Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SANTRAL İŞİTME KAYBININ DAVRANIŞSAL YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

No description
by

Berk Eryüksel

on 18 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SANTRAL İŞİTME KAYBININ DAVRANIŞSAL YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

santral işitme kaybının davranışsal yöntemler ile değerlendirilmesi
SİİB olan çocukların gösterdiği davranışlar Robert Keith tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. ( Geffner, 2007)
-Zayıf dinleme becerileri
-İşitsel yaklaşıma eğilim zorluğu
-İşitsel yönergeleri takip etmede zorluk
-Kısa süreli hafıza eksiklikleri
-Arka plan gürültü varlığında anlama güçlüğü
-'Ne?' veya 'Hıı?' gibi ifadeleri sıklıkla kullanma
-Kelime veya konuşmayı yanlış işitme
-Boğuk ve bozuk konuşmaları anlama güçlüğü
-Zayıf işitsel dikkat
-İşitsel hafıza zayıflığı
-Hızlı konuşmayı anlama problemi
-Okuma, yazma ve akademik problemler

-Kronik otitis media
-Kalıtsal faktörler
-İşitsel nöropati
-Çevresel faktörler
-Effüzyonlu otitis media
-Alzheimer
-Multiple skleroz
-Travmatik beyin hasarı
-Psikiyatrik hastalıklar(Chermark & Musiek, 1997)


*SİİB'nin görülme sıklığına ilişkin hala kesin bilgi bulunmamakla beraber literatürde çocuklarda görülme oranı %2-3, yetişkinlerde ise %1'den %75'lere kadar değişen oranlarda belirtilmektedir.(Chang & Keith, 2005)
Santral İşitsel İşlemleme Bozukluklarinin Değerlendirilmesi

SİİB'de değerlendirme tarama ile başlar ve tarama sonucunda gerekli görülürse ayrıntılı değerlendirme ile devam eder. Değerlendirme bulguları, çocuğun dinleme, dil, iletişim ve öğrenme becerilerini ortaya koymalıdır. Formal testlere başlamadan önce, ayrıntılı bir hikaye olması son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikle aşağıdaki bilgiler alınmalıdır.
1. Başvuru Nedeni
2. Ayrıntılı Hasta Hikayesi ve Ailenin Geçmiş Bilgileri
3. Davranışsal İnceleme (Ross-Swain, 2007)
Genel kural olarak, ön bilgiyi toplamak için harcanan zaman, kapsamlı bir santral işitme değerlendirmesi için gereken süreyi aşmamalıdır. (Bellis, 2003)
Elektrofizyolojik testler, santral sinir sistemi(Beyin sapından korteks'e kadar) boyunca sesin anormal nerofizyolojik durumunun objektif olarak gösterilmesinde ve re/habiltasyonunun etkisinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Davranışsal testlerin temelinde ise, santral sinir sisteminin kendine özgü özellikleri olan intrinsic redundancy(içsel tekrar oranı) extrinsic redundancy(dışsal tekrar oranı), sisteme giren bu uyarıların özelliği bozulmadan sistem içinde aynı şekilde tekrar etmesini ifade etmektedir.
İşitsel bilgi, birçok nöral yolla işitsel kortekse kadar iletilir ve sistem özünde gereksiz olarak birçok yerde bağlanır. Bu nedenle, nöral yollardan biri hasar görse bile, sistem, ideal sessiz dinleme durumlarında sıklıkla normal fonksiyon gösterir. SİİB'nin lezyonunda, sistem bunu dışsal tekrar oranı ile kompanse edebilir. Fakat azalmış içsel tekrar oranı ile zarar görmüş bir sistemde, dışsal tekrar oranı da azalır ve sistem bunu kompanse edemez (Örn. Arka plan görüntüde işitme).
Davranışsal işitsel işlemleme testleri sunum şekillerine göre ve değerlendirildiği anatomik bölgeye göre sınıflandırılır.
-Monaural testlerde, bir ve/veya birden fazla uyaran tek kulaktan verilir.
-Binaural testlerde, uyarı her iki kulaktan verilir.
-Dikotik testlerde ise, iki farklı uyaran, iki kulaktan aynı anda ve zaman olarak dengeli verilir. (Chang & Keith, 2005; Johnson et al, 2007; Katz, 2009a)
1. Ses Lokalizasyonu ve Lateralizasyonu: Sesin nereden geldiğini bilme ve sesin kaynağını tanıyabilme yeteneğidir.

2. İşitsel Ayırt Etme: Bir sesi diğer sesten ayırt etme yeteneğidir.

3. İşitsel Patern Tanıma: Ses paternlerindeki benzerlik ve farklılıkları tespit etme yeteneğidir.

4. İşitmenin Temporal(Zamansal) Yönleri:
-Temporal Maskeleme
-Temporal Çözünürlük
-Temporal Birleşme
-Temporal Sıralama

5. Farklı İşitsel Uyaranlarla İşitsel Performansın Azalması: Başka bir akustik sinyal varlığında konuşma veya diğer sesleri algılama yeteneğidir.

6. Bozulmuş Akustik Sinyallerle İşitsel Performansın azalması: Yüksek veya alçak frekans özellikleri değiştirilmiş, zamansal olarak sıkıştırılmış veya ses spektrumu ile ilgili bazı bilgileri eksik olan bir sinyali algılama yeteneğidir. (Geffner, 2007a)

Zamana Sıkıştırılmış Konuşma(Time-Compressed Speech)
Bu testte, konuşma uyaranı (Konuşma sinyalinin bazı segmentleri çıkarılarak ve kalan segmentlere tekrar birlikte geri konularak) kısa bir zaman dilimi içerisine sıkıştırılır. Beasley, Schwimmer ve Rintleman, normal işitsel algı, anlama ve konuşması olan bireylerde zamana sıkıştırma oranının %50'den fazla olduğu, fakat %60'tan fazlasının zamana sıkıştırmada güçlük yaşadığını bildirmişlerdir (Beasley et al, 1972)
Arkaplan Gürültü(Backround Voice)
Dikotik(Dichotic) Testler
Teachers need to ask themselves what they are providing in the environment to "educate the senses".
En Sık Kullanılan Dikotik Testler
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEMENİN VE BOZUKLUĞUNUN TANIMLANMASI
İşitsel işlemleme (ASHA, 2005a), santral sinir sistemi'nde işitsel bilginin algısal işlemlemesi ve altında elektrofizyolojik işitsel potansiyellerin oluşumu ile işlemlemenin yattığı nörobiyolojik bir aktivitedir. işitsel bilginin nöral işlemlenmesindeki yetersizlik ise santral işitsel işlemleme bozukluğu olarak tanımlanır. (American Academy of Audiolog - AAA,2010 and British Academy of Audiology - BBA,2011)
SİİB'yi, 'Çocuk ve yetişkinlerde, iletişim ve öğrenme için işitsel bilginin kullanımındaki zorluk' olarak tanımlayan Jerger ve Musiek'in de belirttiği gibi, bu bozuklukta, dinleme ve konuşmanın anlaşılmasındaki zorluk nedeniyle, dil ve öğrenme problemleri de görülebilmektedir. Çocuk ve yetişkinlerde aşağıdaki becerilerin bir ya da daha fazlasında görülen yetersiz ve zayıf performans SİİB'yi düşündürmektedir. (ASHA, 2005)
ASHA'ya göre (2005) işitsel işlemleme bozukluğunun tanılanması temelde odyoloğun görevidir. Fakat bu değerlendirme multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Ekip içerisinde;
-Odyolog
-Eğitim odyoloğu
-Konuşma-dil patoloğu/terapisti
-Psikiyatrist/psikolog
-Eğitimci/öğretmen
-Sosyal hizmet uzmanı
-Aile
-Doktor

SATRAL İŞİTSEL İŞLEMLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Monoaural Testler(Tek Kulakla Yapılan)
Filtre Edilmiş veya Frekansı Değiştirilmiş Konuşma(Filtred Speech or Frequency-Altered Speech)
Bu test, konuşma uyaranın alçak geçişli(Low-pass) veya yüksek geçişli(High-pass) filtre edilerek ve frekansı istenilen şekilde monoaural olarak sunulmasıyla yapılmaktadır. Hastadan tek heceli kelimeleri tekrar etmesi istenir ve bu kelimeler çoğunlukla alçak geçişli, yüksek frekans bilgisinin miktarının azaltıldığı kelimelerdir. Alçak geçişli filtreleme yaygın olarak 500,750 ve 1000 Hz frekanslarının oktav başına 18 dB veya 32 dB'de kesilmesiyle yapılır. Bu testlere örnek olarak; SCAN-C(Test for auditory processing disorders in children-revised)(Keith, 2000) ve SCAN-A(Test for auditory processing disorders in adolescents and adults)(Keith, 1994) içinde yer alan filtre edilmiş kelime testleri verilebilir (Chang & Keith, 2005).
Arkaplan gürültü testleri, gürültüde konuşmayı tanıma(Speech recognition in noise), işitsel şekil-zemin(Audotory figure ground) ve kompetisyonda konuşma(Speech in competition) olmak üzere üç şekilde yapılır. Bu testler arkaplan gürültüde kelime veya cümleleri tekrar etme şeklinde uygulanır. Gürültü, bir konuşmacı, birden fazla konuşmacı şeklinde olabildiği gibi beyaz gürültü veya konuşma gürültüsü şeklinde de olabilir. Konuşmanın düzeyi, rakip olarak tünün sıklıkla takip edildiği sinyal-gürültü oranı ile ilişkilidir. Konuşma sinyali genellikle gürültü sinyalinden 10 dB yüksektir. SCAN-C ve SCAN-A test bataryalarında bulunan Auditory Figure Ground Test, Speech Perception in Noise(SPIN) Test ve QuickSIN Test arkaplan gürültü testlerine örnektir(Chang & Keith, 2005).
Frekans ve Süre Paterni Tanıma(Frequency and Duration Pattern Recognition)
Bu test, yüksek ve alçak altı paternde sunulan iki frekansı içerir. Hasta duyduğu ton paternini tanımaya çalışır(Yüksek-Yüksek-Alçak, Alçak-Yüksek-Alçak) (Chang & Keith, 2005)
Süre patern tanıma testi ise, iki sürenin (350 msec ve 500 msec) altı paterninde bir frekans sunulur ve hastadan sinyalin paternini tanıması istenir (Kısa-Uzun-Kısa, Uzun-Uzun-Kısa).( Musiek, Baran, Pinheiro, 1990).
Temporal(Zamansal) İşlemleme Bozuklukları(Temporal Processing Disorders/Gap Detection Tests)
Bu testte, iki ton, sesler arasında değişken bir zaman aralığıyla sunulur. Hastalar bir veya iki ton duyup duymadıklarını söylerler. Aralık farketme eşiği, hastanın algıladığı en kısa zaman aralığıdır. İşitme sistemi normal olan kişilerde, aralık farketme eşiği(Gap detection treshold) ortalama 10 ms'dir. Bu kişiler tonlar arasında 2 ms kadar kısa zaman aralıklarını tanıyabilir. Aralık farketme eşiği 20 ms aşan kişilerde, konuşma seslerini ayırt etmede güçlükve temporal işlemleme bozuklukları görülür (Keith, 2000; Chang & Keith, 2005).
Binaural Testler(İki Kulakla Yapılan)
Maskeleme Seviye Farklılıkları(Masking Level Differences)
Beyin sapı anormalliklerinin teşhisinde kullanılan bu testin temeli, işitsel sistemdeki kulaklararası zamanlama farklılıklarının tespit edilmesine dayanır. Zamanlama ipuçlarının tespit edilmesi aslında kulaklararası farz farkının tespit edilmesidir ve ses lokalizasyonunda kullanılır(Özellikle alçak frekanstaki sesler) (Stach, 2000).
Wilson ve Ark. maskeleme seviye farklılığı'nı (MSF) normal çocuk ve yetişkinlerde 500 Hz'de yaklaşık 13 dB bulunmuştur (Wilson et al,2003).
Normalden düşük olan maskeleme seviye farklılığı, düşük beyin sapı fonksiyonunu gösterir.
Lokalizasyon(Localization)
Lokalizasyon, çevredeki seslerin kaynağını/yerini tanıyabilme becerisidir. Zayıf lokalizasyon becerisi genellikle işitsel beyin sapı ve kortizal bozukluklarla alakalıdır. Kliniklerde lokalizasyon becerisi, küçük çocuklar için Görsel Pekiştireç Odyometrisi ile değerlendirilirken, santral değerlendirmelerde rutin bir test kullanılmamaktadır. Fakat, Koehnke & Besin tarafından (1997) bu amaçla kullanılan, bir 3-D (Three Dimensional) işitsel lokalizasyon testi bildirilmiştir.
Dikotik testler, işitsel sistemin motivasyonu, fonksiyonu ve disfonksiyonuna oldukça duyarlı testlerdir. Bu testlerde iki farklı uyaran, her iki kulakta aynı anda ve zamanda verilir. Bu sunum şekli İİB'nin ayırıcı tanısında kullanılan en önemli yöntemlerdendir. Uyaran olarak sayı, kelime ve cümleler kullanılabilir. Uygulamada hastanın her iki kulağında duyduğu seslerin(Sırası dikkate alınmadan) veya belirtilen kulaktan(Sağ veya sol) duyduğu sesi söylemesi istenir. Çocuklara uygulanan dikotik testlerde sağ kulak avantajı bulunmuştur. 12-14 Yaşlarında sağ kulak avantajı işitsel maturasyonun bir göstergesi olarak kaybolur fakat normal yetişkinlerde hafif düzeyde sağ kulak avantajı sıklıkla görülebilir.
Santral sinir sisteminin işitsel alanlarındaki lezyonlarda veya işitsel işlemleme bozukluklarında;
* Sol kulak performansında yetersizlik,
* Genel performansta zayıflık,
* Sağ kulak avantajında artış,
* Sağ kulak avantajının sağa yönlendirilmiş koşulundan sola yönlendirilmiş dinleme durumunda sol kulak avantajına geçmesi gibi durumlar görülebilmektedir (Chang & Keith, 2005).
-Dichotic Consonant-Vowel(CV) Test
-Dichotic Digits
-Staggeret Spondaic Word(SSW) Test
-Competing Sentence Test
-Dichotic Sentence Identification(DSI) Test
-SCAN-C ve SCAN-A testlerinde yer alan Competing Sentences Test
DAVRANIŞSAL
TESTLER
MONAURAL TESTLER
BİNAURAL TESTLER

DİKOTİK TESTLER
DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
ELEKTROFİZYOLOJİK
DEĞERLENDİRME
DAVRANIŞSAL
TESTLER
BİNAURAL
TESTLER
LOKALİZASYON
MASKELEME SEVİYE FARKLILIKLARI
ZAMANA SIKIŞTIRILMIŞ KONUSMA
MONAURAL TESTLER
FİLTRE EDİLMİŞ YADA FREKANSI DEĞİŞTİRİLMİŞ KONUŞMA
ARKAPLAN GÜRÜLTÜ
FREKANS VE SÜRE PATERNİ TANIMA
TEMPORAL (ZAMANSAL) İŞLEMLEME BOZUKLUKLARI
ASHA işitsel işlemleme test bataryasi (Chang&Keith,2005)
ASHA Test Bataryasi Alani
İşitsel İşlemleme Testi
Temporal işlemleme,çözünürlük ve aralik
Frekans ve temporal siralama
Auditory Fusion test
Random Gap Detection test
Pitch Pattern Test
Duration Pattern Test
Ses lokalizasonu ve lateralizasyonu
Kulaklik veya hoparlörler araciliğiyla seslerin klinik lokalizasyonu
Medyan düzlem lokalizasyonu
Düşük tekrar orani monaural konuşma
Time Compressed Sentence Test
Filtred words test from SCAN-A veya SCAN-C
Auditory Figure Ground test
QuickSIN test,büyük çocuklar için
Dikotik uyari
Dichotic Digits Test
Dichotic Words Test
Straggered Spondee Word Test
Competing Sentence Test
Binaural etkileşim
Masking Level Differences
Elektrofizyolojik testler
ABR
Orta Latans Cevaplari
SANTRAL İŞİTŞEL İŞLEMLE BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ / HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU'NUN ÖZELLİKLERİ (GEFFNER,2007)
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUĞU
DİKKAT EKSİKLİĞİ / HİPERAKTİVİTE BOZUKLĞU
Arka plan gürültüde işitme zorluğu
Komutlari takit etmede zorluk
Zayif dinleme becerileri
Akademik zorluklar
Zayif işitsel ilişki
Girdi(input) bozukluğu
Yürütme işlev bozukluğu ikincildir
Kelimeleri yanliş işitme
Dikkat eksikliği ikincildir
Top-down işlemleme
Dikkatsizlik
Dikkat dağinikliği
Hiperaktiflik
Kipir kipir olma /huzursuzluk
Acelecilik
Rahatsizlik verici davranişlar
Çikti(output) bozukluğu
Cevaplari düşünmeden söyleme
Tedavisinde ilaç kullanilir
Bottom-up işlemleme
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUĞU VE DİKKAT EKSİKLİĞİ / HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ FARKLAR (GEFFNER,2007)
DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU
SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUĞU
Okul çağinda görülme orani %5-10,yetişkinlerde %2-4
Erkek-kadin orani 4:1
En az iki yerde belirgin şekilde görülmelidir
Değerlendirme 7 yaşindan önce olmalidir
Seçici dikkat
Yürütücü fonksiyon bozukluğu vardir
Aşiri ve kesintili konuşma,konunun korunmasinda yetersizlik
Görülme orani %2-3'den %20 ye kadar değişmekte,yetişkinlerde %10-20
Erkek-kadin orani 2:1
Odyolojik test bataryasi ile ölçülür
7 yaşindan itibaren maturasyonu takiben değerlendirilmeli
Yürütme fonksiyon bozukluğu dinleme problemlerinin ikincil kaynağidir
Dikkat eksikliği ikincildir
Tutarli genişletilmiş ifadeleri üretmede zorluk
Tani gözlemsel kriterlere dayalidir
Davranişlar bir küme olarak tanimlanir
Hastaliğin tedavisinde ilaçlar kullanilir
Akustik sinyalleri organize etme,takip ve anlamada sikinti vardir
Algisal dil problemi ve kelimeyi hatirlama problemleri vardir
Tani bir diziodyolojik ve davranişsal teste dayalidir
Düşünceleri organize etmede zorluk
Hastaliğin tedavisi,akustik sinyalin geliştirilmesi ve çevre düzenlemelerini kapsar
ETİYOLOJİK FAKTÖRLER VE GÖRÜLME SIKLIĞI
ÖZET
Yetişkinler için Türkçe Tek Heceli Konuşmayı Tanıma Testinin Geliştirilmesi
Serpil Mungan
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Bu çalışmada, konuşma testlerinin her dilin kendine özgü özelliklerine göre düzenlenme gereksinmesi nedeniyle Türkçeye özgü konuşmayı tanıma testinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu amaçla, öncelikli olarak Türkçe derlem içerisinde yer alan sözcüklerin en sık kullanılanları listelerin oluşturulmasında kullanılmak üzere seçildi. Seçilen sözcüklerin anlamlılık kontrolü Türk Dil Kurumu ve Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı sözlükleri kullanılarak yapıldı. İki sözlükte de yer alan anlamlı sözcükler seçildi. Daha sonra bilinebilirliklerinin değerlendirilmesi amacıyla seçilen bu sözcükler, çeşitli yaş ve eğitim düzeylerinde 380 normal işiten bireye bilinebilirliği açısından puanlama yapması için verildi. Katılımcıların
%80’i tarafından bilinmeyen sözcükler elendi. Kalan 345 sözcük test materyali havuzunu oluşturdu. Bu sözcükler normal işiten 18-30 yaş arası 36 genç bireye, 2 gruba ayrılarak dijital ortamda kaydedilen erkek sesi ile her bir gruba farklı 6 şiddet düzeyinde (toplamda 12 farklı şiddet düzeyi) dinletildi. Sözcüklerin az bilinenleri ve çok bilinenleri homojeniteyi sağlamadığı düşünülerek elendi. Geriye kalan sözcükler arasından geliştirilen testte kullanılmak üzere fonemik dengeli, her birisi 50 sözcükten oluşan 3 ayrı sözcük listesi oluşturuldu. Daha sonra bu listeler fonemik denge kriteri dikkate alınarak yarıya bölündü ve her biri 25 sözcükten oluşan 6 liste oluşturuldu. Sözcüklerde listeler arası denge için lojistik regresyon analizi ve ki-kare testi kullanıldı. 25 ve 50 sözcükten oluşan listeler için; 2 (5) = 0,322 ve p=0,666, 2 (2) = 0,313 ve p=0,885 elde edilerek listeler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Ayrıca oluşturulan her bir listenin iç tutarlılığı KR-20 tutarlılık analizi ile belirlendi. Tüm listelerin iç tutarlılığı % 98’in üzerinde bulundu. Lojistik regresyon analizi ile eğim, ortalama 5,4 %/dB elde edildi. Türkçe için hazırlanmış olan sözcük listelerinin 50 ve 25 sözcükten oluşan listeler halinde kullanıma uygun olduğu anlaşıldı. Bu konuşma testinin işitme kayıplı bireylere de uygulanarak patolojik olanları ayırt etmedeki becerisinin ortaya konulması ayrıca planlanmaktadır. Böylece oluşturulan konuşmayı tanıma testinin tanısal değeri de anlaşılacaktır.

ÖZET: Santral işitsel işlemleme bozukluĞu, işitme ve zekanın normal olmasına raĞmen işitme yoluyla alınan bilgilerin işlemleme fonksiyonundaki bozukluktur. Bu çalışma Türk çocuklarının sentral işitsel işlemleme fonksiyonunu deĞerlendiren test olmadıĞı için gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sentral işitsel işlemleme fonksiyonunu deĞerlendiren Staggered Spondaic Word Testi’nin Türkçe versiyonu olan Şaşırtmacalı Kelime Testi’nin (ŞKT) çocuklarda uygulanabilirliĞi deĞerlendirilmiştir. ŞKT’de çocuk, kulaklık ile farklı sürelerde ve dikotik olarak aynı anda her iki kulaĞa sunulan anlamlı birleşik kelimeleri dinlemekte, algıladıĞı kelimeleri duyduĞu sıra ile ifade etmektedir. ÖrneĞin "kara" kelimesi saĞ kulaĞa sunulduktan sonra, eş zamanlı olarak saĞ kulaĞa "kedi" sol kulaĞa "mavi" kelimeleri dikotik olarak verilmekte, son olarak "deniz" kelimesi sol kulaĞa sunulmaktadır. Test sonuçları düzeltilmiş hata yüzdeleri ile, ŞKT normuna göre yorumlanmıştır. Çalışmamızda ŞKT, 83 ile 153 aylar arasında konuşma ve dil problemi olmayan (n= 32) ve konuşma ve dil problemi olan (n= 32) toplam 64 çocuĞa uygulanmıştır. Her iki grubun ŞKT’nin saĞ kulak, dikotik saĞ ve sol kulak, sol kulak performansları istatistiki olarak karşılaştırıldıĞında; saĞ kulak, dikotik saĞ ve sol kulak pozisyonlarındaki hata yüzdeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuş, sol k ulak pozisyonunda anlamlı farklılık bulunmamıştır. Her iki grubun toplam saĞ ve sol kulak ve toplam hata yüzdeleri istatistiki olarak karşılaştırıldıĞında anlamlı farklılık saptanmıştır. Konuşma ve dil problemi olmayan gruptaki tüm çocukların ŞKT performanslarının "normal" deĞerler arasında olduĞu, konuşma ve dil problemi olan gruptaki 32 çocuktan 19’unun ŞKT performansları "normal", 13 çocuĞun ise "anormal" bulunmuştur. Bu çocuklardan beşinin ŞKT bulguları santral işitsel işlemleme problemi kategorisinde bulunmuştur. ŞKT’nin santral işitsel işlemleme bozukluĞundan şüphelenilen çocukların deĞerlendirilmesinde kullanılması önerilmiştir.
Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış şaşırtmacalı kelime testi ile santral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi

Fulya Yalçınkaya1, Erol Belgin2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Odyoloji Öðretim Görevlisi, 2Odyoloji Profesörü


DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER...
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DAVRANIŞSAL TESTLER
HAZIRLAYAN-SUNAN:BERK ERYÜKSEL

ÖĞRENCİ NO:32400871

KAYNAKÇA
Katz,j.The used of stragged spondaic words for assesing the integrity of the central autory system.J audit res.2:327,1962
Katz,J.The SSW Test:An interim report.Speech and hearing disorders 33:132-146,1968
Musiek,FL.Frequency and duration pattern tests.Journal of the American Academy of Audiology5(4):265-268,1994
Keith,RW.SCAN-A:A test for auditory processing disorders in adolescence and adults.San Antonio,Psychological Corporation,1994
Geffner,D. Management strategies,chapter 11,Geffner ,D.,Ross-Swain.Auditory Proccessing Disorders pp:207-229,2007
Temel Odyoloji,Editör:prof.Dr.Erol Belgin,Yardımcı Editör:Doç.DR.A.Sanem Şahlı
Full transcript