Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ishodi učenja u nastavi informatike

No description
by

Lidija Blagojevic

on 29 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ishodi učenja u nastavi informatike

Donosi smjernice i načine unapređivanja odgoja i obrazovanja u RH radi osiguranja što kvalitetnijeg sustava školstva.
Temelji se na kompetencijama učenika, a ne više na sadržaju.
Temelj je za izradbu svih ostalih kurikulumskih dokumenata.
Osnova je za izradu školskog kurikuluma.
NOK uključuje ova odgojno-obrazovna područja:
jezično-komunikacijsko područje;
matematičko područje;
prirodoslovno područje;
tehničko i informatičko područje;
društveno-humanističko područje;
umjetničko područje;
tjelesno i zdravstveno područje;
Temeljne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje
Sporazumijevanje na materinskom jeziku.
Sporazumijevanje na stranim jezicima.
Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji.
Digitalna kompetencija.
Učiti kako učiti.
Socijalna i građanska kompetencija.
Inicijativnost i poduzetnost.
Kulturna svijest i izražavanje.

Nacionalni okvirni kurikulum (NOK)

Odgojno obrazovni ciljevi područja
biti osposobljeni za uporabu računala, informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju, radu i svakodnevnomu životu;
razviti algoritamski način razmišljanja, steći vještine i sposobnosti primjene računala pri rješavanju problema u različitim područjima primjene;
razviti sposobnosti tehničkoga i informatičkoga sporazumijevanja te uporabe tehničke i informatičke dokumentacije;
usvojiti znanja, vještine i stavove potrebne za donošenje razumnih odluka koje se odnose na rad i proizvodnju, okoliš, održivi razvoj uz poštivanje sigurnosnih, etičkih, gospodarskih, ekoloških i kulturnih načela.
IV. RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA
III. INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
1. Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije
Učenici će:
vrjednovati normirane oblike i načine pohranjivanja različitih digitalnih sadržaja s obzirom na veličinu spremničkoga prostora i brzine prijenosa te pretvorbe iz jednog oblika u drugi;
usvojiti stav o potrebi zaštite podataka od neovlaštena dobavljanja te razmotriti moguće načine zaštite;
imenovati postupke zaštite podataka kojim se nesigurni komunikacijski kanal može pretvoriti u siguran kanal za komuniciranje.
2. Internet i mrežne usluge
Učenici će:
vrjednovati kakvoću sadržaja te obrađivati sadržaje dobavljene posredstvom Interneta;
kritički razmatrati i obrazložiti mogućnost usluge kupovanja robe i usluga putem Interneta.
Ishodi učenja NISU
....iskazi koji eksplicitno
nabrajaju ili opisuju odgojno-obrazovne sadržaje, tj. nastavne teme (kao što je napr.
slučaj s nastavnim programima) niti govore što učitelji ili nastavnici u nastavi trebaju
raditi. Oni su usmjereni na učenike i njihove aktivnosti i zato se uvijek iskazuju
aktivnim glagolima koji izražavaju učeničku aktivnost (prepoznati, opisati, analizirati,
usporediti, razvrstati, interpretirati, primijeniti itd.)
Što su učenička postignuća ili ishodi učenja?
...jasno iskazane kompetencije, tj. očekivana znanja, vještine i sposobnosti, te vrijednosti i stavovi koje učenici trebaju steći i moći pokazati po uspješnom završetku određene nastavne teme, programa, stupnja obrazovanja ili odgojno-obrazovnog ciklusa.
Kurikularni pristup obrazovanju
Tehničko i informatičko područje
Učenička postignuća - ishodi učenja
Ishodi učenja u nastavi informatike
Uza svako odgojno-obrazovno područje stoji:
opis područja, u kojem su definirani svrha i važnost područja te njegov prinos općim ciljevima, načelima i vrijednostima Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma;
odgojno-obrazovni ciljevi
područja, u kojima su postavljeni opći ciljevi odgoja i obrazovanja učenika u tomu području;
očekivana učenička postignuća, odnosno
očekivani odgojno-obrazovni ishodi za svako područje i za svaki odgojno-obrazovni ciklus
.
Učenici će:
Četvrti ciklus (strukovne škole i gimnazije)
I. TEHNIČKO STVARALAŠTVO
II. SVIJET TEHNIKE
III. INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA
IV. RJEŠAVANJE PROBLEMA POMOĆU RAČUNALA
1. Algoritmi i strukture podataka
Učenici će:
objasniti važnost algoritama u procesu rješavanja problema;
razmotriti tipične strukture podataka i pripadnih algoritama te prepoznati važna svojstva algoritama;
odabrati i osmisliti algoritme za rješavane jednostavnijih problema;
osmisliti podatkovne objekte prilagođene pojedinim problemima te metode za njihovu obradbu;
upotrijebiti prikladan programski jezik za programiranje i ispitivanje algoritama te rješavanje jednostavnih problema.
2. Rješavanje problema računalom
Učenici će:
utvrditi da za rješavanje kakva problema treba odabrati prikladan način njegova prikaza;
upotrebljavati prikladne načine raščlanjivanja složenoga problema na lakše savladive podzadatke (za koje su moguća poznata rješenja);
odabirati primjerene algoritme za rješavane podzadataka;
koristiti se prikladnim heurističkim postupcima za rješavanje zadataka koji na drugi način nisu rješivi (uključujući i pregledavanje svih mogućnosti).
3. Proračunske tablice i baze podataka
Učenici će:
obavljati tabličnu obradbu podataka;
pripremati različite oblike grafičkoga prikazivanje tablično prikazanih podataka;
čitati i vrjednovati grafičke prikaze podataka;
upotrebljavati baze podataka za sustavno pohranjivanje složenih podataka;
koristiti upitni jezik za dobavljanje podataka iz baza.
4. Interdisciplinarne primjene
Učenici će:
vrjednovati gotove raspoložive programe s obzirom na njihovu uporabe u izučavanju različitih predmeta;
prepoznati da se računala upotrebljavaju u svim granama gospodarstva, u svim djelatnostima, u znanosti i obrazovanju.
prepoznati da su mnoga računala ugrađena u različite tehničke, naprave i sustave u kojima mjere, nadziru i upravljaju procese koji se u njima odvijaju.
Literatura
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=5142%3Apredavanja-sa-strunog-skupa-za-pripravnike-kolske-knjiniare-zagreb-veljaa-2014-&catid=85%3Astruni-suradnici&Itemid=321
e-u INFO GIM elektronički udžbenik za gimnazije, grupa autora, Pro-mil, Varaždin, 2014.
Kriterij ocjenjivanja iz nastavnog predmeta informatika (srednje škole), Agencija za odgoj i obrazovanje,
N. Stjepanek , V. Tomić, D. Rakijašić, J. Šipek, Lj. Miletić, Z. Markovinović, Viktorija Hržica, prof. viša savjetnica, Vukovar, 2009.
Vladimir Jurić, Školski kurikulum, dokumenti Agencije za odgoj i obrazovanje www.azoo.hr/images/stories/dokumenti/.../Juric_Skolski_kurikulum.ppt
Zašto su ishodi učenja važni?
Učiteljima i nastavnicima pružaju jasnu i preciznu osnovu za:
određivanje sadržaja koje će poučavati, nastavnih strategija i metoda koje će primjenjivati,
određivanje aktivnosti koje učenici trebaju izvesti,
definiranje ispitnih zadataka za vrednovanje učeničkog uspjeha i napredovanja,
vrednovanje ostvarenosti kurikuluma koji primjenjuju.
Učenicima pružaju:
jasnu i konkretnu sliku što će morati znati i umjeti na kraju pojedine teme, cjeline, razreda, odgojno-obrazovnog ciklusa, odnosno školovanja,
jasan okvir koji usmjerava njihovo učenje,
jasno artikuliranu osnovu za pripremanje za ispite, odnosno provjere njihovih postignuća.
Roditeljima omogućuju:
stjecanje jasne slike o tome koju vrstu i dubinu znanja, vještina i vrijednosti će djeca moći steći u školi,
uspješno pomaganje i praćenje napredovanja njihovog djeteta i dr.
Lidija Blagojević, prof. savjetnik
II. gimnazija Osijek
Preporuke za pisanje učeničkih postignuća/ishoda učenja
Treba poći od pitanja što je to što učenici trebaju znati i biti u stanju činiti u određenom području po završetku određene teme, cjeline, odgojno-obrazovnog ciklusa, odnosno stupnja obrazovanja.
Treba početi glagolom koji izriče učeničku aktivnost (aktivni glagoli), pri čemu treba izbjegavati upotrebu glagola koji su previše općeniti i nejasni.
Učenička postignuća trebaju obuhvatiti sve relevantne komponente pojma kompetencije: područje znanja, vještina te vrijednosti i stavova.

Izrada operativnog programa
Klasifikacija obrazovnih postignuća - vrjednovanje ishoda učenja

Revidirana Bloomova taksonomija:
Znanje (Z) - znanje činjenica i sadržaja.
Razumijevanje (R) - razumijevanje veza i odnosa između činjenica i sadržaja.
Primjena (P) - primjena na stvarnim i svakodnevnim problemima i primjerima.
Kreativno rješavanje problema (K) - kreativnost i samostalnost u novim situacijama primjenom zakonitosti, načela i teorija.

Operativni program
Kriterij ocjenjivanja
Aktivni glagoli
Nastavne stratrgije
Artikulacija nastavnog sata
Uvodni dio
Središnji dio
Završni dio
Full transcript