Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Om Risk och Riskhantering

No description
by

Linus Lexell

on 14 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Om Risk och Riskhantering

Kort historik
500 miljoner år
p= jätteliten
- 4,5 miljarder år
500 miljoner år
3 500 miljoner år
XCIX
VIII
???
?
Risk
[ris:k]
risk [ris:k]
〈risken, risker, riskerna〉
"möjlighet att något går illa"
"möjlighet till negativ utveckling eller att en negativ händelse inträffar"
"kombination av sannolikheten för förekomst av skada och svårighetsgraden hos denna skada"
"sannolikheten av att förlora kapital"
"den sammanvägda bedömningen av sannolikheten för att en skadehändelse skall bli verklighet och de konsekvenser händelsen kan få"
"sannolikheten för möjlig skadlig inverkan och konsekvenser därav"
"en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan leda till"
"uttryck av fara som oönskade händelser kan ha för människor, egendom och miljö"
"Risk är ett mått på de skadliga konsekvenserna av en framtida händelse"
"en kombination av sannolikhet för att skada ska inträffa och allvarlighetsgraden hos denna skada"
Risk är svaret på frågorna:
−Vad kan hända?
−Hur sannolikt är det?
−Vad blir konsekvenserna?
"en fara"
4
Risk betecknar något
oönskat
risk markerar
avsaknad av kunskap
Att ha kunskap om en risk, är att ha
kunskap om vad det är vi inte vet
en
oönskad händelse
som kan inträffa,
men som inte med säkerhet kommer att göra det.
orsaken
till oönskade händelser som kan komma att inträffa,
inte den oönskade händelsen i sig
sannolikheten
för en oönskad händelse
risk som ett
statistiskt väntevärde
?
!
LSO 2:3: "Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till
risken
för brand eller konsekvenserna av brand..."
LSO 2:4: "Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera
riskerna
för sådana olyckor..."
LSO 3:3: "I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de
risker
för olyckor som finns i kommunen..."
LSO 3:9: "Behövs bevakning med hänsyn till
risken
för nya olyckor..."
LSO 4:1: "...efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig
risk
för dennes hälsa."
LSO 2:1: "Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig
risk
för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp
."
LBE: "...tillfredsställande utredning om
riskerna
för olyckor och skador på liv...", "...med hänsyn till brand- och explosions
risken
samt konsekvenserna av en brand eller en explosion", "...om
risken
för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explosion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning".
SEVESO: "En verksamhetsutövare skall förebygga
riskerna
för allvarliga kemikalieolyckor", "...en identifiering och analys av olycks
risker
", "...personer som löper
risk
att påverkas...".
AFS 2007:7: Arbetsgivaren ska genomföra riskbedömning. Denne ska ha nödvändig
kunskap om
1.
risk
bedömningsmetoder och
2.
riskerna
inom räddningstjänstens hela insatsområde.
PBL: "Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till...
5.
risken
för olyckor, översvämning och erosion."

"...
risken
för olycksfall begränsas"
MB: "...om verksamheten medför
risk
för betydande
föroreningar eller andra betydande olägenheter
för människors hälsa eller miljön"
,

"...utvärdering av ett ämnes
risk
för människors hälsa eller miljön..."
RESPEKT
TYDLIGHET
Riskhantering
Om risk, riskhantering och mänsklighetens undergång
1 min 17 s
SYSTEM/SAMMANHANG
"MÅL"
Vad kan hända?
Hur sannolikt är det och vilka konsekvenser kan det få?
Vilka
risker
är acceptabla, och vilka är det inte?
Vad kan vi göra åt dem/vilka är våra beslutsalternativ?
Vad
ska
vi göra åt dem?
Beslut!
Gör det då!
Riskanalys
Riskbedömning
Riskutredning
pssst! ...vad hände då?
Kan vi lära oss något av det?
Mänsklighetens undergång
Riskbild
Riskinventering
m.m.
“… a process, effected by an entity's board of directors, management
and other personnel, applied in strategy setting and across the
enterprise, designed to identify potential events that may affect the
entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.”
“Management of the effects of uncertainty on Enterprise objectives”
"...samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk."
"systematisk användning av policy, rutiner och metoder för att analysera, utvärdera, kontrollera och övervaka risker"
"Riskhantering innebär riskanalys och riskåtgärder för att begränsa inverkan från oönskade händelser på verksamheten."
Vad kan hända?
...som kan påverka möjligheten att nå vårt mål negativt
system
mål
System?
Mål?
Vad kan hända?
KRIG
atombomb
atomvinter
istid
vulkanutbrott
Ekonomisk kollaps
Ohållbar expansion
"Peak oil"
"Peak xxxx"
Försämrad livskvalitet
Dricksvattenbrist
Jordbävning
"Off"
PANDEMI
Mutation
matbrist
OSÄKERHETER
Hur sannolikt är det och vilka konsekvenser kan det få?
OSÄKERHETER
X
2
Dataanalys/statistik
Expertbedömningar
Prognoser
Beräkningsmodeller
Hur sannolikt är det och vilka konsekvenser kan det få?
Tester
...
19%
1 av 7
Vilka risker är acceptabla och vilka är det inte?
Ambitionsnivå
Demokrati
Etik & moral
Inte bara sannolikhet (?)!
Inte bara konsekvens(?)!
Inte bara väntevärden!
Hur stor är risken?
Vem får bära risken - vem drar nytta av den?
Är risken i proportion med nyttan detsamma medför?
Kan risken elimineras med rimliga medel?
Kan konsekvenserna accepteras om det bara händer ytterst sällan?
Vad har personerna som utsätts för risken för förmåga att hantera den själva?
Är risken "valfri" eller påtvingad?
...
Riskutsatta
Riskgynnade
Beslutsfattare
Är risken acceptabel?
Ambitionsnivå
Riskutsatta
Riskgynnade
Beslutsfattare
Är risker i proportion med nyttor?

Kan risken elimineras med rimliga medel?

Kan konsekvenserna accepteras om det bara händer ytterst sällan?
"Politik"
innan år 2100
Beslutsalernativ
BESLUT
OSÄKERHETER
OSÄKERHETER
OSÄKERHETER
?
RISK
OSÄKERHET
RH
OSH
Osäkerhet
Beslutssituation
Beslutssituation
KUNSKAP om vad vi vet
KUNSKAP om vad vi inte vet
Osäkerhet
Risk
Osäkerhet
Kunskap
(Säkerhet)
Risk
Beslut
Systematisk riskhantering innebär att befintlig
kunskap struktureras
och att
kunskapsluckor
kan
identifieras
. Detta gör att hanteringen kan
granskas
och
ifrågasättas,
och bäddar således för
kunskapstillväxt.
Osäkerheter och värderingar görs
tydliga,
vilket underlättar
kommunikation.
Ett
systematiskt angreppssätt
är en förutsättning för den
demokratiska process
som hantering av risker utgör i samhället.
Full transcript