Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT

No description
by

Rodica Bogus

on 5 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT


2.Argumente în favoarea performanțelor obținute“ Aspectele practice în vederea formării de competențe și dezvoltării motivației la elevi în cadrul orelor de chimie”, cu următoarele obiective :
2.3 Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea și
desfășurarea demersului didactic
2.5. Dovezi despre contribuția personală la prestigiul și imaginea unitații de învățămînt
4. Direcții de perspectivă
RAPORT
de
AUTOEVALUARE

Date generale
:
Numele
: Buhaniuc
Prenumele
: Natalia
Adresa
: or. Orhei, str. Lazo 4B/42
Telefon
: 023530009; 068737208
Adresa de e-mail
: buhaniucn@mail.ru
Naționalitatea
: moldoveancă
Cetățenia:
Republica Moldova
Data nașterii:
27.01.1978

Experința profesională
2003
-prezent profesoară de biologie și chimie, L.T. ,,I.L. Caragiale’’, Orhei ;
2001-2003
-profesoară de bilogie și chimie, L.T.,, Onisifor Ghibu’’, Orhei ;

Studii
1997-2001
-Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, specialitatea biologie și chimie, diplomă de licență ;
1993-1997
-Liceul Agricol ,,Mihail Kogălniceanu’’, jud. Iași ;
1997
-absolvesc gimnaziul din sat. Piatra, raionul Orhei ;

Formarea profesională
24.10-17.12.2015
- Cursuri de formare continuă la specialitatea chimia, Universitatea de Stat din Moldova ;
21.09-22.09.2015
-Cursuri în domeniul protecției civile, Chișinău ;
09.03-10.05.2011-
Cursuri de formare a cadrelor didactice ,
,Program de formare axat pe dezvoltarea și actualizarea competențelor metodologice ale cadrelor didactice din liceu’’
, Centru Educațional Pro Didactica ;
26.12-30.12.2011
-Cursuri de formare continuă, ,,Tehnologii informaționale’’, Orhei ;

2.1. Dovezi despre progresul școlar al elevilor
Rezultatele școlare ale elevilor pe parcursul a trei ani la disciplina chimie
Rezultatele evaluărilor implică un șir de măsuri care trebuie întreprinse ulterior în procesul de instruire.
Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat profil real
Eficacitatea activității didactice este măsurabilă prin succesele obținute de către elevi la concursurile școlare la etapa raională.
“Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l cîștigăm.”

V.Hugo
2.2. Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională
Preocupările pentru dezvoltarea profesională s-au manifestat în următoarele activități :
 Am participat la programul de formare a cadrelor didactice , axat pe dezvoltarea și actualizarea competențelor metodologice 2011;
 Am participat activ la ședințele de catedră cu tematici variate (Implimentarea curriculei modernizate în procesul educațional , strategii de evaluare a competențelor școlare ; )
 Am prezentat comunicări în cadrul ședințelor de catedră cu subiectele .
a) Dezvoltarea creativității elevului prin studiul chimiei .
b)Experimentul – metodă fundamentală de cunoaștere a chimiei .
 c)Metode clasice și modern de evaluare. Autoevaluarea.


Am promovat cursuri de formare profesională continuă la chimie în perioada
24.10 -17.12. 2015.

 Am participat la seminarele raionale , organizate de DGE, Orhei
a)Interdisciplinaritatea în cadrul procesului de instruire la biologie și chimie .
b) Formarea competențelor specifice în cadrul orelor de chimie și activități extracurriculare.
c) Experimentul metodă eficintă de predare-învățare în cadrul lecțiilor de chimie și activități extracurriculare.

 Am studiat literatură de specialitate în problematica (referințe bibliografice)
• Strategiile didactice și de evaluare;
• Reamplasarea accentului de pe predarea de informații la fomarea de competențe ;
• Formarea de competențe prin prisma obiectivelor curriculare;
• Rolul obectivelor de formare a competențelor;
• Aplicarea metodelor și formelor de învățămînt adecvate realizării obectivelor propuse , centrate pe elevi ;
• Accesez unele sait-uri : Didactic.ro- comunitate online a cadrelor didactice ;

 Am participat la ședințele consiliului profesoral:
a) Parteneriatul comunitar în promovarea școlii prietenoase copilului;
b) Competența educațională –valoare , obiectiv și finalitate în sporirea calității procesului educațional;
c) Integrarea eficientă –TIC în educație –condiție în asigurarea calității ;

 Am desfășurat ore publice:
În clasa a VII-a ,,C’’ cu subiectul lecției “Formula chimică”;
• În clasa a VIII-a ,,B’’ cu subiectul lecției “Proprietățile chimice ale sărurilor”;
• În clasa a IX-a ,,B’’ cu subiectul lecției “Azotul”;

În cadrul cărora am folosit variate tehnici și metode , materiale didactice , s-au observat
relații interdisciplinare
; s-a păstrat relația profesor-elev în timpul lecțiilor , în clasa a VII-a ,, C’’ pentru elevi am pregătit
lucru diferențiat
, în clasa a VIII-a ,,B’’ am aplicat
experimentul chimic
,
păianjenul chimic
,
legătura genetică
dintre clasele de compuși anorganici, în clasa a IX-a ,,B’’ am aplicat tehnica 5, ciorchinele, autoevaluarea (notarea reciprocă), jocul didactic etc.

 Am considerat importantă necesitatea asistenței colegilor mei , aceasta oferă demonstrații de practică pozitivă, explorînd și variate aspecte ale practicii personale.
• Formarea cunoștințelor și dezvoltarea personalităților elevilor în domeniul congnitiv, afectiv și psihomotor;
• Formarea și înțelegerea relațiilor cauză-efect la studierea chimie;
• Formarea și dezvoltarea motivației elevilor pentru sporirea calității instruirii;
• Formarea interesului și consolidarea încrederii în sine, care apare în viața de zi cu zi;
• Formarea obectivelor atitudinale a priceperilor de a aplica cunoștințele în viața cotidiană.
Studiind literatura de specialitate am constatat că există două categorii opuse ale motivației , învățării :
intrinsecă și extrisecă
.
Unele forme de bază a acestui tip de motivație sunt :
1.
Curiozitatea
– exprimă nevoia de a ști , de a-și lărgi și îmbogăți orizontul de cunoaștere. 2.
Autoeficiența
- puterea de a gîndi pozitiv. Autoeficiența este , de fapt , ceea ce psihologii descriu prin “ încrederea în propriile forțe”și “prezența convingerii de reușită”

Motivația extrinsecă este acea a cărei sursă se află în exteriorul elevului și al activității desfășurate. Acest tip de motivație este însoțită de trăiri emoționale negative ( teamă de eșec,pedeapsă) sau de trăiri pozitive ( recompense materiale, note bune, laude) etc.
O motivație extrinsecă poate da naștere unei motivații intrinseci ,un elev care a învațat la început pentru note bune , sau pentru a face plăcere părinților , pe măsura ce asimilează cunoștințe și dobîndește capacități și competențe ce-i provoacă o anumită satisfacție poate ajunge să învețe din interes și pasiune.
Motivația a fost definită de Al.Roșca: “totalitatea mobilurilor interne ale conduitei , fie că sunt înnăscute sau dobîndite , conștientizate sau ne-conștientizate , simple trebuințe fiziologice sau idealuri abstracte”.
În vederea soluționării și ameliorării motivație elevilor am dedus pașii următori pe care îi fac pe parcursul activității didactice:
1. Încerc să
explic
elevilor mai puțin interesați care nu înțeleg ce trebuie să facă sau ce ar trebui să facă în cadrul leției , de ce învățăm ceea ce învățăm , de ce o anumită activitate este importantă.
2.
Apreciez
elevii care nu au consolidate un set motivațional intrisec de a învăța dar pot fi ajutați prin motivație extrinsecă.

3.
Implic
elevii în activități astfel încît ei să se simtă utili, în rezultatul căreia activitățile sporesc stima de sine a elevilor și să intensifice motivația acestora pentru studierea chimiei.
4.
Utilizez
emoțile pozitive pentru a crește productivitatea și motivația. Astfel elevii învață mai bine atunci cînd învățarea este “acompaniată” de emoțiile plăcute.

5.
Satisfac
emoțiile elevilor cu scopul de a menține interesul elevilor față de obiect și a stării lor de bine
6.
Identific
nevoile cele mai importante pentru fiecare elev și țin cont de acesta.

În cadrul lecțiilor folosesc următoare metode și tehnici didactice :

Metoda “Frisco
”- scopul acestei metode este de a identifica problemele complexe și dificile de ale rezolva în mod eficient, etapele ecestei metode sunt( identificarea problemei, organizarea colectivului, dezbaterea, sistematizarea).Folosesc această metodă în clasa a
XI –a la subiectul ,,Rezolvarea problemelor în baza ecuațiilor chimice’’.


Modelarea
- folosesc această tehnică la : chimia organică- cla.XI-a ,
formula chimică
- cl. a VII -a,
structura atomului
cl.a VII-a. Ea îmi permite să-i motivez pe eleivi , ca aceștea să lucreze individual. Astfel, elevii își dezvoltă aptitudinile de a explica mai corect noțiunile chimice ,însușesc mai eficient conținutul temei, au satisfacție cînd privesc la relevanța muncii lor.

Întreabă-răspunde
-folosesc această metodă la verificarea cunoștințelor în clasa a IX-a la modulul ”Nemetalele și compușii lor’’, cl. a VII-a la modulul ”Clasele de compuși anorganici’’, etc.

Întrebări cu alegere duală
, folosesc această metodă în clasa a VII-a, a X-a la subiectul ,,Tipuri de legături chimice’’, cl. a XI-a la modulul ,, Tipuri de hidrocarburi’’.

Păianjenul chimic
aplic această metodă în clasa a XI-a la subiectul ,,Fenolul’’, cl. a VIII-a subiectul ,, Tipuri de reacții chimice’’, ,,Clasificarea substanțelor anorganice’’ .

Anagrama
folosesc această metodă la captarea atenției în clasa a XI-a la subiectul ,, Compușii hidroxilici’’ .

Cinguian
aplic această metodă la domeniile de utilizare a substsnțelor, proprietățile fizice.
• Diagrama Venn .

Clustering
folosesc această tehnică la lecțiile de generalizare clasa aVIII-a , subiectul: ,, Clasele de compuși anorganici’’, cl. a VII-a subiectul ,, Învelișul electronic al atomului’’ .

Știu-Vreau să știu-Învăț .
• Graficul T .
• Metoda Triadei .
• Gig-saw (mozaic)
Pot afirma că motivația are un rol important în asigurarea succesului actului didactic. În perioada ,, revoluție informaționale’’, elevul trebuie să fie orientat spre utilizarea unor metode și tehnici de muncă intelectuală, spre dezvoltarea capacităților de selectare și aplicare a informațiilor.


MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Direcţia Generală Educaţie, Orhei

Instituţia Publică Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei

a activităţii didactice în anii de studii 2011-2016
pentru confirmarea gradului didactic doi

Buhaniuc Natalia

prof. de chimie

• În acest sens, am îmbunătățit proiectul de lungă durată;

• Am elaborat un model de proiectare didactică constructivistă pentru disciplina chimia.
• Proiectele didactice le elaborez în varianta electronică, respectînd componentele obligatorii ca : unități de învățare , competențe specifice, subcompetențe ,conținuturi vizate , numărul de ore alocate , săptămînă/ dată, observații. Pentru proiectarea de scurtă durată folosesc cadru ERRE.

• Dezvolt un mediu psihologic de încredere, corectitudine și respect reciproc în clasa de elevi;
• Asigur diferențierea și individualizarea procesului de predare- învățare.
• Integrez într-o gamă variată materialele didactice : culegerile de exerciții, scheme ,planșe, mijloace audio-video, material ilustrativ elaborate de mine cît și de elevi;
În procesul de predare-învățare implimentez TIC
2.4. Dovezi despre implicarea în activitatea instituției de învățamînt
Roluri asumate:
-Particip în activitățile Consiliului Profesoral;
-Membru al catedrei de Științe Exacte;
-Implicarea directă în crearea și acumularea materialelor didactice în cadrul catedrei;

Activități extracurriculare și extrașcolare:
-„Al matale Caragiale” –dramatizare;
- Iarmaroc European ;
- Activitate „Obiceiuri și Tradiții de iarnă”;
- TVC-„Stop Violența”;
- Organizarea expoziției de Paști;
-Particip împreuna cu clasa la festivalul „Toamna de aur”;

Parteneriate:
- Am propus colegilor de specialitate recomandări pentru utilizarea mai adecvată a strategiilor didactice , care încurajează procesul educațional prin prisma competențelor;
- Desfășor activități de pedagogizare a părinților;
-Mențin și dezvolt relații de parteneriat cu colectivele de elevi , cu părinții acestora;
- Colaborez cu profesorii de chimie din cadrul orașului și raionului;

Rolul profesorului denotă succesele mari atît pentru elevi cît și pentru instituția în care activează.
Am participat la diverse seminare metodice, activități educative, concursuri , etc
Membru al juriului în cadrul Olimpiadei raionale la chimie.
3. Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale
 Continuarea unei bune colaborări între membrii colectivului de la catedră și instituție pentru optimizarea activității fiecăruia.
 Formarea profesională prin cursuri de formare continuă, prin stagieri, participări la conferințe, mese rotunde, ore publice la nivelul instituției, municipiu.
 Utilizarea metodelor activ-participative care să conducă la obținerea unui rezultat mai bun în pregătirea elevului.
 Abordarea diferențiată a elevilor în activitățile desfășurate în clasă astfel elevii care au înregistrat rezultate slabe în pregătirea lor , să-și însușească o serie de competențe în rezultatele școlare.
 Utilizarea tehnologilor informaționale la lecțiile de predare-fixare-evaluare
 Implicarea activă în crearea calității instruirii și promovarea imaginii ei .
 Valorificarea subiectului ce ține de tema de cercetare.
 Participarea la traininguri în lucru cu elevi cu CES.


Consider că datoria mea de profesor este să găsesc cheia către sufletul fiecărui elev și să dezvolt în el valorile general –umane, încrederea în sine, deoarece și eu în viața mea mă conduc după maxima:
“Dacă pierzi încrederea într-un om , o găsești în altul, dar dacă pierzi încrederea în sine, n-o găsești în nimeni”
Vă mulțumesc!
Full transcript