu komercializāciju 8. Augstskolu uzņēmējdarbības veicināšana Uzņēmumu un zinātnieku ilgtermiņa sadarbības platformas izveide.
Pētniecības infrastruktūras pilnveide, atbalstot kopīgu pētījumu veikšanu, sekmējot tehnoloģiju pārnesi.
Atbalsts kompetences centriem/ tehnoloģiju pārneses kontaktpunktiem.

Rezultatīvie rādītāji: Inovācijas likuma izstrāde
Īstenošanas beigu termiņš: 01.09.2014. Akreditācijas noteikumu pieņemšana.

Studiju programmu izvērtēšanas rezultātu izmantošana budžeta finansējuma sadalē.

Zinātnes budžeta sasaiste ar kvalitātes rādītājiem.

Augstskolu likuma izmaiņas.

Zinātnisko institūciju starptautiskās izvērtēšanas rezultāti.

Detalizēti izstrādāts un aprēķinos balstīts augstākās izglītības finansēšanas modeļa piedāvājums. Tuvākie soļi 2012./2013. mācību gadā LR Izglītības un zinātnes ministrija, 2012
Full transcript