Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEDAGOGIKA KULTURY

No description
by

Angelika Angelika

on 28 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEDAGOGIKA KULTURY

PEDAGOGIKA KULTURY
PRZESŁANKI FILOZOFICZNE
POGLĄDY PEDAGOGICZNE
STATUS NAUKOWY PEDAGOGKI KULTURY

Jest nauką hermeneutyczną
Pedagogika kultury w Polsce
Przedstawiciele
POJĘCIE I GENEZA PEDAGOGIKI KULTURY
inne nazwy: pedagogika humanistyczna, ducha, ludzkiej duchowości,
popularny w Europie na przełomie XIX i XX wieku kierunek pedagogiczny,
powstał w opozycji do naturalizmu,
związany z przełomem dokonanym przez Wilhelma Diltheya, Wilhelma Windelbanda i Heinricha Rickerta,
kontynuowany przez Jerzego Kerschensteinera, Edwarda Sprangera, Teodora Litta,
w Polsce popularny w okresie międzywojennym
najwybitniejsi polscy przedstawiciele - Sergiusz Hessen, Bogdan Nawroczyński i Bogdan Suchodolski.
Pedagogika kultury - pojęcie
Geneza
wywodzi się z greckiej
paidei
,
Rzymianie określali to samo jako
humanitas
,
koniec XIX w. - niemieccy filozofowie przeciwstawili się pedagogice pozytywistycznej wyodrębniając humanistykę jako niezależną dziedzinę nauk,
pogląd Diltheya, że kluczem do poznania człowieka jest historia i kultura, która zaspokaja jego potrzeby duchowe,
opinia Kerschensteinera głosząca, iż człowiek poprzez obcowanie z kulturą przyswaja ponadczasowe wartości przez nią przekazywane.
paideia
- kształtowanie człowieczeństwa jednostki poprzez kontakt z dobrami kultury
humanitas
- wszechstronny rozwój wszystkich sił człowieka, kształtowanie świadomych obywateli
przedmiotem badań humanistyki są wytwory kultury, które realizują cele ludzkich działań,
zadania nauk humanistycznych to opisywanie, wyjaśnianie zjawisk i pojęć abstrakcyjnych
Przedmiotem pedagogiki kultury jest proces kształcenia człowieka poprzez obcowanie z kulturą i czynny udział w jej tworzeniu.

Bibliografia:
Opracowały:
Agata Brzozowska,
Angelika Grygiel,
Dorota Lewandowska,
Anna Olczak,
Natalia Pietrzak
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa,
Milerski B. (2006),
Pedagogika kultury
, [w:] red. nauk. Kwieciński Z., Śliwerski B.,
Pedagogika. Podręcznik akademicki
, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
Pilch T. red. nauk. (2006),
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku
, tom 4, Wydawnictwo Żak, Warszawa, str. 161 - 165
Wołoszyn S. (1998),
Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku
, Dom wydawniczy Strzelec, Kielce,

Bogdan Nawroczyński
Sergiusz Hessen
Bogdan Suchodolski
Zygmunt Mysłakowski
Irena Wojnar
Etapy rozwoju peagogiki kultury w Polsce
Do roku 1948 -
wersja klasyczna
1949 – 1989 -
okres krytyki pedagogiki kultury i jej upadku
od roku 1989 do dziś –
odbudowa pedagogiki kultury,
Bogdan Nawroczyński
→profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Najważniesze dzieło:
"Życie duchowe. Zarys filozofii kultury"

Kulturę określił jako zespół wytworów gotowych, czynności i procesów historycznych.

dzięki kulturze kształtuje sie moralny charakter człowieka i jego osobowość, najwyższa i najpełniejsza, harmonijna i idealna, struktura duchowa.

fundamentalne pojęcie wartość normatywna.

wartości absolutne:
świętość dobro prawda piękno
"życie duchowe to życie kultury oglądanej od strony celów ldzkich"
Sergiusz Hessen
rosyjski emigrant profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej

przedstawiciel pedagogiki humanistycznej

przedstawiciel personalizmy

główny celem wchowania kształtowanie osobowości

Cztery warstwy wychowania:
Biologiczna
Społeczna
Naukowa, kulturalna wykształcenie
Wychowanie moralne

Etapy moralnego rozwoju człowieka:
anomia
heteronomia
autonomia
Bogdan Suchodolski
"Ideał wykształcenia zasadza się na zespoleniu w jedną harmonijną żywą i coraz dalej rozwijającą się całość duchową dwu czynników: jednym z nich są wysoce wartościowe i przy tym różnorodne dobra kulturalne a drugim przyswajająca je sobie ze wzrastającą dozą aktywności, samodzielności i twórczości jednostka ludzka, nacechowana indywidualnością i wybijająca na owej całości swe wyraźne piętno. Jego urzeczywistnieniem jest wykształcony czowiek"
Pedagogika kultury powstała pod wpływem
filozoficznych idei Wilhelma Diltheya
Koncepcja filozofii życia
połączenie hermeneutyki Friedricha D. E. Schleiermachera z obiektywistyczną filozofią Hegla

punktem wyjścia własnej filozofii uczynił całego człowieka, całość życia
i całość doświadczenia ludzkiego
człowieka należy ujmować
całościowo
, uwzględniając wszystkie wymiary jego życia, które kumulują się w szeroko pojętej duchowości
Główne założenia

życia duchowego człowieka nie można naukowo wyjaśnić, lecz tylko próbować zrozumieć,
jedną z głównych funkcji życia ludzkiego jest
rozumienie

rozumienie staje się metodologicznym fundamentem nauk humanistycznych jako nauk o ludzkiej duchowości w odróżnieniu od nauk przyrodniczych zajmujących się wyjaśnianiem

Rozumieniem nazywamy taki proces, w którym życie duchowe może być poznane ze zmysłowo danych ekspresji samego siebie
Proces rozumienia nie opiera się na bezpośrednim oglądzie (prze)życia ale na nieustanym procesie rozumienia jego
zobiektywizowanych ekspresji
ROZUMIENIE
(prze)życie - obiektywna ekspresja - rozumienie
zaczęły odgrywać fundamentalną rolę,
stały się ,, materiałem’’ dla procesów rozumienia,
są one według Diltheya szeroko pojętymi
wytworami kulturowymi
(uzewnętrznione ekspresje życia)
oznacza to, że kultura (literatura, sztuka, religia) została uznana za pewnego rodzaju
kod , w którym wyrażona jest prawda o ludzkim życiu
Zobiektywizowane ekspresje
Korzyści płynące z kultury

człowiek dzięki kulturze może zyskiwać pełniejsze rozumienie własnej egzystencji i wzbogacać własną osobowość
dobra kulturowe poszerzając świadomość człowieka, wprowadzają go w świat wartości i kreują nowe rozumienie życia
Człowiek jako jedyna istota
ma charakter kulturowy.
docent Uniwersytetu Warszawskiego i profesor uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

po wojnie stal się jednym z najwybitniejszych polskich pedagogów i kulturologów poza granicami kraju.

"wychowanie dla przyszłośi" jego zdaniem szkolnictwu potrzebne było większe zainteresowanie społeczeństwa

domagał się edukacji alternatywnej

wyróżnił cztery kryteria doboru meteriału nauczania:
wzgląd na naukową ważność faktór i teorii
wzgard na możność opanowania materiału przez uczniów
walory światopoglądowe materiału nauczania
związek materiału nauczania z Polską rzeczywistością

Zygmunt Mysłakowski
profesor Uniwersytetu Warszawskiego

przedstawiciel pedagogiki kultury i pedagogiki socjalistycznej

twórczość obejmowała szeroki zakres zagadnień teoretycznych:
filozofię wychowania
podstawy wychowania
zgadnienia kształcenia ogólnego
zagadnienia dydaktyki

Jako autor prac pedagogicznych przywiązywał duże znaczenie do roli nauczyciela.

najwyższy cel wychowania kształcenie osobowości,

Irena Wojnar
profesor Uniwersytetu Warszawskiego

uczennica i współpracowniczka Bogdana Suchodolskiego

Polska specjalistka od wychowania estetycznego

wychowanie estetyczne:
Kształtowanie człowieka w kategoriach postaw i przyżyć jakie niesie kultura.

Wychowanie estetyczne ma stanowić program humanizacji człowieka.
hermeneutyka
- proces, w którym życie duchowe może być poznane zmysłowo podczas ekspresji samego siebie.
Ma charakter filozoficzny
Przedmiotem badań jest praktyka edukacji oraz relacje łączące ucznia, nauczyciela i szeroko pojętą kulturę
Za hermeneutyczny dorobek pedagogiki kultury odpowiadaja:

W. Flitner

M. Heidegger

H. G.Gadamer

P. Ricoeur

* Pedagogika jako refleksyjna teoria wyrastająca z praktyki
dla praktyki

* Teoria ma czynić praktykę bardziej świadomą a oddziaływać
na nią może dopiero po zrozumieniu jej znaczeń

* Odpowiedzialności wychowawców za kształcenie młodego
pokolenia które nazywa międzygeneracyjnym przekazem.

- występowanie konkurencyjności między
procesami edukacyjnymi
- niedostateczny potencjał ideologiczno-
krytyczny
- wpływy myśli nacjonalistycznej
- osłabienie wrażliwości tej pedagogiki na
wyzwania związane z przyszłością,
- konserwatyzm
- zbytnia stałość struktur kulturowo-
społecznych.

- ukazanie przedrozumienia jako kategorii
edukacyjnej
- uwzględnienie w teorii kształcenia: mitu i
symbolu, działalności artystycznej i sztuki,
wartości innych kultur i znaczeń zawartych w
przekazach medialnych
- podkreślenie wagi wartości kulturowych, ich
rozumienia i przeżywania, a tym samym
nawoływanie do świadomego, rozumiejącego i
odpowiedzialnego życia w świecie
Dilthey
KONCEPCJA REORGANIZACJI KULTURY
Postulat ten głosi,
że najważniejsze w systemie edukacyjnym
jest kształcenie jednostki
poprzez zetknięcie się
z obiektywnymi dobrami kultury
- jednostka doświadcza obiektywnych wartości
- dostrzega nowe możliwości
- wnikliwie przeżywa dane dobro oraz analizuje wartości
Co należy?
przeżywać i interpretować
kulturę
podejmować się
wysiłku kształcenia
starsze pokolenie powinno angażować się w relację z człowiekiem dorastajacym
Definicja
osobowości
Duchowa struktura
wartości kształtowana
w procesie przeżywania
i rozumienia wartości obiektywnych, które tkwia
w dobrach kulturowych.
Georg Kerschensteiner
podstawowy postulat kształcenia
WARSTWICOWA KONCEPCJA WYCHOWANIA
Sergiusz Hessen
I FAZA
ANOMIA
II FAZA
HETERONOMIA
III FAZA
AUTONOMIA
Spranger opracował sześć typów osobowości i podstawowych form życia społecznego
Człowiek:

teoretyczny
ekonomiczny
estetyczny
religijny
polityczny
społeczny
...podporzadkowany odpowiednio wartościom:


prawda
pożytek
piękno
świętość
wolność
miłość

- zbyt jednostronne elitarne
traktowanie kultury
- oderwanie jej od uwarunkowań
np. społecznych co czyniło ją
podatną na wpływ różnych
ideologii
- oderwanie od rzeczywistości

- podkreślenie roli kultury w kształtowaniu osobowości człowieka przez
przeżywanie i rozumienie tkwiących w niej wartości
- stworzenie podstaw nowej metodologii w naukach humanistycznych poprzez
wyodrębnienie kultury jako świata duchowego sensów, który może być
ujmowany w kategorii rozumienia
- zwrócenie uwagi w wychowaniu na wiązanie wartości ogólnoludzkich z
narodowymi; wartości regionalnych, narodowych i państwowych
- stanie na straży uniwersalnych wartości tj. prawdy, piękna, dobra
Współczesne osiagnięcia pedagogiki kultury:
Inne zasługi pedagogiki kultury to:
Zarzuty wobec pedagogiki kultury:
Ponadto zarzucano jej:
„Jest żywa, bo trwałe znaczenie ma dorobek naukowy klasyków pedagogiki kultury. Jest żywa w swojej współczesnej kontynuacji w postaci edukacji kulturalnej. Jest żywa, bo ciągle aktualne i naukowo użyteczne są podstawowe kategorie i rozróżnienia pojęciowe, na których wspiera się pedagogika kultury i współczesna humanistyczna filozofia wychowania”
Stefan Wołoszyn
Co to jest kultura?
Pytania dla grupy:
1. Jakie dobra kultury i jakie wartości wpływają na kształtowanie człowieka teoretycznego, ekonomicznego, estetycznego, religijnego, politycznego, społecznego?

2. Czy uważacie, że obecnie w szkołach jest stosowana pedagogika kultury? W jaki sposób?

naturalizm:

głosi, iż istnieje wyłącznie rzeczywistość materialna, czasoprzestrzenna, bez zewnętrznej racji istnienia,
rzeczywistość duchowa nie istnieje albo sprowadzalna jest do natury,
całość zjawisk tłumaczy prawami natury,
reprezentowany głównie przez tradycję myśli pozytywistycznej.
Full transcript