Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

MONTSE COROMINAS IGLESIAS

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

DECÀLEG PREHOSITALARI AMV
ACCIDENT VÍCTIMES MÚLTIPLES
RESPOSTA A UN AMV
DECÀLEG ACTUACIÓ PREHOSPITALÀTIA
Presentació de manera brusca i violenta d'un número indeterminat de víctimes.

Emergència limitada

Característiques:
-Evacuacions salvatges
-confusió
-Incoordinació
-Desorganització
-Recursos limitats
-tensió ambiental
-condicions meterologiques
-Disposar dels equips de resposta immediata entrenats
-Coordinació entre els sereveis sanitaris, de l'ordre i els de salvament
-Desplegament sobre el terreny d'estructures sanitàries.
-Inici assistència precoç in situ
-Evacuació racional i ordenada de tots els sinitrats.
1.ALERTA
2.ALARMA
3.APROXIMACIÓ
4.CONTROL
5.CLASSIFICACIÓ
6.svB
7.SVA
8.ESTABILITZACIÓ
9.TRANSPORT
10.TRANSFERÈNCIA
ACCIDENT VÍCTIMES MÚLTIPLES
Resposta adecuada en un AMV:

-Disposar dels equips de resposta immediata entrenats
-Coordinació entre els serveis sanitaris, de l'ordre i els de salvament.
-Desplegament sobre el terreny de les estructures sanitàries
-Inici de l'assistència precoç in situ
-Evacuació racional i ordenada de tots els sinistrats
CAOS
.1-ALERTA
"en espera i listos"
-Inclou:

-accés viable al sistema d'emergències per par de l'ususari mitjançant una línia telefonica directe de fàcil memorització (tres xifres 112).

-recepció assegurada del missatge durant les 24h del dia, en una central dotada de sistemes. alambric i inalàmbrics i uns operadors entrenats.

-analsisi de la demanda per part de l'operador d'acord a una sistemàtica prèviament establerta amb l'objectiu de confirmar,seleccionar i evaluar la magnitud del problema.

-disponibilitat dels equipaments i vehicles suficients amb la tecnologia necessaria.

-disponibilitat de professionals i habilitats tècniques adequades.

-protocolització actituts.

-existència de plasn prestablerts per fer front a diferents situacions d'emergència.

-entrenament i formació contínua.
2 ALARMA
En aquesta fase es posa en marxa el sistema d'emergència
-Analisis i tractament de la trucada
-Activació dels recurs i deplaçament de l'equip i material d'intervenció.
-Activació dels altres serveis de recolsament necessaris

Procediment de recollida de dades:
-qui truca?
-des d'on? des de quin número de telefon?
-que està succeïnt?
-a quin lloc exactament?
-si és en una autovia: confirmar direcció i punt km (PK),núm de víctimes
-hi ha altres perills assossiats (vehicles encesos,cables..)
-hi ha nens implicats?
-la via: ha quedat interrumpuda
-el vehicle i el lloc són segurs?
-han avisat a altres autoritats?
-podem tornar a contactar amb vostè si fa falta?
3Aproximació
-Accés al lloc del sinistre
-A l'arribada:
-evaluació de l'entorn: riscs i rutes d'accés
-mesures de protecció passiva (alarmes --acústiques/uniformitat reflectant/cascos)
-mesures de protecció activa (mantenir -distancies de seguretat7 desconexió de circuits elèctrics, prevenció explosions, incendis, esllevissades...)
-Garantir la seguretat de:
-equips
-víctimes
-altres vehícles
5.CLASSIFICACIÓ
-Triatge:
-TB (triatge bàsic) (START)
-TA(triatge avançat)(META)

-Adapta les possibilitats assistencials a les necessitats
-Prioritat d'actuació, estabilització amb tècniques de suport necessari i moment ideal per a evaquació.
-Elements que intervenen en el triatge
-núm de lesionats
-gravetat i edats
-distancia i nivell dels hospitals
-recursos sanitaris de la zona
-mitjans de transport disponibles
-assistència precoç
- determinar el grau d'urgència
-documentar el núm de pacients
-controlar el fluxe de víctimes
-salvar el major núm de vides
-fer un bon ús dels recursos disponibles
objectius:
6 SVB
Conjunt de tècniques que tenen per objectiu substituir, restablir i estabilitzar les funcions respiratòries i cardiovasculars.
Comprèn el conjunt de maniobres que fan possible la supervivència del pacient, evitant afegir noves lesions.
Les maniobres de suport vital bàsic pretenen restablir una respiració i circulació eficaç.
Procediment sistematizat inclou:
Mantenir via aèria permeable:
-maniobra front-mentó,
-maniobra de tracció mandibular,
-extracció de cossos estranys,
-aspiració de secrecions
-col.locació tub de mayo
-immobilització cervical
Assegurar ventilació adequada. tècnica fer ambú
Assegurar una circulació eficaç:
-massatge cardíac extern si és precís
-compressió directe als punts que sagnen
-posicicó de tredelemburg
-immobilització i alineació dels focus de fractura.
7 SVA
Suport vital avançat presegueix tb el restabliment de les funcions pulmonars i cardíaques i la seva estabilització.
Compren les següents mesures:
-Maneig via aèria: cànul.la orofaríngea, IOT o traqueotomia
-Control cervical: excepte en ferides penetrants al coll
-Maneig respiratori: tractar ferides penetrants de tòrax amb distrés respiratori i decompressió.
-Hemorragies: compressió externa o chitoflex
-Infusió STP
-Inspecció i embenat de ferides
-Analgesia
- Antibiòtics previs a evaquació
-Immobilització de les fractures
8.ESTABILITZACIÓ
Conjunt protocolitzat d'actuacions que s'apliquen sobre el pacient crític a fi de mantenir les seves funcions vitals i deixar el pacient per fer un trasnport en òptimes condicions fins al centre útil.
Els objectius:

-aïllament definitiu de la via aèria
-control circulatori
-immobilització adequadaa vegades la estabilització prehospitalaria NO és possbile: Trasllat immediat (vermell quirúrgic)
9.TRANSPORT
Usar el mitjà de transport adequat amb el personal qualificat i assegurant la continuïtat del tt en funció de la gravetat de la víctima
Què cal tenir en compte:
-on? centre útil
-per on? ruta més fàcil, còmode i segura.Que no sempre és la més curta
-com? amb pacient estabilitzat en la mesura del possible
-quan? un cop clares totes les questions prèvies.
10.TRANSFERÈNCIA
La transferència del pacient suposa el solapament de l'assistència prehospitalaria i hospitalària, hem de garantir un relleu sense interrupcions.
Per això el pacient serà tranferit de manera personal i directament al metge receptor, passarem informació verbalment de estat de pacient i entregant alhora la seva fitxa/registre:
-dades de filiació
-història AP/Medicació/AMC
-patró lesional
-constants vitals
-suport assistencial
-incidències
-data/nom/firma
MESURES ESPECIALS I SEGURETAT EN PROXIMITAT HELICÒPTER:

Treballar amb proximitat a helicòpter orta implícit complir unes normes de seguretat que han d'estar assumides per tots els integrants de l'equip de treball per no posar en perill a la integritat de cap d'ells.
Mesures:
- Accés a helicopter tant en marxa com parat es farà sempre per la part de davant sempre mantenint contacte visual amb el pilot.(no ens aproparem si no ens autoritza)
-Inclinació del cos cap endevant per disminuir la nostra altura i evitar la possiblitat d'impacte de pala de rotor principal.
-Un cop davant de la cabina dels pilots s'accedirà cap a les portes laterals de helicopter, màxim proper possible.
-Si l'accés a l'helicòpter és per a la recepció d'un pacient estarem atents a les indicacions de equip mèdic pel maneig i transport del pacient(atenció i serenitat)
-per moure's al voltant helicòpter i abandonar-lo per la part davant i sempre dins el camp de visó del pilot, zones laterals cal estar molt atent.
-per la zona de darrera helicopter està prohibida enrtada/sortida i moviments, degut a existència del rotor de cua.
- quan helicòpter està en funcionament les pales del rotor de cua no són visibles.
10.TRANSFERÈNCIA A UN HELICÒPTER
-Quan zona aterratje de helicòpter sigui inclinada,l'enrtada i sortida sempre serà per el costat de caiguda de la pendent.mantenir sempre el contacte visual amb el pilot i sempre amb la seva autorització.
- Si accés, sortida , recepció i entrega del pacient la porta està pel costat de zona de pujada de la pendent igualment entrarem per banda de caiguda de la pendent i donarem la volta a helicòpter per la part dalanter.
-quan es fa la transferència (ambulància-helicòpter) i esperem l'arribada helicòpter hem de posar ambulància a 30 metres del perímetre del lloc de toma i preferiblement en direcció al vent.
.4 CONTROL ESCENARI (ÀREA DE SALVAMENT)
-Marcar la zona, posar balises de senyalització en
-prevenció d'evitar nous accidents
-controlar accés d'espectadors al lloc del sinistre.

-Evaluar la magnitud de l'accident
-Estimar les necessitats de recolsament.

INFORMACIÓ AL CCU
-dimensions de l'accident
-núm de víctimes
-recursos de la zona
-riscs sobreafegits
-necessitats de reforços
-necessitats de servei de recolsament
-rutes i punts d'accés preferents
Un Sistema Integral d'urgències és un conjunt de cossos de servei que s'activa quan succeïx una emergència a fi de donar una resposta adequada a les diferents necessitats originades.

Un Sistema disposa de mijtans humans (personal), un sistema de comunicacions que permet la coordinació i una sèrie de mijtans de transport sanitari.

Distribueix als individus afectats en diferents hospitals i s'encarrega de la formació dels professionals.

Perquè aquest sistema arribi al màxim de la seva efectivitat existeix un
CENTRE COORDINADOR D'URGÈNCIES.
sistema Integral d'Urgències i emergències

Caracteristiques i estructura del Sistema Integral d'Urgències i emergències
Centre Cordinador d'urgències i emergències
És el lloc on es reben i es tracten les trucades telefòniques sol.licitant ajuda davant una situació d'urgència o emergència.
Centre Cordinador d'urgències i emergències
1.Marc legal
al 1991 l'unió europea dicta la Decisió del Consell d'Europa 91/396/CEE de 29 de juliol,que obliga a tots els Estats membres a crear un servei a través d'un número telefonic, únic, senzil, fàcil memoritzar i gratuït, que permetés a qualsevol ciutadà europeu demanar auxili de les intitucions públiques davant una situació urgència o emergència.
Centre Cordinador d'urgències i emergències
1.2 Models.
la norma comunitària no determina uns cànons o models prestablerts de serveis 112 i així l'estat espanyol n'hi ha tnats i variats com comunitats autonomes.
en podem trobar:
-models gestionats per empreses públiques o privades que gestionen les trucades sense seguiment ni cordinació
-models de diferents serveis coordinats individualement però sense coordinació conjunta
Centre coordinador d'urgències i emergències
Funcions
Els procediments són:
Recepció
Evaluació
Activació
Coordinació
Informació
Recepció
d'avisos d'urgència i emergència, es reben les demandes d'auxili de les persones que ho necessiten
Evaluació
dels avisos des del centre coordinador es realitza l'evaluació de les dades rebudes de les trucades, així com la classificació del tipus de demanda per a decidir el tipus de recurs que es necessari per atendre-les.
Activació
de recurs, després de l'evaluació dels avisos rebuts es posa en marxa activació dels recursos necessaris i més adequats per a resoldre la situació
Coordinació
, finalment es procedeix a la coordinació dels diferents sectors disponibles
Informació
des dels centres s'informa a la població en general sobre la previsió i actuació en situació d'emergència
sitrem
OMEGA Accidents /Traumatismes
SITREM. Nova trucada
nova trucada
OMEGA. Malaltia lloc públic
OMEGA. Malaltia domicili
SITREM. Assignació intervencions
SITREM. Crono de intervencions i recursos
Cartografia i GPS
Temps d’activació
Assignació de recurs
Assignació de resposta
Classificació metge/ssa
Classificació operador
Recollida de dades
Alerta Activació
Temps
Temps total
Temps de resposta
transferència i reposició
transport
assistència
desplaçament
mobilització
activació
Alerta Activació Mobilització Assistència Transport Arribada Finalització
Temps
Aquest pla ha estat reda ctat atenent a les competències en l’atenció
sanitària a les víctimes dels a ccidents que s’emmarquen dins les que,
pel Departament de Salut, disposa la Llei 15/1990 de 9 de juliol
d’ordena ció sanitària de Catalunya.

Per tant correspon al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya garantir aquesta atenció, que es delega sobre l’empresa
públic a “Sistema d’Emergències Mèdiques”, qui exerceix per indic a ció
del Departament de Salut el comandament, la coordina ció i l’a ctuació
prehospitalària, de les quals és objecte el present PLA D’ACCIÓ DE
GRUP.

El present document s’ha presentat i validat en el Comitè de Direcció
Assistencial pel Cap de l’Àre a Assistencial del SEM.
PROCICAT:
AMV Accident de víctimes múltiples
PROCICAT

1.ABAST
l'abast del present treball és estructurar la resposta del SEM en els diferents casos d'AMV desenvolupant un PLA D'ACCIÓ DE GRUP SANITARI, i articular els diferents mecanismes d'implantació i divulgació necessaris per a garantir l'eficàcia i eficiència dels recursos assignats.

El present pla serà també d'aplicació en totes aqueslles situacions de risc col.lectiu.
PROCICAT

DESCRIPCIÓ DEL PERILL

Els AMV podent tenir un origen molt variat en el nostre entorn , malgrat la conseqüència final és la mateixa, un núm elevat de víctimes de diferent consideració i sovint elevats costos socials.
Les causes dels AMV es poden classificar, bàsicament en tres grans tipus:
ORIGEN NATURAL:
són els causats pels terratrèmols, condiciona de temperatura extremes, inundacions i riuades.
ORIGEN TECNOLÒGIC:
són els causats per les activitats humanes industrials incloent el transport de mercaderies perilloses.
ORIGEN SOCIAL I ANTRÒPIC:
són els causats per la resta d'activitats humanes no incloses a l'apartat anterioir, abastant un ampli ventall de riscos on podem incloure:
els atacs terroristes
els accidents de mitjans de transport col.lectiu i individuals per mitjans terrestres, aeris o aquàtics.
els incidents a edificis, com els incendis, ensorraments i explosions
les concentracion humanes , com les manifestacions, festes o celebracions esportives.
PROCICAT

ELEMENTS DE RISC

Els AMV presenten diferents factors de risc depenent dels agents causals , els antecedents de sinistres propers en el temps ens donen un marc de referència vàlid: AMV destacables al nostre entorn han estat:
-
Atac terrorista als magatzems de hipercor
(1987): 40 ferits i 21 morts, principalment per traumatismes, cremades i efectes de la explosió.
-
Accident de vaixell al passeig del llac de Banyoles(
1998): amb 38ferits i 21 morts principalment per ofegament.
-
Accident de Torredembarra(2002)
:amb 142 ferits i 2 morts principalment i per traumatismes.
(
tren)
-
Ensorrament de les vivendes i enotorn urbà al barri del Caramel d
e BCN (2005) sense víctimes però provocant desallotjament de 1276 persones, algunes de les quals van perdre la vivenda, provovant una greu crisi ciutadana i importants costos socials
-
Explosió de gas de Santa Coloma de Gramanet
(2006): 22 ferits i 2 morts, principalment cremades, traumatismes i efectes de l'explosió.
PROCICAT

ELEMENTS VULNERABLES

Adiari millons de persones s'exposen a catalunya als elements de perill dels AMV: els tranports públics, avions, creuers, concentracions de persones en edificis públics i vivendes oen esdeveniments públics al carrer o a determinades instal.lacions (concerts/ esport) ; poden dir que la pràctica de la totalitat de la població es troba exposada em major o menor mesura, a excepció d'aquelles persones que viuen la major part del seu temps aïllades al camp.
Les zones urbanes del territori, especialment aquelles amb major densistat de serveis i de llocs de treball, com les capitals de província i els eixips viaris i de trasnport que les comuniquen, tenen una major susceptibilitat de patir aquest tipus accidents, pel que és previsible que aquest accidents tinguin major incidència.
PROCICAT
ESTRUCTURES DE COMANDAMENT

Director del grup sanitari:
té com a funció principal coordinat tots els aspectes de l'àmbit sanitari. Aquesta funció serà assumida pel Director dels Serveis Territorials del Departament de Salut de la demarcació afectada.
Coordinador del grup sanitari:
correspon al Director General del SEM

Aquests dues figures només s'activaran en els cas que AMV faci necessària l'activavió del PROCICAT.

Responsable operatiu:

correspon al -Directiu d'Ârea Assistencial designat pel Cap d'Àrea i assolirà en el moment de la seva incorporació el màxim comandament de l'incident in situ: s'incorporarà al CCA, serà l'únic interlocutor amb CeCOS, també en el cas de PROCICAT actuarà com a responsable operatiu del Grup Sanitari.
Coordinació assistencial:
en cas de absència de Cap Operatiu serà el primer professional d'assistència de SVA/SVI.
PROCICAT
ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ
RECURSOS OPERATIUS

1. Unitats d'actuació sanitària

-SVB
-SVA
-SVI
-Unitats de transport colectiu

2.Unitats de Reacció i Intervenció (URI)
3.Equips de Suprt psicològic
4.Recursos logístics
PROCICAT

OPERATIVITAT DEL PLA

1.Sistema de Triatge
-START
-META

2.Activació de AMV. Nivells

-
AMV nivell 1
:accidents i incidents amb necessitats assistencials que poden ser resoltes amb els recursos assignats a la zona.
-
AMV nivell 2
: accident i incidents amb necessitats assistencials que precisen l'activació de recursos de sones contígües (fora d'isocrona)
-
AMV nivell 3
: accidents i incidents amb les necessitats assistencial que precisen de l'activació generalitzada del màxim de recursos disponibles.
PROCICAT

RECURSOS ADSCRITS AL PLA

1Recursos humans i materials
2. EPI: Equips de protecció individual
-casc lleuger
-calçat de protecció
-guants de protecció
3Capacitació dels recursos humans

Tot el personal que potencialment hagi d'actuar en cas d'activació contarà amb la següent formació:
3.1formació específica en autoprotecció
-dinàmica dels AMV
-protecció vers als ricsos presents més habituals
-accidents més freqüents en la intervenció
-seguretat en els desplaçaments
-seguretat en les intervencions

3.2formació específica en actuació sanitària en AMV: on s'exposi la patologia assossiada al risc i les tècniques bàsiques d'intervenció.
PROCICAT
IMPLAMANTACIÓ I MANTENIMENT
El procés d'implamantació del pla es realitzarà mitjançant els següents accions:
-Distribució d'una còpia original en paper aprovada i signada oer la direcció general a cada Direcció de l'àrea assistencial i una a la resta de les gerències.
-Tramesa de correu elecrtònic a tot el personal del SEM informant de l'aprovació del pla.
-Programació en un termini no superior a 30 dies des de laporvació del pla de almenys 3 sessions sobre el pla pels treballadors
Pla de protecció civil de Catalunya
model 112
model 061
El Centre de regulació integrat 112 és un model integrat a on es reben les demandes d'emergències de totes les classes, incloses sanitàries.és un centre amb un tel europeu únic des de 29 juliol.Disposen de procediments i guies d'actuació adaptades a cada sol.licitud, però a diferència del 061 no disposen de recursos propis.Al 112 s'integren els cossos de seguretat, d'extinció i rescat i sanitaris.
model 112
Funcions:
-emergències d'extinció, rescat i salvament, sol activar recursos de bombers
-emergències sanitàries, sol activar els recursos de 061 i dels serveis d'urg d'hopsitals
-emergències relacionades amb la seguretat, sol activar els diferents cossos de seguretat, Policia, Guardia Civil etc
-emergències multisectorials, sol activar altres recursos socials, insittucions, Creu Roja, DYA
El Centre de regulació mèdica tipus 061 és un model especialitzat exclusivament en urgències i emergències sanitàries i és des d'aquí des d'on surten les ordres per a la mobilització dels recursos dels que dispòsa.Per això tenen procediments i guies d'actuació adaptades a qualsevol tipus de demanda.
Així doncs constitueix l'estructura central o cevell dels sistemes integrals d'urgències i emergències sanitàries.
model 061
Funcions: aquests centres funcionen les 24hores del dia i durant tots eld dies de l'any.
Ofere¡xen:

-atenció permanent i immediata d'urg i emergències
-consell mèdic per telèfon
-transport interhospitalari
-informació sanitària
-recolsament al trasllat dels transpl.òrgans

alguns centres disposen d'atenció a trucades de professionals com ara:

-orientació i recolsament trasllats interhospitalaris
-consulta sobre altres centres sanitaris
-interconsultes amb metges espcialistes
-interprtació d'ECG
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Full transcript