Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normkritik 1.0

No description
by

Selma Gušić

on 14 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normkritik 1.0

Normkritik 1.0
när tänkte du senast på?
normer
OSYNLIGA ramar / OSKRIVNA regler
tid
kontext
Vad blev det?
normer
NORMperson / NORMbrytare
privilegier
sanktioner
makt
genom handling
över dagordningen
genom normen som sanning
intersektionalitet
etnicitet
soc.ek.status
kön
normkritiskpedagogik
ifrågasätter normens maktposition och privilegier
toleranspedagogik
ersätter intolerans med tolerans gentemot de som exkluderas
normkritik som verktyg
Selma Gušić
Ungdom Mot Rasism
Projektledare; Normbrytande Rättigheter

e-mail: selma@umr.se

objektivitet / subjektivitet
"Det finns ingen enfrågekamp eftersom vi inte lever enfrågeliv." - Audre Lorde
genus

processen att skapa kön
"Kön är imitation utan original" - Judith Butler
postkoloniala teorier
Den rasistiska strukturen
De Andra
synliga/uttalade
synliga/outtalde
osynliga/uttalade
osynliga/outtalade
styrdokument
läroplanen
skollagen
diskrimineringslagen
Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.
Förståelse och medmänsklighet

Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs.

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.
Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.
- Lpfö 98
- Lpfö 98
- Lpfö 98
- Lpfö 98
Full transcript