Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Организационен мениджмънт - Същност на училищната организация

No description
by

Galin Tzokov

on 7 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Организационен мениджмънт - Същност на училищната организация

Организационен мениджмънт в образованието Система, в която отделните структурно различни елементи, функционират взаимосвързано и съгласувано
Двама и повече хора, осъществяващи съвместна дейност, насочена към постигането на общи цели при използването на определени ресурси Определения за училищна организация Същност на организацията

Етимологичното значение на думата “организация” произлиза от старогръцкото “органон” – инструмент.
Робърт Векио цитира мисълта на неизвестен автор: “организацията – това е изкуството да накараш другите да свършат цялата работа”.
Стан Косен: сборът 1+1 прави организацията Институционалната социокултурна организация, с цели, които са ориентирани към решаване на значими проблеми на гражданското общество, а не към печалба, както е в бизнес организациите.
Организация, която представлява общност от училищно ръководство, педагогически персонал, ученици и административен персонал, които са обединени от общи цели и осъществяват своята съвместна дейност благодарение на използването на определени ресурси. Мениджмънт на училищната организация Един от елементите на училищната организация
Управлението на училищната организация може да се определи като процес при който, посредством интегриране на ресурси, решаването на определени задачи, развитие на съвместната дейност между педагогическия персонал, ученици и родители, се достигат целите на организацията, свързани с постигането на качествени образователни продукти и услуги. Предизвикателствата пред управлението на съвременното училище Предизвикателствата, свързани с външната среда на съвременното училище 1.Наличие на иновационен натиск, произтичащ от значителните социално-политически, икономически и технологически промени. Глобализация;
Глобализация 1.0 - отделните страни се впускат в откриване на нови светове и започват търговия с Новия свят.
Глобализация 2.0 - от 1800 до 2000 г. тя стеснява света от среден в малък и се движи от мултинационалните компании.
Глобализация 3.0 - тя прави света миниатюрен
Глобализация 3.0
Светът става „плосък” (flat)
Падането на Берлинската стена, компютрите, комуникационните кабели под океана, интернет,
Населението на отворения свят се удвоява, светът става все по-малък, технологиите позволяват много повече контакти ;
Бизнесът все повече работи в международен план – тенденция, възход на развиващите се държави. Те се развиват, благодарение на: евтината работна ръка и големия брой на население, образованието. Образованието в „плоския“ свят Linda Darling-Hammond.
The Flat World and Education, 2010 През 1945 г., в Южна Корея степента на грамотност на възрастното население в е само 22%. 2005 грамотните в страната са 99%, а около 97% от хората завършват средно образование;
В китайските училища към 2005 г. 95% от учениците са обхванати в задължителното 9 годишно образование. Икономика основана на знанието Икономика
основана на знанието Икономика основана на знанието основна характеристика на икономиката на знанието е създаването, запазването, разпространението и използването на полезно знание за постигане на ускорени темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособностпрез 2010 г.
В Европа само 15% от новоразкритите работни места са подходящи за хора с ниска квалификация Световната банка
Програма Знание за развитие на Световната Банка  предлага модел за оценка на капацитета на отделните икономики чрез използване на знанието
Сред количествените индикатори за оценка на цялостното ниво на знания и умения, придобити в образованието са:
·  Грамотност;
·  Продължителност на образователния процес;
·  Брой на записаните ученици и студенти;
·  Съотношение на учители и ученици;
·  Публични инвестиции за образование» (World Bank compiles data on education Развитие на информационното общество -В информационното общество в изобилие се обменя висока по качество информация; налице са необходимите средства за съхранение, разпределение и използване на информацията; информацията леко и бързо се разпространява по искане на заинтересованите хора и организации;
- основна характеристика на информационното общество е «виртуализацията». Използване на ИКТ в управлението на училището
- една от важните тенденции в управление на съвременното училище е свързана с все по-широкото използване на ИКТ в управленския процес;
-това направление на усъвършенстване на управленската дейност в училище и създава нови възможности за организационно развитие;
- всички управленски функции сериозно се повлияват от използването на ИКТ. Е-инструменти за управление на училищната организация

Информационни системи за управление Електронни дневници WEB 1.0 инструменти.Интернет сайт на училището
WEB 2.0 инструменти
Блогове;Социални мрежи; Wiki сайтове Сайтове за споделяне на видео (социални медии); Подкастът ; Виртуални светове
Облачният компютинг (Cloud Computing) Кризата Икономическата криза като възможност за развитие на образованието;
- Образованието и невеществен продукт, който не губи своята стойност в периоди на кризи;
- Развитието на образованието е сред основните приоритети в националните политики на много държави
- Край на неолиберализма като макрополитика в сферата на образованието и възраждане неопрагматичните и прогресивистки идеи в политиката, по отношение на образованието - «Ако искаме да спечелим бъдещето, ако искаме иновации в производство на Америка, тогава ние трябва да спечелим състезанието за образоването на децата ни» президент Обама Годишна реч пред Конграса на САЩ, 2011.Закона за възстановяване (Recovery Act), «Икономиката на растежа. Рецептата включва данъчни промени, 45% облагане на годишните доходи над 150 000 евро, стимулиране на младежката заетост, 60 000 нови работни места в образованието» Стратегията Европа 2020
следващите 10 години - постигане устойчив икономически растеж и стимулиране на образованието и новите технологии;
«3% от БВП на ЕС следва да бъде инвестиран в научноизследователска и развойна дейност;
По отношение на развитието на образованието: делът на преждевременно напускащите училище следва да бъде под 10 и същевременно увеличаване на дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование от 31 % най-малко на 40 % през 2020 г.; Предизвикателствата, свързани с вътрешната среда на съвременното училище 2. Промяна в организационния модел на съвременното училище По-плосък, адаптивен и мрежов;
По-големи възможности за училищна автономия и реализиране на иновации Виртуална училищна организация
«обучението се пренася извън физическите рамки на училището. Така развитието на разнообразни форми за обучение от разстояние, заедно с организационните промени в традиционното училище, водят до създаването на виртуалното училище» (Tella, 1995)
виртуално училище е такава училищна организация, „която предлага програма на обучение на учениците по електронен път (т.е. чрез компютър и в реално време през интернет)” (Barker, Wendel, Richmond, 1999); „Хибриден” модел
«хибриден модел» на училищната организация, при който виртуалната среда се явява естествено допълнение към основните елементи на традиционното училището
организационната промяна е насочена към развитието на виртуалната училищна среда, чрез изграждането на УЕБ сайтове, е-администриране, е-библиотеки, виртуална среда за обучение (VLE), електронни ресурси, блогове, страници в социалните мрежи и др
изграждане на „хибридно училище”, „симбиоза между виртуално и физическо училище» Хората в училищната организация Учителите
Преподавателският труд, свързан с висока степен на специализация и професионализъм .
Повишаване на квалификацията
Кариерно развитие
Адекватно заплащане на труда Учениците
- учебния труд, изискващ висока степен на мотивираност и организираност от тяхна страна.
- Глобалната информационна мрежа променя тяхните нагласи за общуване и комуникация в обучението.
- iGENERATION или Нет-поколението -ориентация към технологиите.
- Поради това, че са израснали с информационните технологии, те, търсят информация и учат по различен начин в сравнение с предходните поколения
- Стратегии за учене на  тинейджърите с “digital” brain Развитие на автономността и стратегическата самостоятелност на училището Широко прилагание на училищната автономия като стратегия за макрополитика в сферата на образованието;
Училищната автономия предполага свобода, съуправление и самоуправление в училищната организация и е свързана с партиципативното управление от страна на учители и родители;
Изисква съблюдаване на определено равновесие между потребностите на обществото и интересите на училището;
Отчетност и осигуряване на качеството. Осигуряване качеството на образованието
Качеството на образованието е динамично съответствие на резултатите от дейностите на училището, с неговата мисия и неговите стратегически цели, които непрекъснато се променят в съответствие с потребностите, изискванията, интересите на учениците, родителите, обществото като цяло.
Процесът на поддържане и развитие на качеството се осъществява благодарение на различните макрополитики и управленски действия. САЩ - Глобално движение за образователна реформа (GERM)
Акцентира се върху външното оценяване резултатите от което са най-важните показатели за качеството на образованието
Независими Агенции за осигуряване на качеството на училищното образование в отделните страни
Европейски доклад за качеството на училищното образование 16 индикатора, разпределени в четири области: - постижения - математика, четене, наука, информационни и комуникационни технологии, чужди езици, умение за учене;- напредък на учениците - отпадащи, завършващи средно образование, постъпващи във ВУЗ;- мониторинг на училищното образование - оценяване и управление на училищното образование; родителско участие;- ресурси и структури - образование и обучение на учителите, обхванати в предучилищно образование, брой ученици на един компютър, образователни разходи за един ученик 6. Промяна в мениджмънта на училищната организация Стратегически менижмънт
стратегически мениджмънт се определя като набор от решения и действия, които имат за резултат разработването и реализацията на планове, проектирани така, че да се постигнат организационните цели.
Този тип управление се свързва и с процеса на реализиране на стратегията на дадена организация, която от своя страна «е пътят, по който една организация постига своите цели и реализира мисията си» (David). Проектен мениджмънт
-проектите днес се превръщат в основен инструмент за развитие на организацията;
- управление на училилищната организация, чрез разработване и реализаране на проекти;
- управленски подход, при които чрез специфична организация на човешките, финансовите, материалните и информационните ресурси се извършва уникален обхват от дейности (съществена промяна) при наложени ограничения от страна на време, разходи и качества.
Иновационен мениджмънт
иновационен мениджмънт е управление, което има за цел определянето и внедряването на новости и основни направления за промяна и обновление на дейността в училищната организация;
Иновационният менджмънт включва дейности по: разработване на програми за иновационна дейност; наблюдение на процеса на разработване и внедряване; оценка на ефекта от внедряването; провеждане на иновационна политика; осигуряване на ресурси; Развитие на потенциала на ученика - инициативността и творчеството Креативността е ключова за създаване на добавена стойност в бизнеса, икономиката;
Образованието трябва е ориентирано към развиване творчеството на обучаваните и към разгръщане на потенциала, на всеки отделен ученик.
В Южна Корея се създава "Алтернативно автономно училище", с творчески характер на образованието, за ученици, които имат трудности при адаптирането си в общообразователните училища http://sites.google.com/site/galintzokov/
http://galintzokov.blogspot.com/
http://www.facebook.com/galin.tzokov
g_tzokov@abv.bg
Скайп galin.tz Организационен строеж

Формален организационен слой – граница, предназначение, цели, функции, звена, структури; Робърт Кан -организацията е отворена динамична система. Като такава тя трябва непрекъснато да се адаптира към постоянно променящата се външна среда. В тази връзка като най-важно се извежда въздействието между структурата и средата Социокултурен слой – организационна култура, компетентност, себепознание, поведение, взаимодействия;
Власт – умението на хора и групи да влияят върху поведението на другите и да прокарват волята си, включително като ползват за това и потенциала на тези, върху които влияят Особеностите на училищната организация, са свързани с четири основни групи фактори:
Хората в училище (учители и ученици) с техните възгледи, възможности и желания. Образователната система в училище – цели, учебни планове и програми, методи и средства, ресурси
Организационна система в училището – съществуващата култура на организация, актуалната позиция на персонала, структурата на управление.
Външната обкръжаваща среда, влияеща на училището – националната образователна система, системата на управление на различните равнища, макро и микро социалната среда. Спецификата на училището като организация може да се сведе до следното: училището като социална система социалната среда детерминира организационните промени;
силно отворена организация взаимовръзка между организационна и образователна субструктури;
институционализирана система - институция; организация реализираща задачи поставени й от обществото основно организационно-структурно звено на образователната система специфика на взаимоотношенията в организацията.
Основни елементи на училищната организация: Цели

период от време;
йерархичност;
място на източника;
обхват на действие Функции

общи /социализираща, образователно-възпитателна, икономическа, здравно хигиенна/;
специфични /педагогически, административно-правни, стопанско-финансови, маркетингови/.
Структури

според спецификата на прилагания труд /училищно ръководство, педагогически персонал, ученици, административен и помощен персонал
Full transcript