Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Individuell uppgift Tema/bedömning

Individuell uppgift Tema/bedömning
by

Emelie Nilsson

on 2 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Individuell uppgift Tema/bedömning

tema om människokroppen Vem ska lära? Kunskapsinnehåll Varför är detta kunskapsinnehåll
relevant för målgruppen? Vilka kompetenser ska eleverna utveckla? Varför? Material Metod Undervisningssituationer som främjar elevernas lärande Mål Bedömning Litteratur E
M
E
L
I
E

N
I
L
S
S
O
N

T6 Klass 5 (11-12 år) Tematisk undervisning
Experiment
Gruppövningar Engelska Svenska Bild
Samarbetsförmåga
Utveckla handlingskompetens gällande val som rör den egna hälsan och miljön
Tankekartor
Experiment
Organdocka
Skelett
Filmer
Kreativt bildmaterial
Internet
Litteratur
En sjuksköterska

Eleverna i denna klass behöver öva på samarbete då de arbetar mycket individuellt
Eleverna är på väg in i vuxenvärlden och behöver utveckla en handlingskompetens för kommande val Matematik
Formativ bedömning
Feedback
Tydlighet
Utvärdering
Självbedömning


Litteratur Tematisk undervisning av Jan Nilsson Olika ämnen integreras till en helhet
Olika färdigheter, tex. läsa och skriva övas i funktionella sammanhang
Undervisningen har en koppling till elevernas vardagserfarenheter Våga språnget
av Harlen m.fl. Diskussion samt ritande av bilder innan ett projekt sporrar eleverna att ta reda på hur det ligger till
Viktigt att läraren ställer konstruktiva frågor som uppmanar till utforskaning och problemlösning Sociokulturellt lärande Konstruktivistiskt lärande Styrdokumenetn Lpo94

"Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön" Kursplanen i biologi

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven:

utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion,
utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen,
utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter.
Kursplanen i geografi:

Skolan skall i sin undervisning i geografi sträva efter att eleven:

-utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande,
Lpo94

Mål att uppnå i grundskolan:

"Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön" Eleverna är på väg in i tonåren och behöver kunskap för att kunna göra val som rör deras egen hälsa.
känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion,
ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död,
ha inblick i beroendeframkallande medels inverkan på hälsan,
ha inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor.

Jag har märkt ett stort intresse i klassen gällande bl.a rökning och alkohol. Varför just detta material? Eleverna arbetar vanligtvis mycket med färdigtryckta läromedel
Konkret material är viktigt i lärandet
Tankekartor kan skapas tillsammans i klassen genom gemensamma diskussioner där eleverna lär av varandra
genom experiment aktiveras flera sinnen
Organdockan kan användas både av läraren och av elverna Idrott Biologi Planering
Gemensam tankekarta arbetas fram kring vad männiksan behöver för att leva och må bra. Koppling till hur det ser ut i övriga världen - har vi samma kriterier?
Eleverna får indviduellt rita bilder på hur de tror att kroppen ser ut under huden
Målen för temat diskuteras tillsammans i klassen och görs tydliga för samtliga elever.
Arbete med skelettet, musklerna, nervsystemet, blodet, andning, huden, njurarna, tänderna, sinnena samt matsmältningen. Detta sker genom olika experiment, övningar, filmvisning och läsning.
Eleverna tillverkar under tiden en bok där de sammanfattar arbetsområdena i text och bild. Detta sker i par.
Läraren utför under arbetets gång formativ bedömning genom samtal och feedback tillsammans med eleverna
Gemensamt i klassen tillverkas en skulptur av en människokropp där organen tillverkas efter hand som vi arbetar med dem.
En sjuksköterska kommer till skolan och lär elverna om första hjälpen, elverna får öva på en docka.
Tillsammans diskuteras ohälsa och hur vi påverkas av olika preparat samt ohälsosam kost.
Temat avslutat med att eleverna får göra en ny bild av hur kroppen ser ut utan hud, den första bilden delas ut och eleverna får själva utvärdera sitt lärande under temat utefter bilden. Läraren samtalar indviduellt med varje elev och ger feedback.
De alster som producerats under temat ställs ut i form av en utställning på skolan för föräldrar och andra elever.
Tillsammans utvärderas temat. Vad som var bra, dåligt osv. Elverna får indviduellt utvärdera sin egna arbetsinsats.
Lärande bedömning av Anders Jönsson Undervisningsmål Eleverna ska efter avslutat tema:

Kunna namnge kroppens stora inre organ och veta dess funktion
Förstå blodomloppet
Känna till skelettets uppbyggnad och funktion
Kunna förstå betydelsen av kost samt kunna diskutera kostens inverkan på hälsan
Känna till rökningens och alkoholens påverkan på kroppen
Känna till vad som händer i puberteten
Öva första hjälpen på en docka

Såhär ska eleven visa att han/hon har uppnåt målen Tillverka en bok om kroppen där eleven sammanställer texter och bilder om de olika momenten.
Vara med och tillverka en modell av människokroppen.
Delta aktivt i övningar och experiment.
Kunna samarbeta i par samt större grupp.
Delta aktivt i diskussioner.
I bild och text ha förklarat kostcirkeln och tillverkat en tallriksmodell. Tack och hej!
Full transcript