Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Компанийн дотоод журам

No description
by

Г. Хонгороо

on 11 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Компанийн дотоод журам

Нийтлэг үндэслэл
1.1. Энэхүү Хөдөлмөрийн дотоод журам нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, Компаний тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, зааварт үндэслэсэн, Цэцүүх трейд ХХК /цаашид “Компани” гэх/-т хөдөлмөр зохион байгуулах, ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгасан эрх зүйн баримт бичиг мөн
Дотоод журмаар дараах харилцааг зохицуулна.
1.7
Энэ журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг Компанийн ерөнхий захирлын тушаалаар холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.
1.8. Энэхүү дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарвал тухайн асуудлыг захирлын зөвлөлөөр хэлэлцэж, эцсийн шийдвэрийг Ерөнхий захирал гаргана

Дотоод журмын зорилго нь:
1.5.1. Хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах
1.5.3. Байгууллагын үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх
1.5.2. Ажлын цагийн хуваарилалтыг зөв тогтоож үр бүтээлтэй ашиглах
1.5.4. Ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
1.5.5.Хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэхэд оршино.

"Цэцүүх Трейд" ХХК-ны дотоод журам
1.2. Компаний хөдөлмөрийн дотоод журам нь хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх, ажилтан бүр үнэнч шудрага байх, баг хамт олны эвсэг ажиллагааг хангах, ажилтны хувийн бүтээлч идэвхийг хөгжүүлэх, зөрчил дутагдлыг арилгах, албан ажлын нууцлалыг хангах зарчимд үндэслэнэ
Үүнд:
1.6.1. Нийтлэг үндэслэл
1.6.2. Хөдөлмөрийн удирдлага, зохион байгуулалт
1.6.3. Ажил олгогчийн хүлээх үүрэг, эдлэх эрх
1.6.4. Ажилтны хүлээх үүрэг, эдлэх эрх
1.6.5. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа
1.6.6. Хөдөлмөр зохион байгуулалт
1.6.7. Хүний нөөцийн менежмент
1.6.8. Хөдөлмөрийн сахилга
Full transcript